Berättelse från Brattberget - 2016 - sista delen

Inger Almström 17 Februari, 2016 18:16 Insändare vindkraftverk, Drabbade, Anmälningar och överklaganden, Brattberget Permalink Trackbacks (0)

Detta är sista delen av Inger Almströms texter. Här är 2015 - del 4.

Klicka på artikelrubriken och bläddra till längst ner för att se det senaste.

Arvidsjaurs kommun är visserligen vindkraftfri men Malå kommuns vindkraftljus lyser in över sommarstugeområdet Sandselet i södra delen och Piteås Markbygd hotar norra delen. Även om lokala media tiger pratar folk i allmänhet mer och mer om riskerna med de vindkraftverk som står nära vägen mot Piteå och flera uppger att de tycker det är olustigt att köra där även sommartid. Om de hotande byggena vid Jörn kan bli av kommer även vägen mot Skellefteå att upplevas besvärande för många. Ett omedelbart hot är att landstinget, utan varken kommunen eller medborgarna, beslutat dra in Distriktssköterskemottagningarna i Glommersträsk, Moskosel och Slagnäs. Som när det gällde skolfrågan är det endast Glommersträskområdet som har vettiga alternativ, Jörn eller Norsjö, varvid förskola, låg- och mellanstadium kunnat bli kvar. För vår del avvaktar vi att lista om vårdval tills vi ser hur det blir med vindkraften. Skellefteå kommun har godkänt Jörnsområdet och Norsjö kommun har godkänt vindkraft vid minst ett objekt. Hur mycket det än finns fog att markera mot ytterligare försämringar i södra kommundelen kan i alla fall inte vi gynna vindkraftkommuner. 

2016-01-04 Västerbottensnytt 19.55 Folkomröstning om vindkraft i Sorsele 20 mars. Fullmäktige beslutar hur det ska gå till.

TV4 reklam. Eon körde först om sol och elbilar sedan något märkligt om vindkraft till havs. Förr sa man ofta att när en etablerad firma slår på stort i reklamen har de kassabrist. Vet inte om det gäller än.

2016-01-08 Norran del 2 s 6. Abborrträsk Natursafari kämpade hårt mot vindkraften. Nu får de beröm för sitt sommar- och vinterfiske i ett flertal europeiska fisketidningar.

2016-01-12 SR nyheter norrbotten. Utrustningen för att bryta järnmalm som finns i Kaunisvaara gruvan ska säljas. Det bedöms inte vara lönsamt att starta gruvan igen inom överskådlig framtid (sanering på skattebetalarnas konto).

Samtidigt påstår Beowulf Mining, att det är möjligt att inom 5 år starta upp och driva en järnmalmsgruva med lönsamhet i Kallak, Jokkmokk. Ärendet på regeringens bord.  Jokkmokk bör istället fortsätta vara loket som drar norrbottens läns turistindustri. Se bl a Tareq Taylors Nordiska Matresa, visad i TV.  Kallak området är känsligt för att det är vitalt för samerna, ligger nära stora vattenmagasin samt att det tidigare framkommit att andra markägare i området, vilka riskerar att tvångsindras, är starkt emot.

2016-01-13 PT Ins s 4. Sture Åström, Nätverket klimatsans. Han citerar Svenska Kraftnäts pressmeddelande i vilket det uppges att vinterns högsta förbrukning, knappt 26 000 megawatt, nåddes den 7 januari. Av detta uppgavs vindkraften svara för 4 %. Om ändå all reglerkraft måste gå oavsett det blåser eller ej, vad ska vi då med vindkraften till, frågar han sig och oss.

2016-01-18 Norran del 1 s 7. Näringslivsträff 20 jan i Robertsfors med Holmen Energi, Vindkraftcentrum i Barentsregionen och Vindkraftcentrum i Jämtland. Syftet är att få lokala företagare att investera. Löften utlovas redan nu om sysselsättning och samhällseffekter. Vi önskar att företagare och privatpersoner med pengar över att tänka efter före. Gå inte på samma nit som investerare i Skåne, Markbygden m fl ställen. Kontrollera andra källor, åk till drabbade samhällen t ex Strömsund och se hur det blev. Själv har jag bara sett tomma affärslokaler och förstörd landsbygd, drar mig för att åka igenom och gör det så snabbt som möjligt utan stopp.

