Goda Helger!

Redaktionen 23 December, 2014 16:54 Föreningsnytt, Annat Permalink Trackbacks (0)

Goda Helger

önskar redaktionen för SkyddaMiljön.nu


^Klicka på bilden så ser du den större^
Vill du köpa teckningen - läs här


Ute på plats vid Brattberget

Urban Zingmark 30 Oktober, 2013 16:12 Drabbade, Föreningsnytt, Samarbete, På gång!, Brattberget Permalink Trackbacks (0)

Arvidsjaur 24-26 oktober 2013

Efter flera månaders kontakter på mail och telefon med Inger och Sixten Almström i Stöverberg var det dags för mig, Urban Zingmark, att besöka. Inte ens de mest livfulla och detaljerade beskrivningar på mail och telefoner ger full rättvisa. Ett besök på plats under tre dagar ger så mycket information om lokala förhållanden och om människorna, naturen och djuren. Och om sådant som inte tål att förmedlas öppet.

Kraftö-koncernen som vill bygga 17 vindkraftverk på Brattberget har sitt kontor i Danderyd 85 mil därifrån. Exploatörens konsult Enetjärn sitter i Umeå 25 mil från platsen. Dessa personer har kontakter, både formella (miljöbalken) och informella kontakter (krogen) med makthavarna i Arvidsjaur. De ser inte problemen och riskerna med naturförstöring. De ser inte familjerna som kommer att drabbas av buller och och andra hälsovådliga och livsfarliga effekter. Makthavararna ser heller inte problemen med att betalningar i form av s.k. bygdepenning kan ses som mutbrott med utfästelser kopplande till beslut i kommunen.

Ett samrådsmöte med Kraftö/Enetjärn ägde rum i byastugan i Järvträsk den 1 oktober i år. Vid ett sådant möte sitter man inomhus med dålig eller ingen kontakt med deltagarna. Människorna som kan berätta om konkreta förhållanden har väldigt små möjlighter att visa på livets realiteter för ett par unga konsulter som stannar några timmar för mötet i byastugan. Konsultföretaget Enetjärn och Kraftö har också ett orättfärdigt övertag genom att de själva skriver och redigerar mötesprotokollet.

När jag  gick runt i Stöverberg med Inger och Sixten Almström fick jag en levande beskrivning av riskerna. Vindkraftverk kan komma att ställas på alltför korta avstånd från hus och människor för att det ska vara möjligt att bo kvar, om tillstånd för vindkraftverken ges av myndigheterna. Ingen enda person från kommunen, länsstyrelsen, Kraftö eller Enetjärn har någon enda gång gjort samma sak som vi gjorde, nämligen att på plats gå runt och att samtala med de som bor på platsen Stöverberg vid Brattberget. Det är bara så man har en chans att känna in de verkliga förhållandena.

För SkyddaMiljön har besöket på plats varit av mycket stort värde för de fortsatta kontakterna. Nu har gänget - dvs. Kraftö och kommunens makthavare ögonen på sig i ännu högre grad. Motståndet ska formligen och bildligen försöka se genom väggarna för att följa maktens sekretessbelagda skrivelser och hemliga överläggningar på krogen!

Ett inslag i SVT Nordnytt den 29 oktober pekar på Arvidsjaur som den kommun med Sveriges sämsta ekonomi, dvs de högsta kostnaderna per kommuninvånare.

Här gör vi det föga djärva antagandet att detta har samband med kommunledningens desperata intresse för vindkraftsföretag som utlovar s.k. bygdepenning. Men huruvida Kraftö kommer att få tillstånd att bygga 17 verk på Brattberget är inte klart. Dessutom finns risk att de låga elpriserna och nedgången i branschen sänker företaget.

Motståndet till vindkraft har blivit allt starkare hos flera grupper i kommunen. Om Arvidsjaurs kommun föregriper beslut och "cashar in" ekonomiska effekter av vindkraften, då skapar man ännu större ekonomiska svårigheter. Om något går snett med vindkraften - den risken är inte obetydlig - då knakar det ännu mer… Den största ekonomiska faran i en kommun med mycket dålig ekonomi är kanske de förväntningar om gyllene framtid som byggs upp som här ifråga om byggande av vindkraftverk. Förväntningar om en gyllene framtid minskar incitamenten till besparingar och ökar risken för slöseri i den kommunala budgeten. Oavsett om vindkraftverken byggs eller ej.


Nystart

Urban Zingmark 24 December, 2012 20:54 Föreningsnytt, Om oss, På gång! Permalink Trackbacks (0)


Klicka för större

Vi startade ett nätverk sommaren 2010 i samband med en stor manifestation i Skåne mot vindkraftverk. Till det aktiva nätverket anslöt sig ett 30-tal personer och familjer från norr till söder. De flesta av dessa var personligt drabbade genom etableringar som hotade deras tillvaro i grunden. Du kan läsa mer på denna webbplats.

