Berättelse från Brattberget - 2015 - del 2

Inger Almström 10 Juni, 2015 17:44 Insändare vindkraftverk, Drabbade, Anmälningar och överklaganden, Brattberget Permalink Trackbacks (0)

Detta är del 2 av Inger Almströms texter från 2015. Här är 2015 - del 1.

Klicka på artikelrubriken och bläddra till längst ner för att se det senaste.

PT s 4 Ins. Vindkraftbolagen skövlar skog. Signaturen CeGe anser att vindkraft är baggböleri. Apropå Överkalix som nu sjunger ”vindkraftens lov” vill hen påminna om hur det blev i Piteå, som sjöng först. Inga betongfabriker, tillverkning eller transporter, inga svenska arbetare. Efter byggtiden inget annat än en skövlad bygd. Han undrar varför inte kommunalråden kan tala med varandra.

S 23 Kungörelse Vattenfall höjer elnätspriset med 4,4 % för alla kunder. Orsak investering.

2015-04-14 PT s 8, rapporterar om att allt fler statliga jobb flyttats från norra Sverige till främst Stockholmsregionen och Västra Götaland. Ett led i att göra oss till råvaruleverantörer och deportera befolkningen i norr. Norran fortsätter med att rapportera om att Malå och Arvidsjaur är sämst i landet på mobilsurf. Del 2 s 7.

Norran del 1 s 20. Botsmark: Åträskbygdens bygdeförening har haft årsmöte och Gustav Nordström från vindkraftbolaget Fred Olsson informerade om hur detta kan påverka området, samt om de redan påbörjade vindkraftverken. Gemytligt värre – än så länge!

Norran s 6 Skellefteå kommun har redan haft samrådsmöte om de planerade höghusen, de som strider mot gällande plan. Så mycket respekterar kommunerna demokratiskt fattade beslut oavsett vad det gäller! Ändamålet helgar medlen, men medel från vem till vem?

2015-04-15 Överklaganden börjar skickas in till länsstyrelsen från våra byar. Samtidigt i Malå gläds man över att underskottet var lägre än väntat. Ingen vinst med vindkraft i kommunerna då? Ingen politiker som läser tidningar och ingen som tar lärdom av andras misstag. -485 000 och ” vidta kraftiga åtgärder”. Trodde de gjort det? Vindkraft.

Anna Wärmé branschrekryteringsfrågor, Svensk Energi och Mats Andersson regionchef Nord, Svensk Energi skriver under debatt-utbildning att en unik satsning mellan Luleå Tekniska Universitet, Mittuniv i Sundsvall och Umeå Universitet lett till att 8 av 10 fått arbete inom elkraft. För den nya treårsperioden kommer 15 energiföretag att ekonomiskt garantera utbildningen, vilken dock ges med CSN stöd och sedvanligt studiestöd för de sökande. Nu har väl rapporterna från studenterna inte sett likadana ut som rekryterarnas men allt går att sälja med mördande reklam, vi kommer alla att betala även detta via våra nätavgifter. Norran del 2 s 18. Åsikter, debatt.

I Norsjö föreläste Leif Bildström, SGAB fd SGU, känd för sin bok om Fåglar i Malå om jordartsmetaller. Dessa kommer mer och mer ett ex är tellur, som bryts i den nyöppnade Kankbergsgruvan. Användningsområde solpaneler och stål. Norran del 2 s 20.

2015-04-17 Norran s 12 kungörelser. Norsjö Petikträsk Skellefteå och Norsjö, undersökning enligt minerallagen. Blir det inte vindkraft så blir det Talvivaara gruvor.

2015-04-18 PT s 42 Kungörelser. Trafikverket vill utföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Blåsmark avseende gångare och cyklister. Orsak ökade vindkrafttransporter? 

2015-04-20 PT s 9…ny gång och cykelväg i Blåsmark – men bara om kommunen är med och betalar.  PT s 16 Järvträsknappet, den årliga pimpeltävlingen i vår grannby, gav 863 kg fisk.

2015-04-21 PT s 16 Docent Olle Johansson, Karolinska institutet Stockholm talat i Piteå om ”Trådlöst en hälsorisk”. Han poängterar att det finns 3,1 % elöverkänsliga i Sveirge, 3,5 % i USA men hela 8% i Schweiz. ”Sedan 2004-2005 ingår heller inte frågan om elöverkänslighet längre i den årliga miljöhälsorapporten och riksdag och regering är slående ointresserade…vinstintressen” Ja, vindkraftens vinstintressen. Visste om föredraget men väljer bort att åka till Piteå p g av Markbygden och elledningarna därifrån.

2015-04-24 PT s 10. ”Försvaret säger jag till vindkraft Arvidsjaur Försvarsmakten har inget att erinra mot Brattberget Vindkraft B:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för en gruppstation med högst 17 vindkraftverk enligt boxmodellen på ett antal fastigheter i Arvidsjaur.

De områden som berörs är Arvidsjaur Högheden 2:6, Arvidsjaur Glommersträsk 6:7, 12:14, 2:53, 21:1, 12:13, 12:5, 2:4, 11:6, 10:2, 9:4, 6:14, 5:9, 2:14, 2:13, 1:43 och 1:2 samt Arvidsjaur Järvträsk 4:16, 2:7, 9:1, 5:24, 5:19, 4:14, 4:7, 3:23, 3:22, 2:11, 2:10 och 2:8.

Det handlar om vindkraftverk med en beräknad totalhöjd på 220 meter.

Försvarsmaktens yttrande gäller dock bara ovan angivet etableringsområde och höjd. Flyttas området i någon riktning mer än 30 meter alternativt om totalhöjden ändras så måste Försvarsmakten få in en ny remiss att ta ställning till.”

2015-04-25 svt.se nyheter/vasterbotten. 19.55. De kinesiska vindkraftverken, torn och allt, som skulle till Blaiken är levererade till Sverige nu och på väg till destinationen med lastbil.(Se 2014-06-11. 30 st från Dongfang Electric Co LTd Kina, vilka tydligen haft driftproblem på annat håll). Bävern i bäcken jobbar och sliter medan uttern har det lättsammare och tid att roa sig. Så länge vattnet är rent mår bägge bra, helt ovetande om de faror som hotar uppe i berget.

2015-04-27 Brev från Arvidsjaurs kommun med A-post daterat 04-08 undertecknat Lotta Åman och Britta Lundgren anlände. Svar på mina frågor av 03-30 angående den översiktsplan som nu finns utställd. ”Att ett område läggs ut för ett visst ändamål innebär enbart en möjlighet för fastighetsägaren att utveckla området. Om fastighetsägaren inte är intresserad kommer ingen sådan förändring till stånd.” Men som påpekats inget som sägs i översiktsplanen är bindande! Jag hade specifikt frågat efter om företag vilkas agerande på annan ort kan liknas med de skräcketableringar vi sett i Blaiken, Kaunisvaara etc också är välkomna och kommunen verkar inte göra någon skillnad mellan seriösa och oseriösa företag. 

