Energiopinionen i Sverige 2013

Urban Zingmark 30 April, 2014 22:03 Drabbade, Elmarknaden Permalink Trackbacks (0)

Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är en frågeundersökning som sedan 1986 genomförs varje höst av olika forskningsprojekt vid Statsvetenskapliga institutionen, och Institutionen för journalistik och masskommunikation vid Göteborgs universitet. Undersökningen med frågor om energi och kärnkraft år 2013 omfattade 3400 slumpmässigt utvalda personer från hela Sverige. Mätningarna har finansierats av Energimyndigheten.

Svarsfrekvensen brukar ligga på ca 50% av utvalda svarspersoner. Rapporten innehåller 13 tabeller baserade på 13 frågor.

Kärnkraften har i praktiskt taget alla sammanhang en nedåtgående trend. Vattenkraft och vindkraft har stor andel "mycket positiva" eller "ganska positiva" svar. Allt färre svarspersoner ville satsa mer på vindkraft, 61% jämfört med 74% när mätningarna startade 1999.

En av frågorna var: "Hur ställer du dig till en etablering av vindkraft i närheten av din fasta bostad eller din fritidsbostad?" Svaren visar att 40% resp 42% är "mycket positiv" eller "ganska positiv". Observera att frågan är ställd till alla, oavsett var de bor och om svarspersonen har någon som helst kunskap eller erfarenhet av vindkraftverk! Denna fråga är en av de viktigaste frågorna för nätverket SkyddaMiljön som vill ta tillvara de drabbades intressen. Energimyndigheten har godkänt en luddig och missvisande formulering och redovisning av frågan. 

Därför saknas förtroende för undersökningen och ansvariga personer i SOM-institutet, Göteborgs universitet och Energimyndigheten. Hur kan Energimyndigheten komma på en så befängd idé som att försöka visa och påstå att grannar till vindkraftverk är positiva till närheten? Med luddiga och missvisande frågeformuleringar tror Energimyndigheten att opinionen kan manipuleras. Nu får det vara nog med lögner om vindkraften med hjälp av manipulerade undersökningar!


Vindkraft i SVT igen

Urban Zingmark 08 Mars, 2014 14:10 Vindkraftverk, Film, I vanlig media, Elmarknaden Permalink Trackbacks (0)

Jag satte mig att kommentera debatten om vindkraft i SVT Aktuellt den 7 mars mellan professor Harry Frank, Kungliga Vetenskapsakademin och generalsekreteraren Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen. Men så råkade jag se en bloggande naturbegåvning i Västerbottens Kuriren.

35 miljoner kostar varje verk och just nu bygger man med förlust eller subventioner via dagens elkonsumenter.

Mitt förslag är därför, gör som Edor Abrahamsson, se inslaget i SVT och tänk som Edor: Resonerar Vetenskapsakademin som Du?

För dig som tänker bredare, upptäcker också att Harry Frank, Vetenskapsakademin är på sin vakt att inte hamna i en kärnkraftsdebatt. Harry passar istället på att föra fram idén om elbilar, som berörts tidigare på denna blogg här.


Svensk Vindenergi exercerar

Urban Zingmark 26 Februari, 2014 19:45 I vanlig media, Elmarknaden Permalink Trackbacks (0)

Svensk Vindenergi har kommit med pressrelease som ger en hotfull bild fram till och med 2017.

Problemet är att de exercerar siffror om terrawatt och antal vindkraftverk utan minsta diskussion om förstöringen av landskap och förstöringen av livsvillkoren för människor och djur. Med 1000 nya vinkraftverk kommer människor i tusental och tiotusental att drabbas på livsavgörande sätt. Om detta sägs inte något i pressreleasen från Svensk Vindenergi.

Mot detta höjs en stark röst nu och i framtiden: Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria. Hans artikel vänder sig mot många tänkbara yttringar av grund analys och enfaldig sifferexercis.

Vindkraftsexploatörer och politruker för rådande energipolitik kan känna sig träffade!


Orimliga elnätspriser

Claes-Erik Simonsbacka 14 December, 2013 19:02 Elmarknaden, Simonsbacka Permalink Trackbacks (0)

Elnätspriser

I elnätspriser ingår kostnader för byggande, skötsel och drift av elnät, transport av elen samt mätaravläsning. Kostnaden för att driva elnät kan delas in i kapitalkostnader (avkastning och avskrivning) samt löpande kostnader (påverkbara och icke påverkbara).

Orsaken till de kraftiga kostnadsökningarna framför allt efter år 2009 är, enligt undertecknad, utbyggnaden av elnät för vindkraften. Då inte elnätsbolagen kan ta ut nätintäkter av vindkraftsexploatörerna drabbas vi lokala elkunder/elkonsumenter. Detta föranledde bland andra undertecknad att skriva insändare bl.a. i tidningen NORRAN, se länkar nedan. Tyvärr föranledde debatterna i princip inte till något större engagemang och protester hos t.ex. elbolagens hushållskunder.

