Vårt brev till Regeringen besvarat

Redaktionen 25 Mars, 2011 11:20 Insändare vindkraftverk, Föreningsnytt, Anmälningar och överklaganden Permalink Trackbacks (0)

Idag kom svaret på vårt Regeringsbrev, vår begäran om skydd från högsta ort. Svaret är ett beslut, eftersom vi, bland andra, i våra framställningar begärt agerande av dem.

Beslutet är som väntat, att de inte tänker vidta några åtgärder för att skydda oss från vindkraftverken, eller att se till att de kontrolleras och CE-märks.

Näringsminister Maud Olofsson och departementssekreteraren Eva Centeno Lopez har skrivit under svaret (som drog över en månad för vårt önskemål på svarstid, en månad).

Läs svaret här: Regeringssvaret 2011.03.25.pdf 

I kommentarerna inbjuder vi till analyser från sakkunniga.

Nedan följer Bernd Stymers svar på regeringens svar. Ladda ner här.

 


12.5.2011

 

Till svenska regeringen.

När nu förtjusningens förlamning släppt efter det "Regeringsbeslut" som den svenska regeringen i hela sin storsinta vänlighet sänt mig den 17-3-2011, kräver min enkla men goda uppfostran att jag besvarar regeringens brev.

Brev skall besvaras, som min gode far alltid sa.

Dessutom lämnar regeringen i brevet några påståenden som jag med min enkla fattningsförmåga inte förstår. Även andra i min bekantskapskrets är lika oförstående men kommenterar regeringsbeslutet på ett för mig helt oacceptabelt burdust sätt. – Vad är detta för strunt? Vem har skrivit något så idiotiskt att en lag gäller för alla maskiner men att den inte tillämpas för maskinen vindkraftverk?

Då mina fattningsgåvor är så begränsade vore jag tacksam om regeringes skulle ha vänligheten att ge en förklaring.

När regeringen nu skriver att vindkraftverk är maskiner, undrar jag om de inte har varit det alltid och framför allt ända sedan Sveriges inträde i Unionen 1995?

Eller var det så som Energimyndigheten skrivit till mig 2009 att "vindkraftverk är byggnader enligt svensk lag" att de först var byggnader till 2009 och sedan hokus pokus blivit maskiner? Min enkla fattningsförmåga förstår inte denna enastående förvandling från en byggnad till en maskin. När inträffade den?

Och skulle alla maskiner vindkraftverk efter denna förvandling därmed nu vara CE-märkta?

Det märkliga är ju att det fortfarande inte finns ett enda vindkraftverk i drift som är CE-märkt. Jag har fotografier som visar omärkta vindkraftverk.

Jag förstår inte att regeringen skriver till mig att vindkraftverk är maskiner och att alla maskiner måste CE-märkes men att inget vindkraftverk är det. Jag ber allra underdånigast om en förklaring. Vad har jag missat?

Jag har i min enfald frågat flera stora varuhus och försäljare om de har sålt eller kan sälja maskiner som inte är CE-märkt. Men alla har förnekat det med emfas.

Regeringen skriver till mig att det är tillverkaren som ansvarar för att lagen Maskindirektiv följs så att maskinen vindkraftverk kan CE-märkas. Vill regeringen därmed avsäga sig allt ansvar för de skador som de livsfarliga maskinerna vindkraftverk kan åstadkomma?

Men jag förstår inte vem som skall stå ansvarig för skadorna när tillverkarna uttryckligen och vid flertal tillfällen skrivit att deras maskiner inte är konstruerade för kallt och isigt klimat och att de därför inte kan eller har CE-märkts. Så har de frånsagt sig ansvar för vindkraftverk i Sverige.

Jag ber om en förklaring av vem som svarar för eventuella skadestånd när en isklump från de jättelika vingarna på ett vindkraftverk dödar en människa. Försäkringsbolag kommer naturligtvis vid en sådan olycka att avsäga sig allt ansvar för en skada som en olaglig maskin åstadkommit.

Regeringen skriver i sitt beslut att genom marknadskontroller skall myndigheter se till att "reglerna iakttas". Jag ber om en förklaring av vilka regler som avses. Menar regeringen de krav på säkerhet som anges i svensk lag Maskindirektivet? Och vilken myndighet skall kontrollera detta? Jag har frågat Arbetsmiljöverket som enligt egen uppgift och nu genom regeringsbeslut har ansvar för att lagen Maskindirektivet skall tillämpas, men de skriver uttryckligen att de inte har gjort en enda marknadskontroll enligt Maskindirektivet av vindkraftverk. 

