Debatt - Vem säger stopp när Sverige säljs ut?

Bernd Stymer 01 September, 2011 10:12 Insändare vindkraftverk Permalink Trackbacks (0)

Vem säger stopp när Sverige säljs ut?

Den svenska regeringen säljer just nu ut hela svenska landskapet och befolkningens tillgångar. Utförsäljningen sker utan att befolkningen informeras och utan debatt.

Vad är det som pågår?

Jo, trots att vi har ett överskott av CO2-fri el skall hela Sverige täckas av farliga maskiner, vindkraftverk, som ingen får gå i närheten av. Vår Allemansrätt gäller inte där.

1.148 verk snurrar i dag 16.8.2011 enligt vindstat.nu

Verk som syns och hörs över en stor del av Sverige.

De flesta verken ägs av utländska kapitalbolag och även utländska statliga bolag.

Men nu har Försvaret godkänt 19.700 nya lägen för vindkraftverk, enligt forsvarsmakten.se (felaktig länk, red. anm.)

Enligt vindbranschen natverketforvindbruk.se fanns i mars 2010 samrådsärenden och tillståndsansökningar för 5.840 nya vindkraftverk.

500 meter runt den farliga maskinen får inte beträdas. Det blir hela 5493 kvadratkilometer som inte får beträdas. Områden stora som Öland och Gotland tas undan från befolkningen.

På tvåhundra år, ända sedan 1809, när ryssarna ockuperade halva Sverige, har landet inte upplevt en liknande katastrof. Den gången 1809 förlorade Sverige ett krig. Men vad är anledningen till att en ny katastrof skall drabba landet? Det sker utan krigets dunder och brak. Det sker i allsköns lugn och ro och utan debatt.

Hur i hela friden kan det vara möjligt?

Svaret är enkelt.

Befolkningen har grundlurats att tro att vindkraftverk hindrar en klimatkatastrof.

"Vind är gratis! Vindel minskar utsläpp av farligt CO2! Vindkraftverk räddar klimatet!".

Nej, så är det definitivt inte!

Vind är måhända gratis men vindkraftverken kostar befolkningen miljarder; dels därför att maskinerna är så otroligt ineffektiva så de måste ha skattebidrag för att bli lönsamma och dels därför att mängden vindkraftverk kräver nya ledningar för miljarder kors och tvärs i landet. Även om de nya ledningarna är till för att skicka den svenska vindelen till utlandet, så betalas de av skattebetalarna. 

Det är inte svårt att räkna ut att uppbyggnaden av varje vindkraftverk i Sverige alltid skapar mera farligt CO2, betong, vägar, kabelgator o.s.v., än verket kan gottgöra genom sin el under hela gångtiden. För varje vindkraftverk som byggs i Sverige skadas klimatet än mer.

Vem och vad driver en regering till denna utförsäljning? Vem tjänar på den?

Hela elmarknaden som till största delen är i utländska händer, naturligtvis. 

Men regering och riksdag som beslutat om utförsäljningen, vad tjänar de på det här?

Många politiker och deras partier försöker slå mynt av satsningen på vindkraftverk genom att påstå att de tack vare dessa kan avskaffa kärnkraften. I den politiken är det ett ointressant faktum att vindkraftverk aldrig kan ersätta kärnkraftverken i Sverige.

Men den lockelsen som driver människor är de privata ekonomiska fördelar som de stora skattebidragen för vindkraftverk erbjuder.

När möjlighet till rikedom, eller som LRF, Lantbrukarnas Riksförbund, uttrycker det, möjlighet till "arbetsfria inkomster", lockar, lämnar alltför många varje hänsyn till grannar och natur därhän.

Att även regeringsmedlemmar och deras närstående inte kan motstå lockelsen, har pressen informerat om, men ingen har undersökt hela den mängd politiker och beslutande tjänstemän, på alla nivåer, som också deltar i utbyggnaden genom att ha egna vindkraftverk, ha andelar i vindkraftverk, vara konsulter för vindkraftbolag m.m.

