Anmälning efter branden i Tomelilla

Redaktionen 14 November, 2011 22:51 Anmälningar och överklaganden Permalink Trackbacks (0)

Uppdatering:

Örtofta sockerbruk har stoppat all last av Tomelillabetor som kommer från området i närheten av det vindkraftverk som brann i mitten av september.

Läs mer i dagens Ystads Allehanda här.  


(Ursprungligen publicerad 2011-11-07) 

Bernd Stymer skriver till Ystad-Österlenregionens miljöförbund, Tomelilla kommun, Kävlinge kommun och Polismyndigheten i Skåne - om vad som nu borde göras efter att ett vindkraftverk brann och som vi skrev om här.

Läs anmälan, klicka på (Läs mer).

 (Läs mer)


Bernd Stymers anmälan till EU har fått svar

Redaktionen 26 September, 2011 22:46 Anmälningar och överklaganden Permalink Trackbacks (0)

Den 1 mars skickade Bernt Stymer en anmälan av svenska staten till EU-kommissionen. Anmälan gällde åsidosättande av gällande EU-lag i samband med etableringarna av vindkraftverk i Sverige.

Detta svarade kommissionen på den 11 april, med att anmälan skulle behandlas.

Nu är den behandlad och svaret är daterat 30 augusti. Läs svaret här.

I svaret framgår att kommissionen inte tar upp ärendet i domstol. Dock svarade man inte på alla frågeställningarna, och Stymer kommer bl.a. att driva saken vidare. Anmärkningsvärt är att svaret inte alls refererar till Stymers påpekanden om EU-direktivet, det s.k. Maskindirektivet.

Läs Stymers tankar om svaret - klicka på Läs mer.

 (Läs mer)

Anmälan av svenska staten hos EU behandlas!

Redaktionen 11 April, 2011 21:22 Anmälningar och överklaganden Permalink Trackbacks (0)

Den 1:a mars i år skickade vår Bernd Stymer en anmälan av svenska staten till EU. Anmälan gäller åsidosättande av gällande EU-lag i samband med etableringarna av vindkraftverk i Sverige. Läs mer här.

Idag fick Bernd svar från EU. Följande kan utläsas:

  • Anmälan har fått ett ärendenummer.
  • I brevet från EU-kommissionen till Bernd Stymer beskrivs hur rutinerna är utformade för de fortsatta kontakterna.

Vi fortsätter att informera om detta allt eftersom.

Läs svaret från EU här (pdf).


Vårt brev till Regeringen besvarat

Redaktionen 25 Mars, 2011 11:20 Insändare vindkraftverk, Föreningsnytt, Anmälningar och överklaganden Permalink Trackbacks (0)

Idag kom svaret på vårt Regeringsbrev, vår begäran om skydd från högsta ort. Svaret är ett beslut, eftersom vi, bland andra, i våra framställningar begärt agerande av dem.

Beslutet är som väntat, att de inte tänker vidta några åtgärder för att skydda oss från vindkraftverken, eller att se till att de kontrolleras och CE-märks.

Näringsminister Maud Olofsson och departementssekreteraren Eva Centeno Lopez har skrivit under svaret (som drog över en månad för vårt önskemål på svarstid, en månad).

Läs svaret här: Regeringssvaret 2011.03.25.pdf 

I kommentarerna inbjuder vi till analyser från sakkunniga.

Nedan följer Bernd Stymers svar på regeringens svar. Ladda ner här.

 (Läs mer)


Svenska staten anmäld till EU-kommissionen

Bernd Stymer 01 Mars, 2011 22:00 Anmälningar och överklaganden Permalink Trackbacks (0)

Nyss skickade jag en klagan till EU-kommissionen, i vilken svenska staten anmäls för att framför allt ha åsidosatt gällande EU-lag och EU-dom kring vindkraftverk-etableringarna i Sverige.

Läs hela klagan här (word-format).

Här kan du ladda ner alla bilagorna som komprimerad fil (zip).


Efter JO-anmälan: Mora kommun kritiseras

Redaktionen 27 Januari, 2011 19:23 Anmälningar och överklaganden Permalink Trackbacks (0)

Efter vår Bernd Stymers anmälan till JO, Mora Kommuns dåliga handläggande av sin begäran om utlämning av offentliga handlingar kring enkät-bluffen som kommunen använt som underlag för att rättfärdiga vindkraftverk-utbyggnad gentemot bl.a. länsstyrelse, valde JO korrekt att kritisera kommunen.

