Reklamfilm för transport av rotorblad

Urban Zingmark 02 Februari, 2017 23:10 Vindkraftverk, I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Om SVT kan visa propagandafilm "Det våras för sol och vind" skulle man lika gärna kunna visa denna reklamfilm. Filmen visar hur kraftfull kombination av människor och maskiner transporterar rotorblad som är mer än 50 meter långa. Ett blad sätts på ett flak som kan manövreras så att ekipaget kan klara 212 kurvor längs vägen upp till bergets topp, hus nära vägen, elledningar och andra hinder. Filmen visar INTE den naturförstöring som den 5,5 km långa vägen medfört. Skador på djurliv och mänskligt liv visas INTE.

Gör ett tankeexperiment med transporter i Lapplandsfjällen eller Höga kusten!


Obalanserat om sol och vind

Urban Zingmark 30 Januari, 2017 14:19 I vanlig media, Elmarknaden Permalink Trackbacks (0)

SVT visade igår i "Dokument utifrån” en film som producerats i Nederländerna. Se på SVT Play.

Det är oklart vilka som står bakom denna propagandafilm för sol och vind som energikälla. SVT verkar inte ha några spärrar. Världen över ropar man efter goda nyheter om den tekniska utvecklingen med energi till lägre kostnader. Problemet med filmen är att man konstruerar en bakgrund och framtid med bara fördelar. Som bärande idé har man att sol och vind ger lägre produktionskostnader för energi än olja, och att prisskillnaden kommer att fortsätta öka. Redan här ser den eftertänksamme ett problem med ofullständiga jämförelser.

Inget sägs eller visas hur sol och vind påverkar naturen, människorna och djuren. SVT:s visning av denna film har liknande problem som serien med Reinfeldt som mötte stark kritik för obalans. Här intervjuade Reinfeldt gamla kompisar bland världens ledare på ett obalanserat sätt. Efter kritik löste SVT detta genom att låta en panel diskutera programmet i efterhand. Så borde SVT göra även i ett fall som detta. Det vimlar av experter på energi, så varför inte låta några av dessa föra en diskussion om ”Det våras för solen”. Förhoppningen är att öppenhet, inte propaganda från dolda intressen, ska kunna styra utvecklingen i önskvärd riktning där ny teknik används.


Ännu en dödad havsörn

Urban Zingmark 28 December, 2016 20:15 Vindkraftverk, Djurrätt, Drabbade, I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Fria Vindar, Holmön har idag vidarebefordrat detta tragiska resultat av vindkraftverk. Läs Barometern.

Under 2016 har från Torbjörn Eriksson kommit ett flertal rapporter om havsörnar som dödats i Sverige. För en internationell översikt kan denna länk studeras.


"Urfader" till vindkraft misslyckas

Urban Zingmark 20 November, 2016 00:59 I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Ett konsortium för projekt i Marviken har fått avslag i Mark- och miljödomstolen för en ansökan om tillstånd för 14 vindkraftverk. Tore Wizelius – med mer än 10 år i branschen – är projektchef i bl.a Rewind Offshores AB och har gjort något som en gång i tiden var belagt med straffansvar. Han har "kväljt dom", dvs klandrat domen. Wizelius har inte lyckats övertyga domstolen om att ett s.k. fågelskyddssystem ska kunna fungera. Wizelius är en känd person som är engagerad i många projekt inom vindkraft.

Läs på SR.

I en intervju kommer Wizelius med påståenden som är mycket utmanande. Att ifrågasätta huruvida domstolen är mottaglig för rationella argument torde vara att gå ett säkert misslyckande till mötes. Läs Folkbladet.


Allvarliga effekter från infraenergi - finskt TV-exempel

Redaktionen 17 November, 2016 18:49 Vindkraftverk, Drabbade, Utrikes, I vanlig media, Buller Permalink Trackbacks (0)

Av Ove Björklund

Till samtliga riksdagspartier och regeringen

Översänder ett Finskt TV-program, med svensk text, som redovisar allvarliga hälsoeffekter från infraenergivågor och lågfrekvent från buller, som avges från de nya superhöga vindkraftverken.

Programmet beskriver situationen för en vindkraftsdrabbad finsk familj. En av många.Jag har också brevledes fått beskrivning av deras situation från finska kontakter. Fritt översatt längre ned i mailet. Programmet berör också kända riskerna med längre behandlingsterapi vid dessa frekvenser.

