Energikällor och drabbade

Urban Zingmark 02 Oktober, 2017 17:33 Elmarknaden Permalink Trackbacks (0)

Nedgången i vindkraftindustrin har lärt oss att scenen snabbt kan förändras. Utvecklingen på marknaden för fossila bränslen har också visat att prognoser slagit fel. Oljepriset sjönk och utbudet av olja ökade, till stor del beroende på utvinningen av skifferolja i Nordamerika. Brytning av brunkol och stenkol i Tyskland har fortsatt. Utvinning av fossila bränslen har fortsatt trots massiva protester från drabbade i lokalbefolkningen med stöd av starka internationella ideella organisationer. Nya kärnkraftverk byggs, även i Sveriges närhet.

Energiexperter har under decennier stridit om vilka energislag är bäst utifrån bedömningar med olika kriterier. Inte minst i Sverige har striden stått om vindkraft eller kärnkraft. Eller solkraft som kommit upp med buller och bång i diskussionerna. För allmänheten eller för de negativt drabbade har fokuseringen till ett, två eller ett fåtal energislag varit vilseledande. Fokus måste vidgas avsevärt med bättre kännedom och förståelse (inte nödvändigtvis med sympati) av hur investerare utformar sin strategi. Kommer vi att se fortsatta investeringar inom vindkraft trots stora förändringar i lönsamhet? Hur kommer investerare att satsa i nya energiformer med relativt hög risk och osäkerhet? Vi har att göra med investerare med enorma kapitalresurser. Är det troligt att de kommer att vilja vara med överallt, oavsett kortsiktig lönsamhet? Mycket talar för det, men det krävs mer kunskap för att kunna bedöma. Tills vidare, kanske också på sikt, finns ingen anledning för de drabbade att slappna av ifråga om fortsatta investeringar i vindkraft och de konsekvenser det har för människor, djur och natur.


Taktisk reträtt av den lede fi?

Urban Zingmark 23 Februari, 2017 17:25 Elmarknaden, Granberget Permalink Trackbacks (0)

Nordisk Vindkraft AB har troligen insett att länsstyrelsen har överbeläggning för behandling av ansökningar och att det därför kan vara smart att återkalla sin ansökan för Granberget 3, Robertsfors kommun, avseende gruppstation och 21 vindkraftverk. Se avskrivning av ansökan enligt nedan (PDF)!

Beslut Granberget 3.PDF

Nordisk Vindkraft kan genom sitt dotterbolag Klintsjön Vindkraft AB sända ny ansökan vid ett senare tillfälle. De kanske tror att det bara att ändra datum på den gamla ansökan. Man bör dock hålla i minnet att ytterligare konkurrensnackdelar talar emot projektet. Det kan investerarna tänka på där de sitter utrikes i sina skatteparadis. Markägarna på och runt Granberget i Robertsfors får också mer tid att tänka på vilken naturförstöring och ekonomisk risk som projektet innebär för alla parter om någon skulle komma på tanken att försöka med ny ansökan.


Obalanserat om sol och vind

Urban Zingmark 30 Januari, 2017 14:19 I vanlig media, Elmarknaden Permalink Trackbacks (0)

SVT visade igår i "Dokument utifrån” en film som producerats i Nederländerna. Se på SVT Play.

Det är oklart vilka som står bakom denna propagandafilm för sol och vind som energikälla. SVT verkar inte ha några spärrar. Världen över ropar man efter goda nyheter om den tekniska utvecklingen med energi till lägre kostnader. Problemet med filmen är att man konstruerar en bakgrund och framtid med bara fördelar. Som bärande idé har man att sol och vind ger lägre produktionskostnader för energi än olja, och att prisskillnaden kommer att fortsätta öka. Redan här ser den eftertänksamme ett problem med ofullständiga jämförelser.

