Luleå tekniska universitet och juridiken

Urban Zingmark 24 November, 2016 18:03 Annat Permalink Trackbacks (0)

Luleå tekniska universitet har genom Maria Pettersson, docent i rättsvetenskap, gjort en genomgång av domar gällande vindkraft i miljödomstolar och miljööverdomstolen, året 2005.

Slutsatsen sägs vara att vindkraften får stöd i domstolar, dvs att domstolarna är vindkraftsvänliga. Hur kan man dra en sådan slutsats som bara grundar sig på 20 domar under året 2005? Vi tillåter oss att tvivla på LTU:s bedömningsförmåga. Denna försiktiga hållning till LTU fick vi efter en dispyt 2013 med Maria Pettersson i samband med en annan undersökning med juridiska implikationer som publicerades i en kandidatuppsats. Läs nedan.

Hej

Av ren händelse såg jag igår uppsatsen ”Överklagan och sakägare enligt miljöbalken” på Internet. Kopia bifogas.

 • hur motiveras att LTU bedriver agitation mot en sakägare i miljömål? (exempel- ”överklagar konstant” med mera)
 • varför får jag inte sköta min hemgård och företag på bästa sätt?
 • varför ifrågasätts inte RagnSells förhållande till miljöbalken 
 • och till miljödom 2005?
 • hur kan LTU godkänna att handledare utses från RagnSells?
 • gynnar valet av handledare vetenskaplig objektivitet?
 • varför intervjuas inte sakägare UZ som uppsatsen refererar till?
 • varför intervjuas inte de personer vid lst som varit ansvariga sedan 2005? Emma Johansson var nyanställd och endast handläggare, ej beslutsfattare 
 • vilka synpunkter har framförts av opponenten till uppsatsen? 
 • har uppsatsen blivit godkänd, vilket betyg har uppsatsen fått?

Det kan inte accepteras att LTU utför ett uppdrag för att angripa en person, varken juridisk eller fysisk person. Jag ser delar av innehållet som ytterst provocerande där min lagstadgade rätt som sakägare ifrågasätts. 

Enligt författaren är uppsatsen ett uppdrag från det företag - Ragn Sells AB - som har ett nära samarbete med länsstyrelsen i Västerbotten rörande Fagerliden.

Mitt ifrågasättande av den s.k. intressekartellen är inte känt av författaren eftersom hon inte förstått vikten av allsidig inhämtning information. I den av RagnSells beställda (sic!) uppsatsen utnyttjas länsstyrelsen och universitetet för att bedriva agitation mot mig och andra sakägare.

Jag emotser svar på alla mina frågor och besked om vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av uppsatsens ifrågasättande av min lagliga rätt. Svar emotses före jul!

LTU:s förvaltningsjurister och rektor avfärdade kritiken. Läs här

Bäste Urban,

Jag har naturligtvis tagit del av dina inlägg och har uppdragit åt vår chefsjurist att handlägga ärendet och besvara dina frågor. Han har tillsammans med sin kollega gjort så och i detta tagit erforderliga kontakter och inhämtat nödvändig information. Jag kan inte se att jag eller universitetet i övrigt har något ytterligare att tillföra i den aktuella frågan.

Med vänliga hälsningar,

Johan Sterte

*******

From: Urban Zingmark [mailto:info@zingmark.se]
Sent: den 20 januari 2013 19:19
To: Johan Sterte; Alf Grafström
Cc: registrator; Tunde Petersson; Jenny Blom; Maria Pettersson

Subject: {Disarmed} Re: Uppsats LTU-rättsvetenskap

Jag bekräftar mottagande av senaste svaret 2013-01-17 från Alf Grafström. Trots att mina brev ställts till dig som rektor har du inte yppat någon egen reaktion på någon av mina frågor.

Detta förhållande är beklagligt. Mitt första mail finns nedan. Eftersom jag inte redan från början fått svar på samtliga frågor har jag tvingats återkomma i två brev för att få svar.

Jag kan nu stämma av svaren med frågorna. Vid en strikt kontroll kan konstateras att jag fått svar på fyra av tio ( nio frågor i första mail och en tillkommande fråga).

Ni har visat respekt genom att hålla önskade svarstider. Det viktiga, handläggningen och besvarandet av mina frågor anser jag vara oacceptabelt. Ni har reducerat mitt kontakttagande med LTU till skitfrågor som ni avfärdat efter eget skön med hjälp av två förvaltningsjurister. De etiska och vetenskapliga frågorna har inte besvarats. Det borde vara rektors och professorns sak! Därför är ärendet ännu inte avslutat.

