Ny bok: "Bemästra landvindkraft"

Urban Zingmark 05 Januari, 2015 21:41 Vindkraftverk, Drabbade, Samarbete, Buller, Litteratur, Lästips Permalink Trackbacks (0)

Bertil Persson har informerat SkyddaMiljön om sin bok "Bemästra landvindkraft".

Kan köpas här.

 

Läs mer för innehållsförteckning.

Innehållsförteckning för ”Bemästra landvindkraft” 

FÖRORD

ERKÄNNANDEN

ORDLISTA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ALTERNATIV TILL LANDVINDKRAFT

Dammkraft hellre än vindkraft

God vård borta med vinden

Havsvindkraft effektivast

Bakgrund

För lite vindenergi även över trädtopparna

Lillgrundverken lagom stora

Havsvindkraft till samma kostnad som för vindkraft

Bakgrund

Ersättning från verksamhetsutövaren?

Vindkraft bakom paniktömda dammar

AGERANDE UNDER SAMRÅD

Bildmontage

Råd inför samråd

Uppförandekod för samrådsmöte

Övervakning av kommunal handläggning

Övervakning inför beslut i Miljöprövningsdelegationen, MPD

ARGUMENT MOT LANDVINDKRAFT

BILDANDE AV BEVARANDEFÖRENING

Dagordning för möte vid bildande av föreningens interimsstyrelse

Dagordning och protokoll för möte vid årsmötesförhandlingar med medlemmarna i föreningen Livskvalitet för A-näs

BULLERBEDÖMNING

Beräkningsosäkerhet av buller kring vindkraftverk

Bulleranalogier

Ljudutbredning från punktformig ljudkälla

Inverkan av antal verk

Sammanvägning av olika ljudnivåer

Markråhetslängd och råhetsklass

Slutsats

Bulleranalys för bostäder intill vindkraft vid Malmö yttre ringväg jämte bildmontage

Sammanfattning

Bakgrund och syfte - riksintresse

Begränsningsvärden

Praktikfall Näsbyholm

Beräkningsmodell och indata

Resultat och analys

Slutsatser

Bullerassistent 52

Syfte och metoder

Indata för bullerberäkningar

Orsaker till skillnader mellan beräkningsmodeller och verklighet

Ultramoderna vindkraftverk

Bullerassistent 1 – Bullernivå vid källbuller 101,0 dB(A) (dB(A))

Bullerassistent 2 – Bullernivå vid källbuller 102,0 dB(A) (dB(A))

Bullerassistent 3 – Bullernivå vid källbuller 103,0 dB(A) (dB(A))

Bullerassistent 4 – Bullernivå vid källbuller 104,0 dB(A) (dB(A))

Bullerassistent 5 – Bullernivå vid källbuller 105,0 dB(A) (dB(A))

Bullerassistent 6 – Bullernivå vid källbuller 106,0 dB(A) (dB(A))

Bullerassistent 7 – Bullernivå vid källbuller 107,0 dB(A) (dB(A))

Bullernivå från vindkraft för 25 bostäder vid Örum 24:1, Ystads kommun, Skåne län, enligt Naturvårdsverkets modeller samt med NORD2000-modellen

Sammanfattning

Bakgrund och syfte

Metoder och indata vid beräkning

Resultat och slutsatser

NORD2000-beräkning

Bullernivå- och skuggtidsberäkningar för 19 bostäder vid fem (5) vindkraftverk, Fjelie, Lomma kommun

Sammanfattning och slutsatser

Bakgrund och syfte

Bullerberäkning

Skuggtidsberäkning

Bullernivåberäkningar jämte bildmontage och skuggtidsberäkning för 165 bostäder intill vindkraftverk å Fröslöv 2:3, Ystad kommun

Sammanfattning

Bakgrund och underlag

Kompletterande bullerberäkning

Bildmontage

Skuggtidsberäkning

Slutsatser

Bullerservitut trotsar Miljööverdomstolen

Allmänt

Bullerservitut

Riksdagsmotioner

Rättslig prövning saknades

Tillhör inte fastighetsregistret, FR

Kontroll av bullerberäkningar

Bakgrund och indata

Koordinater

Källbuller

Modkörning

Markråhetslängd, z0

Slutsatser

Bullerberäkning med WindPro

Bakgrund

Buller och energi från vindkraftverk i Säffle kommun

Allmänt

Beräkning av bullernivå och skuggningstid

Resultat samt slutsatser och kommentarer

Buller och energi för vindkraftverk i Uppvidinge kommun

Allmänt, vindhastighet och elenergi

Resultat samt slutsatser och kommentarer

Buller och energi från vindkraftverk i Melleruds kn

Beräkning av bullernivå och energifångst

Resultat samt slutsatser och kommentarer

NORD2000 bullerberäkning för bostäder intill vindkraftverk i Hake Fjord, Göteborgs Stad