Vi tillgodogör oss forskning om buller, estetisk påverkan av landskap, skador på djurlivet och mycket annat som kan ha avgörande betydelse för drabbade. Vi följer också energi- och klimatdebatt. Vi är också väl insatta i den ekonomiska debatten som avslöjar de verkliga samhällsekonomiska kostnaderna som drabbar konsumenter och skattebetalare på kort och lång sikt. En av våra tidigare medlemmar Bernd Stymer är en av de mest välkända debattörerna om vindkraft. Claes-Erik Simonsbacka som bl.a. står för Första Hjälpen är en välkänd auktoritet.

Nätverket är inte så aktivt som tidigare. Förklaringar kan sökas i personliga förhållanden och skilda uppfattningar om hur arbetet ska bedrivas. Det är också så att opinion och kunskap har etablerats som gör att kombattanterna i debatten om vindkraftverk tycks vilja hålla igen. Tills vidare.

Grundläggande erfarenheter har vunnits som handlar om maktförhållanden och intressemotsättningar. En läsning av materialet på denna webbplats visar att de som drabbas av vindkraftverk och alla de engagerade motståndarna har en enad front emot sig. Denna front - enkelt uttryckt - består av kapitalet och staten. Politiska beslut har satt ramar som ska följas av statliga och kommunala myndigheter. Det är inte något som i sig är klandervärt eller förvånande. Problemet, det klandervärda, är att den politiska processen inte förmår ta till sig och omsätta den kritik som formuleras och kommuniceras. Forskare, debattörer, sakägare, tekniker och inte minst ekonomer har levererat massiv kritik som inte tas med respekt.

Kapitalet, finansiärer och ägare till den framväxande vindkraftsindustrin har som sin främsta bundsförvant Staten med sina organ, inte konsumentopinionen som gillar grön energi. För att nå målen för Staten och Kapitalet är det förbehållslös intressegemenskap som står främst i den idémässigt och praktiskt verkande maktapparaten.

De som drabbas av vindkraftverk och de engagerade motståndarna till felplacerad vindkraft möter en ansiktslös front med människor som arbetar med en gemensam och fastlagd agenda. Vi har att göra med en agenda som är delvis öppen, delvis dold. Det återstår att värdera om även rättsapparaten ska betraktas som styrd av politiska beslut. Det finns mycket som talar i den riktningen. Men eftersom detta om något är en ödesfråga för ett samhälle krävs ytterligare underlag för kritisk granskning i form av beslut från domstolar och myndigheter.

De i nätverket som orkar och vill kommer att utvidga sina intressen till andra områden. Gruvnäringen har länge varit föremål för uppmärksamhet. Här på denna webbplats ska nya problem i samband med gruvnäringen påvisas.

Kritik ska formuleras och kommuniceras!


Vårt brev till Regeringen besvarat

Redaktionen 25 Mars, 2011 11:20 Insändare vindkraftverk, Föreningsnytt, Anmälningar och överklaganden Permalink Trackbacks (0)

Idag kom svaret på vårt Regeringsbrev, vår begäran om skydd från högsta ort. Svaret är ett beslut, eftersom vi, bland andra, i våra framställningar begärt agerande av dem.

Beslutet är som väntat, att de inte tänker vidta några åtgärder för att skydda oss från vindkraftverken, eller att se till att de kontrolleras och CE-märks.

Näringsminister Maud Olofsson och departementssekreteraren Eva Centeno Lopez har skrivit under svaret (som drog över en månad för vårt önskemål på svarstid, en månad).

Läs svaret här: Regeringssvaret 2011.03.25.pdf 

I kommentarerna inbjuder vi till analyser från sakkunniga.

Nedan följer Bernd Stymers svar på regeringens svar. Ladda ner här.

 (Läs mer)


Organisationsnummer

Mischa 09 Februari, 2011 13:36 Föreningsnytt Permalink Trackbacks (0)

Föreningen Skyddamiljön.nu har organisationsnummer
802457-8752


Vi begär beskydd från högsta ort

Redaktionen 27 Januari, 2011 18:52 Insändare vindkraftverk, Föreningsnytt, Anmälningar och överklaganden Permalink Trackbacks (0)

Idag skickade vi ett brev till Regeringen från vår förening Skyddamiljön.nu. Vi begär svar inom 30 dagar. Om inget tillfredsställande svar har getts inom dessa 30 dagar, anmäler vi Svenska staten till EU-domstol.

Rubrik: Medborgerlig begäran om skydd från hotande livsfara förorsakad av vindkraftverk 

Några utdrag:

Då det är förenat med livsfara att närma sig vindkraftverk i drift skall en mängd säkerhetsföreskrifter tillämpas.

"Maskindirektivet" är en säkerhetsföreskrift, som med stöd av tekniska krav i relevanta harmoniserade standarder bl.a. ger presumtion om att överensstämmelse med de väsentliga hälso- och säkerhetskraven i dessa uppfyllts i sin helhet.

