Nej och åter nej!

Urban Zingmark 02 November, 2015 19:45 Insändare vindkraftverk, Samarbete, Holmöarna Permalink Trackbacks (0)

Den matte som humanisten Gunnar Fredriksson, Fria Vindar använder räcker mer än väl för att visa på vansinnet med vindkraftverk. Det må vara i Ångermanland längs väg 335 mellan Örnsköldsvik och Sollefteå eller på Holmön.

Läs här "Ett skrämmande scenario för Holmön" från 2015-11-01.


Berättelse från Brattberget - 2015 - del 3

Inger Almström 02 September, 2015 13:47 Insändare vindkraftverk, Drabbade, Anmälningar och överklaganden, Brattberget Permalink Trackbacks (0)

Detta är del 3 av Inger Almströms texter från 2015. Här är 2015 - del 2.

Klicka på artikelrubriken och bläddra till längst ner för att se det senaste. (Läs mer)


Ove Björklund tillskriver partierna

Redaktionen 29 Juni, 2015 07:49 Insändare vindkraftverk, Samarbete Permalink Trackbacks (0)

Skrivet av: Ove Björklund

Riksdagens politiska partier 

Berörda myndigheter och organisationer

Översänder fakta som visar att vindkraft är ett allvarligt hot mot ekosystem och huvudnäringar inom jord- och skogsbruk. Därtill stor belastning på folkhälsa och nationalekonomi. Fakta relateras till

 • EUROBATS GUIDELINES 2015 - Kraftfullt nytt regelverk för skydd av fladdermöss, som helt avråder från etablering av vindkraft i alla typer av skog. Krav på intensivt inventeringsprogram med avancerad teknik och drastiska skyddsåtgärder.
 • Naturvårdsverkets CLEO-rapport. Invasiva insektsarter - klimatstressad skog. Dubblerad svärmning. Höga halter av marknära ozon och ökade skador genom ozolytprocessen i blad och barr.
 • Potentiell utebliven pollinering - desorientering av honungsbi (USA). Hypotes att vibrationer från vindkraftverk stör artens kommunikationssystem. Sannolikt vid 200-300 Hz. Skördeförluster.
 • Förändrat lokalklimat (EU- info). Risk för nedkylning  (< 4 0C), skogsskador genom nattfrost, uttorkning och brutna träd och grenar vid extrem belastning av snö och is när kallare luftlager förs nedåt och möter fuktig luft i marknivå.
 • Utrotningshot mot kungsörn och fåglar. GPS-baserade studier och inventeringsstudie på Näsudden Gotland visar hög dödlighet vid vindkraftverk. Medelvärde på revirstorlek är 200 km2 mot tillämpad 13 km2, upptill 150 mil långa flygningar till och från övervintringsområden. Örnarna är chanslösa mot de planerade 5000 vindkraftverken. Kompensationskrav gäller enligt EUs Fågeldirektiv (Bilaga).
 • EU-rapporten "Vår livförsäkring, vårt naturkapital - en strategi för biologisk mångfald till 2020". Mål att vidta korrigerande åtgärder och stoppa fragmentiseringen av skogslandskapet. Indikation på EUs insikt om bristande prövning av kumulativa effekter, vindkraftens barriäreffekter och intolerans av tillämpad "Salamistrategi".
 • Behov av från vindkraft skyddade frizoner, i likhet med de fyra skyddade nationalälvarna.

Skyddat kärnområde för kungsörn, berguv, fiskgjuse, bivråk, nattskärra, fladdermöss etc. T.ex. Härjedalen med de värdefulla kulturmiljöerna i Ängersjö och Lillhärdal, Hamra och ytterligare tre nationalparker, Orsa Finnmark, världsarvet Fågelsjö, Woxnan-Ljusnan-dalarna, sydsamisk rennäring, Fäbodriket, ekoturism mm.

 • The European Wind Energy Associations (EWEA) statesment; The European Wind Initiative (EWI) för 2015, som prioriterar havsbaserad vindkraft och anger fyra strategiska områden bl.a. nya turbiner och storskaliga vindkraftverk med effekt <20 MW.
 • Definitivt avslöjande av bullerberäkningsmodell NORD2000, som ger 6 dBA lägre bullervärden än uppmätta värden. (Energimyndigheten, projekt 32437-1, Ljud från vindkraftverk, modell-validering/mätning, 2014-12-30). Påtalat sedan 2009 (Uppsala Universitet) men åsidosatt av länsstyrelser och domstolar. Diskriminering av Sveriges landsbygdsbefolkning. Påverkar folkhälsa, fastighetsvärden och medför förslumning av landsbygden.
 • DIN 45680: Messung und Bewertung tieffrequenter Geräuschimmissionen in der Nachbarschaft

Norm ISO 7196: Acoustics -- Frequency-weighting characteristic for infrasound measurements.

