Under kontinuerlig uppbyggnad...

Uppmaning till alla som drabbats av vindkraftverk

Att bygga vindkraftverk i Sverige är oerhört skadligt och onyttigt.

Verken skövlar inte bara naturen, förjagar de närboende från sina hem utan de skadar hela klimatet.

Ju fler verk som byggs i Sverige desto mer skadas klimatet.

Av dessa anledningar försöker de som vill bygga, alla de som vill snylta på skattebidragen från hushållen, att smyga igenom bygglov utan att medborgare får klart för sig att och hur de kommer att drabbas.

När människor till slut nås av information om byggplaner är det ofta för sent. Politiker och beslutande tjänstemän är redan överens.

Trots detta, vill vi här uppmana alla drabbade människor att motsätta sig bygglovsbesluten genom att utnyttja informationen som finns på denna sajt.

Sedan kommer ni som vill göra motstånd, att märka att beslutande och rättsvårdande myndigheter ändå följer regeringens order att "inga invändningar får hindra utbyggnaden av vindkraftverk" - vilket i klartext innebär att inga lagar till skydd för människa och miljö gäller i frågan om vindkraftverk.

Skicka så fort som möjligt, enskilt eller för många sakägare följande skrift till verksamhetsutövaren, kommunen, länsstyrelsen. Begäran om samråd enlig lag - ladda ner -> Samrådsbegäran.doc

Informera sedan andra sakägare och drabbade närboende, tidningar, politiska partier o.s.v. Begär att politiker hör era invändningar. Begär offentlig debatt. Anlitar då politikerna sakkunniga från verk och myndigheter eller från vindkraftverksindustrin deltar även vi från SkyddaMiljön.nu gärna i den debatten.

Sedan bör de drabbade utnyttja nätverkets omfattande information som finns på denna hemsida.

Känner du oro för bristande säkerhet omkring i drift varande vindkraftverk, använd då t.ex mallen Allvarliga säkerhetsbrister på vindkraftverk. Ladda ner här.

Upplever du olägenheter för buller och/eller skuggning från i drift varande vindkraftverk, använd då t.ex mallen Buller och/eller skuggning från vindkraftverk. Ladda ner här.

Vår erfarenhet är att ni agerar enligt nedanstående - och det är bråttom med detta:

1. Samråd innan beslut

Så fort man fått reda på att någon avser att ansöka om tillstånd för uppförande av vindkraftverk bör sakägare - enskilda och berörda organisationer - organisera sig och bevaka att samråd genomförs helt i enlighet med gällande lagstiftning. Det är mycket viktigt att få in de maskinrelaterade hälso- och säkerhetsrelaterade frågorna i plan- och tillståndsprocesserna. Använd därför t.ex. dokumentet Vindkraftverk - Maskinrelaterade risker, om du kontaktar den som ansöker om tillstånd, berörd kommun och Länsstyrelse m.fl.

Samråd skall genomföras i god tid och behövlig omfattning innan ansökan om tillstånd görs och den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som krävs enligt MB 6 kap. 1 § upprättas. Innan samråd skall den som avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden bl.a. lämna uppgifter om den planerade verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning samt dess förutsedda miljöpåverkan. Uppgifterna ska lämnas till länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som särskilt berörs. Sakägarna och berörda mötesdeltagare skall vid samrådsmöte begära att alla deras invändningar och frågor skall vara nedtecknade i protokoll från samrådsmöten och bli skriftligt besvarade.

Till det "inledande samrådet" (Miljöbalken, 6 kap. 4 §) skall länsstyrelsen, berörda tillsynsmyndigheter, sakägare och enskilda som kan antas bli särskilt berörda kallas.

Enligt MB:s 6 kap. 5 § skall "Länsstyrelsen under samrådet enligt 4 § verka för att miljökonsekvensbeskrivningen får den inriktning och omfattning som behövs för tillståndsprövningen. Om länsstyrelsen finner att en verksamhet eller åtgärd inte omfattas av 4 § första stycket 2 a eller b, ska länsstyrelsen under samrådet pröva om verksamheten eller åtgärden ändå ska antas medföra en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen ska besluta i frågan sedan den som avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden gett tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda möjlighet att yttra sig.

Exempel:

1. Arvika.pdf
2. Eskilstuna.pdf
3. Strängnäs.pdf
4. Sörmland.pdf
5. Örserum.pdf

2. Organisera er

Bilda förening. Normalstadgar finns på internet, t.ex. på Förening.se.