Jag ber om överseende, men jag kan inte förstå att regeringen beslutat att tillämpningen av lagen Maskindirektiv skall kontrolleras men att ingen gör eller har gjort denna kontroll. Det var ju CE-märkningen som skulle visa alla att lagen Maskindirektivet har tillämpats men inga vindkraftverk i Sverige är eller kan CE-märkas. Jag förstår inte detta. Om nästan 2000 vindkraftverk snurrar i Sverige och inget är säkerställt enligt gällande lag Maskindirektivet och därför inte är eller kan CE-märkas, betyder inte det att driften av alla de svenska vindkraftverken är olaglig?

Regeringen får ursäkta, men det överstiger min enkla fattningsförmåga att en svensk regering tillåter, och genom att godta underlåtenhet att kontrollera säkerheten av vindkraftverk, främjar olagligheter.

Jag förstår heller inte regeringens skrivning om "standarder" och vad de har med själva tillämpningen av lagen Maskindirektivet att göra, då dessa standarder enbart är förklaringar eller förtydliganden av de säkerhetsbestämmelser som anges i lagen Maskindirektivet och att dessa förtydliganden inte på något vis får minska den lagfästa säkerheten utan bara öka den.

Menar regeringen att lagen Maskindirektivet inte gäller eftersom standarder inte finns? Jag skulle vara mycket tacksam om regeringen hade vänligheten att upplysa mig om när, hur och av vem denna inskränkning av gällande EU-rätt hade beslutats.

Maskindirektivet härstammar från Europaparlamentets och rådets direktiv 98/37/EG av den 22 juni 1998 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om maskiner och utgjorde en kodifiering av direktiv 89/392/EEG och har således varit svenska lag sedan dess och under den tiden som svenska myndigheten Energimyndigheten m.fl. angett att vindkraftverk "är byggnader enligt svensk lag". 

Jag ber därför om en förklaring varför regeringen så ingående anger att nuvarande "gällande maskindirektiv" är från 2009 när Lagen Maskindirektivet är från 1989 och 1998? Bevisligen innebär ändringarna av Maskindirektiven efter 1989 enbart skärpningar av säkerhetskraven och inget annat. 

Jag ber så hemskt mycket om ursäkt, men för min ringa fattningsförmåga innebär regeringens skrivning att enligt miljöbalken omfattas inte arbetsmiljöfrågor av miljöbalken inget annat än en tautologi. Visserligen kan arbetsmiljöfrågor ha att göra med lagen Maskindirektivets tillämpning på vindkraftverk men det inskränker på inget sätt denna tillämpning. Frågor om arbetsmiljö har med förhållanden mellan arbetsgivare och arbetstagare att göra och inte med lämplighet av tillstånd för vindkraftverk, eller hur?

Jag ber också om en förklaring av regeringens skrivning att "Arbetsmiljöverket har tillsynsansvar för marknadskontroll avseende maskindirektivets krav" och "kommunen har ett tillsynsansvar". Har båda samma ansvar? Eller är det så att kommunen ansvar innebär att den i sin prövning inte får ge bygglov till maskiner vindkraftverk som inte uppfyller de säkerhetskrav som lagen Maskindirektivet ställer vilket innebär att bygglov inte får ges för maskiner som inte är CE-märkta?

Jag förstår inte regeringens skrivning "någon förhandsprövning inte enligt maskindirektivet" och "ställer inte heller några krav på att koppla kraven i direktivet till tillståndgivning för vindkraftverk".

Innebär denna skrivning att tillverkarnas prövning av att säkerhetskraven enligt Maskindirektivet och den därpå följande CE-märkningen inte är nödvändiga för maskinen vindkraftverk som får tillstånd eller bygglov? Och är inte detta ett uppenbart lagbrott genom att den tolkningen åsidosätter lagen Maskindirektivet?

Naturligtvis behöver Arbetsmiljöverket som genomfört marknadskontroller på vindkraftverk och där kontrollerat att dessa följt lagens säkerhetskrav och därför är CE-märkta inte medverka i en vidare prövning genom Plan- och bygglagen och Miljöbalken. Arbetsmiljöverket skall genom marknadskontroller ha genomfört den förhandsprövning av vindkraftverkets säkerhet på vilken bygglov kan ges enligt Plan- och bygglagen och Miljöbalken.