SR nyheter 16.55 LKA har nu bestämt hur de tänker ersätta de som måste lämna sina bostäder. Fastigheter ersätts med annan likvärdig eller marknadsvärdet + 25 %. Nyheterna uppgav inte vem som ska avgöra vad som är en likvärdig fastighet. Tidigare har fastigheten fått vara liknande eller bättre om den legat på annan ort. Hur värdet ska beräknas för de som väljer inlösen framgick inte heller. Vi får säkert anledning att återkomma i denna fråga som väntas bli prejudicerande, åtminstone här i norr där bolagen tidigare fått i uppdrag av kommunerna att åsätta fastighet de vill inlösa med värdet. Det är därför som alla bostäder i Markbygden är kojor av ringa värde och ersätts med max 20 000 samt att ekonomibyggnader inte ersätts alls. Löften till villaägare och andra markägare vid Kaunisvaaragruvans etablering är heller inte lösta och kommer antagligen aldrig att bli det nu. Se tidigare dagböcker.

Erhöll tidningen Skogen 12/2015. I en artikel signerad Teresia Borgman (s 16-17) talas det om ekokompensation. Dvs att ett exploaterande företag inom gruv-, vind-, eller intensivt skogsbruk (typ Sveaskog) kan förstöra ett område ostraffat genom att satsa på ekosystemet någon annan stans. I spetsen går Konsultföretaget Enetjärn, kända för sitt nära samarbete med bl a Kraftö, samt opinionsföretaget Kairos Future. Tillsammans med LKAB och Sveaskog i en Vinnovafinansierad rapport önskar de prova modellen. Visserligen framställs det som om ekosystemet som ska bevaras bör finnas i närheten. Om man då tänker på att närhet enligt EU är EU kan alltså LKAB etablera storskalig vindkraft i Finland på sedvanligt rövarföretagssätt och samtidigt avsätta eller som de gör betala Jukkasjärvi sockens skogsallmänning för åtgärder de gör i sitt bestånd. Att förstöra hela Markbygden för att sedan kompensera genom att betala en symbolisk summa till en park eller en tätortsnära skog i södra Sverige är också ekokompensation. Men vem tänker på den som äger marken? De som bor och verkar i området? Om de förlorar allt de äger har de ingen nytta av en park i en stad de aldrig kommer att besöka, de vill bara ha sitt hem och sin försörjning ifred där de faktiskt bor och verkar. Detta vansinne måste stoppas!

2016-01-25 I ett brev från Sweco Jokkmokk för Vattenfalls räkning får vi veta att de planerar ”bygga om elnätet…”. 2 bleka kartblad bifogas, ett över områden i vår närhet skala 1:200000 samt en detaljkarta skala 1:45000! Befintlig ledning som Vattenfall lät utländsk entreprenör röja och bredda i somras är märkt med svagt gult på gulgrönt. Ny ledning märkt i grönt. Efter en hel del studier under förstoringsglas finner vi att ny ledningssträckning, dock utan ordet ny, föreslås genom gårdsplanen. Hur byns fastigheter ska anslutas framgår inte då den ledningen inte förväntas beröras. Varje gång det åskar i runt Brattberget och Järvmyrberget följer åskan ledningen. Tidigare gick åskan alltid in i husen, detta upphörde då Vattenfall grävde ned ledningen in till husen. Att ha en elledning genom gården med anslutande luftkabel skulle vara livsfarligt för oss. Kanske en poäng?

 Nuvarande placering av den ledningen bakom vår gård, i kanten mellan den remsa vi lånar av grannen samt åkern. Återigen kan man konstatera att glesbygdsbor blir kränkande särbehandlade av de flesta myndigheter och rövarföretag men vi är för få för att vara intressanta för storstäderna, som ju skriker mest. Vi har givetvis framfört våra åsikter skriftligen och fortsättning följer.

2016-01-24 Källa nära SCA uppger att företaget planerar att fortsätta bygga ut vindkraften trots att det just nu är en ren förlustaffär. De planerar att använda kinesiska konstruktioner för att dra ned kostnaden. Skälen till denna förlustverksamhet uppges vara att de kan uppge att Ortvikens pappersbruk (Sundsvall) drivs med grön el samt att pressa elleverantörer vid upphandling med att de producerar egen el. Vidare hoppas de på bidrag samt att priserna ska vända. Hög tid att se om sina intressen för de som har SCA som grannar.

2016-01-27 SWECO Jokkmokk ringer. De har länsstyrelsens uppdrag att gräva ned högspänningsledningar bredvid vägar. Länsstyrelsen, som tidigare kallat oss ”smärre avvikelser som man får tåla” har nu gått ett steg längre. Vi är nu uppenbarligen obefintliga. Skälet skulle vara att länsstyrelsen inte tillåter nedgrävning i blöta marker. Detta gäller endast genom vår gård eftersom den föreslagna sträckningen efter gårdsplanen följer tidigare ledning, rakt igenom flera kallkällutlopp samt rakt över en källa. Vår gårdsplan består också av myrmark vilket den aktuella sträckningen från bäcken och bakom vårt hus inte gör, där är marken fastare. Uppenbarligen ett principbeslut. Kan man inte ta dem på gungorna får man ta dem på karusellen.