Machbarkeitsstudie des Umweltbundesamtes zu den Wirkungen von Infraschall 2014. Tysk analys och regelverk för skärpt skydd från påverkan av infraljud (< 20 Hz) och lågfrekvent ljud. Underkännande av irrelevanta dBA-gränsvärden. Cylindrisk ljudutbredning med halverad dämpning. Fysisk känseltröskel "Wahrnehmungsschwelle" 10 dB lägre än hörseltröskeln. Sensibilisering ökar efter hand. Tillvänjning inte möjlig. Kriterie för differens dB(C) - dB(A) sänks från 20 dB till 15 dB. Övertygande fakta som visar att den svenska vindkraftsutbyggnaden baserats på felaktiga bullerberäkningar och fullgoda skäl för omgående översyn av den svenska bullerlagstiftningen. Bilaga. Utdrag ur Machbarkeitsstudie med medicinska kommentarer.

 • ineffektiv och olönsam teknik. Översubventionerad marknad. Teknisk utveckling kan inom 5-10 år medföra nya möjligheter bl.a. baserad på det nya supermaterialet grafén.
 • stora restmängder epoxiplast och kompositmaterial samt osäker kemikaliehantering.

Materialet har översänts till Energikommissionens ledamöter, där vi hävdar att dessa frågor är så allvarliga att de politiska partierna, inom ramen för Energikommissionens uppdrag, omgående måste stoppa vindkraftens negativa effekter på ekosystem, jord- och skogsnäringarna samt människors hälsa, genom att;

 • införa moratorium för fortsatt utbyggnad av vindkraften för att möjliggöra en saklig utvärdering av hot och potentiell teknikutveckling under bättre reglerade former. Detta bör inkludera miljötillstånd som ej påbörjats samt projektering.
 • beakta redovisade vindkraftsrelaterade hot mot jord- och skogsnäringarna i den kommande dialogprocessen för implementering av den av riksdagen beslutade visionen "Skogsriket".
 • vidta drastiska åtgärder, inkluderande driftstopp under kritisk tid för att skydda fladdermöss och fåglar från att dödas/utrotas vid de redan driftsatta vindkraftsanläggningarna.
 • radikalt ompröva Energimyndighetens förslag till riksintressen för vindkraft och tillskapa stora vindkraftsbefriade "frizoner" och kompensationsområden för skydd av den biologiska mångfalden, kungsörnspopulationen och unika kulturmiljöer, i likhet med de fyra skyddade nationalälvarna. T.ex. Härjedalen med de värdefulla kulturmiljöerna i Ängersjö och Lillhärdal, Hamra och ytterligare tre nationalparker, Orsa Finnmark, världsarvet Fågelsjö, sydsamisk rennäring, fäbodkultur (Fäbodriket) samt 15-20 kungsörnsrevir, berguv, björnforskningscenter, mm.
 • direkt avsätta Sveaskog ABs marker som "frizoner" från vindkraft och utveckla dess huvudnäring i enlighet med regeringens program "Skogsriket", statens kriterier för affärsetik, kriterier för FSC-certifierad skogsmark och det statliga direktivet för hållbart företagande och ekosystemtjänster, som ska fastställas i strategiska och uppföljningsbara hållbarhetsmål (Global Report Initiative).
 • direkt stoppa pågående omprövningar av höjdvillkor för givna miljötillstånd. Ofta begäran om höjning av verkshöjd från 150/175 meter till fatala 220/230 meter.
 • fastställa miljömässigt korrekta regelverk och bankgarantier för återställning av naturen vid nedmontering av vindkraftverk, inkluderande total borttagning av fundament och kabelsystem, borttagning av hårdgjorda kranytor, markfiberduk etc. Nu tillåten evig deponi i skogsmark är oacceptabel.
 • säkerställa branschens ansvar för destruktion av och återvinning av kompositmaterial, samt regelverk för kemikaliehantering i skogsmark vid rekonditionering, rengöring och oljehantering.
 • avveckla elcertifikatsystemet i avvaktan på ny effektivare teknik, som kan begränsas till ett fåtal landbaserade områden samt havsteknik. Det nya supermaterialet grafén kommer att ha stor potential i denna utveckling.
 • omdisponera elcertifikatsystemet, så att givna miljötillstånd kan "återlösas" genom viss kompensation för nedlagda projekteringskostnader. Här bör beaktas att företagen undgår en kraftig förlust under 10-20 år och att kapital frigörs för lönsammare investeringar i framtiden.
 • omdisponera elcertifikatsystemet, så att det kan användas för klimatåtgärder t.ex. omställning av transportsektorn eller effektiviseringsåtgärder inom byggsektorn (7 TWh).
 • införa moratorium för bullerberäkningssystemet Nord2000 och tillsätta en transparent utredning för medicinskt säkra bullergränsvärden, vid och inom bostad, i nordiskt klimat och områden med lågt bakgrundsljud. Grundlig utvärdering krävs av infraljudets negativa effekter enligt tyska och australiska rapporter. 

