God Livsmiljö Hylte tillskriver regeringen

Redaktionen 27 Augusti, 2015 21:48 Samarbete, Buller, Brattberget Permalink Trackbacks (0)

Följande skrivelse har översänts till regeringen med anledning av de allvarliga bristerna i den svenska bullerlagstiftningen för vindkraft.

Ove Björklund
Föreningen God Livsmiljö Hylte

Läs skrivelsen nedan.

 

 (Läs mer)


Färingtofta Norra undersökte buller

Urban Zingmark 07 Augusti, 2015 15:45 Drabbade, Samarbete, Buller Permalink Trackbacks (0)

Föreningen Färingtofta Norra har genomfört en undersökning av störningar från vindkraftanläggningar.Kommuner med mer än 15 vindkraftverk har kontaktats.

Einar Fjellman skriver:

Alla kommuner som tillfrågats har svarat, antingen själva eller genom tillsynsmyndighet i länsstyrelse eller miljöförbund. Arbetet med insamling av uppgifter och sammanställning har gjorts av mig och har varit en del av verksamheten i föreningen Färingtofta Norra.

Rapporten innehåller uppgift om kommun, vindkraftanläggning/ fastighet alt. driftbolag, antal klagande/störda hushåll. Uppgifterna kan användas i publicitet med angivande av källa. Alla kommuner som har mer än 15 vindkraftverk installerade har tillfrågats. De är 60 st. Alla har svarat och av dem har 37 st rapporterat om inkomna klagomål på buller sedan 2010, övriga har inte fått några klagomål. Svaren från de 37 kommunerna har sammanställts i rapporten över klagomål. Rättsvårdande myndigheter har ett mycket omfattande arbete framför sig.

Rapporter om klagomål på buller från vindkraftverk.pdf


Ove Björklund tillskriver partierna

Redaktionen 29 Juni, 2015 07:49 Insändare vindkraftverk, Samarbete Permalink Trackbacks (0)

Skrivet av: Ove Björklund

Riksdagens politiska partier 

Berörda myndigheter och organisationer

Översänder fakta som visar att vindkraft är ett allvarligt hot mot ekosystem och huvudnäringar inom jord- och skogsbruk. Därtill stor belastning på folkhälsa och nationalekonomi. Fakta relateras till

 • EUROBATS GUIDELINES 2015 - Kraftfullt nytt regelverk för skydd av fladdermöss, som helt avråder från etablering av vindkraft i alla typer av skog. Krav på intensivt inventeringsprogram med avancerad teknik och drastiska skyddsåtgärder.
 • Naturvårdsverkets CLEO-rapport. Invasiva insektsarter - klimatstressad skog. Dubblerad svärmning. Höga halter av marknära ozon och ökade skador genom ozolytprocessen i blad och barr.
 • Potentiell utebliven pollinering - desorientering av honungsbi (USA). Hypotes att vibrationer från vindkraftverk stör artens kommunikationssystem. Sannolikt vid 200-300 Hz. Skördeförluster.
 • Förändrat lokalklimat (EU- info). Risk för nedkylning  (< 4 0C), skogsskador genom nattfrost, uttorkning och brutna träd och grenar vid extrem belastning av snö och is när kallare luftlager förs nedåt och möter fuktig luft i marknivå.
 • Utrotningshot mot kungsörn och fåglar. GPS-baserade studier och inventeringsstudie på Näsudden Gotland visar hög dödlighet vid vindkraftverk. Medelvärde på revirstorlek är 200 km2 mot tillämpad 13 km2, upptill 150 mil långa flygningar till och från övervintringsområden. Örnarna är chanslösa mot de planerade 5000 vindkraftverken. Kompensationskrav gäller enligt EUs Fågeldirektiv (Bilaga).
 • EU-rapporten "Vår livförsäkring, vårt naturkapital - en strategi för biologisk mångfald till 2020". Mål att vidta korrigerande åtgärder och stoppa fragmentiseringen av skogslandskapet. Indikation på EUs insikt om bristande prövning av kumulativa effekter, vindkraftens barriäreffekter och intolerans av tillämpad "Salamistrategi".
 • Behov av från vindkraft skyddade frizoner, i likhet med de fyra skyddade nationalälvarna.