Ljusglimten 4/2015 ankom med posten. S 4-19 Elöverkänsligas riksförbund har vunnit en dom i Marknadsdomstolen mot ett företag som hävdade att kopparkablar runt hus och ned i brunnar och liknande anläggningar i bilar kan ta bort strålning. Två patent är inblandade i det hela också. Enligt experter borde dessa patent aldrig antagits. Det har varit en långvarig process över flera år med ett antal turer. Vid ett vite av 100 000 får företaget inte längre lova att deras installationer kan göra människor friska. Företaget ska också betala Elöverkänsligas rättegångskostnader på drygt 2,5 miljoner kr. Vinsten blev att ansluta till tidigare förbud om att lova hälsan tillbaka vid behandlingar och preparat. Nu är det inte heller tillåtet att genom yttre manipulationer lova att kunna ta bort, eliminera farlig strålning etc. Sjuka människor som griper efter det sista halmstrået ska vara skyddade i lag.

2016-01-28 Norran del 2 s 8-9 Därför kan matlådor vara en stor hälsorisk. Bisfenol A (BPA) i plastförpackningar och matlådor använda till livsmedel vilka ibland hettas upp i mikrovågsugn. Livsmedelsverket anser, enligt artikeln signerad Elodie Pradet, att risken är försumbar. Carl-Gustav Bornehag, professor i folkhälsovetenskap i Karlstad håller, enligt samma artikel, inte med. Han menar att alla risker med BPA inte är kända och att försiktighetsprincipen måste råda men varnar samtidigt för att nya liknande föreningar är på gång och även dessa kommer att vara lika farliga. Riskerna uppkommer främst i fosterstadiet angående utvecklingen av hjärna, beteende och könsorgan, samt risk för fetma och cancer. Frankrike är det enda land som förbjudit BPA i matförpackningar.

Vindkraftvingar består ju av bisfenol föreningar (BADGE) vid nötning frigörs ämnet. Under dessa vingar växer bär vilka äts av människor, antingen direkt eller via vilt som mellanvärd. Är detta en av förklaringarna till att samtliga fågelarter tycks minska dramatiskt? Genom att sluta bygga vindkraftparker och helst riva de som finns samtsanera det avfallet kan vi väsentligt minska förekomsten av bisfenol A föreningar, för allas vår hälsa.

2016-02-02 PT s8. En fastighetsägare, boende på annan ort, upptäckte via PT att en företagare offentliggjort bygglovsansökan för ändrat ändamål för dennes fastighet. ” – Man får faktiskt söka bygglov för annans fastighet. Då skickas alltid en underrättelse till fastighetsägaren, som här har gått ut med posten samtidigt med remissutskicken till de närmsta grannarna, säger Anna-Karin Lundberg, enhetschef på kommunens plan-, bygg- och markavdelning.” 

Fastighetsägaren hade inte, när han blev tillfrågad, fått någon underrättelse från Piteå kommun.  Han säger till PT ”Här har alla sprungit för fort och ingen har frågat oss.” Ägaren säger sig själv ha planer för butikslokalen inom handel. PT Jan Westerberg.

Detta är ett vanligt förfarande vid tänkt gruv- eller vindkraftetablering. Så var det här och gällande pågående stadsomvandlingar i Malmfälten, tidigare redovisat. Ibland beviljas bygglov av kommun/länsstyrelse vilka då hävdar att fastighetsägaren faktiskt ska ge sig eftersom exploatören lagt ned tid och pengar på projektet. Hur det blir i det här fallet återstår att se.

2016-02-04 PT s 14 Markbygden. Enercon övertar Svevinds del av de första delarna av etapp 1. Skogberget samt delvis påbörjade Ersträsk. Återstoden, ca 179 verk tas över av Svevind både när det gäller projektgenomförande och ägande. Elproduktionen från hela etapp 1 överförs till den redan uppförda transformatorstationen Råbäcken för vidare distribution. 

Enercon tar också över projektgenomförande och ägande av planerade hela etapp 2, upp till 440 verk, samt ansvaret för byggnationen för den nya transformatorstationen Trolltjärn tillsammans med Svenska Kraftnät. Trolltjärn ligger inom Arvidsjaurs kommun och är föremål för överklagande gällande avstånd till verk, ledningar mm från Arvidsjaurs kommun. (min kommentar). 

Markbygden är ett stort projekt som man inte släpper för att marknaden dippar” Eva Sjögren, Energon.