”Med formuleringen ”Kommunen ska ställa sig positiv till att enskilda markägare ges möjlighet till energiproduktion” avses exempelvis solceller, småskalig vindkraft och odling av energigrödor”.

”I kommunens tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft är Fiskträskberget det enda område som är utpekat som lämpligt för vindbruk. Området är inlagt på den kommuntäckande kartan för förslaget till översikts- och tillväxtplan varför det i miljökonsekvensbeskrivningen till översikts- och tillväxtplanen står att en liten utbyggnad av vindkraft föreslås. Texten på sid 18 i miljökonsekvensbeskrivningen om att hänsyn har tagits i planeringsskedet syftar på den dialog som fördes kring tillägget avseende vindkraft innan planen antogs. Under arbetet med den översikts- och tillväxtplan som kommunstyrelsen nu beslutat att ställa ut har kommunen bedömt att tillägget fortfarande är aktuellt varför frågor om eventuellt lämpliga platser för storskaliga vindkraftsetableringar inte avses behandlas i denna plan.” Någon dialog fördes aldrig 2007-2011 och vi hade inte ens ett kafferepssamråd förrän 2013-10-01, jag skulle inte kalla det dialog, faktiskt.

Sid 2 (2) blir mer intressant: ”Om vindkraft skulle bli aktuellt inom Arvidsjaurs kommun ska dessa (sic) naturligtvis hanteras enligt gällande lagar och regler. Av tillägget gällande vindkraft framgår en rekommendation om cirka 1200 km (sic) eller 10 gånger vindkraftverkets höjd från byar och större sammanhållen bebyggelse för att undvika negativ påverkan för ortsbor samt att avstånd från enstaka bebyggelse (sic) får prövas från fall till fall. Av tillägget framgår också exempelvis att kommunen anser det vara viktigt att eventuell vindkraftsutbyggnad inte får en negativ påverkan på besöksnäringen, biltestnäringen, flygplatsen, framtida mineralutvinning, renskötseln, försvaret, landskapsbilden. Om en bygganmälan eller ett bygglov skulle inkomma till kommunen skulle tillägget gällande vindkraft vara en viktigt (sic) underlag för prövningen.” Undertecknat Lotta Åman, Kommunstyrelsens ordförande och Britta Lundgren, Planingenjör. 

Nu har vi ju post varje dag och aldrig har ett brev med A-porto haft så lång tid på sig och vid daterandet av brevet stod det ju klart för kommunen, se ovan, att Kraftö m fl hade lämnat in de sista kompletteringarna till länsstyrelsen och kommunen fått ett datum att svara på, nämligen i morgon, 28 april. Ännu en märklig vändning.

Kommunen klubbar varje år ett dokument om folkhälsa. Varje gång sägs det att alla kommunmedborgare har samma rätt. Här sägs det uttryckligen att människors rätt till liv och egendom är begränsad av var de bor. Kommunen kanske ska specificera vilka områden som står utanför lag, ordning och folkhälsa då? Hur många människor ska det finnas för att de ska ha mänskliga rättigheter? Sammantaget i världen kanske hela kommunen är för liten för att ha mänskliga rättigheter, eller?

Norran s 10. Det kinesiska fartyget som anlänt till Skelleftehamn med vindkraftverk är ett av de största som någonsin anlöpt. 30 vindkraftverk, (till de 60 redan existerande) och 14 till planerade till Blaikenprojektet, Skelleftekrafts regi. Fyra liknande fartyg väntas med kompletterande delar inom de närmaste veckorna. De kinesiska vindkraftverken, som är utan växellådor, behöver ändå 18-21 ekipage, trailer för torndelar och vingar övrigt kan gå på bil och släp samt för varje konvoj en följebil. Ca 30 mil enkel väg gånger 18x21 bilar x 5-6 l diesel milen . Lågt räknat 1 069 920 l diesel för lastbilarna tur och retur Skelleftehamn. Utom framkörningen av tomma ekipage var dessa specialfordon nu kommer ifrån samt följebil 0,5 l diesel eller 1 l bensin x antal kolonner och uppför hela vägen. Mobilkranar i hamnen och på fjället, transporterna dit och bränsle på plats. Sedan är bara delarna på plats. Återstår gjutningen och dess hål på ozonlagret osv 

2015-04-28 P4 Norr 0700. Överkalix kommun säger ja till vindkraft och därmed nej till renskötsel. Renägarna förtvivlade och trängda. Som en första åtgärd överväger en av dem att flytta adressen och därmed sluta betala skatt i kommunen.

2015-04-29 Arvidsjaurs kommun har fått anstånd av länsstyrelsen till den 29 juni för att hinna behandla ärendet om Kraftös vindkraft på Brattberget den 23 juni i kommunfullmäktige.

Företagarnas organisation i Arvidsjaur tar hjälp av centralorganisationen för att stoppa vindkraft planerna på Stormyrlidberget och ändra industriområdet till de obebyggda markområden vilka ligger i granne med sågen samt i anslutning till pelletsfabriken, husfabriken och åkeriet. Där, i korsningen väg mot Skellefteå, Arvidsjaur och Lycksele med vägen till Piteå mitt emot sågen, finns vatten, avlopp, bredband och samordningsfördelar. Detta är påpekat för planingenjör Britta Lundgren och ändå är Stormyrlidberget utan alla dessa fördelar men med en företagare med familj och verksamhet tillika skogsmark som vägrar ge sig av.

Planingenjören har dessutom lyckats med tricket att spegelvända kartan så att åkaren, Pelletsfabriken fd vägverket och husfabriken hamnat på den sidan där villorna finns och inte där de faktiskt ligger.

2015-04-30 Norran del 1 s 13. Kraftö AB kan välja att lämna Arvidsjaur. Anders Nilsson, Kraftö AB är oroad över hur intresset för projektet har falnat hos kommunpolitikerna de senaste åren. Nilsson fortsätter med att Kraftö sedan i höstas har försökt träffa kommunfullmäktige för att informera om bolagets ansökan. Om de nu inte får träffa ett samlat kommunfullmäktige kan projektet komma att läggas ned. Lotta Åman (s) kommunalråd, säger till Nyheter i Norr att Kraftö vid flera tillfällen lämnat information.

”- Vi har hört den ett par gånger och vi vet att de vill bygga. Vi har också en vindkraftplan som gäller. Vi ska behandla frågan i arbetsutskottet, kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige, miljö,- bygg- och hälsoskyddsnämnden behandlar dessutom ärendet på sitt håll. Kommunens formella beslut kommer den 23 juni, säger Lotta Åman.”

Samma sida ”Vi har en skyldighet att berätta”. Elöverkänsliga i Skellefteå har en utställning om elöverkänslighet på Stadsbiblioteket i Skellefteå i tre veckor framåt.

P4 Norr 11.30 Intervju med Lotta Åman. Reportern vinklad och upprörd. Hur kan kommunen tacka nej till 110 miljoner (var han nu fått den siffran ifrån, finns inte på de kontrakt Kraftö och förre kommunalrådet diskuterade på hotellet, där fanns bara bygdemedel). Har ni råd att tacka nej? Reportern tyckte att företaget måste få besked. Lotta Åman sa att den demokratiska processen måste följas och beslut kommer i kommunfullmäktige 23 juni. Det handlade mycket om vilka vi i kommunen vill vara, besöksnäring och renskötsel.

