Vindkraftens hälsoeffekter måste tas på allvar

Redaktionen 05 December, 2018 10:00 Insändare vindkraftverk, Anmälningar och överklaganden, Samarbete Permalink Trackbacks (0)

Av Ove Björklund
Se inledande artikel här

Den statliga sfären har alltför länge hindrat en saklig prövning av vindkraftsanläggningarnas hälsorisker. Miljöprövningsdelegationerna har konsekvent avvisat framlagda bevis ur vetenskapliga rapporter och offentliga utredningar. Oftast utan att bevisen överhuvudtaget omnämns i prövningsprocessen. Myndigheterna har egenmäktigt hävdat en förlegad "praxis" om 40 dBA, som i decennier förkastats av akustiker och saknar fysisk relevans då mätutrustningen programmerats att filtrera bort 60% av ljudenergin <200 Hz och 100% av de ohörbara energivågorna <20 Hz.

Naturvårdsverket har tydligt ansvar för att bevaka allmänna miljövårdsintressen i mål och ärenden där miljöbalken tillämpas och att delta i miljöprövningar som gäller frågor som är principiellt viktiga eller har stor betydelse för miljön. Detta ansvar väger lätt när det gäller statliga intressen. Ett remarkabelt exempel är Naturvårdsverkets vägran att ingripa i ett mycket konkret fall i Ängersjö, Härjedalen, avseende begärd återkallelse av två mindre anläggningar, Sandtjärnberget (5 verk) och Ängersjökölen (5 verk). Naturvårdsverkets vägran att efterleva sin skyldighet att väcka talan i domstol för skydd av 4 fredade örn- och ett berguvshabitat och genom två domstolsprocesser söka slippa detta ansvar har redovisats i artikel på SkyddaMiljön, 17 Juni 2018 här.

Definitivt skydd fanns genom dom fastställd av Svea Hovrätt, länsstyrelsens Strategi för örnar och vindkraft (10 km), Naturvårdsverkets egen uppdaterade syntesrapport 6740, Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss (6 km). Därtill hot från den statliga markupplåtaren Sveaskog AB, som ansökt om bergtäkt för 500.000 ton fyllnadsmaterial mitt i området, vilket kan betraktas som avsiktligt brott mot EU:s Fågel och Habitats-direktiv.Trots Nacka Tingsrätts återvisning av ärendet lyckades Naturvårdsverket genom allmänna vaga resonemang få stöd av Hovrätten. Enskilda tjänstemän gavs härmed möjlighet att godtyckligt och utan motivering avvisa odiskutabla sakskäl, lagakraftvunnet domslut, strategiska dokument enligt EU-domstolens "Vallonien-dom", miljöbalkens grundprinciper kap. 2, EU-direktiv, egna anvisningar om "avsiktligt dödande", Artskyddsförordningen §4, kommunalt förbehåll om prövningsföljd, vetenskapliga rapporter och officiella utredningar. Detta är ett systemfel enligt unionsrätten som bör prövas av EU-kommissionären, EU-domstolen och EU-nätverket IMPEL (European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Laws). 

Hovrättens dom medförde också att Naturvårdsverket slapp bemöta kritiken mot bristande bullerberäkningar och bevis om bullrets allvarliga hälsoeffekter, som framförts till Miljöprövningsdelegationen och tingsrätten (Bilaga 1). Myndigheten blockerar därmed medborgarnas rätt till vetenskaplig bedömning av ett omfattande bevismaterial, samt två internationella rapporter om infraljud, som byalaget med egna medel översatt till svenska, efter tingsrättens föreläggande;

1. Vindkraftverkens infraljud orsakar hälsoproblem i Finland (80 sidor, Bilaga 2)

2. Rapport från den tyska specialistläkargruppen Ärzte für Immissionsschutz (20 sidor, Bilaga 3).

Naturvårdsverket undvek också att dels bli konfronterad med Miljöprövningsdelegationens underlåtenhet att följa vindkraftsplanens demokratiskt fastställda kriterier för skydd mot störande placering och bullervillkor om 35 dBA och dels myndighetens frapperande acceptans av det engelska finansbolagets unika klausul för att slippa ansvar för de felaktiga bullerberäkningarna;

Detta dokument ("rapport") har utarbetats av Renewable Energi Systems Ltd ("RES"). RES anses inte göra några utfästelser om riktighet, fullständighet, metodik, tillförlitlighet eller aktuell status för något material som finns i denna ("rapport"), eller RES påtar sig ansvar med avseende på någon fråga eller information i betänkandet. Varje person som förlitar sig på rapporten ("mottagaren") gör det på egen risk, och varken mottagaren eller någon part till vilken mottagaren tillhandahåller rapporten eller material eller information som härrör från det skall ha någon rätt eller fordran mot RES eller något av dess dotterbolag av dessa. Mottagaren skall behandla all information i rapporten som konfidentiell.