Fakta Markbygden: 1a delen etapp 1, Skogberget, är klart. 36 verk ca 185 m totalhöjd, rotordiam 92 m, effekt per verk 2,3 MW, total installerad effekt ca 85 MW, beräknad energiprod ca 250 GWh/ år.

Pilotprojektet Dragaliden. 12 verk, totalhöjd 149 o 180 m, rotordiam 82 m, effekt per verk 2 MW, total installerad effekt 24 MW, beräknad energiprod ca 70 GWh per år. Källa Svevind. Reportage PT Ylva Forslund.

Själv undrar jag mest över det som inte står i artikeln t ex vad som hänt med de privata investerarna som vi tidigare rapporterat om. De som köpt andelar för först tiotusen kr styck och sedan för femtusen kronor styck. 

Det viktigaste som inte tycks framgå någonstans i reportage från Markbygden är alla de människor som faktiskt bor och har sin utkomst där, alla fritidshusägare för vilka detta alltid varit en oas i deras vardag, alla andra besökare, skoteråkare, fiskare, jägare.

2016-02-06 s 17. WPS Sweden, ett företag i Piteå med delägare och vd Jonas Lundmark. Företaget som sysslar med underhåll av vindkraftverk fortsätter att växa. Sedan starten 2014 har bolaget anställt 20 tekniker och letar flera. De uppges arbeta från Pajala till Uddevalla. I närområdet har de underhållet av de 14 Nordex turbinerna på Bondön samt Skellefteå Krafts dryga 60 i Blaiken och de förväntar sig underhållet av de 30 nya som ska byggas där till våren.

”Nu hoppas Lundmark att WPS kan få in en fot i Markbygden där Enercon har egna tekniker. – Men ibland behövs det fler, säger vd:n, som också hoppas att Alpics vindpark i Blåsmark kommer igång.” För PT av Tommy Norin.

Skyddamiljön.nu har tidigare rapporterat om Bondön, Blaiken och Blåsmark. Det senare projektet övertogs av Schweiziska Alpiq från Kraftö. Icke desto mindre har mäklarna i Piteå tidigare inte berättat om hotet mot den trakten vilket är ett fel i juridisk mening som jag hoppas att både köpare och säljare är medvetna om. (Se t ex PT 02-06 s 3 Fastighetsbyrån).

Norrbottens Kuriren (www.kuriren.nu) ”Kommunalt självstyre och vindkraftvetot lever farligt”. FSLs Jan Hedman i debattartikel om det nya regleringsbrevet från Miljö- och energidepartementet 2016 till regeringen: ”Om myndigheterna mot bakgrund av analysen bedömer att behov föreligger för ytterligare åtgärder för att underlätta tillståndsprocessen bör de föreslå sådana inklusive författningsförslag.” Uppdraget ska redovisas senast juni 2016.

Energimyndigheten, säger Hedman, var redan 2009 emot att kommunerna skulle ha veto och har nu nuvarande regering och vindkraftföretagens lobbyister med sig.

Om vetot faller, menar Hedman, ligger både vi och Järvträskarna farligt till igen trots att bolaget dragit tillbaka och kommunens uttryckliga vilja att slippa vindkraft i kommunen samt Brinken projektet i Norsjö där medborgarna också prioriterades före vindkraften.

Hedman uppmanar oss att hålla ögonen öppna framemot sommaren. Samma i PT 02-10 s 4 Insändare.

Vi fick tidningen Skogen 1/2016. Sid 20 Citatet: ”Som alkoholskatt på mjölk” Marianne Eriksson, LRF Skogsägarna i sin blogg om förslaget med koldioxidskatt på biobränsle. I en blänkare under om procent skriver tidningen Skogen att: ” 2% av den förnybara energin utgörs av den politiskt högprofilerade vindkraften. Solenergin utgör 0,2 procent. Skogsenergin står för drygt 70 procent. Det visar Enerwoods statistik för Danmark, Finland, Sverige, Estland och Lettland.”

2016-02-16 Nytt brev från Sweco på Vattenfalls blankett, nytt krav på underskrift. Denna gång är kartan 1:7000. Nu ser det ännu mera ut som om hela gården kommer att utplånas.

PT s 4 Ins signerad Anika Agebjörn. Hon önskar sig ett statligt, ”folkägt” energibolag som utan ”kortsiktiga marknadsnycker” som kan planera långsiktigt. ”Ett företag som undvek investeringar i fossilbranschen och istället satsade framsyn och klokt i sol- och vindkraft, och att utveckla biomassa och biogas.” …”Dess ledstjärna var att producera ren och hållbar energi för Sveriges behov…” Provar replikera.


Creeper MediaCreeper