Kl 13.33 igen men Kraftö klagat på kommunen. Reportern sa att om man ska strikt följa vindkraftplanen ser det mörkt ut för Kraftös 700 milj satsning. Lottas svar sedan tidigare sänt igen. Är inte det här inslaget partisk från reporterns sida? Vi som blir drabbade har aldrig fått säga vår mening i radio trots åtskilliga kontaktförsök sedan 2011, men lokalradions uppfattning i vindkraftfrågan är helt klar, vilket inte minst flera positiva reportage genom åren visat.

www.namninsamling.se Nej till vindkraft på Brattberget, våra protestlistor lever än, ni som inte skrivit på gör det. Skriv även på för att stoppa vindkraften i Överkalix! Tack!

PT s 4 Fd Glommersträskbon, Konsulten och fd Hemvärnschefen Anders Henriksson, Piteå, får in en 4 spaltare inkl bild på insändarsidan ”Miljökatastrof drabbar Arvidsjaurs kommun”. Om gruvan Eva-fyndigheten, av Talvivaara typ, exploateras kommer vi att drabbas av en enorm miljöförstöring och allt avfall ut i Petikån, sedan Skellefteälven. (se 02-17,03.24) Annat är det med den harmlösa vindkraften som är snövit och ger arbetstillfällen. Bra vägar och massor av pengar…att riva ett vindkraftverk och utplåna alla spår tar endast 3 veckor. Vi får se om det tar honom 3 veckor att riva och återställa marken till det fd kronförråd han disponerar på annans mark i Moräng (annons Blocket förråd för rivning under Arvidsjaur).Till slut uppmanar han politikerna att besöka vindkraftparker och gruvor för att bilda sig en egen uppfattning.

Bilda sig en egen uppfattning i vindkraftparker är inte så lätt. Norska Vestkran som lyfte de första vindkraftverken i Markbygden och BDX lastbilscentralen (2014-03-11,19,21) vilka fortfarande har fordringar på Markbygdens exploatörer. Norska Vestkran packade ju och for hem i protest mot de 90 miljoner de hade att fordra för drygt ett år sedan. Några krandelar blev lämnade inne i parken men när dessa sedan skulle hämtas under sommar/höst 2014 blev Vestkran effektivt stoppade från att ta sig in i parken och har nu varit tvungna att anlita advokat för att få ut sina krandelar. BDX har inte heller fått betalt än för de tidigare arbeten åkare anslutna till BDX utfört så alla nuvarande körningar sker mot förskottsbetalning.

SVT 1 nyheter/norrbotten 18.37 Kraftö inslag. Överväger att lägga ner om de inte får beslut snabbt nog.

Norran s 18 Lågt intresse för vindkraft hos Arvidsjaurs politiker gör att Kraftö kan välja att lägga ner, samma som i PT och radion.

Norran s 36 Kungörelser. Markbygden Net Väst AB har hos Energimarknadsinspektionen ansökt om tillstånd att bygga och använda kraftledning (nätkoncession för linje). Ansökan avser en 150 kV luftledning inom Markbygden från vindkraftanläggningen till nätstationen vid Trolltjärn i Arvidsjaurs, Älvsbyns och Piteå kommuner i Norrbottens län. Synpunkter senast 6 juli energimarknadsinspektionen.

Valborg är ju en helg av familjekontakter och umgänge. Följande info är en följd av detta. Blaiken stillestånd i vinter, som vanligt, is var orsaken. Reparatörer och kranar från Västerbotten. En arbetare som kommit in i parken med sin egen bil och parkerat ett par hundra meter från verken råkade ut för ett fallande isblock vilket spetsade sig igenom hans alldeles nya stadsjeep och fick den att fullkomligt explodera. Om den olyckan får inget skrivas, som tur var befann sig ingen i fordonet. 

Två av Skellefteås kranar var i Havsnäs, Strömsunds kommun, för att assistera vid ett växellådsbyte, vanligt efter ca 3 år i vårt klimat. När växellådan var nedlyft och den nya skulle lyftas på plats började det storma och arbetarna fick sätta sig i säkerhet. Då börjar vingarna rotera okontrollerbart, en slår i tornet och katastrofen är ett faktum. Lätt hänt i fjällväder men ansvarig i parken fick sparken med omedelbar verkan.

Hade ledningen, liksom jag en gång, bott i trakten hade dessa väderskiften inom en minut inte kommit som någon överraskning. Nu står ju verket där och den senaste uppgiften är att det ska sprängas. Hur det då blir med spridning av epoxiföreningarna som vingarna består av och alla andra miljöstörande ämnen som finns i konstruktionen och plattan det får väl framtiden utvisa. Om vi nu lyckas få någon mer lokal information om detta som är absolut förbjudet att ens tänka på. Jag undrar om markägarkontraktet är sådant att markägaren ska bekosta rivningen?

2015-05-01 Skyddamiljösidans ansvariga frågar journalisten Ulf Larsson svt.se vad han har för stöd för påståendet ”110 miljoner som är kopplade till projektet” som han konfronterade kommunalrådet Lotta Åman med i radiointervju som sändes 2 ggr 30 april.

Ibrahim Baylan kommer till Markbygden. 4 maj 12.00 hämtning buss vid Råbäckens kraftstation för buss in i parken.

12.10 – 13.10 Visning av parken samt möjlighet till enskilda intervjuer. Presslegitimation.

2015-05-02 PT s 7 Igår majtalade Piteås kommunalråd Helena Stenberg. Hon talade om förnybar energi, trygghet och Norrbottniabanan. Kommunalrådet Lotta Åman höll ett kortare anförande gällande önskan att slopa delade turer och kanske 6 tim arbetsdag inom vissa avd inom vården. Brist på arbetskraft och bostäder men fördelar trygg livsmiljö, nära till naturen osv. Hon avslutade med det samhälle vi vill ha skapar trygga männjiskor som vill dela med sig av det goda till varandra. Lokal Medborgarhuset, demonstrationen inställd p g av uselt väder.

S 15 Glommers Miljö Energis Bo Lundmark fått Norrbottens Läns Hushållningssällskaps pris, Per-Ola Erikssons pris för föredömliga insatser för de gröna näringarna, 10 000,-.

S 19 Blött firande i Järvträsk. Den årliga bönen och brasan med kör och avslutande fyrverkeri drog ett 60 tal personer trots ihärdigt snöande. Vid klart väder kan vi se deras raketer från vår by. I år kunde vi inte ens se halvvägs till berget så det blev ett tidigt avslut i Stöverberg.

På uppmaning av FSL har vi tillskrivit samtliga riksdagsledamöter i Energikommissionen och samtliga ledamöter från Norrbottens län angående vår önskan att de ska stoppa vindkraftsubventionerna och låta oss drabbade få rätt till liv och egendom.

