Allvarliga effekter från infraenergi - finskt TV-exempel

Redaktionen 17 November, 2016 18:49 Vindkraftverk, Drabbade, Utrikes, I vanlig media, Buller Permalink Trackbacks (0)

Av Ove Björklund

Till samtliga riksdagspartier och regeringen

Översänder ett Finskt TV-program, med svensk text, som redovisar allvarliga hälsoeffekter från infraenergivågor och lågfrekvent från buller, som avges från de nya superhöga vindkraftverken.

Programmet beskriver situationen för en vindkraftsdrabbad finsk familj. En av många.Jag har också brevledes fått beskrivning av deras situation från finska kontakter. Fritt översatt längre ned i mailet. Programmet berör också kända riskerna med längre behandlingsterapi vid dessa frekvenser.

Detta är ytterligare ett skrämmande exempel på bristerna i den svenska miljöprövningsprocessen, avseende tillämpade gränsvärden, beräknings- o mätmodeller, som vi framförde till regeringen i skrivelse 2015-08-26;

Allvarliga brister i den svenska bullerlagstiftningen för vindkraft. Behov av omgående moratorium och nytt regelverk. Beräkningsmodellen NORD2000 ger 6-8 dBA för låga värden. Australisk och finsk forskning visar att impulsivt lågfrekvent ljud och infravågor är skadliga.

Beklagligtvis har vi ännu inte fått besked från såväl tidigare miljöminister Åsa Romson som nuvarande miljöminister Karolina Skog.

Finska undersökningar med ny mikrobarometerteknik, visar nu att vindkraftverken avger specifika ljudprofiler, som kan uppfattas på 6-10 km. Detta redovisas bl.a. i bifogat dokument som översänts till WHO.Hit bör även inräknas ny rapport från Kerstin Persson Waye, som ingår i WHOs delegation för översyn av ny Guideline fo Noise. Rapporten visar bl.a. obehag och störningar på djupsömnen som är allvarliga hot mot hälsan på sikt. Då har ändå inte nya aspekter på effekter på hjärnan beaktats, som redovisas i tyska, portugisiska o kinesiska rapporter.

Dessa hot mot folkhälsan och den biologiska mångfalden har också framförts till regeringen i skrivelse avseende;

Framställan om vindkraftsfri och kulturminnesskyddad zon i området Ljusnan-Voxnan i gränsområdet Härjedalen-Dalarna-Hälsingland.Akut behov av kompensatoriska åtgärder enligt EU-Directive 2009/147/EG för att motverka vindkraftens negativa effekter på den biologiska mångfalden. Kompletterande framställning till tidigare skrivelse 2014-11-23.

I förslaget utvecklas tanken på synergieffekter med rapporterna från skogsprogrammet, landsbygdsdelegationen och EU-kraven på grön infrastruktur, stopp av fragmentering och stopp av hotet mot den biologiska mångfalden 2020, liksom efterlevnad av gällande direktiv enligtEU-direktiven för Fågel och Habitatskydd, landskapskonventionen och mänskliga rättigheter.Härtill förslag till tillfälligt moratorium och omprövning av de 7 TWh som är vilande, för att uppnå en optimalare och säkrare lokalisering. Stor skada är redan skedd.   Även här saknas svar från regeringen. Frågan behandlas nu av EU-komissionären.

Det är därför glädjande att KDs gruppledare i Kalmar, Christopher Dywik och riksdagsledamoten Magnus Oscarsson nu tar upp denna tanke.

Detta är nu ytterst allvarligt då den subventionerade vindkraften nu nått det nationella målet 20 TWh. Än mer beklagligt då denna energiform i två vetenskapliga rapporter konstaterats inte uppfylla kraven på hållbarhet, då den tar mycket stora globala resurser i anspråk. (Simon Davidsson, Uppsala universitet o Karina Vissonova, Danmark). Det s.k. nationella ”allmänintresset” bör nu fokusera på riskerna för den biologiska mångfalden och medborgarnas hälsa och prioritera landsbygdens förutsättningar för fortsatt överlevnad. Miljöbalken försiktighetsprincip kräver kraftfullt agerande.