Inget sägs eller visas hur sol och vind påverkar naturen, människorna och djuren. SVT:s visning av denna film har liknande problem som serien med Reinfeldt som mötte stark kritik för obalans. Här intervjuade Reinfeldt gamla kompisar bland världens ledare på ett obalanserat sätt. Efter kritik löste SVT detta genom att låta en panel diskutera programmet i efterhand. Så borde SVT göra även i ett fall som detta. Det vimlar av experter på energi, så varför inte låta några av dessa föra en diskussion om ”Det våras för solen”. Förhoppningen är att öppenhet, inte propaganda från dolda intressen, ska kunna styra utvecklingen i önskvärd riktning där ny teknik används.


Lackmustest, Baylans SOU 2017:2

Urban Zingmark 11 Januari, 2017 18:11 Djurrätt, Drabbade, Elmarknaden Permalink Trackbacks (0)

Energikommissionen har lagt fram sitt betänkande "Kraftsamling för framtidens energi". Alla som följer energipolitiken har anledning att ta del av utredningen. En introduktion gavs av kommissionens ordförande under överinseende av ministern.

Ett sätt att snabbt värdera betänkandet är att göra något som liknar "lackmustest" som många minns från kemilektionerna i skolan. Här handlar det dock inte om att avgöra om substansen är sur eller basisk. Här gör vi ett snabbtest i vilken mån betänkandet tar hänsyn till miljöpåverkan och till drabbade kategorier: Människor och djur. Betänkandet är på 392 sidor så det är inte självklart att redan hårt prövade medborgare vill läsa allt detta. Därför kan man göra sökningar på nyckelord, kanske särskilt med tanke på vindkraftverkens skadliga påverkan på människor och djur.

Här några förslag på sökord: Buller, hälsorisker, iskast, brand, haveri, fågel, havsörn, kungsörn, fladdermus, miljöpåverkan, landskapspåverkan, fastighetsvärde, skatteparadis för investerare.

Sökning på dessa ord ger ett mycket magert utbyte på 392 sidor. Vindkraftens miljöaspekter beskrivs på en halv sida. Landskapspåverkan, buller, påverkan på fåglar och fladdermöss nämns. Våtmarksfåglar nämns. Ökad storlek på vindkraftverk nämns. Allt mycket kortfattat och utan att kunna visa på lösningar för att eliminera eller reducera skadeverkningar.

Kontroversiella frågor om skadliga effekter på skilda områden är helt utelämnade. Exploatering ger betydande icke önskvärda effekter som sänkta fastighetsvärden för familjer och företag. De drabbade är ofta helt skyddslösa och saknar möjlighet att driva rättsprocesser för att få ekonomisk ersättning för skador. Psykiskt lidande hos de som drabbas nämns inte.

Ovanstående kan ses som exempel på test av vad som INTE finns med. Med detta tillvägagångssätt kan man upptäcka brister ur samhällsekonomiska, juridiska och etiska perspektiv. Ett lackmustest får naturligtvis inte hindra den som vill läsa och värdera alla de förslag som betänkandet på 392 sidor för fram. Men glöm inte att spana minst lika intensivt efter vad som utelämnats och behandlats bristfälligt!


Från Svenska Dagbladet Näringsliv 2016-09-12

Urban Zingmark 13 September, 2016 17:26 I vanlig media, Elmarknaden, Snabba nyheter Permalink Trackbacks (0)

Hall: ”Ingen utdelning till staten nästa år heller

Svensk vindkraft går på knäna – och vindkraftsparker kan rent av komma att monteras ner, på grund av bristande lönsamhet. Läget sätter ytterligare press på redan krisdrabbade Vattenfall, vars vd Magnus Hall nu lämnar dystra besked till regeringen: Det blir ingen utdelning nästa år heller.

Vattenfalls vd Magnus Hall vill inte spekulera i om fler nedskrivningar är att vänta för Vattenfall –  men instämmer i den dystra verklighetsbeskrivningen för nya investeringar i vindkraft i Sverige.

–  I dagsläget är intäkterna för vindkraft precis på gränsen för att man ska kunna räkna hem nya investeringar. Samtidigt finns en osäkerhet kring vad som händer med priserna om fem år, säger Magnus Hall, och fortsätter:

–  Det måste komma en diskussion om hur elcertifikatsystemet ska utvecklas. Fram till dess finns det en risk att det sker en allmän paus i vindkraftsinvesteringar.

