Ny rapport om buller från vindkraftverk

Redaktionen 06 Oktober, 2010 21:09 Drabbade, Buller Permalink Trackbacks (0)

"Lågfrekvent buller från stora vindkraftverk"

Så heter den nya rapporten från Aalborg University, Section of Acoustics, den 11 Juni 2010.

Helt tydligt är att effekterna av buller, både hörbart och framför allt icke hörbart, inte är utredda alls. Liksom är tydligt också i vår förra artikel. Folkhälsoproblem överlag att vänta?

Del av förord:

Vindkraftverk blir större och större, och det har uppstått oro för att bullret från verken förflyttas nedåt i frekvens och innehåll. Lågfrekvent ljud och infraljud kommer att stiga och nå en nivå där den kan irritera de närboende.

Dagspress rapporterar regelbundet om mullrande och buller från stora vindkraftverk och det hävdas ofta att bullret utbreder sig mycket långt. Den vetenskapliga litteraturen om infraljud och lågfrekvent buller från stora vindkraftverk är dock begränsad.

Detta var bakgrunden till ett danskt projekt...

Sammanfattning av rapporten (redaktionens fetstil)

Studien analyserade data från 48 små och stora vindkraftverk. Resultaten visar att stora vindkraftverk (2,3 - 3,6 MW) släpper ut, relativt sett, mer lågfrekvent buller (frekvensområdet 20 – 200 Hz) än små verk (upp till 2 MW). När bullret förflyttas från vindkraftverken så framträder det lågfrekventa ljudet tydligare eftersom atmosfärens absorption minskar de höga frekvenserna mer än låga.

Om man beaktar A-vägd ljudeffektnivå utomhus vid närliggande bostäder så utgör de lägre frekvenserna en väsentlig del av bullret. Det råder ingen tvekan om att de lägre frekvenserna av bullrets spektrum har betydelse för hur närboende upplever bullret från stora vindkraftverk.

Det lågfrekventa bullret kan också störa inomhus, naturligtvis beroende på ljudisoleringen. Om ljudnivån utomhus för det totala bullret ligger nära det maximalt tillåtna, som i Danmark är 44 dB A-vägd ljudtrycksnivå (i Sverige 40 dB - Bengts kommentar), riskerar en betydande del av de närboende att störas av lågfrekvent buller inomhus. 

Skillnaden i lågfrekvent buller från små till stora vindkraftverk kan uttryckas som en förskjutning nedåt i frekvens av det relativa frekvensområdet med ca 1/3 oktav. En ytterligare förskjutning av liknande storlek kommer sannolikt att uppstå för vindkraftverk på 10 MW, med motsvarande ökning av störning från lågfrekvent buller.

Vindkraftverk alstrar också infraljud (ljud med frekvenser under 20 Hz). När man beaktar människans känslighet för dessa frekvenser handlar det om mycket låga nivåer. Även nära rotorbladen är ljudtrycket långt under den normala hörseltröskeln. Infraljud anses därför inte vara ett problem för vindkraftverk med den konstruktion och storlek som undersökningen avser.

Den utsända A-vägda nivån på ljudeffekten ökar proportionellt med vindkraftverkets elektriska effekt och förmodligen ännu mer. Därför utsänder stora vindkraftverk samma - eller mera - buller jämfört med flera små vindkraftverk med samma sammanlagda elektriska effekt.

Det finns skillnader i flera decibel i bullret från olika exemplar av vindkraftverk även om de är av samma fabrikat, storlek, märke och modell. Ljudberäkningarna måste därför inkludera en säkerhetsmarginal för att säkerställa att de utplacerade vindkraftverken klarar bullergränserna. Det finns en internationell teknisk specifikation för detta, men den används ofta inte.

Under vissa atmosfäriska förhållanden kan bullret från vindkraftverken medföra större olägenheter - framför allt i den lågfrekventa delen - och spridas mycket längre än vad man normalt antar. Vi behöver mer kunskap om dessa fenomen och deras förekomst. 

Ålborg 11 Juni 2010

Aalborg University

Section of Acoustics, Fredrik Bajers Vej 7 B5, 9220 Aalborg, Denmark

Tel +45 9940 8710, E-mail: acoustics@acoustics.aau.dk

Af Henrik Möller och Christian Sejersted Pedersen:

Översättning av del av förordet och sammanfattningen med reservation för tolkningsfel av Bengt Svensson. 

Läs hela rapporten själv här: Lågfrekvent buller från stora vindkraftverk Aalborg Universitet 2010.pdf


Creeper MediaCreeper