Halmstad 2015-06-28

Ove Björklund

Föreningen God Livsmiljö Hylte

Med fullmakt att företräda Föreningen Svenskt Landskapsskydd  (FSL) i Ängersjöbygdens kamp mot massiv vindkraftsetablering på Sveaskog ABs marker. En unik kulturbygd, vars historia utforskats och dokumenterats i ett tjugoårigt statligt tvärvetenskapligt kulturmiljöprojekt, med skogs- och skolmuseum. Bygden har i tidigare rättsprocesser förlorat sina skogar till storbolagen. RES-Group London, OX2 och Sveaskog AB, söker nu rätten att också exploatera vind och landskap med 230 meter höga verk på höjderna Ängersjökölen, Sandtjärnsberget och Svartåsen framför byn.


Besöksnäringen bättre än vindkraftspark i Boden!

Urban Zingmark 13 Juni, 2015 23:37 Insändare vindkraftverk, Medborgarinitiativ Permalink Trackbacks (0)

Med anledning av hotet att bygga vindkraftpark i Harads, Bodens kommun, vill SkyddaMiljön framföra sin uppfattning till kommunstyrelsen. Här ett e-brev till kommunstyrelsens ordförande Inge Andersson, Bodens kommun!

Hej Inge
Besöksnäringen har större och bättre framtid än vindkraft. Redan om några få år kommer vindkraften vara både tekniskt och ekonomiskt obsolet. Många experter som KVA anser att så redan är fallet. Ny teknik kommer att ersätta vindkraften med stor kraft. Vindkraftparker blir vindkraftkyrkogårdar där ägarna har gåtti konkurs och staten kommer att drabbas av hela kostnaden för avveckling och sanering.I väntan på detta riskerar Bodens kommun att ta död på en lovande del i besöksnäringen som visas med Tree Hotell- Trädhotellet.
Jag delar många av de uppfattningar som redan framförts och har ytterligare ett argument för ert möte i KS. Tree Hotel har stark betydelse även för skogen och skogens produkter.Trädhotell av liknande slag på flera håll i världen har skapat möjligheter att marknadsföraträvaror och hus av alla storlekar byggda i trä. Det internationellt kända bokförlaget Taschenhar gett ut ett flertal böcker med bildreportage om denna trend som växer sig allt starkare.Här ett par exempel: 
Jodidio, Philip, Small architecture now! = Kleine Bauten = Petite architecture, Taschen, Cologne, 2014
Jodidio, Philip, Tree houses: fairy-tale castles in the air, Taschen, Köln, 2012
Säg nej till mer vindkraftparker, låt Trädhotellet bli en framgång för hela Boden och Harads!

Urban


Berättelse från Brattberget - 2015 - del 2

Inger Almström 10 Juni, 2015 17:44 Insändare vindkraftverk, Drabbade, Anmälningar och överklaganden, Brattberget Permalink Trackbacks (0)

Detta är del 2 av Inger Almströms texter från 2015. Här är 2015 - del 1.

