"Urfader" till vindkraft misslyckas

Urban Zingmark 20 November, 2016 00:59 I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Ett konsortium för projekt i Marviken har fått avslag i Mark- och miljödomstolen för en ansökan om tillstånd för 14 vindkraftverk. Tore Wizelius – med mer än 10 år i branschen – är projektchef i bl.a Rewind Offshores AB och har gjort något som en gång i tiden var belagt med straffansvar. Han har "kväljt dom", dvs klandrat domen. Wizelius har inte lyckats övertyga domstolen om att ett s.k. fågelskyddssystem ska kunna fungera. Wizelius är en känd person som är engagerad i många projekt inom vindkraft.

Läs på SR.

I en intervju kommer Wizelius med påståenden som är mycket utmanande. Att ifrågasätta huruvida domstolen är mottaglig för rationella argument torde vara att gå ett säkert misslyckande till mötes. Läs Folkbladet.


Allvarliga effekter från infraenergi - finskt TV-exempel

Redaktionen 17 November, 2016 18:49 Vindkraftverk, Drabbade, Utrikes, I vanlig media, Buller Permalink Trackbacks (0)

Av Ove Björklund

Till samtliga riksdagspartier och regeringen

Översänder ett Finskt TV-program, med svensk text, som redovisar allvarliga hälsoeffekter från infraenergivågor och lågfrekvent från buller, som avges från de nya superhöga vindkraftverken.

Programmet beskriver situationen för en vindkraftsdrabbad finsk familj. En av många.Jag har också brevledes fått beskrivning av deras situation från finska kontakter. Fritt översatt längre ned i mailet. Programmet berör också kända riskerna med längre behandlingsterapi vid dessa frekvenser.

Detta är ytterligare ett skrämmande exempel på bristerna i den svenska miljöprövningsprocessen, avseende tillämpade gränsvärden, beräknings- o mätmodeller, som vi framförde till regeringen i skrivelse 2015-08-26;

Allvarliga brister i den svenska bullerlagstiftningen för vindkraft. Behov av omgående moratorium och nytt regelverk. Beräkningsmodellen NORD2000 ger 6-8 dBA för låga värden. Australisk och finsk forskning visar att impulsivt lågfrekvent ljud och infravågor är skadliga.

Beklagligtvis har vi ännu inte fått besked från såväl tidigare miljöminister Åsa Romson som nuvarande miljöminister Karolina Skog.

Finska undersökningar med ny mikrobarometerteknik, visar nu att vindkraftverken avger specifika ljudprofiler, som kan uppfattas på 6-10 km. Detta redovisas bl.a. i bifogat dokument som översänts till WHO.Hit bör även inräknas ny rapport från Kerstin Persson Waye, som ingår i WHOs delegation för översyn av ny Guideline fo Noise. Rapporten visar bl.a. obehag och störningar på djupsömnen som är allvarliga hot mot hälsan på sikt. Då har ändå inte nya aspekter på effekter på hjärnan beaktats, som redovisas i tyska, portugisiska o kinesiska rapporter.

Dessa hot mot folkhälsan och den biologiska mångfalden har också framförts till regeringen i skrivelse avseende;

Framställan om vindkraftsfri och kulturminnesskyddad zon i området Ljusnan-Voxnan i gränsområdet Härjedalen-Dalarna-Hälsingland.Akut behov av kompensatoriska åtgärder enligt EU-Directive 2009/147/EG för att motverka vindkraftens negativa effekter på den biologiska mångfalden. Kompletterande framställning till tidigare skrivelse 2014-11-23.

I förslaget utvecklas tanken på synergieffekter med rapporterna från skogsprogrammet, landsbygdsdelegationen och EU-kraven på grön infrastruktur, stopp av fragmentering och stopp av hotet mot den biologiska mångfalden 2020, liksom efterlevnad av gällande direktiv enligtEU-direktiven för Fågel och Habitatskydd, landskapskonventionen och mänskliga rättigheter.Härtill förslag till tillfälligt moratorium och omprövning av de 7 TWh som är vilande, för att uppnå en optimalare och säkrare lokalisering. Stor skada är redan skedd.   Även här saknas svar från regeringen. Frågan behandlas nu av EU-komissionären.

