Svensk Vindindustris rättssäkerhetsprinciper

Redaktionen 31 Oktober, 2010 13:48 Insändare vindkraftverk, I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Många frågor om Svensk Vindindustris rättssäkerhetsprinciper!

Svensk Vindindustri genom Eric Birksten argumenterar i Västerbottens-Kuriren, 22-10-2010, med en dåres envishet för något som allt fler medborgare betecknar som "vindvansinnet" genom att beskylla alla som försöker hejda det för att skapa "missförstånd och felaktiga slutsatser". Vad som är missförstått eller felaktigt anges aldrig.

Se Erik Birkestens replik här. Debattartikeln finns här

Vad är det som är missförstått eller felaktigt i påståendet att det kommunala vetot är faktiskt den enda möjligheten som återstår för medborgarna att hejda utbyggnaden av vindkraftverk i Sverige när inga svenska lagar får hindra dessa? Och vad har detta att göra med frågan om varför vindkraften byggs ut?

Numera säger till och med vindkraftverksbolagen öppet och ärligt att det enda skälet att bygga är pengar, de oerhört stora skattebidragen som hushållen tvingas betala och få sin livsmiljö förstörd av jättelika bullrande, blinkande och farliga maskiner - vindkraftverk. Dessa bidrag styr hela vindkraftverksfrågan. Inte ett enda verk skulle kunna sättas upp utan bidragen. Så ineffektiva och därför olönsamma utan bidrag är de. Vem som vill kan konstatera verkens löjligt låga effektivitet på Vindstat.nu eller på Svenska Kraftnäts hemsida.

Att kalla detta för att "producera förnybar el till en låg kostnad… ett effektivt sätt att nå klimatmålen" är inte bara osanning utan dessutom vilseledande då det ger intryck av att ett bindande EU-direktiv berättigar vindkraftverken.

Svensk Vindindustri borde vara mera noggrann med dessa falska påståenden som så lätt genomskådas, och läsa t.ex. tidningen Bioenergi nr. 4 där G. Melin, vd. för Svebio, redogör för att Sverige redan under år 2012 kommer att nå det svenska målet 50 procent förnyelsebar energi om bioenergianvändningen räknas in. Medan övriga Europa först år 2020 kommer att nå 49 procent. Sverige når det uppsatta målet lätt - 8 år i förtid och utan vindkraft!

När Birksten skriver att målet inte kan nås utan att vindkraften byggs ut betyder det att han inte känner till dessa sakförhållanden - eller vill förtiga dem.

Svensk Vindenergi bör förklara påståendet vad "stora initiala kostnader" har att göra med enorma subventioner. Oavsett de initiala kostnader tvingas hushållen betala subventionerna som uppgår till 300.000.000.000, tre hundra miljarder kronor, enl. SvD, professor Marian Radetzki 24.8.2010.

Är inte denna avtvingade summa oerhört stor? Vad är missuppfattat eller felaktigt här?

Varför talar Birksten aldrig om att Sverige har ett mycket stort överskott av CO2-utsläppsfri el redan nu, utan elen från de planerade vindkraftverken? Han behöver ju bara läsa innantill på Energimyndighetens hemsida.

Tala om vad som är fel i vår uträkning i dokumentet "Beräknade utsläpp av växthusgaser".

Att bygga ett vindkraftverk, med allt runt omkring, skapar mer CO2 än verket under sin gångtid någonsin kan gottgöra, vilket innebär att vi skulle skada klimatet med varje verk vi sätter upp i Sverige.

Varför upprepar Birksten alltid felaktigt att vindel tränger ut dyr el producerad från smutsig kolkraft - eftersom vi inte producerar kolel i Sverige?

Birksten borde anstränga sig och förklara att hushållens elpris sätts av elkartellen Nordpool, som tillåts sätta sitt höga pris på en liten inköpt post dyr kolel från utlandet. Är det verkligen fel uppfattat att så sker för att pressa upp priset? Inköp av denna onödiga kolel bör upphöra omedelbart! Alldeles oavsett vindkraft. Är slutsatsen felaktig, att systemet med att det högsta priset avgör marknadpriset, och att detta är omvänt prissättningen för all annan handel?

