Vindin hotar markägare

Redaktionen 16 Januari, 2016 12:43 Insändare vindkraftverk, Drabbade, Utrikes, I vanlig media, Anmälningar och överklaganden, Samarbete Permalink Trackbacks (0)

Vindin är verksamt både i Finland och Sverige. I Finland har bolaget riktat ett hot mot en markägare.

Svenska Yle publicerade idag en nyhet om det hotelsebrev som vindkraftsbolaget VindIn sänt till markägare i Pörtom. 

Information om det svenska vindkraftsbolaget VindIn finns här

Hotelsebrevets innehåll ordagrant citerat: 

"Det har kommit till vår kännedom att Ni lämnat besvär till Vasa förvaltningsdomstol mot bygglovsbeslut gällande Eolus Vind Oy och Vindin Pörtom Ab/Oy:s vindkraftspark i Pörtom. Det tycker vi är förvånande och beklagligt, särskilt som vi har ett arrendeavtal tillsammans som syftar till att utveckla vindkraftparken. 
Vi vill uppmärksamma Er på paragraf 14 i det arrendeavtal som ni undertecknat: 
§ 14 i arrendeavtalet handlar om Fastighetsägarens åtaganden. Början av paragrafen lyder: 
"Inom fastigheten förbinder sig Fastighetsägaren att inte vidta åtgärd som försvårar Arrendatorns/Nyttjanderättshavarens anläggande eller drift av Vindkraftanläggningen eller som försämrar Vindkraftanläggningens kapacitet/funktion eller fördyrar eller försvårar service och underhållet av denna." 
Vi utgår ifrån att Ert besvär är ett misstag, eftersom det utgör ett avtalsbrott. Och för att undvika en civilrättslig process, ombeds Ni därför att dra tillbaka Ert besvär senast den 11 december 2015. 
Har ni frågor rörande avtalet ber vi Er kontakta vår bolagsjurist Björn Öberg, Advokatfirman Oebergs AB, tel +46 (8) 698 88 90 eller bob@oebergs.com. 
Med vänliga hälsningar, 
Christina Hillforth Projektdirektör Vindin Ab/Oy"

Markägaren Bo Långs brev till Östenbrottens Landskapsfullmäktige - läs mer.

Till Östenbrottens Landskapsfullmäktige

Vindkraftsbolaget Triventus ekonomiska sammanbrott har fått stor uppmärksamhet i tre omfattande artiklar i Nordens största affärstidning Dagens Industri.
Triventus har tre dotterbolag i Syd-Östenbrotten. Triventus Västervik Vind Oy med ett aktiekapital på 10 000 euro planerar en vindkraftspark för närmare 200 miljoner euro. Bolaget Kristinestad-Tjöck Vindpark Ab har ett aktiekapital på 2500 euro och planerar ett projekt för 100 miljoner euro. Triventus Pörtom Vind Ab har ett aktiekapital på 10 000 euro, och planerar vindkraftverk för 40 miljoner euro. Alltså en sammanlagd investering på 340 miljoner euro, och aktiekapital 22 500 euro.

Moderbolaget Triventus Wind Power AB i Sverige är i skuldsanering och har lämnat räkningar obetalda bl.a. till NTM-centralen i Österbotten. Skulden hänger samman med att det är moderbolaget som är projektansvarig för mkb-processerna, inte dotterbolagen.

Ett annat bolag i Triventus-koncernen, Triventus Consulting AB, sköter mkb-processen i praktiken. Detta bolag har enligt handlingarna i skuldsaneringen obetalda räkningar bl.a. till markägarrepresentanten Bo Storsjö och till Lantmäteriverket. Advokaten som sköter saneringen föreslog i april att fordringsägarna ska efterskänka 75% av fordringarna för att bolagen ska undgå konkurs. Saken är inte ännu avgjord.

Moderbolaget Triventus Wind Power har bland sina omsättningstillgångar förtecknat fordringar på dotterbolagen i Sydösterbotten. Fordran Tjöck 1 095 000 kr, fordran Västervik 3 697 000 kr, fordran Pörtom 1 553 000 kr. Dotterbolagens skulder till moderbolaget är alltså över 6 miljoner kronor enligt den handling som advokaten daterat och offentliggjort på nätet 14.4.2014.

Skulderna ska ställas i relation till bolagens aktiekapital (sammanlagt 22 500 euro) och till det faktum att de inte har någon annan verksamhet än att uppbevara ca 300 arrendeavtal som skogsägarna i Sydösterbotten godtroget undertecknat enligt rekommendation från ÖSP. Bolagen har inte heller någon personal, och bolagens enda ordinarie styrelsemedlem har lämnat Triventus-koncernen helt och hållet i början av april. Den enda personen som håller i projekten (Gunnar Olsson) är för tillfället finansierad med statlig lönegaranti i Sverige.

När Pörtombolaget för flera år sen  var aktuellt för mig med sina arrendeavtal konstaterade jag direkt att dessa har inga pengar att bygga för. Jag ville som markägare inte göra avtal med ett fattigmansbolag, och då blev det inget avtal.

Nu är alla fakta om bolagets tillstånd kända i hela Sverige till följd av artiklarna i Dagens Industri. Till min förvåning kom markägargruppen för Triventus-projektet i Tjöck ändå ut i SÖ 3.5. och uttalade sitt förtroende för bolaget! Dessutom anklagar gruppen stadsstyrelsens ordförande i Kristinestad för att han inte ska ha tagit reda på fakta, när han just visat att han dragit helt korrekta slutsatser utgående från klara och enkla fakta som fanns i tidningen. På nätet finns dessutom ännu mera detaljinformation tillgänglig.

Markägargruppen hänvisar också till att ÖSP rekommenderat arrendeavtalen med Triventus, vars projekt drogs igång av bolaget Smålands Miljöenergi. Att det var så märkte vi också här i Pörtom när Smålands Miljöenergi och VindIn i början förde en hård kamp om markägarnas gunst inom ett och samma skogsområde. Jag och andra med mig undrade varför ÖSP absolut ville samarbeta med Smålands Miljöenergi, fast de saknar kapital att förverkliga projekten med. Bolaget var från början inte alls trovärdigt.

Arbetsgruppen hävdar att Bernhard Utter borde ha tagit kontakt för att få ytterligare information om projektet, men jag förstår inte vad för information det kunde ha varit. I de uppgifter som kommit fram finns det inte alls någon anledning att tro att dessa bolag skulle kunna investera 340 miljoner euro i Sydösterbotten. De kommer inte heller att kunna betala fastighetsskatt till kommunerna eller arrenden till markägarna, eftersom de begär efterskänkning 75% på skulderna redan nu innan de byggt någonting alls. Snart har fem år gått sedan de första avtalen skrevs i Pörtom.

Om man tänker bygga ett stort hus och inte ens har råd med byggnadslovet så tycker jag det är är bättre hyra en liten lägenhet i stället. Om man är klok hyr man den i det land där man bor, och inte i utlandet.

Österbottens förbund kan inte reservera stora områden i landskapsplanen för bolag av det här slaget.
 
Bo Lång,
markägare, Pörtom


Creeper MediaCreeper