Makabert frikännande av en part, medan de flesta fast boende förvägrats talerätt ända upp i Högsta Domstolen.

Naturvårdsverket slapp också driva sin egen rekommendation om 35 dBA i områden med tyst bakgrundsljud eller bemöta kritiken mot den rigida "praxisen" 40 dBA och den inkonsekventa tillämpningen av dygnsmedelvärde. Väldokumenterade vetenskapliga belägg visar att bullret utbreder sig över långa avstånd vid reflektion över vattenytor, vilket innebär halverad dämpning, 3 dBA/dubbelt avstånd mot normalt 6 dBA. I Ängersjö utgörs halva distansen av vatten och isbelagda sjöar. Halverad dämpning erhålls också när höga verk når luftlagren för Low Level Jet Winds, med vindhastigheter om 10%u201320 m/s (cylindrisk ljudutbredning). Beräkningarna redovisar inte effekterna av de kraftiga dunkande pulserna om 15/20 dB som uppstår när vingarna passerar tornet. Tillämpning av dygnsmedelvärden, utesluter maxvärden mot ca 60 dBA, vilka blir extra tydliga under kvällar och nätter, i områden med lågt bakgrundsljud (20 dBA).

Det bästa måttet på mänskligt subjektivt upplevelsevärde är begreppet "psykoakustisk ljudstyrka". Det definierades 1936 av Stanley Smith Stevens och innebär att varje höjning om 10 dBA upplevs som dubblerad hörupplevelse. Max-värden på 60 dBA kan då upplevas 8-16 gånger starkare i miljöer med lågt bakgrundsljud. Det fysiska måttet på ljudintensiteten (W/m2) kan vara 1000-10000 ggr högre. dBA-värdet är enbart ett matematiskt logaritmvärde som antagits för att grovt kunna presentera ett diagram.
Andra ljudförstärkningar uppkommer vid interferens mellan flera vindkraftverk, markvibrationer, isbildning, invändig resonans i bostäder samt inverkan av lokala geologiska och meteorologiska förhållanden. Studier visar också att den upplevda störningsgraden dubbleras om verken är synliga.

 • Tjänstemän på Naturvårdsverket är mycket väl medvetna om att
 • beräkningsmodell Nord2000 ger 8 dBA för låga värden i det lågfrekventa ljudområdet
 • Naturvårdsverkets kunskapssammanställning, som konstaterar att hälsorisker inte kan uteslutas och att riktvärdet Lnight bör ses över (2012)
 • Naturvårdsverkets forskningsrapport 6241, Ljud från vindkraftverk (2010), som visar att temperaturinversion och cylindrisk ljudutbredning medför flerdubbel ljudutbredning.Energimyndighetens projekt 32437-1 (2014). Uppsala universitet. Långtidsmätningar visade frekventa amplitudmoduleringar omkring 45 dBA. Beräkningsexempel visade trefaldig ljudutbredning i medvind. Förslag om sänkning av riktvärdet med 5 dBA avvisades av Naturvårdsverkets tjänstemän.

Den tillämpade "praxisen" har nu så svag rättskraft att den inte uppfyller EU:s SMB-direktiv, avseende medverkan av allmänhet och vetenskaplig expertis.

De framlagda bevisen stärks av WHO:s nya rapport Environmental Noise Guidelines for the European Region 2018 (oktober), som för första gången hanterar bullerstörningar från vindkraft. WHO rekommenderar riktvärdet 45 dBLden, vilket motsvarar normalt riktvärde 38,3 dBA. Detta är en skärpning ur svenskt perspektiv, mot nuvarande "praxis" 40 dBA, vilket ytterligare stöder kravet på översyn av det svenska regelverket.

WHO-rapporten redovisar också en rad vetenskapliga rapporter som "visar att vindkraftverk kan generera infraljud eller lågfrekvent ljud som når lägre frekvenser än trafikbuller". Tydliga samband mellan generellt miljöbuller och allvarliga hälsoeffekter redovisas i en kompletterande rapport Biological Mechanisms Related to Cardiovascular and Metabolic effects by Environmental Noise, som sammanställts av en svensk expertgrupp; Eriksson (KI), Pershagen (KI), Nilsson (SU). Bilaga 4. De generella bevisen är i hög grad tillämpliga för vindkraftsbuller, med tanke på ljudets specifikt extrema karaktär.

Rapporten framhåller att buller som emitteras från vindkraftverk har specifika egenskaper, som medför extra irritation genom ständig upplevelse av ljud från roterande vingar, samt varierad amplitudmodulering som uppstår vid atmosfärisk påverkan av de höga verken (Schäffer et al., 2016). "Detta skiljer vindkraftsbullret från andra bullerkällor och har inte alltid beskrivits korrekt". "Standardmetoder för mätning av ljud, oftast inklusive A-viktning, fångar inte lågfrekvent ljud- och amplitud-modulering som är karaktäristiskt för vindkraftsbuller". (Council of Canadian Academies, 2015).