Oavsett antal medlemmar, har varje förening rätt att vara sakägare i dessa frågor. Se EU-dom om Talerätt ->Talerätt domslut.pdf och en mindre analys av flera andra domar -> Sakägare, Talerätt.pdf. Se även Sakägarbegreppet.pdf om sakägarbegreppet i miljöbalken och enskilda personers möjlighet att föra talan om allmänna intressen.

3. Översiktsplaner mm.

Enligt lag skall varje kommun ha en översiktsplan som är reviderad varje mandatperiod. I den skall kommunen fastställa hur mark och miljö i kommunen skall skötas och användas.

De flesta kommuner har tidigare inte skrivit något om vindkraftverk. Om de gjort det, har de skrivit att inte tillåta dessa. Se t.ex. Översiktsplan 2002 för Strängnäs kommun. Från 2009 delar Boverket ut miljoner till kommuner om de gör ett tillägg till gällande översiktsplan så att vindkraftverk tillåts. I rättsstaten Sverige kallas dessa skattepengar konstigt nog inte för mutor...

Angående Detaljplan och områdesbestämmelser

Läs Vindkraftverk - Detaljplan och områdesbestämmelser.pdf

Angående jävsregler

3 kap 5 § kommunallagen ger två tydliga begränsningar för hur kommunen får organisera sitt nämndsystem:

Läs mer om hur detta fungerar, och gör besluten kring vindkraftverk än mer komplicerade: Jävsregler (pdf)

4. Skrivelser till beslutsunderlaget

Vid stora verk, som är de vanliga, ställs frågan om bygglov till länsstyrelsen i form av en begäran om tillstånd för bygget. Länsstyrelsen skall då fråga efter kommunens beslut i frågan. Då kan kommunen besluta att tillstånd inte skall ges. Detta kallas kommunalt "veto". Här skall sakägare agera mot kommunpolitikerna, som ofta har personliga intressen i vindkraftverk, äger verk mm.

Begär att följande skall ingå i beslutsunderlaget för ärendet:

Exempel:
1. Strängnäs beslutsunderlag.pdf
2. Ny begäran detaljplan.pdf

5. Säkerhet

Här anförs skrivelser från sakkunnige Claes-Erik Simonsbacka. Alla vindkraftverk i drift i Sverige körs i strid mot gällande överställd EU-lag, Maskindirektiv och lagen om CE-märkning. Inget vindkraftverk som tagits i drift efter 1995-01-01 uppfyller grundläggande krav i enlighet med tvingande EG/EU-produktdirektiv med stöd av relevanta harmoniserade standarder, för att få CE-märkas samt tas i drift i yrkesmässigt bruk i kallt och/eller isigt klimat.

Dokumenten:
1. Tillståndsprocessen i Sverige.pdf
2. Säkerhetsaspekter i översiktsplaner.pdf
3. Sammanfattning av lagbrott.pdf
4. Vindkraftverk - Maskindirektiv 98/37 EC och andra fakta.pdf
5. Produktsäkerhet inom EG & EU-området.pdf
6. Produktansvar - Allmänt.pdf
7. Skyddsavstånd mm kring vindkraftverk.pdf
8. Ett inhägnat riskområde (säkerhetszon) krävs runt vindkraftverk!
9. Vindkraftverk - Utkastande_föremål.pdf
10. CE-märkning och marknadskontroll.pdf

Lagsamlingar från Eur-lex:
1. Maskindirektiv 98/37/EG
2. Maskindirektiv 2006/42/EG
3. Nationella genomförandebestämmelser
4. Vägledning på svenska till maskindirektivet från EU-kommissionen
5. MD 2006/42/EC jämfört med MD 98/37/EC - FAQ med svar från EG-kommissionen
6. Konsoliderad lista (1998-2006) över harmoniserade standarder för maskiner - MD 98/37/EC
7. Konsoliderad lista (2006--) över harmoniserade standarder för maskiner - MD 2006/42/EC

Med anledning av inkomna frågor från kommuners tjänstemän på miljö- och/eller byggkontor har följande dokument framställts:
1. Vindkraftverk - Översiktsplan och/eller fördjupad översiktsplan - frågor och svar.pdf