Kan det vara möjligt att så många medborgare lockas av möjligheten till rikedom att det är därför det är så tyst i frågan?

Är det därför ingen frågar efter nyttan med att minister M. Olofsson tecknar avtal med Norge om att båda länderna skall ha en gemensam marknad för vindskatten, elcertifikatskatten.

Är det därför att den norska staten genom sitt bolag Statkraft vill sätta upp många fler vindkraftverk i Sverige?

Är det därför att ingen frågar efter nyttan med det avtalet som förbereds om att även andra stater skall få sätta upp vindkraftverk i Sverige och på så vis kunna påstå att de minskat sina utsläpp?

Men vad är nyttan för oss med borgare när vi dessutom vet att utsläppet ökar för varje vindkraftverk som sätts upp i Sverige?

Borde inte regeringen vara skyldig att förklara nyttan för oss medborgare vi som blir av med våra pengar, med vår hälsa, med vår natur, med områden stora som hela landskap. Borde vi inte få en förklaring.

Och borde vi inte kunna ställa frågan; - vem har gett er rätt att så sälja ut vårt Sverige?

B.Stymer


Att överklaga kommunala beslut

Bernd Stymer 02 Mars, 2011 17:05 Insändare vindkraftverk Permalink Trackbacks (0)

Även om vår erfarenhet säger att svensk rättstillämpning inte godtar invändningar mot beslut som rör de livsfarliga maskinerna vindkraftverk, måste vi medborgare ändå kräva vår lagliga rätt genom att överklaga alla beslut i denna fråga.

Ingen annan laglig möjlighet att värna vår hotade livsmiljö står till buds.

De rättsvårdande myndigheterna försöker hindra oss från att utnyttja denna möjlighet genom att ifrågasätta vår rätt att framföra klagan. 

Så avslår myndigheter ofta vår klagan enligt Plan- och bygglagen och Miljöbalken med alla möjliga hänvisningar till att vi inte är rågrannar, inte bor tillräckligt nära, inte är berörda o.s.v.

Naturligtvis skall vi även här kräva vår rätt genom att också överklaga avslagen. Här hänvisar vi till EU-dom i vilken de inskränkningar av talerätten som den svenska regeringen har angett i Miljöbalken inte får gälla. Information finns på denna sajt.

En annan möjlighet att klaga ger bestämmelserna i kommunallagen i en s.k. laglighetsprövning.

Varje kommunalt beslut oavsett i vilken instans eller form det är antaget kan överklagas genom hänvisning att beslutet strider mot gällande lag.

I frågor som rör vindkraftverk är det mycket enkelt att hänvisa att besluten alltid strider mot gällande lag, Maskindirektivet.

Alla vindkraftverk är enligt denna gällande lag alltid livsfarliga maskiner som skall säkerställas genom rigorösa åtgärder och därefter CE-märkas som ett synligt bevis för att säkerhetsåtgärderna har genomförts.

Inget vindkraftverk i drift i Sverige är eller kan CE-märkas.

Inget bygglov eller tillstånd har som krav att vindkraftverk skall CE-märkas. 

En enig politikerkår har godtagit att vindkraftverken kan sättas i drift utan denna CE-märkning och därmed också godtagit att vi medborgare utsätts för livsfara genom att vi utnyttjar vår Allemansrätt för att vistas i närheten av dessa livsfarliga maskiner. 

Vi medborgare har ingen anledning att godta detta.

För att skydda våra liv och våra rättigheter är det därför nödvändigt att vi utnyttjar vår rätt att klaga på kommunala beslut.

Klagorätten i kommunallagen är inte knuten till vare sig rågranne, närhet, berördhet e.d. utan är enbart knuten till "medlem av en kommun". Den som äger fastighet i kommunen har också klagorätt även om personen är skriven i annan kommun.

