Tack till Degernäsborna och advokat Björn Rosengren!

Urban Zingmark 21 Oktober, 2014 19:53 Anmälningar och överklaganden, Annat, Bra! Permalink Trackbacks (0)

Äntligen har rättvisa skipats! Länk (kräver inloggning). Både Degernäsborna och advokat Björn Rosengren har fått ta en massa skit av kritiker i Umeå med förrre kommunalrådet Lennart Holmlund i spetsen. Kritikerna har velat frånta markägare och naturskyddsvänner rätten att ifrågasätta Botniabanan och dess dragning. Degernäs ligger strax söder om Umeå.

Nu har Europadomstolen dömt så här:

Regeringsrätten gjorde fel när de vägrade att pröva fastighetsägarnas klagan mot regeringens beslut om Botniabanans dragning i Degernäs.

Europadomstolen har efter drygt fem år slagit fast att regeringsrätten därmed bröt mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, som även är inskriven i grundlagen i Sverige.

Nu tycker vi att Holmlund ska ta ett långt och hett reningsbad i nya badhuset där han ska bli chef. Gör han där mindre skada för rättsmedvetandet och demokratin? Man kan fråga sig om det är klokt att utse en person som visat brist på rättsmedvetande till en hög post med jättelön i företag som medborgarna i Umeå äger.

Men långt viktigare är nu att sakägare i miljömål ska driva sina frågor med mycket större tillit och kraft. Domen är en miljöhistorisk händelse av allra största betydelse från och med denna dag!


Bättre att spara el med bättre motorer

Claes-Erik Simonsbacka 11 Juni, 2014 12:14 Elmarknaden, Bra! Permalink Trackbacks (0)

Spara är bättre än att bygga och uppföra nya kontraproduktiva vindkraftverk

Att på ett hållbart sätt realisera sparpotentialen borde vara en av de viktigaste beståndsdelarna i energipolitiken. Därför måste EU och dess medlemsstater prioritera ökat sparande framför en utbyggnad av elproduktion med dålig energieffektivitet, som vindkraften, men detta är tyvärr ingenting som energitekniskt okunniga nationella politiska beslutsfattare förstått och seriöst prioriterar.

Om en sparpotential på 20 procent skulle kunna realiseras till 2020, vilket motsvarar 390 miljoner ton oljeekvivalent, skulle det ge stora energi- och miljömässiga fördelar. Koldioxidutsläppen skulle minska mer än dubbelt så mycket som EU enligt Kyotoprotokollet måste minska utsläppen med. Med anledning härav borde det vara självklart för den svenska staten och EU att prioritera, stimulera och stödja riktade insatser i energitekniska effektiviseringsåtgärder framför, att kraftigt subventionera och bygga ut den icke långsiktigt hållbara, lågkvalitativa och kontraproduktiva storskaliga elenergiproducerande vindkraften. Den svenska staten och övriga EU-länder måste också skapa incitament och förutsättningar bl.a. för att stödja en utveckling av produktionsteknik avseende storskalig tillverkning av supraledande material och då framför allt för generatorkonstruktioner. En utvecklad vattenturbinteknologi med supraledande generatorkonstruktioner kan komma att generera upp till 30 procent mer eleffekt med samma mängd vatten.

Europeiska kommissionen förutspår trots allt, att effektiviteten i EU:s system för elmotor kan förbättras 20- 30% till 2020. Elenergiförbrukningen minskas med 135 miljarder kWh i de 27 EU-länderna och CO2- utsläppen förutspås minskas med 63 miljoner ton.

Elmotorerna i Sverige svarar för cirka 65 procent av industrins elenergiförbrukning och cirka 40 procent av Sveriges totala elenergiförbrukning. EU:s ekodesign-krav införd 2009 med klasserna IE1 (Standard Efficiency), IE2 (High Efficiency) och IE3 (Premium Efficiency). Förlusterna kommer att minska med ca 15 % - 20% mellan de olika IE-klasserna. Nu har även IEC-standarden 60034-30-1:2014 för IE4-klassen (Super Premium) antagits och publicerats. Ingen IEC-standard har ännu slutligt antagits och publicerats för IE5 ("Ultra Premium") elmotorer. Inköpspriset för en ”Standard Efficiency” elmotor står ofta endast för ca 5 % av en motors livscykelkostnad, medan ca 90 % är elkostnader.

