Att överklaga kommunala beslut

Bernd Stymer 02 Mars, 2011 17:05 Insändare vindkraftverk Permalink Trackbacks (0)

Även om vår erfarenhet säger att svensk rättstillämpning inte godtar invändningar mot beslut som rör de livsfarliga maskinerna vindkraftverk, måste vi medborgare ändå kräva vår lagliga rätt genom att överklaga alla beslut i denna fråga.

Ingen annan laglig möjlighet att värna vår hotade livsmiljö står till buds.

De rättsvårdande myndigheterna försöker hindra oss från att utnyttja denna möjlighet genom att ifrågasätta vår rätt att framföra klagan. 

Så avslår myndigheter ofta vår klagan enligt Plan- och bygglagen och Miljöbalken med alla möjliga hänvisningar till att vi inte är rågrannar, inte bor tillräckligt nära, inte är berörda o.s.v.

Naturligtvis skall vi även här kräva vår rätt genom att också överklaga avslagen. Här hänvisar vi till EU-dom i vilken de inskränkningar av talerätten som den svenska regeringen har angett i Miljöbalken inte får gälla. Information finns på denna sajt.

En annan möjlighet att klaga ger bestämmelserna i kommunallagen i en s.k. laglighetsprövning.

Varje kommunalt beslut oavsett i vilken instans eller form det är antaget kan överklagas genom hänvisning att beslutet strider mot gällande lag.

I frågor som rör vindkraftverk är det mycket enkelt att hänvisa att besluten alltid strider mot gällande lag, Maskindirektivet.

Alla vindkraftverk är enligt denna gällande lag alltid livsfarliga maskiner som skall säkerställas genom rigorösa åtgärder och därefter CE-märkas som ett synligt bevis för att säkerhetsåtgärderna har genomförts.

Inget vindkraftverk i drift i Sverige är eller kan CE-märkas.

Inget bygglov eller tillstånd har som krav att vindkraftverk skall CE-märkas. 

En enig politikerkår har godtagit att vindkraftverken kan sättas i drift utan denna CE-märkning och därmed också godtagit att vi medborgare utsätts för livsfara genom att vi utnyttjar vår Allemansrätt för att vistas i närheten av dessa livsfarliga maskiner. 

Vi medborgare har ingen anledning att godta detta.

För att skydda våra liv och våra rättigheter är det därför nödvändigt att vi utnyttjar vår rätt att klaga på kommunala beslut.

Klagorätten i kommunallagen är inte knuten till vare sig rågranne, närhet, berördhet e.d. utan är enbart knuten till "medlem av en kommun". Den som äger fastighet i kommunen har också klagorätt även om personen är skriven i annan kommun.

Naturligtvis kan ett och samma kommunala beslut överklagas både som ett bygglovsbeslut enligt PBL och MB och som en laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Då regeringen enkelt har avskaffat grundlagens kommunala självstyre i frågor om livsfarliga vindkraftverk bara de är tillräckligt stora och farliga, har vi medborgare gått miste om vår möjlighet att klaga i dessa bygglovsärenden genom länsstyrelsernas möjlighet att ge tillstånd. Hur överklagar vi dessa tillstånd? Vår grundlagliga rätt att klaga har så åsidosatts.

Visserligen måste varje länsstyrelsens tillstånd alltid först godkännas av kommunens högsta beslutande organ, men kommunpolitikerna är ofta inte kapabla att avgöra frågan till fördel för medborgarna, beroende på okunnighet, politiska fantasier eller t.o.m. därför att de själva vill berika sig på vindkraftverk.

Dessutom utsätter en rik och mäktig vindindustri politikerna för en oerhörd effektiv lobbyverksamhet i syfte att avskaffa det s.k. kommunala vetot.

Det kan och bör vi inte godta.

Därför måste vi utnyttja de möjligheter som kommunallagens laglighetsprövning ger.


Creeper MediaCreeper