Citat:

Justitieombudsmannen Hans-Gunnar Axberger

Av handlingar, som kommunen har sänt till JO, framgår att den begärda handlingen har skickats till Bernd Stymer den 30 november 2010. Muntliga upplysningar har inhämtats från kommunen, se bifogad tjänsteanteckning.

Av utredningen framgår att Bernd Stymer fick del av den begärda handlingen först två veckor efter det att han hade upprepat och förtydligat sin framställan. Handläggningen har inte varit förenlig med tryckfrihetsförordningens krav på skyndsamhet. Byggnadsnämnden kan därför inte undgå kritik. 

Läs hela dokumentet: JO om Mora kommuns enkätbluff 27-1-2011.pdf 


Vi begär beskydd från högsta ort

Redaktionen 27 Januari, 2011 18:52 Insändare vindkraftverk, Föreningsnytt, Anmälningar och överklaganden Permalink Trackbacks (0)

Idag skickade vi ett brev till Regeringen från vår förening Skyddamiljön.nu. Vi begär svar inom 30 dagar. Om inget tillfredsställande svar har getts inom dessa 30 dagar, anmäler vi Svenska staten till EU-domstol.

Rubrik: Medborgerlig begäran om skydd från hotande livsfara förorsakad av vindkraftverk 

Några utdrag:

Då det är förenat med livsfara att närma sig vindkraftverk i drift skall en mängd säkerhetsföreskrifter tillämpas.

"Maskindirektivet" är en säkerhetsföreskrift, som med stöd av tekniska krav i relevanta harmoniserade standarder bl.a. ger presumtion om att överensstämmelse med de väsentliga hälso- och säkerhetskraven i dessa uppfyllts i sin helhet.

Vi godtar naturligtvis inte, som svenskar och därmed också som EU-medborgare, att människor och djur på detta vis riskerar att skadas till liv och lem.

Därför begär vi att regering och riksdag ingriper och undanröjer detta hot. 

Läs hela brevet till Regeringen själv (pdf)

***** Uppdatering:

Svaret på vårt brev kom den 25 mars - läs mer här


Efter JO-anmälan: Enkätbluffen i Mora

Redaktionen 06 December, 2010 16:26 Floskeltoppen, Anmälningar och överklaganden Permalink Trackbacks (0)

Läs om JO-anmälan här.

Frågan om enkäten om vindkraftverk i Mora är mycket sjukare än någon kan ana. Man ser hur vindkraftmaffian lobbar vidare.

Dalarna och några andra kommuner har fått extra skattepengar av Miljöminister Carlgren (c) via Energimyndigheten för att som "föregångslän" bygga fler vindkraftverk. Dessa skattepengar används nu till att lobba på länsnivå för vindkraftverk utöver de skattepengar som varje kommun fått från Boverket - utöver de pengar de redan fått för att skriva tillägg till gällande Översiktsplaner, tillägg som förespråkar vindkraftverk. Och glöm inte alla miljoner som vindkraftmaffians verkliga rufflare, t.ex bolaget O2, fått för att försöka undvika isbildning på vingarna.

Som vanligt i Sverige när det gäller vindkraftverk, så struntar staten i EU-lag - att inte subventionera nationella bolag. Våra surt förvärvade skattepengar avtvingas oss för dessa ting.

Se härStor bloggenkät om vindkraftverk runt Siljan

Bloggenkät? Vad är det? Och vad används den till?

Man hänvisar till fotomontage - bland andra detta helt "oskyldiga". Här ser man inga kluvna örnar, blinkande ljus, hus som drabbas av skugg-blink... 

<<< Titta på den amatörmässiga enkäten själv, klicka på bilden till vänster.

Vi efterlyste svar på frågor om hur vindkraftverk skulle påverka miljö och turistindustri och materialet som användes för enkäten. Tommy Ek, Stadsarkitekt på Mora Kommun svarar:

4 oktober 2010:

Det är mycket som talar för att det finns en risk för konflikt i vissa områden och för en viss kategori av turister men några belägg för ekonomisk påverkan har jag inte ännu sett. 