2015-05-04 LTU Review 7/2015 EU projekt för undvikande av markkonflikter vid gruvetablering ”Minatura”. Som enda forskare från Skandinavien LTUs Biträdande professorn, forskaren och nationalekonomen Linda Wårell studerar markanvändnings konflikter i Sverige kopplade till gruvnäringen. Hon säger att Minatura projektet inte handlar om att mineraltillgångar och gruvföretagen ska ges företräde framför naturskyddet, utan om bättre balanserade konsekvensanalyser när nya gruvor ska etableras. Varför inte ta in vindkraftetableringarna i samma projekt? För politiskt känsligt?

2015-05-05 Svt journalisten Larsson, som intervjuade Lotta Åman (05-01) vägrar uppge för Skydda Miljön var han fått siffrorna ifrån. Kommunen och företaget är nöjda med siffrorna alltså är det sanning. Vi frågar kommunen om de vet något om dessa siffror.

PT 1a sidan ”Fortsatt motvind för vindkraften”. Vidare s 6 och 7. Bilder på leende Baylan, som själv ska leda Energikommissionen, samt likaledes leende sammansvurna Peter Roslund, Piteå, Ibrahim Baylan, Sven-Erik Österberg, landshövding samt Wolfgang Kropp, Swevind.

Samtliga väntar på bättre tider och den höjning av elcertifikaten Baylan lovar samt en stängning av två kärnkraftverk 2018-2020. Dessa uppges ersättas med vindkraft. Dyrare elpriser för konsumenterna. ”Landshövdingen Sven-Erik Österberg tror också på vindkraften och han är aktiv i de frågor som rör tillstånd, men också i dialogen med försvaret och hur markfrågorna ska lösas.” Då är han ju nöjd med den nuvarande policyn ärvd av Stalin: Ingen man inget problem. Eller moderniserad ingen person inget problem.

2015-05-07 Kraftö uppger att de 110 miljoner som Arvidsjaurs kommun skulle tacka nej till, enligt svt journalisten Larsson (04-30, 05-01) är söm följer: ”Produktion baserat på vindmätning 17 st 193 800 000 kWH/år. Elpris 0,30 kr /kWh. Elcertifikat: 0,16 kr/kWh ger total ersättning för elpris + elcertifikat=0,30 + 0,16= 0,46 kr(kWh

Återbäring till kommunen baseras på bygdemedel 1% av bruttointäkten/år samt arrendeersättning till privata markägare 4% av bruttointäkten per år, totalt 5% av bruttointäkten. 

Bruttointäkten/år=193 800 000* 0,46 =89,1 MSEK. Återbäring till kommun per år=89,1*0,05=4,5 MSEK.

Återbäring till kommunen baserat på 25 års driftperiod=4,5*25=112,5 MSEK”

Även den i siffor mest okunnige kan se fel här. Dessa pengar kommer inte kommunen till del i kassan som t ex skattemedlen gör för de som kommer att fördrivas eller ”välja att lämna” som det så vackert heter. Bygdemedel får inte användas för samhällsförbättringar och mottagaren måste själv satsa lika stor summa i ett onyttigt projekt.

De största markägarna i Brattberget bor inte i kommunen. Var finns kostnaderna för t ex växellådsbyte vart 3e år? Om dessa 17 kommer att bli så lönande varför går Markbygden så dåligt att där inte utbetalats en enda krona i bygdemedel. Vi frågar kommunen hur de ser på uträkningen.

2015-05-08 PT ins s 4. PT låter mig replikera Anders Henriksson, markägare Brattberget numera bosatt i Piteå insändare om hur ofarlig en vindkraftpark på Brattberget skulle vara i jämförelse med Eva-Deposit, en tänkt gruva i Sandberget. Jag fick dock inte ha med att han är markägare i Brattberget och numera boende i Piteå, varför hans insändare av 04-30 med ”vår” kommun ter sig lite märklig, minst sagt men ifrågasättandet av Piteås liknande politik dvs hans kommun, inte min, var inte heller godtagbar. Här kommer det som dög:

Hoppas Arvidsjaurs kommun håller sig till lagar och regler

Så vitt jag förstått ligger frågan om Eva-Deposit, en gruva av Talvivaara-typ, på regeringens bord. Den som vill kan dra igång motståndsrörelse mot den, ordna namninsamlingar osv.

Det är en dygnet runt syssla att hålla på med, det vet vi som sedan 2011 försökt försvara oss mot den vindkraftetablering markägare tillsammans med vissa företrädare för kommunen hållit på med i lönndom sedan 2007.

Bolaget Kraftö har säte Caymanöarna och deras affärsmetoder, inte minst med förre kommunalrådet, lämnar en del övrigt att önska. Bland annat att försöka få kommunen att skriva på avtal innan formellt samråd skett.

När Lundin Mining drev frågan om Eva-Deposit hade de formellt samråd innan samt en kontaktperson som svarade påfrågor. Nuvarande ägare verkar helt anonyma och har inte kontaktat berörda markägare.

Vindkraft är i stort sett lika miljöovänligt då samma mineral som är tänkt att utvinnas i Eva-Deposit som utvinns i Talvivaara. Dessa gjuts in i betongfundamenten och betong vittrar ju över tiden. Ingen kommer att plocka bort betongfundamenten när vindkraftverken slutar fungera.

I Tyskland står verken helt och hållet övergivna på sina platser. I Danmark lämnas vindkraftvingar innehållande den hormonstörande epoxi varianten av Bisfenol-A, BADGE, härdade med andra epoxiföreningar vind för våg.

En vindkraftpark är ett industriområde och allmänheten har inte tillträde, egentligen ska där också finnas stängsel om Sverige skulle uppfylla sina åtaganden i EU:s maskindirektiv. Så någon lekpark är det inte. Tvärtom.

Det finns i Sverige regler idag för hur mycket strålning, buller och ljus människor får utsättas för men även om dessa regler, anpassade för låga verk utom snöområdet, följs blir människor sjuka i vad som kallas vindturbinsyndrom.

Elöverkänslighet kan bli västvärldens nästa folksjukdom tillsammans med svåra allergiska reaktioner av epoxi varianter. Det är inget att leka med. Vi, som vissa markägare i Brattberget vill se hemlösa, hoppas givetvis att Arvidsjaurs kommun kommer att fortsättningsvis hålla sig till lagar och regler samt sina egna klubbade dokument rörande folkhälsa och se till att även vi som bor utanför tätorten har rätt till liv och hälsa och framför allt rätten till våra egna lagförda fastigheter.

Om så inte sker kommer vi, lika oförtrutet som tidigare, att överklaga allt och överallt – ända in i EU.

Inger Almström Stöverberg. Ordf i Föreningen Livskvalitet för Stöverberg gällande vindkraftpark Brattberget och Stormyrlidberget.”

2015-05-09 Skriver till Allmänhetens Pressombudsman om SR lokalredaktions journalist Larsson 04-30 och det faktum att han tagit ställning för vindkraften utan att efterfråga ”den andra sidan” vilken sida försökt stoppa information i halsen på lokalradion sedan 2011, således kan de inte vara ovetande om att det finns två uppfattningar, inte om de läser PT, men Luleåbaserat folk gör väl inte det nu heller. Dessutom hade han inte ens funderat på att de flesta markägare bor utom länet och inte ger något överhuvudtaget till kommunen då vi, i Henrikssons fall, inte har sopavgift för sommarstugor varken i Sandselet eller någon annan stans.