Naturligtvis kan ett och samma kommunala beslut överklagas både som ett bygglovsbeslut enligt PBL och MB och som en laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Då regeringen enkelt har avskaffat grundlagens kommunala självstyre i frågor om livsfarliga vindkraftverk bara de är tillräckligt stora och farliga, har vi medborgare gått miste om vår möjlighet att klaga i dessa bygglovsärenden genom länsstyrelsernas möjlighet att ge tillstånd. Hur överklagar vi dessa tillstånd? Vår grundlagliga rätt att klaga har så åsidosatts.

Visserligen måste varje länsstyrelsens tillstånd alltid först godkännas av kommunens högsta beslutande organ, men kommunpolitikerna är ofta inte kapabla att avgöra frågan till fördel för medborgarna, beroende på okunnighet, politiska fantasier eller t.o.m. därför att de själva vill berika sig på vindkraftverk.

Dessutom utsätter en rik och mäktig vindindustri politikerna för en oerhörd effektiv lobbyverksamhet i syfte att avskaffa det s.k. kommunala vetot.

Det kan och bör vi inte godta.

Därför måste vi utnyttja de möjligheter som kommunallagens laglighetsprövning ger.


Svenska staten anmäld till EU-kommissionen

Bernd Stymer 01 Mars, 2011 22:00 Anmälningar och överklaganden Permalink Trackbacks (0)

Nyss skickade jag en klagan till EU-kommissionen, i vilken svenska staten anmäls för att framför allt ha åsidosatt gällande EU-lag och EU-dom kring vindkraftverk-etableringarna i Sverige.

Läs hela klagan här (word-format).

Här kan du ladda ner alla bilagorna som komprimerad fil (zip).


Borås stad visar vägen

Bernd Stymer 16 Februari, 2011 21:46 Bra! Permalink Trackbacks (0)

Läs protokollsutdrag från Borås Stad nedan!

Anledning till att Borås stad kontaktat mig nu är att jag tidigare överklagat stadens beslut, samarbetat med lokala kommuninnevånare som också sysslade med turistnäring och även haft kontakt med lokala politiker som delat vår uppfattning om nackdelarna med etableringen av vindkraftverk.

Borås stads principer borde anammas av varje kommun i Sverige!

Några citat: 

Ur både miljö- och friluftssynpunkt finns önskemål om att koncentrera byggnation till vissa platser. Verk som riskerar att störa allmänna intressen bör placeras i grupp och inte spridas, så det blir en mängd enstaka verk över hela kommunens yta. 

För grupper av verk bör landskapsanalys ingå som underlag till beslut, dels för att t ex minska krock med fågelintressen och dels för att få in en estetisk aspekt i bedömningen av hur gruppen påverkar landskapsbilden.

Ur varje medborgares perspektiv kan det vara på sin plats att tänka på att en allt för stor exploatering av vindkraftverk kan leda till brist på kontakt med landskapet man bor i. Ingen medborgare bör ha verk i siktfältet från sin bostad i samtliga väderstreck.

Titta på hela protokollsutdraget här.

87% vill ha vindkraftverk?

Bernd Stymer 14 Februari, 2011 13:16 Vindkraftverk Permalink Trackbacks (0)

Efter att ha undersökt bakgrunden till vindindustrins hänvisning till SOM-institutets undersökning, med påståendet "det visas att 87% av svenska folket vill ha vindkraftverk" - vet jag nu att påståendet är felaktigt och används som lögn.

Jag bad SOM-institutet att bedöma min slutsats:

Hädanefter kommer jag i varje debatt, och det lär bli många, påstå att SOM-institutet absolut inte har undersökt svenska folkets inställning till vindkraftverk, utan endast undersökt vad folk tycker om vindens energi.

Min slutsats förnekas inte i något svar från SOM-institutet.

B. Stymer

 


Mediedebatten om vindkraftverk är snedvriden

Bernd Stymer 18 Januari, 2011 20:55 Insändare vindkraftverk Permalink Trackbacks (0)

Kostnaderna för utbyggnaden av vindkraftverk i Sverige är det minsta problemet. Skadorna de förorsakar och olagligheten som driver utbyggnaden är mycket större problem.