Det är därför glädjande att KDs gruppledare i Kalmar, Christopher Dywik och riksdagsledamoten Magnus Oscarsson nu tar upp denna tanke.

Detta är nu ytterst allvarligt då den subventionerade vindkraften nu nått det nationella målet 20 TWh. Än mer beklagligt då denna energiform i två vetenskapliga rapporter konstaterats inte uppfylla kraven på hållbarhet, då den tar mycket stora globala resurser i anspråk. (Simon Davidsson, Uppsala universitet o Karina Vissonova, Danmark). Det s.k. nationella ”allmänintresset” bör nu fokusera på riskerna för den biologiska mångfalden och medborgarnas hälsa och prioritera landsbygdens förutsättningar för fortsatt överlevnad. Miljöbalken försiktighetsprincip kräver kraftfullt agerande.

Med vänliga hälsningar
Ove Björklund
Föreningen God Livsmiljö Hylte
Föreningen Svenskt Landskapsskydd

 (Läs mer)


Cyniskt spel i Blekinge

Urban Zingmark 15 November, 2016 00:37 I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Med Blekinge Offshore – 500–700 vindkraftverk i Hanöbukten – deltar politikerna i spelet i hopp om att bli återvalda. Allmänheten kommer att få det svårt att utkräva ansvar av de ledande i ett projekt som av allt att döma kommer att bli både olönsamt och naturförstörande.  Läs Sydöstran.

Löften om 1000 årsarbeten kryddat med ytterligare investeringar kastas in i spelet av ledande företrädare för S och V. Projektägare är EOLUS, Vindin och 10 andra intressenter. Försvarsmakten säger fortsatt nej. Som alltid är det ingen som för naturens talan.


Världens mäktigaste klimatförnekare - Trump

Urban Zingmark 11 November, 2016 16:29 I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

USA har fått en ny president såvida inte elektorerna revolterar den 19 december när det slutliga valet äger rum. Trump har gjort sig känd som klimatförnekare."Who believes in global warming?" utropade Trump retoriskt vid många tillfällen under kampanjen.

En effekt av detta är en sammankoppling mellan Trump och klimatförnekare i hela världen. Det är rimligt att en vulgäruppfattning kan bildas om att den som förnekar klimatförändring också gillar Trump och hans värderingar även i många andra frågor. Det är i så fall något nytt och oväntat. Allmänheten har ända sedan klimatfrågans breda genombrott för cirka tio år sedan hört om olika riktningar i debatten i klimatfrågan, med alarmister och förnekare som ytterligheter. Men det har inte alltid varit lätt att hålla isär vad det ena eller andra står för. Risken för sammanblandning har visat sig nog så ofta.

Nu har en ny tydlighet bildats i och med Trumps genombrott på världsarenan. Men det finns också många förnekare som betackar sig för att sammankopplas med Trump men det torde vara lika hopplöst som attta bort tuggummi som fastnat på sidenkavajen. Fenomenet har vissa likheter med den spridda uppfattningen om att Hitler var vegan. Det är inget som veganer tycker är trevligt att få i ansiktet men när motståndarna till vegetarianism och veganism inte har mer att komma med, då är man utlämnad för falska jämförelser. Kopplingar kan finnas mellan ont och ont, gott och gott, ont och gott. Var god avgör själv vad som är vad!

Förgrundsfigurerna i Klimatupplysning har redan fått problem och vet inte vilket ben de ska stå på, men det är å andra sidan ingen ovanlighet för personer som reservationslöst valt sida.


SCA Forest och 450 vindkraftverk. Kolla DN.

