Varför?

Redaktionen 24 Juli, 2015 23:42 Om oss Permalink Trackbacks (0)

Behovet av ett annorlunda nätverk för motståndare till vindkraftverksutbyggnaden har växt fram på senare tid. Människor drabbas av chock när meddelandet eller ryktet dimper ned om att deras livsmiljö skall förstöras genom uppförandet av vindkraftverk i närheten.

När chocken släpper gäller det att handla fort. Var finns information och hjälp att få? Det finns många lokala föreningar som kämpar för att rädda miljön lokalt, men det är inte säkert att hjälpen finns där.

Nätverket Skyddamiljön.nu startar därför denna helt öppna webbsida.

Alla som drabbas av felplacerade vindkraftverk kan få omedelbar hjälp genom personkontakter och genom en konkret plan för "Första Hjälpen" där flera skrivelser kan hämtas och användas. På webbsidan kan vem som helst bidra med information genom att kontakta oss. Här finns ingen styrelse, valda ombud, avgifter, medlemsmatrikel eller annat. Redaktionen håller ögonen på nyheter och ser till att de som ser nätverket som hot inte kan sabotera verksamheten.

Nätverket försöker nu sprida detta erbjudande om hjälp och stöd. Du som fått information om detta kan göra en insats för motståndet och hjälpa till att sprida denna information.

Klicka på Kontakt - så kontaktar vi dig inom kort.


Idéer om vindkraftmotståndet

Redaktionen 24 Juli, 2015 23:28 Om oss Permalink Trackbacks (0)

Vindkraftmotståndet skulle kunna stå enat mot stat och industri. Men som det är nu i Sverige, ser det ut som om det finns flera grupperingar bland de som jobbar mot vindkraftverk.

Somliga jobbar mot vindkraftverk för att:

  • man håller inte med om att det är mänskligt framställd koldioxid som gör klimatet varmare (som kallas AGW, Anthropogenic Global Warming).
  • man förespråkar kärnkraft.

Och självklart finns de som kombinerar dessa två argument i sitt arbete.

Man kan kalla dessa för flerfrågarna, sammanblandarna, de med flera agendor.

Sen finns de som ogillar och jobbar emot vindkraftverk utan att fördenskull blanda in något annat. Man jobbar mot vindkraftverk för att:

  • vindkraftverk är enormt dyra och ineffektiva, ger väldigt lite för skattepengarna (men mycket för energiindustrin)
  • vindkraftverk stör och förstör för mycket, på flera områden och sätt.

Man kan kalla dessa för enfrågarna, de med en agenda. 

Vi kan förstå hur flerfrågarna faktiskt får problem i sitt motstånd mot vindkraftverk - för att kärnkraft- och koldioxiddebatten är så infekterad. När flerfrågarna uttalar sig, söndras deras motstånd mot vindkraftverk, eftersom debatten då börjar handla om de andra sakerna. Detta tror vi både stat och industri utnyttjar till sin fördel. Och media får vatten på sin kvarn, när dessa debatter går heta.

Denna allvarliga, men för vissa nästan semantiska fråga, har vi stött och blött inom nätverket SkyddaMiljön. Vi är enfrågare - mot vindkraftverkhysterin. För att vindkraftverken stör och förstör, och för att de är ineffektiva och alltför dyra. Och just detta bemöter vi på vår sajt.

Vi är varken klimatförnekare eller kärnkraftsförespråkare i vårt arbete. De frågorna berör vi inte. Det behövs inte. Läs vidare.


Nystart

Urban Zingmark 24 December, 2012 20:54 Föreningsnytt, Om oss, På gång! Permalink Trackbacks (0)


Klicka för större

Vi startade ett nätverk sommaren 2010 i samband med en stor manifestation i Skåne mot vindkraftverk. Till det aktiva nätverket anslöt sig ett 30-tal personer och familjer från norr till söder. De flesta av dessa var personligt drabbade genom etableringar som hotade deras tillvaro i grunden. Du kan läsa mer på denna webbplats.

Vi tillgodogör oss forskning om buller, estetisk påverkan av landskap, skador på djurlivet och mycket annat som kan ha avgörande betydelse för drabbade. Vi följer också energi- och klimatdebatt. Vi är också väl insatta i den ekonomiska debatten som avslöjar de verkliga samhällsekonomiska kostnaderna som drabbar konsumenter och skattebetalare på kort och lång sikt. En av våra tidigare medlemmar Bernd Stymer är en av de mest välkända debattörerna om vindkraft. Claes-Erik Simonsbacka som bl.a. står för Första Hjälpen är en välkänd auktoritet.

Nätverket är inte så aktivt som tidigare. Förklaringar kan sökas i personliga förhållanden och skilda uppfattningar om hur arbetet ska bedrivas. Det är också så att opinion och kunskap har etablerats som gör att kombattanterna i debatten om vindkraftverk tycks vilja hålla igen. Tills vidare.