Har jag missuppfattat att Arbetsmiljöverket skall garantera säkra maskiner som eventuellt kan sättas i drift om de med beaktande av den enskilda människans frihet främjar en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och medför en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer eller människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan, värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, den biologiska mångfalden bevaras?

Men hur kan det vara möjligt att garantera någonting när Arbetsmiljöverket inte lämnar denna garanti om säkerställda vindkraftverk eftersom de inte gjort marknadskontroller? Bevisligen har vindkraftverk förorsakat dödsfall och är därför livsfarliga maskiner.

Jag kan därför inte förstå hur livsfarliga maskiner, utan kontroll av farligheten, kan anses medföra god och hållbar livsmiljö, eller hur livsfarliga maskiner skyddar hälsa och miljö mot skador? Och helt obegripligt är att dessa livsfarliga maskiner skall kunna bevara den biologiska mångfalden? Internet är fullt av filmer hur örnar och fladdermöss hackas sönder av vindkraftverkens propellrar.

Det är märkligt, och jag förstår det inte, att regeringen så lite känner till lagen Maskindirektivet, att den kommenterar självklarheten att maskindirektivet inte fastställer några "precisa krav på inhägnade säkerhetsområden" runt verken.

Hela tanken med lagen Maskindirektivet är ju att tillverkaren, och endast den och ingen annan, måste ange ett säkerhetsavstånd före det att maskinen kan godkännas och CE-märkas för att sedan kunna sättas i drift.

Varje tillverkare har i sina manualer angett sådana säkerhetsområden och Maskindirektivet kräver av den som vill bedriva verksamheten, den som vill köra maskinen, att han iakttar säkerhetsområdet och förhindrar folk och fä att komma i närheten av de livsfarliga maskinerna. Dessutom anger Maskindirektivet att detta hinder måste vara så beskaffat att det verkligen och bokstavligen hindrar beträdandet av skyddsområdet. Uttryckligen anges att skyltning inte är tillräckligt utan därför återstår inget annat än kraftig och permanent inhägnad.

Den kommande standarden som regeringen anmäler kommer inte att innebära lättare krav på säkra skyddsområden utan endast skärpta krav, högre staket.

Jag ber därför regeringen förklara för mig hur deras beslut att främja utbyggnaden av upp emot 10 000 vindkraftverk, vilka kommer att kräva att skyddsområden stora som hela landskap, kommer att lagligen kunna undantas från den svenska Allemansrätten. Har regeringen för avsikt att genom dessa åtgärder avskaffa Allemansrätten?

Till slut ber jag allra underdånigast om en förklaring av hur Arbetsmiljöverket kommit fram till slutsatsen att det "inte funnit anledning att ingripa" mot vindkraftverk då de inte gjort en enda marknadskontroll, inte undersökt ett enda vindkraftverk med avseende på säkerhetskraven i lagen Maskindirektivet.

Och sist:

När regeringen skriver att lagen Maskindirektivet införlivats i svensk lagstiftning "i erforderliga delar", skulle jag gärna vilja veta vilka delar av den gällande EU-lagen, Maskindirektivet enligt den svenska regeringen inte erfordrats. 

I min enfald trodde jag att hela Maskindirektivet hade införlivats i svensk lag och inte bara "erforderliga delar". Jag ber om en hänvisning till detta EU-beslut som ger svenska regeringen tillstånd att endast införliva "erforderliga delar" av EU-direktiv, Maskindirektivet.

Det är möjligt att jag ändå helt och hållet missuppfattat regeringens "beslut" 

17-3-2011 eftersom regeringen skriver om implementering av "vindkraft" och jag hela tiden frågar om tillämpningen av lagen Maskindirektivet i frågor om vindkraftverk i Sverige.

Som sagt, min ringa fattningsförmåga är inte i stånd att inse att den svenska regeringen vill och kan besluta något om hur det blåser, vindkraft. 

Jag ber om överseende för denna mitt tillkortakommande men ber också om ett svar på mina ovan ställda frågor.

 

Mvh

Bernd Stymer

eu-medborgare

Väla Gård, Helgarö

64592 Strängnäs

 

Kopia till

 

  • Claes-Erik Simonsbacka
  • Bengt Lilja
  • Arbetsmarknadsdepartement/ Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö Miljödepartementet/ Enheten för miljöanalys
  • Socialdepartementet/ Enheten för plan, bygg och bostad Utrikesdepartementet/ Enheten för främjande och EUs inre marknad.

 


Creeper MediaCreeper