För Vattenfall, som har avkastningskrav på 9 procent, bör det alltså vara otroligt svårt att få investeringar i svensk vindkraft att gå runt.

–  Ja, det är faktiskt så. Men vi försöker jobba ner kostnader så mycket som möjligt för att kunna få avkastningen till 9 procent, säger Magnus Hall.


Nedmontering med skygglappar

Urban Zingmark 23 Juli, 2016 00:19 Elmarknaden Permalink Trackbacks (0)

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har publicerat en remissversion angående ”Vägledning vid nedmontering av vindkraftverk och efterbehandling av platsen, på land och till havs” Läs här.

I förordet finns en lista på ett tjugotal myndigheter och aktörer i vindkraftbranschen:

 • Sveriges geologiska undersökning
 • Transportstyrelsen
 • Sjöfartsverket
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • Energimarknadsinspektionen
 • Kustbevakningen
 • Försvarsmakten
 • Luftfartsverket
 • Trafikverket
 • Länsstyrelsen på Gotland
 • Gotlands kommun
 • Karlskrona kommun
 • Svensk vindenergi
 • Svensk vindkraftförening
 • Vattenfall Vind AB
 • Skellefteåkraft AB
 • Arise Vind AB
 • WPD Scandinavia AB
 • Nordisk vindkraft AB
 • E.ON Vind AB
 • Svevind AB
 • Flodman Energi AB
 • ENERCON GmbH – Sweden

I mer än tio års tid har kvalificerade undersökningar gjorts av andra sakkunninga och idéella föreningar om vindkraftens utbyggnad. Dessa har skapat och spridit kunskap om olika aspekter av vindkraft och verkningar på människor, djur och natur. Ändå finns inga av dessa med bland de som samverkat i arbetet med vägledningen för nedmontering. I förordet sägs inget om inbjudningar till andra att delta. Därför kan vi här inte med säkerhet säga om så har skett och hur reaktionen isåfall har varit.

Dokumentet om vägledning av vindkraftverk blir därför en ofullgången produkt när inte kompetens och inflytande beaktats. Partsintressen har inte fått komma fram. Detta är ett allvarligt åsidosättande av remissinstitutet som regleras i regeringsformen.

Kritik har under åren framförts bl a på denna hemsida. Här är en artikel från 2014 om vindkraftsfundament skriven av Claes Erik Simonsbacka, Bureå. Kunskaperna hos myndigheter som länsstyrelser och kommuner har visat sig vara katastrofalt dåliga, inte minst beträffande kostnader och miljökonsekvenseri samband med nedmontering.

Myndigheterna och medverkande vindkraftexploatörer jobbar med skygglappar. Men även för vindkraftmaffian närmar sig sanningens minut när miljökonsekvenser och mångmiljardkostnader blir verkliga.


Ny debatt om kärnkraft i Sverige

Urban Zingmark 03 Februari, 2016 18:31 I vanlig media, Elmarknaden, Annat Permalink Trackbacks (0)

Argumenten är starka för ett återupptagande av kärnkraftdebatten. Läs SvD. Nyligen har också LO genom sin ordförande gått ut med i princip samma budskap. Det ser ut som att det denna gång kommer att bli en uthållig debatt och att kärnkraftfrågan blir viktig som en del i energidebatten i kommande valrörelse.

På denna blogg har vi under åren varit angelägna att betona vårt huvudsyfte, att stödja dem som drabbas eller riskerar att drabbas av vindkraft. Det behöver inte betyda neutralitet eller passivitet i kärnkraftfrågan för vindkraftmotståndare. Ett problem har varit att kärnkraftfrågan tidvis tenderat att dominera energidebatten till förfång för vindkraftmotståndet.

Med den säkerhet som utvecklats för fjärde generationens kärnkraft kommer det att bli lättare att ta emot de nya argumenten som kan förändra hela energidebatten och därmed debatten om hänsynen till drabbade.