Norran del 1 s 8. Norsjö kan få sina första vindkraftverk. Byaföreningarna i Raggsjö, Kvammarn-Lillholmträsk och Åmliden är emot. De verk på 210 m som Brinken Vind vill bygga har inte varit föremål för korrekt samråd. De har dessutom hört med Malåbor, vars verk är 57 m höga, att störningarna är mycket större än de blivit lovade. Miljö-bygg o hälso i Norsjö Malå har krävt att hindersbelysningen ska vara radarstyrd samt en undersökning av hur verken skulle påverka en vattentäkt i området. Slutligen beslutar fullmäktige i Norsjö 22 juni.

2015-05-11 SVT 1 Nyheter/norr 18.39 Kinesiska Dong Fang Electric med kinesiska arbetare, bygger åt Blaiken Vind AB, levererar till Skelleftekraft. De ”hoppas” att ”hybridavisningen” ska fungera. Markbygden står stilla pg av kassabrist. 

2015-05-12 Anders Henriksson, Piteå, markägare i Brattberget Norran insändare s 15. ”Hur ser dagbrotten i Glommersträsk ut om 25 år?” Eva Deposit, gruvprojektet som länsstyrelsen sagt nej till p g av riksintresse renskötsel och som nu ligger på regeringens bord för avgörande, tror Henriksson kommer att bli den största miljöförstöringen som drabbat kommunen. Han frågar sig, liksom i PT, varför ingen protesterat. Se på Northland och se på den ”hållbara produktion som ger avkastning och glädje till bygden” dvs vindkraft på hans mark. ”När dessa verk sak rivas så görs det på cirka tre månader…”. Vi provar replikera.

2015-05-16 www.pt.se klicka Arvidsjaur. ”Motvind för vindkraft på Brattberget”. Arvidsjaurs miljö- och hälsoskyddsinspektör Åsa Andersson har upprättat ett förslag till yttrande som ska behandas i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 21 maj. Kritiken riktar sig, enl PT, mot att otillräckligt avstånd är angivet för 7 av de 17 verken gällande fladdermöss, skogs- och rovfåglar samt till kulturreservatet Gallejaur.

Ett av verken föreslås byggas endast 100 m från en spelplats för tjäder. Naturvårdsverket och Sveriges Ornitologiska förening rekommenderar minst en km. Ett verk är tänkt att byggas knappt 200 m från en duvhök och fem i direkt anslutning till skyddsvärda områden för lavskrika, tretåig hackspett och fjällvråk.

Vidare sägs att delar av vindkraftparken kommer att vara synliga från omgivningarna till Gallejaur och att de därför påverkar upplevelsen i området och kan påverka den utveckling av turismen i området som bygger på den ålderdomliga och orörda bebyggelsen och landskapet.

Nämndens arbetsutskott har behandlat ärendet (dock utan att lägga varken protokoll eller dagordning före på nätet) och föreslår att mbh ska skicka yttrandet till länsstyrelsen.

2015-05-18 Norran Ins del 2 s 23. Vindkraft är inget bättre alternativ. Mitt svar till Anders Henriksson, Piteå. I stort som PT men tog upp Maskindirektivet och egentligen avstängt samt att vägar ska återställas efter avveckling. Regler för ljus o buller och vindturbinsyndrom. Elöverkänslighet och epoxiallergier västvärldens nästa folksjukdomar. ”Uppenbarligen går det att bo bredvid och ovanpå gruvor annars skulle inte Boliden och Kiruna vara bebodda.” Ev arrendeinkomster från Brattberget skulle ändå inte komma kommunen till del då de största markägarna bor utanför kommunen. ”Vindkraftarbetarna i Blaiken är kineser och i Markbygden har nästan alla varit av utländsk härkomst. Vad jag förstår har de varken skattat eller handlat i kommunen, i närområdet eller ens i Sverige.”

2015-05-19 PT s 13. Kraftö vind går med kraftig förlust. Ekonomiskt ansträngt bolag vilket visade sig i årsredovisningen för 2013 där revisorerna, Grant Thornton, pekar på osäkerhet kring bolagets fortsatta finansiering samt betydande tvivel om att de kan fortsätta sin verksamhet. Rörelseresultat minus 3,5 miljoner kronor. Förlusten ökar p g av räntekostnader 1,3 miljoner och nedskrivningar av värden på 7,6 miljoner kronor, ett eller flera av vindkraftsparkerna visat negativa resultat. Kraftö har 8 dotterbolag (vkv eller parker) runt om i Sverige. Kapitalet i moderbolaget har miskat från 24,8 miljoner kr till 13,6 och noterbart är kortfristiga skulder på 19 miljoner överstiger omsättningstillgångarna som är 12,2 miljoner kr. Soliditeten har sjunkit från 37,3 % 2012 till 23,1 % 2013. PT sökte vd Anders Barne som krävde skriftliga frågor, vilka PT sänt, ändå har Kraftö inte svarat.

Kraftö skriver också på nytt ett pressmeddelande där de säger att de överväger att lämna kommunen om de inte får träffa fullmäktige. Nu har ju Kraftö haft ett flertal audienser med kommunstyrelsen genom åren, den senaste så sent som för en månad sen. Vi som de vill fördriva har ännu inte fått audiens varken med kommunstyrelsen eller fullmäktige. Vidare tar de upp 20 miljoner som inkomst för kommunen, 04-30 utlovades 110 miljoner se 05-07. Bygdemedel är ju beroende av resultat och Kraftö har ju uppenbarligen gått riktigt dåligt. Samtidigt är det ju så att eventuellt markarrende för de stora markägarna kommer att beskattas i deras hemkommuner, vilka inte är Arvidsjaur. De 200 regionala arbetstillfällena som utlovats till regionen är också de till intet förpliktigande löften då inga vindkraftparker byggs av svenskar och inget fackförbund har tillträde och därmed finns ingen insyn i gästarbetarnas villkor. Detta som ett resultat av Laval-domen när det blev möjligt att bedriva en verksamhet i Sverige av utländsk entreprenör med dess hemlands villkor.

Arbetsdomstolens domar AD 2012 nr 2: Naturvetarna mot Kraftö AB. Kraftö ska betala skadestånd på 35 000 plus ränta. Samt att ersätta motpartens rättegångskostnader med 126 160 samt ränta. Mål A 228-2010. Samt Kraftö Vindkraftspark 1 AB avregistrerad för F-skatt – konkurs. Slutdatum 2015-02-12 www.allabolag.se

2015-05-21 Miljö- Bygg och Hälso möte §6 yttrande över Brattberget. Dagordning ute först morgonen samma dag mötet ska hållas. Även dagordning för Kommunstyrelsens Arbetsutskotts möte 05-25  där § 7 behandlar Brattberget. Dock är inte kommunstyrelsens protokoll av 05-06 ute än. Det är där de antar Översiktsplanen med dess optimistiska syn på vindkraft och dess negativa syn på medborgerliga rättigheter. Läs om Brattberget vindkraft AB på www.allabolag.se 2013 års resultat – 62 TKR, Res o finansnetto -62TKR.