Införandet av IE4-superpremium effektivitet är en logisk följd av den pågående snabba teknikutveckling samt det faktum att USA, Kanada och Mexiko redan har antagit och infört en ”Minimum Energy Performance Standard” (MEPS) för IE3-klassens elmotorer sedan år 2012. EU MEPS ställer krav på obligatoriska minimieffektivitetsnivåer för elmotorer som införs på de europeiska marknaderna. EU MEPS systemet omfattar de flesta enhastighets trefas asynkronmotorer upp till 375 kW vilket kommer, att införas i tre etapper från och med juni 2011:

- Steg 1 den 16 Juni 2011: Motorer måste uppfylla verkningsgradnivå IE2

- Steg 2 den 1 januari 2015: Motorer med märkeffekt 7,5 - 375 kW måste uppfylla antingen verkningsgradnivå IE3 eller nivå IE2 med en frekvensomriktare.

- Steg 3 den 1 januari 2017: Motorer med märkeffekt 0,75 - 375 kW måste uppfylla antingen verkningsgradnivå IE3 eller nivå IE2 med en frekvensomriktare

Observera, att verkningsgradsnivån IE4 anges i IEC-standarden 60034-30-1:2014, men omfattas inte av EU MEPS. Tillverkare har redan i dag elmotorer för att möta IE4 super premium effektivitetskraven.

På Hannovermässan 2014 presenterade ABB en ny version av sin högeffektiva synkron reluktansmotor (SynRM) IE5 innan IEC slutligt har definierat standarden. Enligt ABB minskar förlusterna med 40% vid jämförelse med en IE2-klassad elmotor. Den nya versionen - kallad SynRM2 - innehåller ferrit magneter, i stället för dyra och sällsynta REE (jordartsmetaller), som normalt behövs i permanentmagnetmotorer (PM- motorer) för att uppnå hög effektivitet. ABB säger att den nya designens, SynRM, prestanda till nästan samma nivå som de bästa REE baserade PM-motorer. ABB grundar sitt IE5 anspråk på att en minskning av förluster 20% anses ofta vara skillnaden mellan IE klasser. SynRM och PM motor måste drivas med frekvensomriktare.

En asynkronmotor, eller induktionsmotor som den också kallas, påverkar elnätet negativt genom att alltid konsumera reaktiv effekt, enheten för reaktiv effekt är voltampere reaktiv (VAr/kVAr). Reaktiv effekt är ett begrepp som uppstår i växelspänningssystem där det är den delen av den skenbara effekten som inte ger upphov till nyttigt arbete och är ett mått på hur mycket fasförskjuten strömmen är i förhållande till spänningen. Den onyttiga reaktiva effekten kräver utrymme i eldistributionsnät.

Minskade magnetiseringsförluster i asynkronmotorer innebär lägre förbrukning av reaktiv effekt för, att kunna generera aktiv effekt. Minskad behov av reaktiv effekt innebär alltså ökat utrymme för överföring av aktiv effekt (W/kW) i eldistributionsnät.

Notera, att med en utvecklad vattenturbinteknologi, och mindre/små supraledande generatorer kan även mindre och lämpliga vattendrag, även i strömmande vatten, tas i drift och bidra till vår elproduktion. Dessutom kommer små vattenkraftverk som tagits ur drift återigen att bli lönsamma.

Högtemperatursupraledare kan vara, om insatser prioriteras, på god väg att revolutionera bland annat generatorkonstruktioner. Detta faktum och alternativ beaktas inte alls i dagens diskussion om energipolitik, framtidens elbehov och elanvändning. Exempelvis kan nämnas en ny värmeprocess för icke järnhaltiga materiel (elektromagnetiska billetsugnar) för framställning av metallämnen baserade på supraledande material. Erfarenheter från dessa ugnar för aluminium har minskat elförbrukningen med upp till 50 procent och ökat produktiviteten (= produktionsresultat dividerat med uppoffring eller insatta resurser) med cirka 25 procent. Då ska man tänka på att värmeprocesser för metallprodukter förbrukar cirka tre procent av världens totala elproduktion.

ABB synchronous reluctance motor-drive package video:

Marathon Electric SyMAX video:


Triventus Consulting stänger butiken

Redaktionen 27 Maj, 2014 12:19 Bra!, Snabba nyheter Permalink Trackbacks (0)

Vi fick en mail om en glad nyhet. Låt glädjebudet gå vidare!