Medborgarpanelen 2015 och SOM 2015

Urban Zingmark 06 September, 2015 13:06 Elmarknaden, Samarbete Permalink Trackbacks (0)

Igår kom mail med frågor från Medborgarpanelen. Frågorna har kopierats för att kunna visas. Ladda ner: SOM-enkät-2015-09-05.docx

Du kan själv anmäla dig för att ingå i Medborgarpanelen på deras sajt. Genom att delta får du möjlighet att reflektera över denna undersökningsform i flera avseenden. Relevanta frågor att ställa är som följer. Det finns fler.

 • Finns en beställare?
 • Vilka frågeområden ingår i undersökningen?
 • Saknar du något? Bör något tas bort?
 • Vad anser du om val av frågor och frågeformuleringar?
 • Metodfrågor. Givna svarsalternativ/öppna frågor?
 • Hur har urval av svarspersoner gjorts?
 • Hur kompenseras bortfallet – ej svar – i slutredovisning?

Ett av flera möjliga skäl att delta i Medborgarpanelen eller i andra undersökningar är att uppöva sin egen förmåga attleverera relevant kritik. Om du deltar föreslås att du också begär att få del av resultaten, vilket inte på förhand har utlovats.

Många känner till den nationella SOM-undersökningen tack vare att frågor ingår om olika energislag. Där kan förändringar i attityder över tid studeras. Den nationella SOM-undersökningen 2015 har inletts.

Frågor på ett stort antal områden har redan formulerats, bl.a angående energi. Resultaten kommer att publiceras våren 2016.


Fröjdh analyserar vindkraftbolagen

Urban Zingmark 01 September, 2015 20:35 Elmarknaden, Nya media Permalink Trackbacks (0)

Journalisten Göran Fröjdh har gjort en ambitiös ekonomisk analys av Havsnäs Vindkraft AB för att visa hur vindkraftbolag bedriver affärer som ser absurda ut. Förklaringen i detta fall kan vara stora överföringar till skatteparadis som ses som bedrägeri mot svenska staten och skattebetalare.

Är dessa förhållanden vad som är mest upprörande? Eller är det politikernas oförmåga och ovilja att ta upp vindkraftens sjuka ekonomi? Hur kommer det sig att politiker som kritiserar vinster i välfärden inte tar upp de överföringar till skatteparadis som vindkraftbolagen gör på bekostnad av svenska skattebetalare? Läs här.

Här har stora media ett stort ansvar som inte öppnar för debatt av vindkraftens ekonomiska skadeverkningar. V med Jonas Sjöstedt m.fl och MP med Åsa Romson m.fl försvarar vindkraft utan förbehåll i stora media som SVT och SR. De får ofta stå oemotsagda. De hanteras med silkesvantar i stora media. Nu har vi fått ett namn på den nya klassen som undgår kritik från vänster - vindkraftsoligarker.


Sören Holmberg i Almedalen

Urban Zingmark 01 Juli, 2015 22:08 Elmarknaden Permalink Trackbacks (0)

Statsvetaren och professorn Sören Holmberg har rapporterat om opinionen för och emot vindkraft:

2008 svarade 80 procent ja på frågan om de ville satsa mer på vindkraft, jämfört med 59 procent 2014. Tappet på 21 procent är den mest dramatiska nedgången SOM-institutet någonsin har haft i sina mätningar på det här området.

Läs här.

Ett problem som Holmberg inte berör är den eftersläpning som opinionssiffrorna medför. Motståndet har ökat successivt, men politiker, exploatörer och myndigheter har inte fullt ut förstått den ökande styrkan i motståndet och ett avtagande stöd för vindkraft.

Tappet för vindkraft har ökat ytterligare. Därför måste beslutsfattare ta hänsyn till tappet för vindkraftsstödet. Det dröjer ända till april 2016 innan vi får opinionssiffrorna för 2015. Holmbergs analys visar att motståndet ökat särskilt mycket på landsbygden i Norrland, Gotland och Småland.


1 2 3 4  Nästa»

Creeper MediaCreeper