PT s 10 nyheter. Kungsörnspar kan stoppa vindkraftverk i Markbygden. 36 av 314 i etapp 1 har byggts. I sommar blir det inga nya p g av låga elpriser och ovilliga finansiärer. Samtidigt pågår tillståndsprocessen för etapp 2. Länsstyrelsen gav tillstånd 20 maj 2014 för 440 nya verk men ett flertal överklagade från båda sidor. Orsaker är buller, hindersbelysning, flygsäkerhet, försvarsangelägenheter, fåglarnas villkor och störningar i största allmänhet. Naturvårdsverket säger att verk planeras för nära 2 kungsörnsrevir och vill sätta gränsen 3 km samt att spelplatser och vad som i övrigt krävs för ett livskraftigt bestånd av tjäder och orre inte är respekterat. 29 maj stoppdatum för yttranden. Mark- och miljödomstolen fattar därefter beslut. Fakta etapp 2. 440 verk maxhöjd 200 m. Bedömd produktion 4 TWh el/år. El prod i Norrbottens län 14 TWh/per år.

2015-05-22 Ks protokoll av 05-06 ute nu inget om oss utom bredband beror på hur många som bor, så var det inte i Arjeplog. Där kostade det ca 6000 per hushåll medan vi i ett första skede ska betala 21 000 ifall vi är nog många alltså och det kan vi ju redan räkna ut vilka som räknas bort.

2015-05-24 Kl 15.15 Två örnar en större och en mindre seglar över byn i riktning Örnryggen.

2015-05-23 PT s 10 Även P4 lokal flera sändn, SVT Nyheter Norrbotten m fl. Företaget BKM Scandinavia, tillverkare av någon antimögelprodukt, som skulle ha sitt Europakontor i lokaler på Arvidsjaurs Flygplats har inte betalat en enda hyra, nu restar VD paret hyran i förskott för sin privata hyrda bostad, löner fr april inte betalats ut, svar skulle komma igår men ingen blev klokare. Företaget invigdes vid årsskiftet av Bucht, kommunalrådet m fl och nu är redan lokalhyran hos Kronofogden och löneanspråken hos Unionen. Hur kunde detta hända? 

Kommunens näringslivsansvarige hade kollat upp företaget, alla trodde och hoppades. Men, återigen, om något verkar vara för bra för att vara sant är det oftast det. Vanligt folk gick omkring och sa ja, ja…det blir väl som vanligt. Detta skulle kunna vara den sedelärande berättelsen som fick styrande att säga nej till vindkraftsbluffar, i den bästa av alla världar…

2015-05-26 Svt Nyheter Västerbotten. Blaiken byggs ut av kineser (04-27) nu har befolkningen fått nog, vill ha stopp för vidare utbyggnad tills utvärdering är gjord. 400 namnunderskrifter inlämnade till folkomröstning och då måste det bli en. Droppen blev när det skulle byggas på en annan höjd där kommunalrådet (v) och ledande oppositionspolitiker i Sorsele äger mark och de har uppenbarligen skrivit på både för egen räkning och för kommunens trots att Vattenfall, som uppenbarligen skulle driva detta nya projekt, inte ännu gjort någon miljökonsekvensbeskrivning. Kommunalrådet tyckte att invånarna inte skulle lägga sig i utan låta folkvalda sköta det som de ville. Folk börjar få upp ögonen – men är det för sent? 

2015-05-27 Med posten idag kom en personlig inbjudan med brev till invånare med adress Järvträsk att möta företrädare för kommunen i morgon kväll och prata om vindkraft. Varken vi eller föreningen är välkomna, vi är fortfarande nekade audiens.

2015-05-28 Vi är ju vana vid det här laget men vår rådgivare ville inte ge sig. Han försökte ta reda på vem som utlyst mötet, vilka som skulle dit men fick inte tag på kommunalrådet och ingen annan av de han talat med hade en aning. Däremot fick han Miljö- Bygg och Hälsos remissyttrande. Detta fastslår att området ligger inom flygets MSA-yta, men att flygplatsen kommer att sända en egen skrivelse. Att fågel- såväl som fladdermusinventeringen är undermålig, gjord på fel sätt, fel tid och fel metod. Att örn ofta observerats i området, att ingen hänsyn tagits till tjäder, att orre och järpe överhuvudtaget inte är omnämda. De häckande duvhökarna måste ha större fredat område. Gallejaur kan störas, vilket är oacceptabelt t o m när det gäller myrslåttermarkerna som hör till nybygget. 

2015-05-29 I Brattbergsfrågan har vi aldrig gjort någon som helst skillnad på vem som vill rädda Brattberget. Det har dock stått klart för oss, hela tiden, att vissa tyckt och tydligen fortfarande tycker att om verken ligger på vår sida så kan närliggande byar både ha kakan (bo kvar) och äta den (få de utlovade rikedomarna). Kan de inte ha båda delarna är det hur som helst vårt fel, i all synnerhet som vi inte kan allt som finns att kunna om precis allting utan har bett om hjälp och tacksamt tagit emot all hjälp vi fått, vilket man enligt lokal uppförandekod inte får göra om, om inte hjälpen bor i området. 

Stundtals har vi varit så oroliga att vi hårt prövat tålamodet på de människor från övriga delar av Sverige och världen vilka offrat tid, kunnande och pengar på frågan om Brattberget och Kraftö.

Otack är världens lön – men att en kommun beviljar villkorad audiens vilken utestänger vissa namngivna drabbade är djupt odemokratiskt och bekymmersamt. Vi har å föreningens och FSLs sida, sedan 2011, önskat en audiens på samma villkor som Kraftö men inte fått någon. Nu beviljades en audiens med kommunstyrelsen, med personlig inbjudan, varvid ordförande och 3 andra politiker närvarade men där vi var portförbjudna. 

Således kommer vi nu inte att få någon audiens. Syftet med den av oss begärda audiensen har hela tiden varit att lägga fram korrekta beräkningar för elproduktion, uppförande och rivning. Korrekt kemisk information om vilka ämnen som ingår i ett vindkraftverks alla delar och dess påverkan på miljön, lokalt och globalt. Lokal påverkan på miljön när det gäller strålning, ljus, buller, vattenföroreningar m m. 

Vårt syfte har aldrig varit att säga ”vi vill inte” endast redovisa fakta och om kommunen ändå funnit att det varit värt besväret så får de ta de ekonomiska konsekvenserna av beslutet och byta nyckel för nyckel med de som är i vägen.

Vid den audiens, som vi var portade från, lämnade Kommunstyrelsens ordförande arbetsutskottets rekommendation till kommunstyrelsen där förslås Brattberget vara olämpligt. Vi kunde fått det på mailen men vi fick det från annat håll. Vad som i övrigt avhandlades av mötesdeltagarna kommer vi aldrig att få veta eftersom kommunens företrädare uppenbarligen inte skriver minnesanteckningar, åtminstone inte vid vindkraftmöten. Då vi inte fick närvara kan vi på goda grunder anta att ingen förde någon som helst notering då ingen annan fört några noteringar vid de informationsmöten som varit eller vid kafferepssamrådet. Varvid det uppdagats, senare, att i likhet med leken där man viskar i någons öra, sanningen har många ansikten. 