Vi godtar naturligtvis inte, som svenskar och därmed också som EU-medborgare, att människor och djur på detta vis riskerar att skadas till liv och lem.

Därför begär vi att regering och riksdag ingriper och undanröjer detta hot. 

Läs hela brevet till Regeringen själv (pdf)

***** Uppdatering:

Svaret på vårt brev kom den 25 mars - läs mer här


Vindkraftverk blir Underverk

Mischa 17 December, 2010 00:14 Föreningsnytt Permalink Trackbacks (0)

 <<< Klicka på bilden så ser du den större.

Teckningarna är gjorda av konstnär Björn Hjalmarsson efter idé och plötsligt infall av Urban Zingmark som bygger små timmerhus.

Reproduktion av ackvarellteckningen ovan, kan beställas. Format på reproduktionen ca. 40 x 25 cm, uppfodrad på skiva. Pris 800 kr, där halva beloppet tillfaller föreningen och halva beloppet konstnären. Klicka på Kontakt, där kan du beställa den.


Föreningen börjar jobba!

Redaktionen 15 December, 2010 12:29 Föreningsnytt Permalink Trackbacks (0)

SkyddaMiljön.nu ideell förening har nu bildats efter ett halvårs aktiviteter i nätverket.

Deltagare finns i hela landet och nya deltagare välkomnas. Det första halvåret har inrymt många aktiviteter och entusiasm i ett fritt sökande av kontakter och idéer. Konkret arbete med etableringsfall och rättstillämpning har bedrivits kontinuerligt. Det fria nätverkets fördelar har tagits tillvara och kommer även i fortsättningen att utgöra basen för ett målinriktat arbete.

Urban Zingmark:

Vi blir ständigt påminda om att aktiviteter och stöd till dem som drabbats av felplacerade vindkraftverk även kräver ekonomiska resurser. Och där natur och djur måste försvaras bör det också bli vårt ansvar. Vindkraftmaffian tänker i miljoner och miljarder. Då kan vi själva inte tänka i hundralappar. För att starta och driva projekt med hjälp av jurister, ingenjörer och kommunikatörer krävs resurser av mycket större mått. Vi kommer att redovisa projekten i detalj här på sajten.

Bernd Stymer:

Politiska beslut har gett en ren och skär girighet tillåtelse att skövla vår natur och förstöra våra liv med det som är vindvansinnet. Politiker uppmanar verk och myndigheter, och även domstolar att bortse från vett och sans och lagar som skall skydda vår natur och våra liv. Regeringen har befallt att inget får hindra utbyggnaden av vindkraftverk.

Alla våra ansträngningar att med lagliga medel värja oss från övergreppen har hittills varit till föga nytta. Vansinnet breder ut sig som pesten. Alla vi som trots allt inte vill ge upp, som av ren självbevarelsedrift ändå söker efter räddning, alla vi ser ett hopp i att anklaga svenska Staten för brott mot överställd EU-lag, Maskindirektivet, som även den - på uppmaning av den svenska regeringen - åsidosätts varje gång ett vindkraftverk får bygglov.

Vårt enda hopp är att driva processen i Bryssel. Vi har redan alla nödvändiga argumenten för vår sak. Vi har redan kunniga och engagerade människor för vår sak, men vi saknar pengar att driva denna process.

Hjälp oss att samla in medel för detta. Men nöj er inte med att lämna bidrag, utan för en okuvlig strid mot övergreppen genom polisanmälan, överklagan, medborgarförslag, samtal med politiker, deltagande i officiella debatter i tidningar, i radio och TV. Ställ politiker till svars. Fråga efter nyttan med vindvansinnet. Informera er väl så ni kan avslöja lögnerna och bedrägerierna. Här på denna sajt, och genom vår förening får ni hjälp!

Vi är stolta att kunna göra det möjligt för alla att hjälpa till, och donera pengar till föreningen. Alla donationer går oavkortat till hjälp åt de som behöver, för att både stoppa planerna för, men även uppförda felplacerade vindkraftverk. Läs våra stadgar.

Mer information om hur man donerar kommer snart! 


Föreningens interimstyrelse klar

Redaktionen 02 December, 2010 17:19 Föreningsnytt Permalink Trackbacks (0)

Föreningen bildades den 1 december 2010. Interimstyrelsen är vald, och sitter fram till första årsmötet, innan mars månads utgång 2011.

  • Ordförande: Urban Zingmark
  • Kassör: Per Halvarson
  • Sekreterare: Mischa Hammarnejd
  • Ledamot: Bernd Stymer 

Läs mer i våra stadgar.


Föreningen bildad!

Mischa 01 December, 2010 21:33 Föreningsnytt Permalink Trackbacks (0)
Föreningen Säkramiljön.nu bildades formellt idag, den 1 december. Mer information kommer!
1 2  Nästa»

Creeper MediaCreeper