Urban Zingmark

*******

Hej

Av ren händelse såg jag igår uppsatsen ”Överklagan och sakägare enligt miljöbalken” på Internet.

Kopia bifogas.

 • hur motiveras att LTU bedriver agitation mot en sakägare i miljömål? (exempel- ”överklagar konstant” med mera)
 • varför får jag inte sköta min hemgård och företag på bästa sätt?
 • varför ifrågasätts inte RagnSells förhållande till miljöbalken 
 • och till miljödom 2005?
 • hur kan LTU godkänna att handledare utses från RagnSells?
 • gynnar valet av handledare vetenskaplig objektivitet?
 • varför intervjuas inte sakägare UZ som uppsatsen refererar till?
 • varför intervjuas inte de personer vid lst som varit ansvariga sedan 2005? Emma Johansson var nyanställd och endast handläggare, ej beslutsfattare 
 • vilka synpunkter har framförts av opponenten till uppsatsen? 
 • har uppsatsen blivit godkänd, vilket betyg har uppsatsen fått?

Det kan inte accepteras att LTU utför ett uppdrag för att angripa en person, varken juridisk eller fysisk person. Jag ser delar av innehållet som ytterst provocerande där min lagstadgade rätt som sakägare ifrågasätts. Enligt författaren är uppsatsen ett uppdrag från det företag- Ragn Sells AB- som har ett nära samarbete med länsstyrelsen i Västerbotten rörande Fagerliden. Mitt ifrågasättande av den s.k. intressekartellen är inte känt av författaren eftersom hon inte förstått vikten av allsidig inhämtning information. I den av RagnSells beställda (sic!) uppsatsen utnyttjas länsstyrelsen och universitetet för att bedriva agitation mot mig och andra sakägare. Jag emotser svar på alla mina frågor och besked om vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av uppsatsens ifrågasättande av min lagliga rätt.

Svar emotses före jul!

Urban Zingmark
Postadress Box 3055, 18303  TÄBY
Skogsvägen 9 A, 18536  TÄBY
Selsberg 1:1 och Jomark 2:6, 91594  ÅNÄSET

*******

17 jan 2013 kl. 12:45 skrev Alf Grafström:

Till

Urban Zingmark
Postadress Box 3055, 18303  TÄBY
Skogsvägen 9 A, 18536  TÄBY
Selsberg 1:1 och Jomark 2:6, 91594  ÅNÄSET

Angående uppsats i Rättsvetenskap

LTU-dnr 2737-12

Med anledning av e-postförfrågan 2013-01-12 noteras endast att handledaren/examinatorn låter meddela att de kontroller som efterfrågas inte är eller varit en uppgift för universitetet i examinationsärendet samt att hon ansluter sig till vad som anförts i universitetets slutliga svar i ärendet.  Avslutningsvis noteras med hänvisning till tidigare skrivelse  - att ärendet är avslutat från vidare handläggning.

Med vänlig hälsning

Alf Grafström
Chefsjurist
Ledningsstaben
Luleå tekniska universitet
e-post: alf.grafstrom@ltu.se
Tel 0920 – 49 14 35,  070-51 59 276

*******

Från: Urban Zingmark [mailto:info@zingmark.se]
Skickat: den 12 januari 2013 14:15
Till: Alf Grafström; Tunde Petersson; Johan Sterte

Ämne: Re: Uppsats LTU-rättsvetenskap

Till rektor!

Jag bekräftar mottagande av ert brev 2013-01-09. Ni hänvisar i brev från er chefsjurist att ”ytterligare förfrågningar på samma tema” inkommit, 

men glömmer att leverera svar på den tillkommande frågan. Så här kommer frågan på nytt:

Kunde man ha kontrollerat att tillsynsmyndighetens påstående att alla regler följs och att givna tillstånd är korrekt meddelade?

Er juristkader torde inte vara rätt instans för frågans besvarande. Jag föreslår därför på nytt att handledaren, professorn bereds möjlighet att yttra sig. Om inte denna fråga är komplicerad förväntar jag mig ett svar inom några få dagar! Först därefter kan jag stämma av era svar med mina frågor.

Urban Zingmark

*******

Till rektor!

Tack för svar på de frågor som universitetsjuristen kan svara på. 