Urban Zingmark 10 November, 2016 22:13 I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

I en tidningsbilaga från Nya Välfärden finns en annons i dagens DN. Annonsen visar ett ensamt vindkraftverk i milsvid skog. I texten sägs att SCA ska bygga 450 vindkraftverk. Det ska motsvara två procent av all elproduktion och därmed ska SCA bli största leverantören av el från vindkraft i Sverige. Budskapet kan förmodas nå ut till delar av näringslivet som söker verksamhet nu och i framtiden.

Locktoner till näringslivet är nästan alltid välkomna även utan tankar om miljökonsekvenserna. Buller, fågelslakt, naturförstöring nämns inte. Utsläppen av CO2 från den betong som ska produceras nämns inte.

Bilden på det ensamma vindkraftverket i den milsvida skogen är en utstuderad manipulation av SCA Forest.Ett industrilandskap med hundratals vindkraftverk ser inte ut som på SCA:s bild.


Filmen Before the Flood

Urban Zingmark 01 November, 2016 16:14 I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Filmen hade premiär den 30 oktober på National Geographic. Här tar Leonardo DiCaprio oss på klimatresa som pågått under två år till platser som är tydliga för att se effekter av Climate Change - Arktis, öar i Oceanien, översvämmade landområden i Bangladesh med flera. DiCaprio träffar och frågar forskare och världsledare.

DiCaprio uppvisar ett remarkabelt lugn på alla platser, i alla möten med ledare och mottaglighet av komplexa sammanhang. Kritiska frågor eller invändningar förekommer överhuvud taget inte. Det är filmens stora brist. Nu kan reaktionerna inväntas världen runt, ty filmen är en världshändelse. Kommer filmen att väcka tilltro och respekt? Kommer kritikerna att kasta sig över DiCaprios egna foot-prints med lyxkonsumtion och jättevåning på Manhattan, New York? Det vore synd, eftersom filmen är mycket upplysande och trovärdig. Kanske inte för obotliga klimatförnekare som grävt ner sig i skyttegravarna, men troligen för en helt övervägande del av världens befolkning. Döm själv!


Isolera SD i energipolitiken

Urban Zingmark 08 Oktober, 2016 12:10 I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

SD har genom en av sina talespersoner Oskar Sjöstedt visat prov på rasism och antisemitism. Läs DN.

SD har spelat roll på många områden, bl.a energipolitik. Partiet artikulerar i sitt partiprogram ett motstånd till vindkraft och ett försvar för kärnkraft. Detta har debattörer använt i vindkraftfrågan. Tongivande debattörer förordade stöd och taktikval för SD i förra valet.

Vad debatten behöver är saklig information och debatt om vindkraftens skadeverkningar byggd på kunskap och erfarenhet som ökar hela tiden.


Från Svenska Dagbladet Näringsliv 2016-09-12

Urban Zingmark 13 September, 2016 17:26 I vanlig media, Elmarknaden, Snabba nyheter Permalink Trackbacks (0)

Hall: ”Ingen utdelning till staten nästa år heller

Svensk vindkraft går på knäna – och vindkraftsparker kan rent av komma att monteras ner, på grund av bristande lönsamhet. Läget sätter ytterligare press på redan krisdrabbade Vattenfall, vars vd Magnus Hall nu lämnar dystra besked till regeringen: Det blir ingen utdelning nästa år heller.

Vattenfalls vd Magnus Hall vill inte spekulera i om fler nedskrivningar är att vänta för Vattenfall –  men instämmer i den dystra verklighetsbeskrivningen för nya investeringar i vindkraft i Sverige.

–  I dagsläget är intäkterna för vindkraft precis på gränsen för att man ska kunna räkna hem nya investeringar. Samtidigt finns en osäkerhet kring vad som händer med priserna om fem år, säger Magnus Hall, och fortsätter:

–  Det måste komma en diskussion om hur elcertifikatsystemet ska utvecklas. Fram till dess finns det en risk att det sker en allmän paus i vindkraftsinvesteringar.

För Vattenfall, som har avkastningskrav på 9 procent, bör det alltså vara otroligt svårt att få investeringar i svensk vindkraft att gå runt.