Skyddat kärnområde för kungsörn, berguv, fiskgjuse, bivråk, nattskärra, fladdermöss etc. T.ex. Härjedalen med de värdefulla kulturmiljöerna i Ängersjö och Lillhärdal, Hamra och ytterligare tre nationalparker, Orsa Finnmark, världsarvet Fågelsjö, Woxnan-Ljusnan-dalarna, sydsamisk rennäring, Fäbodriket, ekoturism mm.

 • The European Wind Energy Associations (EWEA) statesment; The European Wind Initiative (EWI) för 2015, som prioriterar havsbaserad vindkraft och anger fyra strategiska områden bl.a. nya turbiner och storskaliga vindkraftverk med effekt <20 MW.
 • Definitivt avslöjande av bullerberäkningsmodell NORD2000, som ger 6 dBA lägre bullervärden än uppmätta värden. (Energimyndigheten, projekt 32437-1, Ljud från vindkraftverk, modell-validering/mätning, 2014-12-30). Påtalat sedan 2009 (Uppsala Universitet) men åsidosatt av länsstyrelser och domstolar. Diskriminering av Sveriges landsbygdsbefolkning. Påverkar folkhälsa, fastighetsvärden och medför förslumning av landsbygden.
 • DIN 45680: Messung und Bewertung tieffrequenter Geräuschimmissionen in der Nachbarschaft

Norm ISO 7196: Acoustics -- Frequency-weighting characteristic for infrasound measurements.

Machbarkeitsstudie des Umweltbundesamtes zu den Wirkungen von Infraschall 2014. Tysk analys och regelverk för skärpt skydd från påverkan av infraljud (< 20 Hz) och lågfrekvent ljud. Underkännande av irrelevanta dBA-gränsvärden. Cylindrisk ljudutbredning med halverad dämpning. Fysisk känseltröskel "Wahrnehmungsschwelle" 10 dB lägre än hörseltröskeln. Sensibilisering ökar efter hand. Tillvänjning inte möjlig. Kriterie för differens dB(C) - dB(A) sänks från 20 dB till 15 dB. Övertygande fakta som visar att den svenska vindkraftsutbyggnaden baserats på felaktiga bullerberäkningar och fullgoda skäl för omgående översyn av den svenska bullerlagstiftningen. Bilaga. Utdrag ur Machbarkeitsstudie med medicinska kommentarer.

 • ineffektiv och olönsam teknik. Översubventionerad marknad. Teknisk utveckling kan inom 5-10 år medföra nya möjligheter bl.a. baserad på det nya supermaterialet grafén.
 • stora restmängder epoxiplast och kompositmaterial samt osäker kemikaliehantering.

Materialet har översänts till Energikommissionens ledamöter, där vi hävdar att dessa frågor är så allvarliga att de politiska partierna, inom ramen för Energikommissionens uppdrag, omgående måste stoppa vindkraftens negativa effekter på ekosystem, jord- och skogsnäringarna samt människors hälsa, genom att;