Energimarknadsinspektionen (EI)

Energimarknadsinspektion, den myndighet som har till uppgift att granska elnätsbranschen ansåg, som ”elbranschens talesman” år 2011, att 143 av 173 elnätsbolagen skulle kunna höja sina priser ytterligare. I den grupp av elnätsbolag som myndigheten ansåg tog för lite betalt år 2009 ingår eljättarna Eon och Vattenfall.

Elnätsföretagens avgifter till hushåll ökade med mellan 0,4 och 3,1 procent från 2011 till 2012, enligt inrapporterade uppgifter till Energimarknadsinspektionen (EI).

Dom i mål om intäktsramar för 87 nätföretag meddelas den 11 december 2013.

Utdrag ur: Förvaltningsrätten i Linköping har idag 2013-12-11 meddelat dom i mål om intäktsramar för elnätsföretag under tillsynsperioden 2012–2015.

Förvaltningsrätten har bl.a. kommit fram till att Energimarknadsinspektionen inte har haft rätt att tillämpa den s.k. övergångsmetoden. Vidare har förvaltningsrätten fastställt att beräkningen av en rimlig avkastning ska ske med en real kalkylränta före skatt om 6,5 procent

Läs domen här.

Extrema höjningar för elnätskunderna - utdrag: Domarna från Förvaltningsrätten i Linköping idag om elnätsföretagen avgifter kommer att få helt orimliga konsekvenser för elnätskunderna, säger Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör på Energimarknadsinspektionen” som också uttalat att domarna kommer att överklagas till Kammarrätten i Jönköping.

Energimarknadsinspektionen har därför lämnat ett förslag till regeringen om en tydligare och mer detaljerad reglering kring elnätsavgifterna. Det nya regelverket behöver komma på plats inför nästa tillsynsperiod som börjar 2016.” Läs mer här.

Hur länge tänker vi hushållskonsumenter/skattebetalare tiga och acceptera, att okritiska ochokunniga regeringsledamöter (lagstiftare) i riksdag och regering samt beslutsfattare i våra kommuner om elenergiförsörjning kan besluta om ohållbara storskaliga investeringar bl.a. genom kraftiga subventioner i en icke hållbara infrastruktur som vindkraft?

Vem kommer sedan slutligen betala för vindkraftens avvecklingar, om inte vi skattebetalare?

Vi hushållskonsumenter som under de senaste åren ”hudflängts” för mycket kraftiga elnätshöjningarkan, som framgår av domarna, återigen förvänta oss rejäla avgiftshöjningar under kommande år.

Länkar till undertecknads debattartiklar i Norran: [1] [2] [3] [4]


Riksrevisionens rapport kritiserar

Redaktionen 11 December, 2013 22:45 Elmarknaden, Samarbete, Bra! Permalink Trackbacks (0)

Så här har Patrik Erixon, Kroxeryd Gård, Ödeshög rapporterat idag till sina kontakter landet runt!


Rapport från Claes Norgren och Lena Björk, vem har inspelen till riksrevisionen för FSLs räkning idag?

Då tillvaron tillsynes rämnar till förtret för landsbygdens befolkning och de svenska företagarnas konkurrensförmåga och skattebetalarna då insikt och kompetensen lyser med sin frånvaro kring regeringen Reinfeldt.

Risk för onödigt dyra och otillräckliga klimatinsatser heter artikeln på Riksrevisionens webplats.

Citat:

Den övergripande slutsatsen är att det finns en risk att staten inte använder sina styrmedel inom klimat- och energipolitiken så att utsläppen minskar i enlighet med klimatmålen och till rimliga kostnader. Kostnaderna för att minska utsläppen har hittills varierat kraftigt. Exempelvis är priset i EU:s handelssystem cirka 40 kronor per ton, medan den svenska koldioxidskatten är 1 080 kronor per ton.

Granskningen visar också att det saknas prioriteringar och samordning mellan klimatmålen och andra samhällsmål både på kort och på lång sikt. Detta leder till en osäkerhet för företag och medborgare, till exempel när de ska fatta beslut om investeringar i ny teknik som kan minska utsläppen. En förutsättning för att åstadkomma betydande utsläppsminskningar är stora tekniksprång som ännu inte har inträffat.

Hela Riksrevisionens rapport finns här, vilket en del har skäl att noga ta del av.

Se Riksrevisionens egen film nedan.


 


Energifiasko, säger Fölster

Urban Zingmark 17 November, 2013 13:36 I vanlig media, Elmarknaden Permalink Trackbacks (0)

Stefan Fölster slutade som chefsekonom i början på året hos Svensk Näringsliv. Hans debattartikel beskriver fiaskot med vindkraft i Tyskland och Sverige.