Detta är ytterligare ett skrämmande exempel på bristerna i den svenska miljöprövningsprocessen, avseende tillämpade gränsvärden, beräknings- o mätmodeller, som vi framförde till regeringen i skrivelse 2015-08-26;

Allvarliga brister i den svenska bullerlagstiftningen för vindkraft. Behov av omgående moratorium och nytt regelverk. Beräkningsmodellen NORD2000 ger 6-8 dBA för låga värden. Australisk och finsk forskning visar att impulsivt lågfrekvent ljud och infravågor är skadliga.

Beklagligtvis har vi ännu inte fått besked från såväl tidigare miljöminister Åsa Romson som nuvarande miljöminister Karolina Skog.

Finska undersökningar med ny mikrobarometerteknik, visar nu att vindkraftverken avger specifika ljudprofiler, som kan uppfattas på 6-10 km. Detta redovisas bl.a. i bifogat dokument som översänts till WHO.Hit bör även inräknas ny rapport från Kerstin Persson Waye, som ingår i WHOs delegation för översyn av ny Guideline fo Noise. Rapporten visar bl.a. obehag och störningar på djupsömnen som är allvarliga hot mot hälsan på sikt. Då har ändå inte nya aspekter på effekter på hjärnan beaktats, som redovisas i tyska, portugisiska o kinesiska rapporter.

Dessa hot mot folkhälsan och den biologiska mångfalden har också framförts till regeringen i skrivelse avseende;

Framställan om vindkraftsfri och kulturminnesskyddad zon i området Ljusnan-Voxnan i gränsområdet Härjedalen-Dalarna-Hälsingland.Akut behov av kompensatoriska åtgärder enligt EU-Directive 2009/147/EG för att motverka vindkraftens negativa effekter på den biologiska mångfalden. Kompletterande framställning till tidigare skrivelse 2014-11-23.

I förslaget utvecklas tanken på synergieffekter med rapporterna från skogsprogrammet, landsbygdsdelegationen och EU-kraven på grön infrastruktur, stopp av fragmentering och stopp av hotet mot den biologiska mångfalden 2020, liksom efterlevnad av gällande direktiv enligtEU-direktiven för Fågel och Habitatskydd, landskapskonventionen och mänskliga rättigheter.Härtill förslag till tillfälligt moratorium och omprövning av de 7 TWh som är vilande, för att uppnå en optimalare och säkrare lokalisering. Stor skada är redan skedd.   Även här saknas svar från regeringen. Frågan behandlas nu av EU-komissionären.

Det är därför glädjande att KDs gruppledare i Kalmar, Christopher Dywik och riksdagsledamoten Magnus Oscarsson nu tar upp denna tanke.

Detta är nu ytterst allvarligt då den subventionerade vindkraften nu nått det nationella målet 20 TWh. Än mer beklagligt då denna energiform i två vetenskapliga rapporter konstaterats inte uppfylla kraven på hållbarhet, då den tar mycket stora globala resurser i anspråk. (Simon Davidsson, Uppsala universitet o Karina Vissonova, Danmark). Det s.k. nationella ”allmänintresset” bör nu fokusera på riskerna för den biologiska mångfalden och medborgarnas hälsa och prioritera landsbygdens förutsättningar för fortsatt överlevnad. Miljöbalken försiktighetsprincip kräver kraftfullt agerande.

Med vänliga hälsningar
Ove Björklund
Föreningen God Livsmiljö Hylte
Föreningen Svenskt Landskapsskydd

 (Läs mer)


Cyniskt spel i Blekinge

Urban Zingmark 15 November, 2016 00:37 I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Med Blekinge Offshore – 500–700 vindkraftverk i Hanöbukten – deltar politikerna i spelet i hopp om att bli återvalda. Allmänheten kommer att få det svårt att utkräva ansvar av de ledande i ett projekt som av allt att döma kommer att bli både olönsamt och naturförstörande.  Läs Sydöstran.

Löften om 1000 årsarbeten kryddat med ytterligare investeringar kastas in i spelet av ledande företrädare för S och V. Projektägare är EOLUS, Vindin och 10 andra intressenter. Försvarsmakten säger fortsatt nej. Som alltid är det ingen som för naturens talan.


Världens mäktigaste klimatförnekare - Trump

Urban Zingmark 11 November, 2016 16:29 I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

USA har fått en ny president såvida inte elektorerna revolterar den 19 december när det slutliga valet äger rum. Trump har gjort sig känd som klimatförnekare."Who believes in global warming?" utropade Trump retoriskt vid många tillfällen under kampanjen.