Ärende: Triventus Consulting stänger butiken
Hej,
Detta meddelande kom från vice vd Johanna Olesen på Triventus Consulting till en markägare i Kristinestad i natt:

Dear Tuomo,
Neither of Thomas, Nils, Linnea are still working at Triventus Consulting ? and I will be leaving shortly as we are closing down the firm. Can you describe to our legal person who is helping us closing the firm what you are looking for (in English). Thank you so very much!
Best Regards - Johanna

Läs mer på Triventus webbsida.


Vinnare i Strängnäs

Redaktionen 17 Maj, 2014 23:29 Anmälningar och överklaganden, Samarbete, Bra! Permalink Trackbacks (0)

Mark- och miljödomstolen upphäver bygglov för två vindkraftverk i Strängnäs. 11 klagande, markägare har gått samman mot Strängnäs kommun och Strängnäs stift, dvs kyrkan och dess ekonomiska förvaltare Prästlönetillgångar.

Processen har förts i två mål med följande klagande: 

 • Johan Andersson, Väla gård, Helgarö, 645 92 Strängnäs
 • Lennart Andersson, c/o Gun Lövgren, Rällinge, 645 92 Strängnäs
 • Karin Asplund, Knutsberg 6, 645 92 Strängnäs
 • Torsten Johansson, Östgötagatan 42, 116 64 Stockholm
 • Birgitta Jönsson, Östgötagatan 42, 116 64 Stockholm
 • Bernd Stümer, Väla Gård, Helgarö, 645 92 Strängnäs
 • Kerstin Stümer, Väla Gård, Helgarö, 645 92 Strängnäs
 • Göran Zetterlund, Knutsberg 6, 645 92 Strängnäs
 • och

 • Kerstin Karlsson, c/o Advokat Wilhelm Thornefors, Birger Jarlsgatan 42 114 29 Stockholm
 • Apinunt Thornefors, c/o Advokat Wilhelm Thornefors, Birger Jarlsgatan 42 114 29 Stockholm
 • Wilhelm Thornefors, c/o Advokat Wilhelm Thornefors, Birger Jarlsgatan 42 114 29 Stockholm
 • SkyddaMiljön vill gratulera alla klagande som nu blivit vinnare efter sex års kamp.

  Läs domen från Nacka Tingsrätt (pdf)

  Läs på Bernd Stymers hemsida "Vindkraftverk dyrt och dumt"


  Namninsamling mot vindkraftverk - igen!

  Redaktionen 11 December, 2013 23:05 Samarbete, Bra!, Simonsbacka, Nya media Permalink Trackbacks (0)

  Vi kräver förändringar i lagstiftningen för vindkraftverkens tillstånds- och rättsprocesser!

  Så heter en av de många namninsamlingar som gjorts mot vindkraft, denna av Claes-Erik Simonsbacka. Här är fler!

  Fördelning av namnunderskrifter per län från petitionens namninsamlingslista ser ut så här (klicka för större):

  Läs texten nedan: (Läs mer)


  Riksrevisionens rapport kritiserar

  Redaktionen 11 December, 2013 22:45 Elmarknaden, Samarbete, Bra! Permalink Trackbacks (0)

  Så här har Patrik Erixon, Kroxeryd Gård, Ödeshög rapporterat idag till sina kontakter landet runt!


  Rapport från Claes Norgren och Lena Björk, vem har inspelen till riksrevisionen för FSLs räkning idag?

  Då tillvaron tillsynes rämnar till förtret för landsbygdens befolkning och de svenska företagarnas konkurrensförmåga och skattebetalarna då insikt och kompetensen lyser med sin frånvaro kring regeringen Reinfeldt.

  Risk för onödigt dyra och otillräckliga klimatinsatser heter artikeln på Riksrevisionens webplats.

  Citat:

  Den övergripande slutsatsen är att det finns en risk att staten inte använder sina styrmedel inom klimat- och energipolitiken så att utsläppen minskar i enlighet med klimatmålen och till rimliga kostnader. Kostnaderna för att minska utsläppen har hittills varierat kraftigt. Exempelvis är priset i EU:s handelssystem cirka 40 kronor per ton, medan den svenska koldioxidskatten är 1 080 kronor per ton.