Sol, vind och vatten förmår inte producera mer än 2,3 procent av det tyska energibehovet

Vilka uppdragsgivare och uppdrag kommer han och hans tankesmedja Reforminstitutet att arbeta med? Blir det för uppdragsgivare med stora pengar eller höga ideal, eller båda? Är Reforminstitutet ett konsultföretag som bortser från de familjer och fastighetsägare som drabbas. Ägnas några tankar åt djuren och naturen?


Vindkraftförespråkare blir färre enligt SOM

Urban Zingmark 27 April, 2013 12:07 I vanlig media, Elmarknaden, På gång! Permalink Trackbacks (0)

SOM institutet har nu redovisat delrapporten 2013 "Åsikter om energi och kärnkraft". Resultaten hänför sig till ett stort antal intervjuer i hela Sverige. 12 000 personer ingick i urvalet och svarsfrekvensen ligger på 57 % som är normalt för denna typ av undersökning.

Allt färre vill satsa mer på vindkraft. "Hur mycket bör vi i Sverige satsa på nedanstående energikällor under de närmaste 5 - 10 åren?" 2011 var siffran 70% för att satsa mer. 2012 svarade 66 % att de vill satsa mer på vindkraft.

Vi kan konstatera att det är en tydlig minskning för den del av befolkningen som vill satsa mer på vindkraft. Men det är fortfarande en stor andel av befolkningen som vill satsa på vindkraft. Hur går detta ihop? Läs hela rapporten! Och diskutera gärna.


Kristdemokrater har fattat!

Mischa 19 April, 2013 20:05 Insändare vindkraftverk, I vanlig media, Elmarknaden, Bra! Permalink Trackbacks (0)

SvD idag:

Att ersätta lönsam elproduktion som ger åtta miljarder i skatteintäkter med olönsam elproduktion som kräver stora subventioner är oklok politik. Subventionerna till vindkraften bör tas bort, skriver fem kristdemokratiska kommunpolitiker.

Dessa kristdemokrater har äntligen fattat. Eller är det så enkelt att de faktiskt suttit still länge nog för att kunna ta del av vetenskap och evidens som säger att vindkraft inte är klimatsmart? Inte ur det större perspektivet, i alla fall - hur lockande det än är när man tänker "vinden är ju gratis". Vinden är självklart gratis och utsläppsneutral - men inte byggandet, resningen, driften, reservkraften och rivningen. Totalsumman blir ett rejält minus, jämfört med allt utom fossilkraft.

Personligen tycker jag att det är lite av ett genombrott, när flera från ett politiskt parti kunnat enas kring detta. Och det borde smitta av sig på de övriga i partiet och de andra partierna. Kanske kan man bortse från populism (vad partipolitiker tror gör dem mer populära), och inse vad som egentligen sägs ur detta större perspektiv. Populism är nog en rätt dålig drivkraft när det gäller alla politiska beslut...

Vad är det författarna till debattartikeln i SvD har fattat? Jo, bland annat det som vi på denna sajt har skrivit många gånger. Jag citerar:

1. Vattenfall har gjort livscykelanalyser för sin elproduktion där utsläpp för byggande, drift och rivning räknas in. Kärnkraften ger utsläpp med 5 gram per kilowattimme, därefter kommer vattenkraften med 9 gram och vindkraften 15.

2. Kungl. Vetenskapsakademien har som mål att stärka vetenskapen i det politiska beslutsfattandet. Deras energiutskott har kommit fram till att subventioner i det svenska elnätet trots miljardomfattning ger tveksam klimatnytta.

Med detta kommer liksom alla andra argument för vindkraft på skam.


Senaste SOM-undersökningen presenteras

Mischa 17 April, 2013 02:43 Elmarknaden Permalink Trackbacks (0)

Kolla SVT Forum fredagen den 19 april kl 11-14.30

Då presenteras senaste SOM-undersökningen med bl.a allmänhetens attityder till energifrågor.

Läs om förra undersökningen här.


Vindkraft resursslöseri

Urban Zingmark 28 Mars, 2013 21:10 Insändare vindkraftverk, I vanlig media, Elmarknaden Permalink Trackbacks (0)

År 2013 blir ett märkesår för vindkraftmotståndet.

Sivert Göthlin (Civilingenjör, tidigare ansvarig för driften av Vattenfalls elproduktion och det svenska stamnätet) förklarar i en debattartikel i EskilstunaKuriren varför vindkraft är ett resurs-slöseri. I en kommentar av Karin Witalis, KTH, får vi dessutom veta mer om hälsoriskerna.

Läs mer i EskilstunaKuriren.


Creeper MediaCreeper