Med dessa felaktigheter har nu Svensk Vindindustri förberett sin verkliga ståndpunkt:

"Det kommunala vetot bör avskaffas just eftersom det strider mot vedertagna rättssäkerhetsprinciper."

Som argument rapar Birksten åter en harang om att:

Sverige har i dag ett mycket omfattande regelverk när det gäller vindkraftsetableringar. Faktum är att vindkraft juridiskt prövas som miljöfarlig verksamhet.

Jag har tidigare 20-7-2010 i polemik med honom påpekat det felaktiga i detta påstående med hänvisning till att inga vetenskapligt noggranna utredningar som detaljerat utreder de miljömässiga konsekvenserna av projektet genomförts i Sverige. Jag har visat att enligt regeringsdirektiv till rättsvårdande myndigheter godtas varje uppgift av exploatörer utan minsta invändning eller kontroll. De kan lämna uppgifter om buller, blink, infraljud, flora och fauna precis som de vill. Ingen kontrollerar. Eller som länsstyrelsen i Skåne på möte svarade på frågan om varför länsstyrelsen aldrig tog fasta på de klagandes lämnade dokumenterade fakta:

Vi har ingen anledning att ifrågasätta exploatörens uppgifter.

Har vi klagande missuppfattat att det inte spelar någon som helst roll vilka fakta vi åberopar? Har vi klagande missuppfattat att svenska lagar inte får hindra vindkraftverk? Det är meningslöst att upprepa det tidigare skrivna därför lämnar jag här nedan ytterligare information rättsosäkerheten i Sverige.

EU-dom får inte gälla i Sverige.

EU-dom, mål C-263/08, i vilken de begränsningar om föreningsverksamhet över 3 år och minst 2000 medlemmar enligt svensk Miljöbalk om rätt att föra talan i miljöärenden förbjuds, gäller inte i Sverige.

Nacka tingsrätt Miljödomstol har i Dom mål nr M 353-10, 2010-10-11 trots förbud, i strid mot EU-domen, angett nya begränsningsregler.

Är det en missuppfattning att svensk domstol obstruerar gällande och överställd EU-lag? Är det felaktigt att EU-lag och EU-dom är överställd svensk lag och att det innebär att ingen domstol, inte ens riksdag och regering, kan ändra EU-lag eller EU-dom?

EU-lag får inte gälla i Sverige i fråga som rör vindkraftverk.

När vi klagande hänvisar till gällande EU-lag, Maskindirektivet och lagen om CE-märkning i mål som rör vindkraftverk, bortser domstolarna alltid från dessa invändningar med hänvisning till att de dömer efter Plan- och bygglagen och Miljöbalken. Se Nacka tingsrätt, Miljödomstol och även Svea Hovrätt Miljööverdomstol Mål nr M 2911-10, 22-9-2010.

Är vindkraftverk enligt Svensk Vindindustri en maskin?

Är det en missuppfattning att varje maskin innan den får säljas måste vara CE-märkt?

Är det en missuppfattning att CE-märkning är ett synligt bevis för att maskinen uppfyller Maskindirektivets bestämmelser om säkerhet?

Kan Svensk Vindenergi förklara varför inget vindkraftverk i drift i Sverige är CE-märkt, eller att de inte kan CE-märkas?

Är det en missuppfattning att alla de över tusen vindkraftverk i drift i Sverige körs olagligt?

Har vi missuppfattat att även svensk domstol skall döma efter de lagar som styr den frågan som målet gäller, att döma enligt Maskindirektivet när det gäller maskinen vindkraftverk?

Eller är svensk rättstillämpning detsamma som att en domstol fritt kan välja lag som anses passa och lämna därhän andra som rör målet men som inte passar?

Och till sist måste Svensk Vindindustri förklara varför svensk grundlag, Regeringsformens portalparagraf om kommunalt självstyre, inte skall få gälla.

Förklara sedan också det märkliga att det i rättsstaten Sverige räcker med ett penndrag för att ändra grundlagen så att kommunalt självstyre inte gäller för frågor om vindkraftverk.

Vi anser att nuvarande hanteringen av frågor om vindkraftverk i Sverige entydigt strider mot vedertagna rättssäkerhetsprinciper.

Är det den ståndpunkten som Svensk Vindindustri också delar?


Creeper MediaCreeper