Andra upplysande dokument:
1. Ackreditering (lagen om teknisk kontroll).pdf - bekräftelse på ett organs kompetens att utföra viss provning, certifiering eller besiktning.
2. Anmälda organ.pdf - Kontrollorgan som anmälts enligt lagen om teknisk kontroll.
3. Arbetsmiljöverkets tillsynsansvar.pdf - mer om Arbetsmiljöverkets tillsynsansvar.
4. Harmoniserade standarder.pdf - harmoniserade standarder av typ "A" och "B" för maskinen vindkraftverk.
4b. Vindkraftverk - Exempel på svenska standarder med länkar (Worddokument)
5. EGs maskindirektiv och CE-märkning.pdf - försäkran om överensstämmelse.
6. Väglednings-PM för tillsyn av Vindkraft, från Arbetsmiljöverket, som tydligt föreskriver att hela maskinen vindkraftverk skall vara CE-märkt - Väglednings-PM tillsyn vindkraftverk.AMV.pdf
6b. Claes-Erik Simonsbackas kommenterar ovanstående dokument. Vaglednings-PM-tillsyn_vindkraftverk.Simonsbacka.pdf

7. Vindkraftverkens säkerhet - Hur ser verkligheten ut?.pdf
8. Vindkraftverk - Rapport, svensk medverkan i standardiseringsarbete.pdf ll ll
9. Arrendeavtal/Nyttjanderättsavtal för vindkraftsetablering.pdf 

6. Begäran om marknadskontroll

Exempel:
Vindkraftverk - Begäran om marknadskontroll (Word-dokument)
Vindkraftverk - Begäran om reaktiv marknadskontroll Uljabouda.pdf
Vindkraftverk - Begäran om reaktiv marknadskontroll Havsnas.pdf
Vindkraftverk - Begäran om reaktiv marknads kontroll Granberget_Sikea.pdf

Andra upplysande dokument:
1. Vindkraftverk - Maskinrelaterade risker.pdf
2. Marknadskontroll.pdf - Arbetsmiljöverkets ska kontrollera att produkter som släpps ut på marknaden uppfyller gällande krav samt vidtar åtgärder om så inte är fallet. Läs även Arbetsmiljöverkets egen plan för marknadskontroll av vindkraftverk (se bilaga 1 i dokumentet) för 2012-2014 - Arbetsmiljöverkets marknadskontrollprogram 2012-2014
3. Kort om produktkrav och marknadskontroll (pdf)
4. Vindkraftverk - Vad säger vindkraftsbranschen själv.pdf 

7. Överklagan

Läs mer om hur och varför vi bör överklaga här

Läs om överklagningar generellt här (pdf).

Exempel på välgjorda skrivelser:

Bygglov:
1. Överklagan Eskilstuna.pdf
2. Kommunfrågor.pdf
3. Yttrande ansökan länsstyrelse.pdf
4. Certifieringsdokument miljö- och byggnadsnämnder.pdf
5. Yttrande, dom och C-E Simonsbackas kommentar till domen i mål nr. M 2911-10, avseende fastigheten Vånga 2.4.
6. Vad gör er kommun?.pdf
7. Människors säkerhet och livsmiljö beaktas ej vid tillståndsprocesser för vindkraftsetablering.pdf
8. Vindkraftverk är ingen byggprodukt, byggnadsverk eller annan anläggning.pdf 

Översiktsplan:
1. Överklagan översiktsplan.pdf
2. Överklagan tillägg.pdf

Överklagan av kommunalt beslut till förvaltningsrätten (pdf)

Överklagan till Högsta Förvaltningsrätten, i händelse att Kammarrätten ej ger prövningstillstånd (pdf): Överklagan kammarrätten

8. Vindkraftverk och CE-märkning

Exempel:
Begäran av certifieringsdokument från miljö- och byggnadsnämnder.pdf

9. Polisanmälan av befintliga verk

Visserligen har polisen ännu inte stoppat ett enda polisanmält verk, men genom anmälan visar sakägarna sitt allvar med motståndet.

Mall som du kan använda själv: Mall polisanmälan (Word-format) Mall polisanmälan (text-format)

Exempel:
1. Polisanmälan Ystad.pdf
2. Polisanmälan Simrishamn.pdf
3. Polisanmälan Röbergsfjället Vind AB.pdf - läs om själva olyckan här, vindkraftverket som började brinna.

Creeper MediaCreeper