Tyvärr är denna audiens helt i linje med den översiktsplan som nu är ute där vissa föreslås uteslutas ur den kommunala gemenskapen för att den gruppen är för liten. Sug på den karamellen…för få boende, för få med den sjukdomen, för få av vad då?

Samtidigt i Norran, ledarsidan, raljerar Mikael Bengtsson över Norsjö kommun som sagt nej till vindkraftetablering vid byn Åmliden. Han anser att kommunens argument, boende, turism, miljö osv har lika många argument som talar för och att det är nästan snudd på skitsnack att de inte kan bygga inne i byn! Han raljerar över ”inte min bakgård” begreppet när han sitter tryggt i 1/ annan kommun (Skellefteå) 2/ icke hotat område i samma kommun. Det är lätt men ondskefullt att skratta åt andra. Han skulle skratta så lagom om han själv blev drabbad av något. Medmänsklighet är inte modernt längre.

S 6 Skellefteå kraft ska spara 100 miljoner till 2016 och bildar ett nytt underhållsbolag som ska ”sätta bemanningen efter anläggningarnas behov”…”Som en del i en stor organisationsöversyn startas nu ett underhållsbolag som ska sköta den avancerade underhållsverksamheten.” Ev kan samarbete med externa parter komma i fråga. Allt ska vara klart 31 dec 2015.

2015-06-01 Vid ytterligare kontroll av Arbetsutskottets förslag till beslut s 2(3) finner vi en uppräkning av vägar viktiga för turister där de inte vill få resan förstörd av vindkraftverkupplevelser. Listan innehåller endast siffror, men vem kommer ihåg nummer?

Här är listan förtydligad: E 45 Västerbotten, Slagnäs via rondellen i utkanten till Moskosel och vidare mot Gällivare. 95 Skellefteå kommun, Glommersträsk, Arvidsjaur mot Arjeplog. 94 Arvidsjaur mot Älvsbyn, flygplats vägen går in från den vägen. 373 Abborrträsk Markbygdens vindkraftpark till Piteå. Från Långträsk och ner till Piteå ca 5 mil går vägen inuti vindkraftparken, helt förstört och mycket obehagligt.

Vad som inte finns är väg 365 Från Byskeälven via Glommersträsk utkant fortsätter efter en kort bit ihop med 95 mot Stormyrliden, Baktsjaurvägskälet där vi åker in, Brattbergsvägen och Järvträsk för att landa i Norsjö kommun vid ensamgården Fågelliden (bebodd av tyskar). Det är ofta det som inte sägs som är det tydliga!

PT Ins s 4 Ce Ge skriver åter igen om vindkraft. Av årets 8760 tim endast full effekt 23%. Står stilla 6 m per sekund. Vintern stillestånd p g av is. Årsprod vind 11 terawattimmar, TWH. Ledningsförluster 5-6 Twh.

PT s 5 Debatt. Matts Jutterström, Christer Larsson om Svenska pappersindustriarbetareförbundets förbundsårsmöte Rönneberga 21-22 maj 2015. Vattenfalls stängning av Ringhals 1 och 2. Effektskatten på kärnkraft och brist på annan pålitlig kraft kommer att dels höja priserna, vilket bolagen gillar, dels slå tillbaka på den energiintensiva industrin och hushållen samt miljön då enda alternativet tycks vara fossilberoende. Nu verkar besluten fattas först och sedan blir energikommissionen mandatlös. De kräver ett tillbakadragande av effektskatten och ett inväntande av energikommissionens förslag.

2015-06-03 Allmänhetens pressombudsman kan inte göra något åt vår anmälan av 05-09, hänvisar till Granskningsnämnden för radio och tv. Vilken vi nu tillskriver.

Vid samtal med försäkringsombud framkom att bolag som erbjuder livförsäkringar är helt medvetna om att vindkraftbolagen använder hot om våld och död i sina ”förhandlingar”. En ny marknad för potentiella kunder kan ha öppnat sig.

Norran Kungörelser: Samråd för ny 170 kV ledning Krångfors – Botsmark i Skeå, Uå och Robertsfors kommuner. Ljusvattnet 15 juni 18-20, Botsmark 16 juni 18-20. Synpunkter senast 7 aug Sweco Environment Piteå.

2015-06-04 Svt och TV4 nyheter rapporterar att Norska Statkraft lägger ner alla planer på vindkraft inkl två planerade i Jämtland. Eon stänger 2 reaktorer som ett svar på skatten samtidigt som PT (06-02) rapporterar att vattenkraften producerar för fullt. Orsak snösmältning och regn. Baylan verkar glad över kärnkraftminskningen…

2015-06-05 Kommunstyrelsemötet 06-09 punkt 31 Brattberget. Inte för allmänheten. Det var det däremot när de norra byarna som hotas av markbygden. Miljö Bygg o Hälso protokoll 05-22 ute nu med Brattbergskommentaren (05-28) samt i årsberättelsen om Markbygden ”…Vindkarftparken kommer om den uppförs att ge stora störningar i form av ljus och ljud i Arvidsjaurs kommun.” Man kan undra varför de inte angav dessa störningar när de kommenterade Brattberget när de satte 5 km från kommungränsen till Piteå.

PT s 14 Polarbröd som gjort stora vindkraftsatsningar i Dalarna för är nu irriterade på regeringens planer att höja skatten på diesel baserad på rapsolja eller slaktavfall. Polarbröd har samarbete med ett åkeri som lagt om sina bilar till förnyelsebar diesel, nu blir detta dyrare för åkeriet, som inte förslås få kompensation av bolaget för sin investering och sitt dyrare bränsle.

2015-06-07 Centern kallar till öppet möte för att be kulturchefen Kristina Grubbström berätta om nya landsbygdsprogrammet och de pengar som finns däri. Det visade sig att dessa pengar förutsätter lika mycket från annat håll, dock inte från kommunen. De pengar som kommunerna får gå in med i projekt tycks vara uppbundna sedan lång tid i toppstyrda stora projekt, vilket irriterade en del företrädare för byar.

Bjarne Hald, Cs gruppledare fortsatte med att visa KS dagordning och frågade om någon ville prata om den punkten. Flera punkter diskuterades bl a 31 om Brattberget. C ansåg inte att det var nödvändigt att ha den hemlig när Markbygden hade varit offentlig men majoriteten hade velat det.

Hald visade en skrivelse daterad 06-04 från Länsstyrelsen till Brattberget Vindkraft AB, c/o Kraftö där länsstyrelsen bekräftar deras ”Återkallelse av ansökan om tillstånd att uppföra vindkraftverk på Brattberget i Arvidsjaur kommun” Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation avskriver ärendet. Underskrivet Mona Ejnestrand och varit berett av Kenneth Fors.