–  Ja, det är faktiskt så. Men vi försöker jobba ner kostnader så mycket som möjligt för att kunna få avkastningen till 9 procent, säger Magnus Hall.


Den sviktande staten och de tysta medborgarna

Urban Zingmark 01 Maj, 2016 12:54 I vanlig media, Annat Permalink Trackbacks (0)

När man sammanför den syn som förmedlas i två mediala kvalitetsprogram mörknar framtidsutsikterna ytterligare. Axess hade ett lunchprogram den 15 april i år med temat "När staten sviktar”. Anna Dahlberg, Expressen och Patrik Oksanen, Hudiksvalls tidning inledde diskussonen och tecknade en bild som visar hur staten på område efter område sviktar. Dahlberg gick igenom flera områden. Polisen har tappat funktionsförmåga och slits av inre strider. Skolan har överlåtits till marknaden med företagare vilka som helst med mycket varierande förutsättningar. Sjukvården har återkommande kriser. Försvaret kan inte motsvara det hot som omvärlden innebär. Oksanen beskrev Sverige ur ett geografiskt perspektiv där de mindre orterna får avstå statlig verksamhet till större orter, som i ett senare steg tvingas avstå till förmån för de ännu större orterna. Hotet om nedläggning av Skatteverket i Lycksele var ett exempel. Minskning av antalet tingsrätter och lantmäterier är andra exempel. När offentlig representation försvagas på mindre orter är det mycket annat som dras med i fallet, t.ex. föreningsliv.

Godmorgon, världen!, SR 1 hade idag den 1 maj en intervju med Sven-Eric Liedman, han som kommit med den 14:e upplagan av sin bok, nu betitlad ”Från Platon till kriget mot terrorismen”. I radion gav Liedman uttryck för att folk i allmänhet har haft en växande tendens att överlåta tänkande och maktutövning till Ledarna. Det kan jämföras med hur Hitler och Mussolini fick och tog sin maktposition. Liedman såg nu den största historiska förändringen sedan 2:a världskriget.

I arbetet med SäkraMiljön och SkyddaMiljön finns liknande erfarenheter. Ett avgränsat men graverande exempel är länsstyrelserna i sin roll i prövning och tillsyn av regler i Miljöbalken. I fall efter fall har vi konstaterat och redovisat hur myndigheten misslyckats. Det vore lätt att ropa efter större resurser men det räcker inte. Förfallet tycks vara oåterkalleligt. Proppen har gått ur för länge sedan och det går inte att få gehör ens för korrigering av uppenbara fel. I vårt arbete har vi också år efter år sett hur intresset och förmågan att föra diskussioner eroderat bland medborgare. Förstår kommunmedborgarna i Robertsfors Maktens mygel i frågan om anläggningen för farligt avfall? Har vännerna från protestmötet i Knutstorp 2010 mot vindkraftverk tappat bort att skadeverkningarna ökat kraftigt i Sverige? Det räcker inte att Makten diskuterar inbördes. Eller att några få idealister anstränger sig. Utan ett brett deltagande från medborgarna ökar risken att Liedmans skräckvision blir verklig.


Statsmedia och Arne Müller om Norrland

Urban Zingmark 11 April, 2016 22:38 I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Arne Müller har flera roller. Han är journalist på SvT Västerbotten, författare och samhällsdebattör. Nyligen blev han belönad med Guldspaden för sin bok Norrlandsparadoxen. I dagens intervju i P1 fick han frågor om nutiden och framtiden för Norrland.

I slutet av intervjun kom förslag om hur exploatörer ska göra sig mer attraktiva för sina vindkraftparker. Arne Müller tycker att de ska konkurrera med lokal forskning och utbildning. Det är intressant med nya förslag, men är det en uppgift för en journalist anställd vid SVT? Dessutom finns inte minsta lilla motivering om fördelar. Tänker han droga Sorseles medborgare – som röstade nej till vindkraft – med fagert tal om forskning och utbildning?


Creeper MediaCreeper