 • införa moratorium för fortsatt utbyggnad av vindkraften för att möjliggöra en saklig utvärdering av hot och potentiell teknikutveckling under bättre reglerade former. Detta bör inkludera miljötillstånd som ej påbörjats samt projektering.
 • beakta redovisade vindkraftsrelaterade hot mot jord- och skogsnäringarna i den kommande dialogprocessen för implementering av den av riksdagen beslutade visionen "Skogsriket".
 • vidta drastiska åtgärder, inkluderande driftstopp under kritisk tid för att skydda fladdermöss och fåglar från att dödas/utrotas vid de redan driftsatta vindkraftsanläggningarna.
 • radikalt ompröva Energimyndighetens förslag till riksintressen för vindkraft och tillskapa stora vindkraftsbefriade "frizoner" och kompensationsområden för skydd av den biologiska mångfalden, kungsörnspopulationen och unika kulturmiljöer, i likhet med de fyra skyddade nationalälvarna. T.ex. Härjedalen med de värdefulla kulturmiljöerna i Ängersjö och Lillhärdal, Hamra och ytterligare tre nationalparker, Orsa Finnmark, världsarvet Fågelsjö, sydsamisk rennäring, fäbodkultur (Fäbodriket) samt 15-20 kungsörnsrevir, berguv, björnforskningscenter, mm.
 • direkt avsätta Sveaskog ABs marker som "frizoner" från vindkraft och utveckla dess huvudnäring i enlighet med regeringens program "Skogsriket", statens kriterier för affärsetik, kriterier för FSC-certifierad skogsmark och det statliga direktivet för hållbart företagande och ekosystemtjänster, som ska fastställas i strategiska och uppföljningsbara hållbarhetsmål (Global Report Initiative).
 • direkt stoppa pågående omprövningar av höjdvillkor för givna miljötillstånd. Ofta begäran om höjning av verkshöjd från 150/175 meter till fatala 220/230 meter.
 • fastställa miljömässigt korrekta regelverk och bankgarantier för återställning av naturen vid nedmontering av vindkraftverk, inkluderande total borttagning av fundament och kabelsystem, borttagning av hårdgjorda kranytor, markfiberduk etc. Nu tillåten evig deponi i skogsmark är oacceptabel.
 • säkerställa branschens ansvar för destruktion av och återvinning av kompositmaterial, samt regelverk för kemikaliehantering i skogsmark vid rekonditionering, rengöring och oljehantering.
 • avveckla elcertifikatsystemet i avvaktan på ny effektivare teknik, som kan begränsas till ett fåtal landbaserade områden samt havsteknik. Det nya supermaterialet grafén kommer att ha stor potential i denna utveckling.
 • omdisponera elcertifikatsystemet, så att givna miljötillstånd kan "återlösas" genom viss kompensation för nedlagda projekteringskostnader. Här bör beaktas att företagen undgår en kraftig förlust under 10-20 år och att kapital frigörs för lönsammare investeringar i framtiden.
 • omdisponera elcertifikatsystemet, så att det kan användas för klimatåtgärder t.ex. omställning av transportsektorn eller effektiviseringsåtgärder inom byggsektorn (7 TWh).
 • införa moratorium för bullerberäkningssystemet Nord2000 och tillsätta en transparent utredning för medicinskt säkra bullergränsvärden, vid och inom bostad, i nordiskt klimat och områden med lågt bakgrundsljud. Grundlig utvärdering krävs av infraljudets negativa effekter enligt tyska och australiska rapporter. 

Halmstad 2015-06-28

Ove Björklund

Föreningen God Livsmiljö Hylte

Med fullmakt att företräda Föreningen Svenskt Landskapsskydd  (FSL) i Ängersjöbygdens kamp mot massiv vindkraftsetablering på Sveaskog ABs marker. En unik kulturbygd, vars historia utforskats och dokumenterats i ett tjugoårigt statligt tvärvetenskapligt kulturmiljöprojekt, med skogs- och skolmuseum. Bygden har i tidigare rättsprocesser förlorat sina skogar till storbolagen. RES-Group London, OX2 och Sveaskog AB, söker nu rätten att också exploatera vind och landskap med 230 meter höga verk på höjderna Ängersjökölen, Sandtjärnsberget och Svartåsen framför byn.


Solidaritet mellan nätverken i Norrland

Urban Zingmark 28 Juni, 2015 21:09 Drabbade, Elmarknaden, Samarbete Permalink Trackbacks (0)

Vi har gemensamma intressen med andra nätverk som protesterar mot utbyggnaden av vindkraft där människor, djur och natur skadas och förstörs.

Vindkraftmotståndet i Ångermanland genom Jimmie Lindberg har mycket tänkvärda åsikter och som andra kan solidarisera sig med. Lindbergs kritik av Baylan är rättvis: "När Baylan då i SVT påstår att EON:s och Vattenfalls besked om förtida nedläggningar av kärnreaktorer inte är några politiska beslut, utan företagsekonomiska, så blir det tyvärr inget annat än dålig komik."

Bättre kan det inte sägas. Än värre blir det av att Baylan tycks tro att hans vridning av sanningen går hem i stugorna och i direktionsrummen. Hur dum får en minister vara? Är det Löfven som får betala med raset i förtroende som visats i de senaste opinionsmätningarna? Det är svårt att fastställa eftersom Löfvens siffror även påverkas av regeringens framträdande i frågor om vapenexport, behandling av tiggare, migration, kriget mot Isis och mycket mer. I jämförelse med de outsägliga lidanden som krig och förtryck medför kan det kännas som oförarglig buskteater när Baylan underhåller Sveriges TV-tittare med sina bisarra lögner.