Där finns också ett mail till kommunen från Kraftö som inte är lika glasklart, detta offentliggjordes inte då det hade mottagare utanför C. Enligt mötet förväntas KS fatta ett beslut om att föra in Brattberget som olämpligt i planen samt att säga upp det avtal Jerry Johansson ensidigt undertecknade innan byarna haft samråd.

2015-06-08 PT s 10. Inte nog med att Arvidsjaurs flygplats inte fått hyreskontraktet undertecknat, inga hyrespengar och nu visar det sig att BKM Scandinavia hyrt möbler också. Eftersom inga möbler fanns har sådana inköpts på flygplatsens bekostnad för 120 000,- . Man kan tycka att de kunnat möblera med de överskottsmöbler som varje kommun har tillsammans med till Återvinningsbutiken Ånyo inlämnade möbler tills de fått hyreskontraktet påskrivet åtminstone. Nu efterlyser Johan Lundgren, styrelseordf f Arvidsjaurs flygplats riktlinjer i vilken verksamhet som flyget ska hyra ut till och hur uthyrning av fd flygskolans lokaler ska gå till i framtiden.

2015-06-09 PT s 1 ”Luften gick ur vindkraften” och s 8. Kraftö har återkallat sin ansökan. De ser ingen möjlighet att driva det vidare just nu. Kraftö säger att de, sedan i höstas, försökt få träffa hela fullmäktige för att lägga fram sin sak, men inte fått det. Vad som inte framkommer är att de, enl uppgift, ska ha ringt hem på privata nummer till ganska många fullmäktigeledamöter. Några av dessa ska ha hänvisat till planen. ”Kraftö har dock inte helt stängt dörren till Brattberget-projektet. – Det är inget vi diskuterar ännu men det krävs i så fall en bättre dialog med kommunen, ett större intresse från deras sida, för att vi ska ta upp projekteringen av Brattberget igen, säger Anders Nilsson.” Samma text i Norran.

S 8 SNF har i sin tidning Sveriges Natur, enl PT, tagit reda på att kontrollen av gruvbolag som verkar i Sverige är bristfällig. Vart femte företag av de som beviljats undersöknings- eller bearbetningstillstånd de senaste fem åren haft dålig ekonomi. Två av dessa företag var redan under brottsutredning när de fick tillstånd. Konsekvenserna är att skattebetalarna får stå för notan. Tråkigt att inte SNF velat granska vindkraftindustrin, som de håller under armarna, där är förhållandena vid tillståndgivning likartade och lösningarna kommer på sikt att bli desamma.

2015-06-10 Breven från länsstyrelsen med Kraftös återkallelse av tillståndet för att uppföra vindkraftverk på Brattberget (se 06-07 mötet) börjar anlända med posten till de som yttrat sig. Bl a en mängd bybor, sommarstugeägare, Sametinget, myndigheter och turistföretag samt deras intresseorganisationer, Viltvårdsområdet samt Norrbottens Naturskyddsförening samt Norrbottens Ornitologiska Förening.

Svt nyheter/norrbotten 18.30 Det internationellt berömda Trädhotellet i Harads, ett av länets turistiska dragplåster, hotas av 25 vindkraftverk på Haradskölen. George Clarke har visat det i sitt program om olika hus TV4 15.55 vardagar. Bl a hade brittiska ansedda tidningen Country Home and Interior hade ett reportage ifjol. Storklintas skidanläggning hotas också. Kommunledningen (s) i Boden har rivit upp ett tidigare beslut om att förklara Haradskölen för olämplig. Oppositionen rasar. Exploatör är Vattenfall tillsammans med ett skogsbolag.

Att svänga av och se Haradskölen torna upp sig och ta upp hela horisonten för att sedan ta av en liten väg som knappt syns och som leder till ett veritabelt paradis är lika magiskt varje gång även om det nu är många år sedan det var en novemberlovs tradition med barn och hund. Om jag blundar kan jag se det framför mig, lika mäktigt varje årstid och en slående kontrast mot gården, när man väl är framme.

Det har blandat hundgener och jag har fått ovärderligt historiskt material muntligt förmedlat och lärt mig massor som man behöver när man lever som hon gjorde där och vi gör t ex att ta rönn löv som faller ner om hösten och ha till djurströ. Djuren äter inte rönnlöv och de suger upp bra, vilket stämmer vid ett litet försök. Som tur är behöver jag inte lita enbart på sådana kunskaper men jag provar alltid.

Idag ringde jag och gratulerade, det är snart 85e födelsedagen. Våren och försommaren är nästan lika kall i år som 1886, enligt familjens muntliga tradition. Jag rekommenderades att torka späda björkkvistar med löv på, det kan bli foderbrist till vintern och 1886-87 hölls getterna vid liv hela vintern tack vare idogt samlande av björk. Jag brukar ta björk ibland och ska göra det i år, man ska inte ignorera gammal kunskap det kan stå en dyrt.

Jag önskar att politikerna hade lärt sig ett uns av allt hon kan men få har lyssnat på vanliga människor och nu tycks det vara ännu färre ju större kommunerna är. Självklart är det omöjligt att förena sådan turism som lever av lugn och ro, skog och utsikt med vindkraft även om s-politikerna i Boden tycker det. Dom har aldrig brytt sig om Harads liksom få andra kommuner bryr sig om sina ytterkanter. Tätorten har fler väljare.

Renskötseln är också viktig i trakten liksom på många andra håll. Det är också något som är oförenligt med vindkraft men antagligen lika fjärran för politikerna inne i Boden som för de i andra kommuners periferi och riksdagspartier som vurmar för vindkraft.

På samma vindkraftpositiva sätt fortsätter svt att rapportera om att det inte blir något av Brattberget. Gamla bilder på Kraftös man Anders Henriksson i snö men kommentaren var ny. Stoppat på grund av att någon missunnar andra att tjäna pengar. Peter Öhlund Järvträsk, som är emot, också senare i bild. Kommunalrådet Lotta Åman säger att kommunen beslutat säga nej med hänsyn till turismen och människorna. Hon hänvisar till planen där Brattberget är med men där det finns ett område anvisat. 

Reportern menar att Arvidsjaur säger nej till 700 miljoner i investering och 200 årsarbeten under byggtiden. Återigen siffror utan belägg förutom årsarbetena, möjligen, varav inga vindkraftarbetare i nuläget är Svenska och detta skulle då ställas till de bofasta skattebetalare som skulle lämna kommunen men svt väljer att alltid vara för vindkraft och låta vindkraftförespråkarna komma till tals med slagord medan de aldrig låter någon motståndare säga något emot utan att klippa dem så att allt de syns säga i TV är lamt och tamt.

Anmäler reporterns 700 milj och 200 årsarb mm till www.radioochtv.se för osaklighet. Reportern är odelat glad och positiv när han berättar om vindkraftsatsningar och låter arg och bekymrad när han talar om Brattberget. Han uppger inga källor till siffrorna och ingen får yttra sig som kommentar till siffrorna. Naturligtvis blir det ingen åtgärd, det finns ingen saklighet längre i media men jag anmäler av princip.


Creeper MediaCreeper