  Granskningen visar också att det saknas prioriteringar och samordning mellan klimatmålen och andra samhällsmål både på kort och på lång sikt. Detta leder till en osäkerhet för företag och medborgare, till exempel när de ska fatta beslut om investeringar i ny teknik som kan minska utsläppen. En förutsättning för att åstadkomma betydande utsläppsminskningar är stora tekniksprång som ännu inte har inträffat.

  Hela Riksrevisionens rapport finns här, vilket en del har skäl att noga ta del av.

  Se Riksrevisionens egen film nedan.


   


  Namninsamling Stockåsbodarna

  Redaktionen 18 November, 2013 20:09 Insändare vindkraftverk, Samarbete, Bra! Permalink Trackbacks (0)

  Vindkraftetablering i Stockåsbodarna behöver stoppas. Ännu en namninsamling har startats - klicka här för att skriva under.


  EPAW hörsammas av EU-domstolen

  Mischa 21 Juni, 2013 00:05 Utrikes, Anmälningar och överklaganden, Bra! Permalink Trackbacks (0)

  European PlatformAgainst Windfarms - EPAW - gör en pressrelease:

  EPAW launches a press release about our legal recourse accepted by EU Court of Justice!

  Please send this press release to your contacts and the media (newspapers, radio, television).

  Läs pressreleasen här.


  Namninsamling mot vindkraftverk

  Redaktionen 15 Maj, 2013 02:39 Insändare vindkraftverk, Bra!, På gång!, Simonsbacka Permalink Trackbacks (0)

  Claes-Erik Simonsbacka i samarbete med Vindbrukdalsland har startat en namninsamling: Vi kräver förändringar i lagstiftningen för vindkraftverkens tillstånds- och rättsprocesser!

  Klicka här för att skriva under du också!

  Är du med i någon lokal förening som verkar mot vindkraft? Sprid denna information och starta egna namninsamlingar under våren och sommaren! I höst kan alla namninsamlingar samlas ihop och överräckas till t.ex. någon i regeringen.

  Kontakta oss gärna om detta, så vidarebefordrar vi det till rätt personer för gemensam aktion.


  Kristdemokrater har fattat!

  Mischa 19 April, 2013 20:05 Insändare vindkraftverk, I vanlig media, Elmarknaden, Bra! Permalink Trackbacks (0)

  SvD idag:

  Att ersätta lönsam elproduktion som ger åtta miljarder i skatteintäkter med olönsam elproduktion som kräver stora subventioner är oklok politik. Subventionerna till vindkraften bör tas bort, skriver fem kristdemokratiska kommunpolitiker.

  Dessa kristdemokrater har äntligen fattat. Eller är det så enkelt att de faktiskt suttit still länge nog för att kunna ta del av vetenskap och evidens som säger att vindkraft inte är klimatsmart? Inte ur det större perspektivet, i alla fall - hur lockande det än är när man tänker "vinden är ju gratis". Vinden är självklart gratis och utsläppsneutral - men inte byggandet, resningen, driften, reservkraften och rivningen. Totalsumman blir ett rejält minus, jämfört med allt utom fossilkraft.

  Personligen tycker jag att det är lite av ett genombrott, när flera från ett politiskt parti kunnat enas kring detta. Och det borde smitta av sig på de övriga i partiet och de andra partierna. Kanske kan man bortse från populism (vad partipolitiker tror gör dem mer populära), och inse vad som egentligen sägs ur detta större perspektiv. Populism är nog en rätt dålig drivkraft när det gäller alla politiska beslut...

  Vad är det författarna till debattartikeln i SvD har fattat? Jo, bland annat det som vi på denna sajt har skrivit många gånger. Jag citerar:

  1. Vattenfall har gjort livscykelanalyser för sin elproduktion där utsläpp för byggande, drift och rivning räknas in. Kärnkraften ger utsläpp med 5 gram per kilowattimme, därefter kommer vattenkraften med 9 gram och vindkraften 15.

  2. Kungl. Vetenskapsakademien har som mål att stärka vetenskapen i det politiska beslutsfattandet. Deras energiutskott har kommit fram till att subventioner i det svenska elnätet trots miljardomfattning ger tveksam klimatnytta.

  Med detta kommer liksom alla andra argument för vindkraft på skam.


  Creeper MediaCreeper