Först när redan ett par tusen vindkraftverk snurrar i Sverige förekommer någon debatt i media om detta. Oftast debatteras inte att maskinerna medför stora skador i naturen, utsätter de närboende för stort lidande, är satt i drift olagligt, är livsfarliga för allt levande i närheten och skadar klimatet då de ökar utsläpp av CO2.


Det som debatteras är kostnaden. Vilket är en tämlig ointressant och onödig debatt. Den är dessutom skadlig för att den avleder fokus från livsfaran och skövlingen av det svenska landskapet. 


Att debattera i media på vilket sätt våra skattepengar förbrukas är meningslöst om man vill ifrågasätta utbyggnaden av vindkraftverk då varje användning av skatt alltid kan ifrågasättas med samma argument - det är för dyrt. 
En annorlunda debatt om hur skattepengar används skulle vara ifrågasättandet av att skattepengarna som driver vindkraftverken hamnar i fickorna på så många enskilda bolag, företag men också politiker och beslutande tjänstemän. Men det går inte an att debattera det. Det är ju att debattera korruption. Och sånt förekommer inte i Sverige. Eller hur?Vettigt vore också att i mediedebatten om kostnader knyta an till det skenande elpriset, till kartellen Nordpool i händerna på Nasdac och OMC, ett tillstånd lika ENRON-skandalen i USA.


För alla oss som vill stoppa de farliga maskinerna i vår natur spelar frågan ingen roll om hur många miljarder si och så många verk kostar i någon framtid. Vi vet dessutom redan att utbyggnaden är alldeles onödig för Sveriges elförsörjning. Det läser vi lätt på Energimyndighetens hemsida.


Nej, vi vill debattera varför ingen kontrollerar våra uträkningar om att bygget av ett vindkraftverk i Sverige skapar mera CO2 genom avverkning av skog, bygget av vägar, kabelgator, diken, uppställnigsplats, torn, maskinhus osv. mera CO2 än vindkraftverket någonsin kan gottgöra genom all den el det levererar under sin gångtid. Vi har ju skickat uträkningen till alla möjliga och den kan läsas på www.skyddamiljön.se. Har vi räknat fel?Skadas inte klimatet mera av fler vindkraftverk som byggs i Sverige? Om klimatet skadas, är inte det på tvärs med alla de skäl som angavs för att besluta om att bygga tusentals vindkraftverk i Sverige? Är inte det misstaget värt att debatteras?Alla vindkraftverk i Sverige är satt i drift i strid mot gällande lag, Maskindirektivet.
 Vem som helst kan kontrollera att vindkraftverk inte är CE-märkta med en väl synlig skylt på utsidan. Men akta er för att gå för nära. Maskinen är livsfarlig särskilt nu på vintern. Får ni den minsta lilla isbiten i skallen med en hastighet av 400km/h, så dör ni.Varför debatteras inte detta faktum? Varför debatteras inte att medborgarna med vett och vilja och med stöd av myndigheter, riksdag och regering, utsätts för livsfara? 


Vi som inte får delta i en vettig debatt och som inte fått gehör av myndigheterna i alla överklagningar när vi påpekat livsfaran, har nu tröttnat på att ständigt nya dyra och onödiga vindkraftverk poppar upp över hela Sverige. 
I ett brev till regeringen begär vi nu att den omedelbart ser till att Arbetsmiljöverket gör sin skyldighet att via produktkontroller kräva att vindkraftverken skall säkerställas och att vindkraftverken stoppas till dess livsfaran är undanröjd.


Regeringen såväl som andra myndigheter brukar inte nedlåta sig att svara, men efter 30 dagars väntan kommer vi att anmäla Sveriges regering till EU-domstol för brott mot gällande lagar.


Bernd Stymer


---

Artikeln även publicerad på Second Opinion, här.


Alf Svensson (kd) kommenterar debatten

Bernd Stymer 17 Januari, 2011 14:42 Insändare vindkraftverk, I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Håll en sansad ton i vindkraftsdebatten.

Kloka synpunkter från en av våra Europaparlamentariker, Alf Svensson (kd). Som kommer som reaktion på DNs debattartikel från konstnären Lars Jonsson och filmaren Jan Troell den 30 december 2010 i JönköpingsPosten.