WHO konstaterar också att den akustiska beskrivningen av vindkraftsbuller "med hjälp av Lden eller Lnight, är en olämplig väg för beskrivning av vindkraftsbuller, som kan begränsa möjligheten att observera samband mellan vindkraftsbuller och hälsoeffekter". "Det finns allvarliga problem vid bedömning av bullerexponering relaterad till vindkraftverk". (Sid 86). Buller bedöms som en allvarlig folkhälsofråga. Det har negativa effekter på människors hälsa och välbefinnande och är ett växande problem. WHO:s Europakontor anger att riktlinjerna baserats på den ökande kunskapen om hälsoeffekterna vid exponering för miljöbuller. De utgör starka råd för förbättrad folkhälsa, som stöds av bevis, "vilket är viktigt för att driva politiska åtgärder som skyddar samhällen mot bullrets negativa effekter".

Utförligare analys av WHO-rapporten redovisas i Bilaga 5 (2018-10-27).

WHO-rapporten bekräftar således de bevis som egenmäktigt utelämnats av de statliga myndigheterna. Fullgoda skäl har länge funnits för att överge tillämpad "praxis" för att med stöd av Miljöbalkens försiktighetsprincip, påbörja vetenskaplig bedömning av folkhälsorisker och revidera gränsvärden, beräknings- och mätmodeller. Sådan prövning har redan gjorts av the Australian Appeal Court, som efter "expert-hearings" konstaterat sjukdomssamband och underkänt dBA som mått på vindkraftsrelaterat buller.

WHO-rapporten är inte heltäckande

Den vetenskapliga datainsamlingen slutar 2014. Härmed utelämnas många viktiga rapporter om de ohörbara, pulserande infraenergivågornas ("infraljud" <20 Hz) interaktion med markvibrationer från verkens fundament och deras utbredning över långa avstånd;

 1. Wind Turbine Syndrome: The Impact of Windfarms on Suicide. Eric Zou. Oktober 2017. Amerikansk samkörning av offentliga databaser visar signifikanta samband mellan självmords-frekvens och vindkraftsetablering upp till 25 km. Samband fanns också för äldre personer och för de som levt i den förhärskande vindriktningen.
 2. C. Kasprzak, 2014. The Influence of Infrasound Noise from Wind Turbines on EEG Signal Patterns in Humans. EEG-mätning vid infraljudsexponering. Försökspersoner utsattes under 20 minuter för vindkraftsbuller, som inspelats från ett vindkraftverk på avståndet 750 m. Hjärnans aktivitet dämpades och andningscentrum i bakre delen intill hjärnstammen påverkades. Långvarigt reducerad andning har i andra studier belagts med ohälsoeffekter.
 3. Branco, Alves Pereira, Euronoise 2015. Clinical Protocol for Evaluating Pathology Induced by Low Frequency Noise Exposure. Bildmaterial som visar patologiska förändringar (förtjockad vävnad) i hjärtsäck och lungor. Därtill väldokumenterade generella portugisiska långtidsstudier som tyder på degenererande effekter på hjärnan, motsvarande pannlobsförändringar vid hög ålder, missbildningar i luftstrupe, onormala hemostas, koagulerings och immunologiska parametrar.
 4. rapporter från den tyska specialistläkargruppen Ärzte für Immissionsschutz, som anger att gränsen för hälsoeffekter vid infraljudsexponering ligger vid 60 dBZ och att denna nivå först underskrids vid 10 km, från ett enda vindkraftverk.
 5. Vahl, Ghazy, Chaban, 2018. Are There Harmful Effects Caused by the Silent Noise of Infrasound Produced by Windparks? Infraljud försämrar hjärtmuskelns kapacitet med 20 %.
 6. Bauer, Sander-Thömmes, Ihlenfeld, Kühn, Kühler, Koch. 2015. Investigation of perception at infrasound frequencies by functional magnetic resonance imaging (FMRi) and magnetoenphalo-graphy. EU-stödd utredning som visar reaktion i hjärnan ned till 8 Hz.%u2028WHO har inte heller beaktat rapporter om markvibrationernas interaktion med infraljud som ger förstärkta effekter inomhus (ca 2 dBA).
 7. Gortsasa, Triantafyllidisa, Chrisopoulosa, Polyzosb. Numerical modelling of microseismic and infrasound noise radiated by a wind turbine.

Naturvårdsverkets agerande blir än mer dubiöst då ledande svenska experter framfört information om infraljudets allvarliga hälsorisker – Se denna video.

"The citizens versus the state".

Ove Björklund
Föreningen Svenskt Landskapsskydd


Creeper MediaCreeper