Grundläggande erfarenheter har vunnits som handlar om maktförhållanden och intressemotsättningar. En läsning av materialet på denna webbplats visar att de som drabbas av vindkraftverk och alla de engagerade motståndarna har en enad front emot sig. Denna front - enkelt uttryckt - består av kapitalet och staten. Politiska beslut har satt ramar som ska följas av statliga och kommunala myndigheter. Det är inte något som i sig är klandervärt eller förvånande. Problemet, det klandervärda, är att den politiska processen inte förmår ta till sig och omsätta den kritik som formuleras och kommuniceras. Forskare, debattörer, sakägare, tekniker och inte minst ekonomer har levererat massiv kritik som inte tas med respekt.

Kapitalet, finansiärer och ägare till den framväxande vindkraftsindustrin har som sin främsta bundsförvant Staten med sina organ, inte konsumentopinionen som gillar grön energi. För att nå målen för Staten och Kapitalet är det förbehållslös intressegemenskap som står främst i den idémässigt och praktiskt verkande maktapparaten.

De som drabbas av vindkraftverk och de engagerade motståndarna till felplacerad vindkraft möter en ansiktslös front med människor som arbetar med en gemensam och fastlagd agenda. Vi har att göra med en agenda som är delvis öppen, delvis dold. Det återstår att värdera om även rättsapparaten ska betraktas som styrd av politiska beslut. Det finns mycket som talar i den riktningen. Men eftersom detta om något är en ödesfråga för ett samhälle krävs ytterligare underlag för kritisk granskning i form av beslut från domstolar och myndigheter.

De i nätverket som orkar och vill kommer att utvidga sina intressen till andra områden. Gruvnäringen har länge varit föremål för uppmärksamhet. Här på denna webbplats ska nya problem i samband med gruvnäringen påvisas.

Kritik ska formuleras och kommuniceras!


Urban Zingmark

Urban Zingmark 28 Augusti, 2010 13:03 Om oss Permalink Trackbacks (0)

En vanlig dag i april 2006 slog jag upp Västerbottens-Kuriren för att läsa nyheter om min hembygd. Vanligtvis brukade det inte stå något märkvärdigt i blaskan. Som utbo i Stockholm är det viktigt att känna kontakten med hembygden och familjegården i Jomark, Robertsfors. Lokala tidningar som VK och Norran ger kunskaper inför ett återvändande till Jomark att driva skogsbruket och företaget.

Men den här dagen, den 18 april 2006, blev allt annat än en vanlig dag. På ett helt uppslag i VK läste jag om nyheten "Fagerliden byggs för att hålla i tusen år". Artikeln berättade att en anläggning för farligt avfall i enorma mängder, flera hundra tusen ton, skulle starta i omedelbar närhet till familjegården. Farliga ämnen som tungmetaller, arsenik och dioxiner riskerade att läcka ut i vattendrag in på naturmiljöer och skogar. Men innehållet i artikeln var en nyhet även för 20 grannar i Buafors, Ultervattnet och Jomark. Ingen av oss grannar hade blivit kallade till samråd eller blivit informerade före miljödomen 2005-09-29. Domen hade redan vunnit laga kraft när vi grannar nåddes av nyheten i vår lokala tidning.

Ett intensivt och påfrestande arbete sattes igång för att ta reda på så mycket som möjligt. Kontakter inleddes med kommun, länsstyrelse och RagnSells som gemensamt hade genomfört denna kupp med vidriga metoder. Allt detta var okänt för mig och andra. Kommunpamparna hade villigt medverkat i denna överkörning av alla grannar till den farliga anläggningen Fagerliden.

Mitt behov att komma igång med juridisk och miljöteknisk expertis var stort och ekonomiskt riskfyllt. Grannarna har legat lågt och hållit tyst hela tiden för att inte riskera sin tillvaro i den lilla hålan med bara ett par hundra invånare i byarna närmast Fagerliden. Som utbo i storstad har jag själv fört kampen mot ett massivt block av länsstyrelse, Naturvårdsverk, kommun och verksamhetsutövare. Flera initiativ har tagits med hjälp av advokat och miljöteknisk expert. Länsstyrelse, Miljödomstol och högre instanser har hittills avslagit krav på stängning av Fagerliden och krav på att RagnSells ska följa de villkor som miljödomen faktiskt innehåller. Länsstyrelsens tillsyn är under all kritik. Två stora haverier på anläggningen har inträffat 2006 och 2009, med okontrollerat utsläpp av lakvatten med gifter, rakt ut i angränsande marker och vattendrag. Läs mer på Säkramiljön.nu

I Robertsfors har nu även hotet från felplacerade vindkraftverk börjat göra sig gällande. Även här är den lokala opinionen märkligt tystlåten. Många har lurats in som andelsägare i en vindkraftsförening och fungerar som gisslan för vindkraftspamparna. Andelsägarna är rädda att förlora sina pengar om de tar till öppen kritik av vindkraftverken på Granberget, nära friluftsområden och hundratals fritidshus.

Kampen fortsätter mot illegitima och felbyggda avfallsanläggningar samt mot storskaliga och felplacerade vindkraftverk. Det handlar om framtiden för mig och mina närmaste, men också om alla grannar och bybor som lever under press som utbor lättare kan upptäcka. Kanske också lättare att bekämpa.

Alla mina artiklar kan du läsa här


Mischa Hammarnejd

Mischa 28 Augusti, 2010 13:00 Om oss Permalink Trackbacks (0)

Jag är webmaster för Skyddamijön.nu

Mina få artiklar finns här.


Creeper MediaCreeper