Några citat:

...nog borde det vara demokratiskt rimligt att föra en saklig debatt om i vilken omfattning vindkraftverk ska få överta, för att inte säga ockupera, miljöer och landskapsbilder.

Lokala opinioner döms ut av mijöministern. Och politiker som gärna pratar om att lyssna på medborgare fnyser när opinioner hyser åsikter om vindkraftverkens utplacering.

...bestlutsfattare [får allt] sansa sig något i sin hurtfriska iver att visa sig på styva linan. Politiker och myndigheter är ju faktiskt till för medborgarna och inte vice versa. 

Vi kan bara hålla med. Amen!

Läs hela artikeln själv - klicka på bilden nedan.

 


Mora kommun är nu JO-anmäld

Bernd Stymer 26 November, 2010 10:41 Anmälningar och överklaganden Permalink Trackbacks (0)

Mora kommun har vägrat lämna ut begärda offentliga handlingar. Därför måste vi nu JO-anmäla dem enligt nedan:

Till: JO

Kopia: Mora kommun, Dalarnas Tidningar,

Härmed anmäles Mora kommun som vägrar att utlämna offentlig information trots flera begäran därom.

Bakgrund

Med anledning av kommunens vägran att efterkomma bestämmelserna i enlighet med offentlighetsprincipen begär jag härmed att JO tvingar Mora kommun att lämna den begärda offentliga informationen i form av kopia av ett frågeformulär i en enkätundersökning.

Mora kommun har, precis som de flesta andra kommuner i Sverige, låtit utforma ett beslutsunderlag avseende förslag till beslut om tillägg till Översiktsplan som syftar till att främja utbyggnaden av vindkraftverk i kommunen.

För detta syfte har kommunen fått skattepengar av Boverket.

Dessa pengar har utnyttjats för ett beslutsunderlag där de vanliga felaktiga argumenten för vindkraftverk upprepas.

Felaktigt påstås att vindkraftverkens el behövs i landets energiförsörjning då ett stort kapacitetsöverskott att göra CO2-fri el redan finns.

Felaktigt påstås att vindel minskar el från kolkraftverk, se ovan.

Felaktigt påstås att vindel räddar klimatet då faktum är att bygget av vindkraftverk producerar så stor mängd CO2 som verket aldrig kan gottgöra under hela sin gångtid, vilket betyder att klimatet skadas ju fler vindkraftverk som sätts upp i Sverige.

Dessutom vilseleder det utarbetade tillägget genom att inte ange att de tvingande säkerhetskrav enligt överställd EU-lag, Maskindirektivet och lagen om CE-märkning, alltid skall uppfyllas för maskinen vindkraftverk.

 (Läs mer)

ICAs Buffé klantar sig

Bernd Stymer 03 Oktober, 2010 13:28 Floskeltoppen Permalink Trackbacks (0)

I det aktuella numret av ICAs kundtidning Buffé, skrev man om "vindkraft i påsarna", för att påskina att ICA köper vindel som inte skadar klimatet i produktionen av sina bärkassar.

Detta reagerade jag på, med fakta som finns på bl.a. denna sajt.

 (Läs mer)

Osanningar om vindkraftverk

Bernd Stymer 17 September, 2010 12:37 Insändare vindkraftverk Permalink Trackbacks (0)

En mycket rik och därför mäktig vindkraftverksindustri har förmått hela den politiska makten att godta en mängd falska påståenden om vindkraftverk. Dessa falska påståenden är förmodligen den osakliga grund på vilken politikerna ställt sitt beslut om att främja tusentals jättelika vindkraftverk.

Vi behöver här inte kalla en medveten osanning för lögn utan konstaterar bara att vindindustrin naturligtvis kan räkna rätt och har riktig kunskap om sakförhållanden som rör verken.

Här följer några av de vanligaste - men felaktiga - argumenten för att bygga vindkraftverk. (Läs mer)


1 2  Nästa»

Creeper MediaCreeper