30 november 2010:

Jag har nu lyckats fått tag på den blankett som användes i enkätundersökningen. Undersökningen utfördes av en tillfälligt anställd praktikant... Han har hjälpt till med en del utredningar, bla en resvaneundersökning för tågresenärer. Han är kulturgeograf och han besökte under sommaren ett antal olika platser i Siljansbygden där man kan förvänta sig att turister kan uppehålla sig.

Inom vårt nätverk uttrycker vi dessa kommenterarer:

Enkäten är en förolämpning mot alla inblandade. Att läsa Tommy Eks följebrev gör mig både ledsen och förbannad.

Skulle Ek låta en praktikant - med utbildning på ett helt annat område - göra en ritning för nytt kommunhus i Mora? 

Att planera och genomföra en professionell enkät kräver utbildning och erfarenhet. Det borde Ek förstå. Han kanske förstår det, men räknar kallt med att andra inte förstår. Detta är en amatörmässig bluff! Det tycks handla om glada amatörer som inte förstår det som inte heller Ek i Mora verkar förstå - det behövs kompetens och professionalism för att göra goda undersökningar. 

Det finns nog anledning att kolla hur den här enkätundersökningen har genomförts. 

  • hur skedde urvalet av respondenter?
  • hur stor var svarsfrekvens och bortfall?
  • är det belagt att respondenterna utgör ett obundet slumpmässigt urval?

I annat fall kan det knappast ligga till grund för demokratiska beslut.

Beträffande att Mora Kommun "inte har någon utredning som lägger fast att Vindbruk skadar turistnäringen ekonomiskt" så är det självklart! Sådana undersökningar (av turismens samhällsekonomiska effekter i ett område) måste man beställa och betala för. Det kostar ca. 10-20 tusen kronor hos Resurs AB i Uppsala som ansvarar för Turismdatabasen. 

Om Mora Kommun skulle göra en riktig undersökning, skulle de förstå att turismen genererar åtminstone fyra gånger vindkraftspengarna till bygden. Dock inte till markägare eller kraftbolag.

Framförallt naturturismen drabbas hårt. Det är bara att fråga dom som bedriver verksamheterna och deras distributörer och kunder. Tyvärr syns inte naturturismen, eftersom gästerna kommer i små grupper eller enskilt, spritt över tid på stora områden, men den omsätter ca 35 miljarder per år i Sverige. Den samhällsekonomiska effekten är därför mycket större vid vindkraftverk-exploatering.

Men så länge Mora Kommun m fl inte frågar eller ta reda på så är man tragiskt ovetande...


Mora kommun är nu JO-anmäld

Bernd Stymer 26 November, 2010 10:41 Anmälningar och överklaganden Permalink Trackbacks (0)

Mora kommun har vägrat lämna ut begärda offentliga handlingar. Därför måste vi nu JO-anmäla dem enligt nedan:

Till: JO

Kopia: Mora kommun, Dalarnas Tidningar,

Härmed anmäles Mora kommun som vägrar att utlämna offentlig information trots flera begäran därom.

Bakgrund

Med anledning av kommunens vägran att efterkomma bestämmelserna i enlighet med offentlighetsprincipen begär jag härmed att JO tvingar Mora kommun att lämna den begärda offentliga informationen i form av kopia av ett frågeformulär i en enkätundersökning.

Mora kommun har, precis som de flesta andra kommuner i Sverige, låtit utforma ett beslutsunderlag avseende förslag till beslut om tillägg till Översiktsplan som syftar till att främja utbyggnaden av vindkraftverk i kommunen.

För detta syfte har kommunen fått skattepengar av Boverket.

Dessa pengar har utnyttjats för ett beslutsunderlag där de vanliga felaktiga argumenten för vindkraftverk upprepas.

Felaktigt påstås att vindkraftverkens el behövs i landets energiförsörjning då ett stort kapacitetsöverskott att göra CO2-fri el redan finns.

Felaktigt påstås att vindel minskar el från kolkraftverk, se ovan.

Felaktigt påstås att vindel räddar klimatet då faktum är att bygget av vindkraftverk producerar så stor mängd CO2 som verket aldrig kan gottgöra under hela sin gångtid, vilket betyder att klimatet skadas ju fler vindkraftverk som sätts upp i Sverige.

Dessutom vilseleder det utarbetade tillägget genom att inte ange att de tvingande säkerhetskrav enligt överställd EU-lag, Maskindirektivet och lagen om CE-märkning, alltid skall uppfyllas för maskinen vindkraftverk.

 (Läs mer)

Creeper MediaCreeper