Tumlare stoppar vindkraftparken

Claes-Erik Simonsbacka 04 Mars, 2015 18:12 Bra!, Simonsbacka Permalink Trackbacks (0)

– Nya data visar att området är ett särskilt viktigt område för Östersjöns utrotningshotade tumlare, det är här de samlas under sommarmånaderna när de parar sig och föder upp sina kalvar, säger Björn Sjöberg, chef avdelningen för havs- och vattenförvaltning på Hav. Havs- och vattenmyndigheten, Hav, vill att bolaget kommer in med en fördjupad riskanalys eller på annat sätt visar att Östersjötumlarna inte påverkas negativt på ett betydande sätt.

I nuläget menar Hav att man inte kan utesluta att bottenundersökningarna och själva installeringen av kraftverken kan innebära en risk.

– Generellt så anser vi att utbyggnaden av vindkraft är viktig ur miljösynpunkt och bör främjas. Men det måste ske så att det inte hotar höga naturvärden. I det här fallet handlar det om anpassa vindkraftsprojektet för att skydda tumlarna i området, säger Björn Sjöberg.

Tumlaren är skyddad enligt EU:s art- och habitatdirektiv och klassas som sårbar i Artdatabankens rödlista. Tumlarna i Östersjön, som är genetiskt skilda från de tumlare som finns i Bälthaven och Västerhavet, är akut utrotningshotade enligt Internationella naturvårdsunionens, IUCN, globala rödlista.

Antalet har minskat dramatiskt, huvudsakligen på grund av bifångst vid garnfiske och på grund av miljögifter. I dag tros beståndet av Östersjötumlare ligga på cirka 500 djur.
– Om regeringen nu skulle medge tillstånd för vindkraftparken vid Södra Midsjöbanken så menar vi att det i alla fall bör sättas upp villkor om hur och när på året seismiska undersökningar och vissa anläggningsarbeten får göras.

Förutom tumlare finns även andra marina skyddsvärden på Södra Midsjöbanken, exempelvis musselbankar som är viktiga för sjöfåglar, och att fiskarter som sill, piggvar och skarpsill leker i området.

Klippt ur: PROCESS NORDIC - Processindustri 2015-03-04 


Creeper MediaCreeper