En effekt av detta är en sammankoppling mellan Trump och klimatförnekare i hela världen. Det är rimligt att en vulgäruppfattning kan bildas om att den som förnekar klimatförändring också gillar Trump och hans värderingar även i många andra frågor. Det är i så fall något nytt och oväntat. Allmänheten har ända sedan klimatfrågans breda genombrott för cirka tio år sedan hört om olika riktningar i debatten i klimatfrågan, med alarmister och förnekare som ytterligheter. Men det har inte alltid varit lätt att hålla isär vad det ena eller andra står för. Risken för sammanblandning har visat sig nog så ofta.

Nu har en ny tydlighet bildats i och med Trumps genombrott på världsarenan. Men det finns också många förnekare som betackar sig för att sammankopplas med Trump men det torde vara lika hopplöst som attta bort tuggummi som fastnat på sidenkavajen. Fenomenet har vissa likheter med den spridda uppfattningen om att Hitler var vegan. Det är inget som veganer tycker är trevligt att få i ansiktet men när motståndarna till vegetarianism och veganism inte har mer att komma med, då är man utlämnad för falska jämförelser. Kopplingar kan finnas mellan ont och ont, gott och gott, ont och gott. Var god avgör själv vad som är vad!

Förgrundsfigurerna i Klimatupplysning har redan fått problem och vet inte vilket ben de ska stå på, men det är å andra sidan ingen ovanlighet för personer som reservationslöst valt sida.


SCA Forest och 450 vindkraftverk. Kolla DN.

Urban Zingmark 10 November, 2016 22:13 I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

I en tidningsbilaga från Nya Välfärden finns en annons i dagens DN. Annonsen visar ett ensamt vindkraftverk i milsvid skog. I texten sägs att SCA ska bygga 450 vindkraftverk. Det ska motsvara två procent av all elproduktion och därmed ska SCA bli största leverantören av el från vindkraft i Sverige. Budskapet kan förmodas nå ut till delar av näringslivet som söker verksamhet nu och i framtiden.

Locktoner till näringslivet är nästan alltid välkomna även utan tankar om miljökonsekvenserna. Buller, fågelslakt, naturförstöring nämns inte. Utsläppen av CO2 från den betong som ska produceras nämns inte.

Bilden på det ensamma vindkraftverket i den milsvida skogen är en utstuderad manipulation av SCA Forest.Ett industrilandskap med hundratals vindkraftverk ser inte ut som på SCA:s bild.


Filmen Before the Flood

Urban Zingmark 01 November, 2016 16:14 I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Filmen hade premiär den 30 oktober på National Geographic. Här tar Leonardo DiCaprio oss på klimatresa som pågått under två år till platser som är tydliga för att se effekter av Climate Change - Arktis, öar i Oceanien, översvämmade landområden i Bangladesh med flera. DiCaprio träffar och frågar forskare och världsledare.

DiCaprio uppvisar ett remarkabelt lugn på alla platser, i alla möten med ledare och mottaglighet av komplexa sammanhang. Kritiska frågor eller invändningar förekommer överhuvud taget inte. Det är filmens stora brist. Nu kan reaktionerna inväntas världen runt, ty filmen är en världshändelse. Kommer filmen att väcka tilltro och respekt? Kommer kritikerna att kasta sig över DiCaprios egna foot-prints med lyxkonsumtion och jättevåning på Manhattan, New York? Det vore synd, eftersom filmen är mycket upplysande och trovärdig. Kanske inte för obotliga klimatförnekare som grävt ner sig i skyttegravarna, men troligen för en helt övervägande del av världens befolkning. Döm själv!


Isolera SD i energipolitiken

Urban Zingmark 08 Oktober, 2016 12:10 I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

SD har genom en av sina talespersoner Oskar Sjöstedt visat prov på rasism och antisemitism. Läs DN.

SD har spelat roll på många områden, bl.a energipolitik. Partiet artikulerar i sitt partiprogram ett motstånd till vindkraft och ett försvar för kärnkraft. Detta har debattörer använt i vindkraftfrågan. Tongivande debattörer förordade stöd och taktikval för SD i förra valet.

Vad debatten behöver är saklig information och debatt om vindkraftens skadeverkningar byggd på kunskap och erfarenhet som ökar hela tiden.


Creeper MediaCreeper