Kompletterande skrivelse från Hylte

Mischa 13 Januari, 2016 14:41 Insändare vindkraftverk, Drabbade, Anmälningar och överklaganden, Samarbete, Medborgarinitiativ Permalink Trackbacks (0)

I augusti 2015 tillskrev Föreningen God Livsmiljö Hylte regeringen - läs här - "entydiga fakta för behovet av omgående moratorium för vindkraftsutbyggnad, omprövning och framtagning av nytt regelverk för emission av vindkraftsbuller".

Nu översänder man "stödjande fakta för att infrasoniskt och lågfrekvent ljud har allvarlig påverkan på människokroppen". Läs mer…

Föreningen God Livsmiljö Hylte m.fl. har 2015-08-25 översänt entydiga fakta för behovet av omgående moratorium för vindkraftsutbyggnad, omprövning och framtagning av nytt regelverk för emission av vindkraftsbuller. FGLHy har dessutom insänt kompletterande skrivelse och separat mail i denna fråga.

Vi översänder härmed stödjande fakta för att infrasoniskt och lågfrekvent ljud har allvarlig påverkan på människokroppen, såväl via hörsel som direkt inverkan på hjärnfunktioner, blodsystem och kroppsorgan.

Det kan konstateras att den svenska vindkraftsutbyggnaden baserats på felaktiga ljudberäkningar och att dygnsrelaterad ”praxis” om 40 dBA, som sedan länge saknat all legitimitet och strider mot normala moraliska, etiska och demokratiska värderingar. Detta ger nu effekter på folkhälsan.

Människor som lever och bor på den alltmer marginaliserade landsbygden får betala ett högt pris för den experimentliknande överdoseringen av infrasoniskt och lågfrekvent ljud, som nu sker i vindkraftens tecken.

Föreningen God Livsmiljö Hylte, vill härmed förstärka insikten i vindkraftens allvarliga risker för mänskligt lidande och det skyndsamma behovet av moratorium för projektering och byggnation av vindkraftverk, i avvaktan på en omfattande medicinsk utvärdering, säkerställande av skyddande regelverk och korrigering av felaktiga beslut. 

Ett moratorium är optimalt för samtliga intressenter i nuläget. Vindkraftsbranschen har redan tagit ”time out” eller begär omprövning av miljötillstånd till desperata 230 m. Tid erhålls för omprövning, teknikutveckling, regelverk för skydd av befolkningens hälsa och säkerhet, minimering av skador på ekossystem och skogsbruket, övriga näringar och nationalekonomin. 

Det är hög tid att släppa prestige, rätta till felaktiga beslut innan kostnaderna blir oöverstigliga, samt att fokusera på klimatfrågan.

Föreningen God Livsmiljö Hylte, hänvisar också till tidigare framlagda förslag om moratorium, med hänvisning till vindkraftens potentiella hot om utrotning av kungsörnspopulationen, behov av frizoner (Härjedalen mm.), samt nytt regelverk EUROBAT Guidelines 2015, som påvisar potentiellt allvarligt hot mot den svenska skogsnäringen. (EUs Fågeldirektiv 2009/147/EG, samt Bern- och Bonnkonventionerna). 

Vi hemställer härmed om relevanta diarienummer och information om handläggningen av dessa viktiga frågor för den biologiska mångfalden och den enligt det nya klimatavtalet viktiga skogsnäringen. 

Halmstad 2016-01-13

Ove Björklund
Föreningen God Livsmiljö Hylte
Dagsländevägen 27
30256 Halmstad

Bilagor:
Kompletterande.skrivelse.2,brister.i.bullerlagstiftningen.for.vindkraftverk-medicinska.effekter.pdf
Canada.Infasound-and.wind.turbines.final.version.4.Augus.2015.Carmen.Krogh.et.al.pdf 

 


Creeper MediaCreeper