Mora kommun är nu JO-anmäld

Bernd Stymer 26 November, 2010 10:41 Anmälningar och överklaganden Permalink Trackbacks (0)

Mora kommun har vägrat lämna ut begärda offentliga handlingar. Därför måste vi nu JO-anmäla dem enligt nedan:

Till: JO

Kopia: Mora kommun, Dalarnas Tidningar,

Härmed anmäles Mora kommun som vägrar att utlämna offentlig information trots flera begäran därom.

Bakgrund

Med anledning av kommunens vägran att efterkomma bestämmelserna i enlighet med offentlighetsprincipen begär jag härmed att JO tvingar Mora kommun att lämna den begärda offentliga informationen i form av kopia av ett frågeformulär i en enkätundersökning.

Mora kommun har, precis som de flesta andra kommuner i Sverige, låtit utforma ett beslutsunderlag avseende förslag till beslut om tillägg till Översiktsplan som syftar till att främja utbyggnaden av vindkraftverk i kommunen.

För detta syfte har kommunen fått skattepengar av Boverket.

Dessa pengar har utnyttjats för ett beslutsunderlag där de vanliga felaktiga argumenten för vindkraftverk upprepas.

Felaktigt påstås att vindkraftverkens el behövs i landets energiförsörjning då ett stort kapacitetsöverskott att göra CO2-fri el redan finns.

Felaktigt påstås att vindel minskar el från kolkraftverk, se ovan.

Felaktigt påstås att vindel räddar klimatet då faktum är att bygget av vindkraftverk producerar så stor mängd CO2 som verket aldrig kan gottgöra under hela sin gångtid, vilket betyder att klimatet skadas ju fler vindkraftverk som sätts upp i Sverige.

Dessutom vilseleder det utarbetade tillägget genom att inte ange att de tvingande säkerhetskrav enligt överställd EU-lag, Maskindirektivet och lagen om CE-märkning, alltid skall uppfyllas för maskinen vindkraftverk.

Saken 

Det viktigaste argumentet för det föreslagna tillägget är emellertid ett påstående att det är utrett genom en enkätundersökning att folk och då särskilt turisterna i området som angetts som Riksintresseområde för turismen, att de tillfrågade visade sig positiva till utbyggnaden.

Till och med pressen noterar detta påstående som anmärkningsvärt och godtar det som skäl för en positiv bevakning även av dem.

Då denna enkät har tillmätts så avgörande stor betydelse som beslutsunderlag för ett beslut som kommer att leda till att Siljanslandskapet förändras för all framtid och att regionens största näring, turismen, kommer att skadas allvarligt, har jag begärt att få en kopia av den utformade enskilda enkäten, ett exemplar av grundmaterialet.

Jag har fått själva sammanställningen som ingår i den dokumentation som utredarna lämnat till kommunen, men jag begär även ett ex av den enkät som de tillfrågade turisterna har haft att fylla i.

I skrivelse till Mora kommun, Kommunfullmäktige, 13.10.2010 begärde jag enligt nedan. 

- 6 Det värsta försöket i Tillägget som syftar till att vilseleda läsare och därmed beslutsfattare är till slut en s.k. Enkät.

Enkäten är så undermålig och används i det så allvarliga syftet att visa att turister gillar vindkraftverk, att den skulle polisanmälas för bedrägeri om den skulle härstamma från näringslivet.

Vem frågades? När, var, hur gjordes urvalet? Vem frågade?

Hur ser enkäten ut, frågorna, alternativen?

Hur gick det påstådda slumpvisa urvalet till?

O.s.v.

Jag har förgäves begärt att få en kopia av själva enkäten för att kunna analysera den. Ta t.ex. enkätfrågan: " Vad har du för uppfattning om vindkraften?"

Som i sak betyder att någon frågar om vad man tycker om blåst. En synnerligen enfaldig fråga i detta sammanhang.

Och om frågan innebär att man frågar om vindkraftverk så måste svaret naturligtvis vägas mot den erfarenheten som svaranden har av dessa maskiner. Hur kan man annars värdera det svar man fått om den som uttalar sig om vindkraftverk inte har kännedom om verken? Vad är svaret då värt?

Den sammanfattning av Enkäten som visas på sid. 8. är i belysningen av detta livsavgörande ärende när Siljansbygden skall skövlas direkt oanständigt.

Till vad annat än vilseledande syftar de bifogade "reflektioner? De är inget annat än inkompetent tyckande.

Att som slutsats i Enkäten skriva "uppenbarelsen" av vindkraftverk "kan upplevas som spännande och intressant" är inte bara nonsens utan inget mindre än en oförskämdhet mot alla de tusentals närboende som fått sin livsmiljö för all framtid förstörd av vindkraftverk.

Slutsatsen är inget annat än falsk och om Mora kommun vidhåller ett påstående om att de i enkät har visat att turister är positiva till den i Tillägget presenterade utbyggnaden av vindkraftverk, överväger jag rättsliga åtgärder mot kommunen.

Då Mora kommuns s.k. Enkät faller under offentlighetsprincipen kommer jag att med hjälp av JO kunna få ett ex och med den expertis i frågan som Nätverket Skydda Miljön besitter kommer jag att lägga ut en ingående analys av denna s.k.enkät på www.skyddamiljön.nu

Även i ny skrivelse 15.11.2010 har jag begärt den offentliga informationen.

Till: Mora kommun kommunfullmäktige.

Med anledning av min skrivelse till Mora kommun 13.10.2010 upprepar jag här än en gång min begäran om information enligt offentlighetsprincipen.

Mora kommun har med anledning av utarbetande av Tillägg till översiktsplan för Mora kommun hänvisat till en enkätundersökning som påstås visa en till vindkraftverk positiv inställning bland turister i kommunen.

Då denna påstådda positiva inställning motsägs av erfarenhet från hela världen där vindkraftverk har satts upp och då även media noterat det märkliga påstådda enkätsvaret, har jag med stöd av offentlighetsprincipen begärt att få en kopia av denna enkät.

Tjänstemän har skickat mig ett omfattande material i form av förslag till Tillägg till Översiktsplan där även en sammanställning av enkätsvaren ingår.

Men jag begärde inte sammanställningen utan en kopia av enkätformuläret, således det papper på vilket enkätsvaren skulle antecknas och där frågorna med alla alternativen finns.

I telefonsamtal med kommunens förvaltning klargjorde jag min begäran och lovades att omgående få det efterfrågade papperet.

Nu har jag väntat på papperet i över en månad och meddelar kommunen härmed att jag efter ytterligare en veckas väntan kommer att anmäla Mora kommuns vägran att efterkomma min begäran om jag inte då har fått enkätformuläret. 

Hemställan 

Härmed begär jag att JO beordrar Mora kommun att snarast lämna den av mig begärda offentliga informationen.


Creeper MediaCreeper