Och mot sina avsikter gör Baylan en insats genom att stärka solidariteten mellan nätverken i Norrland som driver vindkraftmotstånd.


Glada nyheter för Arvidsjaur

Redaktionen 08 Juni, 2015 16:06 Drabbade, Samarbete, Bra!, Brattberget Permalink Trackbacks (0)

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Norrbotten har fattat beslut om att avskriva ansökan från Kraftö AB/ Brattberget Vindkraft AB. Ansökan gällde tillstånd att anlägga och driva vindkraftverk på Brattberget.

Vi är många som hållit kontakt med närboende till Brattberget vars framtid hotades av Kraftös planer. Nu gratulerar vi alla dem som upplever lättnaden med beslutet.

Nu kan alla de som planerat att flytta stanna kvar och möta framtiden med tillförsikt.

Läs Miljöprövningsdelegationens beslut nedan - klicka för större.

 


Täfteåbor mot Kraftö

Redaktionen 12 Maj, 2015 20:30 Drabbade, Anmälningar och överklaganden, Samarbete, Medborgarinitiativ Permalink Trackbacks (0)

Mark- och miljödomstolen avslog överklaganden från Pasi Peltola och Fredrik Sjödin gällande Täfteå. Kraftö vill bygga 11 vindkraftverk. 200 personer skrev på protestlista som låg utlagd i ICA-butiken 2011.


Klicka för större


Nationella skogsprogrammet

Redaktionen 11 Maj, 2015 16:34 Samarbete, Annat Permalink Trackbacks (0)

Av Ove Björklund

Hej

Regeringen har presenterat arbetsgrupperna o målsättning i det nationella skogsprogrammet enligt denna länk.

Jag ser goda möjligheter att belysa vindkraftens negativa effekter på skogens tillväxt, ekosystemtjänster, biologisk mångfald, skogsskador, läckage genom infrastrukturingrepp, nedkylning, frostskador, uttorkning mm. Vi skulle här kunna få fram våra synpunkter direkt in i finrummen och stopp på många parker och fragmenteringen av mijlö och landskap.

Mvh Ove Björklund


Antiklimax den 1 maj 2015

Urban Zingmark 29 April, 2015 23:44 Samarbete, Annat Permalink Trackbacks (0)
Det var en lysande idé att kalla till demonstrationståg i Sundsvall, där statsministern ska hålla tal den 1 maj. Nu har demonstrationen mot vindkraftexploateringen avlysts därför att det inte finns tillstånd från polismyndigheten. 

FSL kan lägga in en ansökan redan nu för 2016 i samarbete med demonstranterna i Ramsele som hade den största aktionen någonsin mot vindkraftverk i Norrland! De vet hur det ska gå till.


Sju föreningar begär moratorium

Redaktionen 26 April, 2015 22:43 Insändare vindkraftverk, Drabbade, Anmälningar och överklaganden, Samarbete, Medborgarinitiativ Permalink Trackbacks (0)

Vi kräver ett moratorium i fortsatt vindkraftsutbyggnad i Västernorrlands och Jämtlands län

Så inleds en skrivelse författad av sju föreningar i Västernorrlands och Jämtlands län. Läs hela skrivelsen: Krav på vindkraftsmoratorium, april 2015.pdf


Fria Vindars namninsamling

Urban Zingmark 19 April, 2015 20:27 Samarbete, Bra!, Holmöarna, Medborgarinitiativ Permalink Trackbacks (0)

Fria Vindar vill inte ha vindkraft på Holmön.

Just nu bedrivs en viktig namninsamling mot etablering av vindkraft på Holmön. Är du inte med på listan ännu, går det bra att sms:a eller maila till Torbjörn Eriksson. friavindar.holmon@gmail.com Det är inget krav att du har Holmöanknyting.

För Fria Vindar ökar framtidstron i takt med ökat stöd lokalt och i hela Sverige. Åk till Holmön med nya färjan Capella och känn själv!


Creeper MediaCreeper