Självfallet vill jag även få svar på de de övriga frågorna. Jag har lång erfarenhet av akademiska studier i Lund och Stockholm och även av högre undervisning i Tromsö och Stockholm. Min professionella bakgrund är livsmedelsindustrin. Nu ägnar mig helhjärtat åt ideellt arbete.

Denna erfarenhet är goda argument för att mina frågor är relevanta i detta fall och även generellt. Från en erfaren konsult i ledande ställning vid WSP har en fråga om faktakontroll tillkommit. Jag föreslår att även att handledaren, professorn bereds möjlighet att yttra sig.

Kunde man ha kontrollerat att tillsynsmyndighetens påstående att alla regler följs och att givna tillstånd är korrekt meddelade?

Jag kan släppa på kravet om svar före jul och nöjer mig med svar före den 15 januari 2013.

Urban Zingmark
Postadress Box 3055, 18303  TÄBY
Skogsvägen 9 A, 18536  TÄBY
Selsberg 1:1 och Jomark 2:6, 91594  ÅNÄSET
www.säkramiljön.nu

*******

19 dec 2012 kl. 15:43 skrev Tunde Petersson:

Hej igen,

Frågorna som LTU kan ge svar på har huvudsakligen besvarats i mitt föregående mail.

Jag vill förtydliga att det är studenten själv som bär ansvaret för examensarbetets innehåll, LTU svarar inte för uppsatsers innehåll.

Därmed kan LTU inte besvara dina första tre frågor som relaterar till uppsatsens innehåll.

Din fjärde fråga avser handledaren vid uppsatsen. Jag upplyste dig i föregående mail om att handledare och examinatorn var som brukligt en lärare, i det här fallet en professor vid LTU som heter Maria Pettersson.

Du frågar om intervjuförfarandet i uppsatsen. Det är studenten själv som avgör och svarar för metodiken och utförandet som tillämpas vid examensarbetets skrivande, därmed var det studenten som bestämde vilka som intervjuades och hur.

Vilka synpunkter som har framförts av opponenten finns inte dokumenterat. Uppsatsens betyg är G.

Härmed betraktar jag dina frågor besvarade och önskar dig en god jul.

Med vänliga hälsningar

Tünde Petersson
Universitetsjurist, Luleå tekniska universitet
072-24 30 825 * tunde.petersson@ltu.se * Postadress: Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå * Fax: 0920-49 22 50 * www.ltu.se

*******

Från: Urban Zingmark [mailto:info@zingmark.se]
Skickat: den 14 december 2012 15:31
Till: Tunde Petersson
Kopia: Johan Sterte

Ämne: Re: Uppsats LTU-rättsvetenskap

Jag har ställt frågor i mail till universitets rektor som jag vill få besvarade.

Om du inte kan svara på mina frågor bör du återremittera till Johan Sterte!

En fråga tillkommer: Vilken professor vid LTU hänvisar du till?

Urban Zingmark

*******

14 dec 2012 kl. 15:14 skrev Tunde Petersson:

Hej Urban,

Jag skriver till dig angående dina synpunkter som du mailade till LTU gällande uppsatsen ”Överklagan och sakägare enligt miljöbalken”.

Studenterna vid LTU väljer fritt ämnet som behandlas i deras examensarbete. Universitets ambition är att samtliga examensarbeten som LTU:s  studenter författar ska vara professionellt skrivna.

Examensarbetet som Du framförde synpunkter om författades i samarbete och på uppdrag av företaget Ragn - Sells AB. Examinatorn och handledaren var självfallet en professor som är anställd vid LTU. Vidare hade studenten kontakt med Ragn - Sells AB.

En del av examensarbetet är just att diskutera det som behandlas i uppsatsen och framföra egna (subjektiva) åsikter och funderingar. Det är alltså inte anmärkningsvärt eller avvikande för den i ifrågavarande uppsats att  studenten har egna subjektiva synpunkter som kommer till uttryck i uppsatsen.

Uppsatsen innehåller inga delar som kan i lagens mening uppfattas som kränkande eller som kan tolkas som angrepp mot enskilda.

Hör gärna av dig om det är något ytterligare jag kan bistå dig med.

Med vänliga hälsningar

Tünde Petersson
Universitetsjurist, Luleå tekniska universitet
072-24 30 825 * tunde.petersson@ltu.se * Postadress: Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå * Fax: 0920-49 22 50 * www.ltu.se

Denna dispyt ger en bild av den etiska nivån vid LTU, kanske även på nivån för vetenskaplig juridisk analys även om problemen är olikartade. 


Creeper MediaCreeper