Med vänliga hälsningar
Ove Björklund
Föreningen God Livsmiljö Hylte
Föreningen Svenskt Landskapsskydd

Fritt översatt brev

En finsk familj som bor på den finska västkusten, har tvingats att flytta från sitt hem på grund av infraljud. Deras hem ligger en och en halv kilometer från närmaste vindkraftverk i en grupp av totalt 8 Vestas V112-verk med maxeffekt på 3,3 MW. Driftstart december 2014. Infraljud är ohörbart lågfrekvent ljud under 20 Hz.

Familjen bor i ett nytt timmerhus i en lugn plats i skogen. Direkt efter driftstarten började familjemedlemmar få symptom. De första symptomen var tilltäppta öron, huvudvärk, illamående, klåda på nacken, sömnstörningar, trötthet och ångest. En familjemedlem gick till en läkare flera gånger på grund av tilltäppta öron. Hennes trumhinnor fungerade inte normalt. Läkaren kunde inte hitta någon rimlig förklaring och föreslog perforering av trumhinnorna. När familjen reste bort, till exempel för en helg, försvann symptomen inom några timmar för att återkomma när de kommit hem. Modern och det yngsta barnet drabbades mest, eftersom de tillbringade dagarna i hemmet. Modern började misstänka att vindkraftverken orsakade dessa symptom, men ingen trodde henne.

Nästan alla familjemedlemmar led av huvudvärk och en känsla av tryck samt från knäppande ljud i öronen. Även det yngsta barnet som lärde sig att prata klagade kontinuerligt på ljud i öronen. En kväll konstaterade familjen knäppande ljud som kunde spelas in på smartphone.

Under sommarlovet juni 2015 tillbringade barnen mer tid hemma varvid problemen eskalerade. Ett av barnen fick en migränattack, följt av kraftig kräkning. Moder vaknade upp under nätterna med svettdroppar, hög puls och rädsla. Två gånger fördes hon till sjukhus i ambulans på dagtid.

Till sist började familjen undersöka om turbinerna var orsaken till deras hälsoproblem. Alla dessa märkliga symptom hade inte tidigare relaterats till de forskningsrapporter som har publicerats om hälsoproblem orsakade av infra- lågfrekvent ljud från vindkraftverk t.ex. i Australien, USA och Kanada där vindkraftverk >1 MW har byggts nära bostäder.

Vid denna tidpunkt hade familjen också skaffat en blodtrycksmätare. Modern hade klart högt blodtryck (160/105) och hennes vilopuls var cirka 130. Hennes puls och blodtryck hade varit på en hög nivå under en längre tid, vilket också hade orsakat skakningar. När mamman lämnade sitt hus minskade hennes blodtryck till en normal nivå under samma dag.

Det var en stor lättnad men ändå en chock för familjen när orsaken till alla dessa symptom konstaterades. Nästan omedelbart lämnade de sitt hus och flyttade först till ett hus nio kilometer från vindkraftverken. Symtomen lindrades men modern, vars hälsa hade försämrats mest, kände fortfarande i sin kropp när vindkraftverk var i drift. Det fanns ett tydligt samband mellan hennes symptom och produktionssiffror som var tillgängliga på Internet.

Nu bor familjen 40 kilometer från närmaste vindkraftverk område. Så länge verken nära deras hem är i drift har de ingen chans att flytta tillbaka till sitt hus. Fadern har gjort allt han kunde i denna situation. Han har kontaktat kommunala och hälsomyndigheter och chefer. Alla myndigheter verkar vara hjälplös i denna situation. Infraenergivågor som orsakas av vindkraftverk behöver idag inte beaktas när man bygger vindkraftverk i Finland. Bullerberäkning krävs endast för det hörbara frekvensbandet.

 

 

 


Creeper MediaCreeper