Klicka på artikelrubriken och bläddra till längst ner för att se det senaste. (Läs mer)


Sju föreningar begär moratorium

Redaktionen 26 April, 2015 22:43 Insändare vindkraftverk, Drabbade, Anmälningar och överklaganden, Samarbete, Medborgarinitiativ Permalink Trackbacks (0)

Vi kräver ett moratorium i fortsatt vindkraftsutbyggnad i Västernorrlands och Jämtlands län

Så inleds en skrivelse författad av sju föreningar i Västernorrlands och Jämtlands län. Läs hela skrivelsen: Krav på vindkraftsmoratorium, april 2015.pdf


Berättelse från Brattberget - 2015 - del 1

Inger Almström 13 April, 2015 15:43 Insändare vindkraftverk, Drabbade, Anmälningar och överklaganden, Brattberget Permalink Trackbacks (0)

Detta är del 1 av Inger Almströms texter från 2015. Här är 2014 - del 1del 2, del 3.

Klicka på artikelrubriken och bläddra till längst ner för att se det senaste. (Läs mer)


Ledamot av kyrkorådet i Nosaby säger sin mening

Redaktionen 12 Mars, 2015 21:11 Insändare vindkraftverk, Drabbade, Samarbete, Buller Permalink Trackbacks (0)

Skribenten svarar själv för beräkningarna. Vi vill gärna publicera Gunnar Isacssons kommentar som ett värdefullt bidrag till debatten! Gunnar är ledamot av kyrkorådet i Nosaby, Skåne. I Skåne har man många års erfarenhet av buller och naturförstöring orsakade av vindkraftverk.

Vindkraften stör friden
Publicerad igår 14:11
Jag blir bedrövad när jag läser i Kyrkans Tidning nummer 9/15 att ännu en landsbygdsförsamling kommer att förlora friden i sin hembygd för att stiftets egendomsnämnd avtalat med ett vindkraftbolag att få projektera vindkraftverk på kyrkans mark, denna gång i Ramsele-Edsele församling i Härnösands stift.Den som en gång i tiden skänkte marken till kyrkan för sin själsfrids skull hade nog aldrig föreställt sig att det skulle byggas ett antal vindkraftverk, som med sitt pulserande buller dygnet om skulle komma att jaga bort friden för alla som bor inom ett par kilometers radie, med motiveringen att, citat, ”generera inkomst till församlingarna”.

Är inte friden för församlingsbor långt borta från centralorterna värt något längre? Måste penninghungern styra all verksamhet? Argumentet att vindkraften ska vara bra för klimatet ger jag inte mycket för. Om vindkraften byggs ut maximalt i Sverige enligt de politiska mål som finns skulle den ge 30 TWh el. Om denna energimängd används i sin helhet till att ersätta kolkraft motsvarar det 0,36 procent av den kolkraft som producerades 2008 (kolkraften har ökat sedan dess). Dessa 0,36 procent borde då fördröja den tidpunkt då Jordens medeltemperatur antas ha ökat med 2 grader med lika mycket. Denna tidpunkt brukar uppskattas till cirka 50 år framåt i tiden. 0,36 procent av det är lite drygt 2 månader. Så den svenska vindkraftens positiva effekter på miljön är extremt små.

Men de negativa effekterna med buller och därav följande vantrivsel och förstörande av allt som lockar till boende eller besök i glesbygden varar alla 25 år vindkraftverken står där, dag som natt. Gällande regelverk tar inte hänsyn till lokalbefolkningen. Det pulserande bullret mäts som genomsnittsljud, och det mäts aldrig på natten då ljudet når som längst och stör mest. Infraljud som ger en känsla av stress mäts inte alls.

Låt hänsynen till människorna styra egendomsnämndernas beslut istället för att maximera intäkterna från marken! Låt Kristus styra mer än Mammon åtminstone på den mark som tillhör kyrkan!

Gunnar Isacsson
Vindkraftsbullerdrabbad kyrkorådsledamot i Nosaby, Skåne


Berättelse från Brattberget - 2014 - del 3

Inger Almström 30 December, 2014 16:17 Insändare vindkraftverk, Drabbade, Anmälningar och överklaganden, Brattberget Permalink Trackbacks (0)

Detta är del 3 av Inger Almströms texter från 2014. Här är 2014 - del 1 och del 2.

Klicka på artikelrubriken och bläddra till längst ner för att se det senaste. (Läs mer)


Fråga om iskast till föreskrivande myndigheter

Redaktionen 05 Oktober, 2014 17:25 Insändare vindkraftverk Permalink Trackbacks (0)

Claes- Erik Simonsbacka, Bureå, har sänt fråga till föreskrivande myndigheter om iskast från vindkraftverk. Frågan har sänts till Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Försvaret, Naturvårdsverket, Transportstyrelsen och Energimyndigheten. Läs här.


Creeper MediaCreeper