Allmänt

Bakgrund och syfte

Motiv

Lovgiven bullernivå

Sökandens underlag

Metod och genomförande av beräkningar

Resultat

Slutsatser

Observanda avseende buller från vindkraft vid Skepared, Marks kn

Bullermätning

Bullerberäkning

Slutsatser

Observanda om buller från Påbodaverken i Torsås kommun

Bakgrund och syfte

Kronologi

Bullerberäkning 2008-08-23

Bullermätning 2010-05-07 kl. 10:40-12:25

Bullermätning 2010-05-07 kl. 14:30-17:15 och bullerberäkningar

Beräkningsosäkerhet

Driftskontroll Kroka- och Påbodaverken under mars 2013

Slutsatser och brister

Skyddsavstånd till bostad vid bulleremission från vindkraftverk

Allmänt

Bakgrund

Vindkraft miljöfarlig verksamhet

Problembeskrivning

Material och metoder

Resultat, analys och diskussion

Slutsatser

Säkerhetsmarginal vid bullermätningar

Försiktighetsmått och mätosäkerhet

Systematiska fel vid bullermätningar

EFFEKTIVITET (UTNYTTJANDEGRAD AV MÄRKEFFEKT)

Antal vindelförsörjda hushåll och villor vid given totaleffekt

Effekt, ekonomi och energi hos vindkraftverk i ”nedskruvad” mod

Allmänt

Bullerberäkning efter ”nedskruvning” i mod

Lägre energimängd efter ”nedskruvning” i mod

Ökning av elcertifikat krävs efter ”nedskruvning” i mod

Effektivitet för vindkraft vid Blästorp, Simrishamn och på Lillgrund

Jämförelse med Lillgrund

Effektivitet 2003-2010 hos 250 vindkraftverk större än 1,4 MW

Effektivitet/fullasttid för stora vindkraftverk 2008/2009

Allmänt

Bakgrund

Metod

Resultat

Analys

Diskussion

Reglerkraft

Slutsatser

Effektivitet 2010 för vindkraftverk i Oxhult, Hishult, Laholms kommun, och för verk på Högberget, Falu kn

Oxhult

Högberget

Hishult och Högberget

Elenergi från 113 stora vindkraftverk 2007/2009

Bakgrund och syfte

Metoder

Resultat och slutsatser

Lillgrundverken gick ojämnt och gav lite energi

Allmänt

För litet centrumavstånd eller för små turbiner

Tumregel för antal vindkraftverk vid föregiven energi

Vindhastighetsprofiler och energiberäkningar

Bakgrund och syfte

Verifiering av Uppsalahypotesen

Metod

Resultat

Analys

Slutsatser

Vindkraftens effektivitet 2012 jämfört med prognos

Bakgrund

Underlag och metoder

Resultat

Slutsatser

EKONOMI

Elcertifikat för vindkraft 2009-2011

Kalkyl över el från vindkraftverk vid Halltorp, Kalmar kommun

Kalkyl över el från vindkraftverk (gårdsverk)

Kalkyl över vindkraftverk, VKV, i Markbygden, Piteå kn

Allmänt

Uppmätt vindhastighetsprofil och uppmätt verkningsgrad

Beräknad elenergi och avgränsningar

Kostnader

Livscykelanalys, LCA

Slutsatser

Kalkyl över vindkraftverk på Ruuthsbo gods, Ystads kommun

Kompakt vindkraft bakom låg lönsamhet

Bakgrund och syfte

Beräkning av effektivisering

Diskussion

Ekonomi

Slutsatser

Spanskt vindkraftsmisslyckande snart svenskt

Två vindkraftverk äventyrade 350 arbetstillfällen

EXPLOATERINGAR

Ljusterö vindkraftpark – en analys

Lägre elproduktion än förväntat

Bullerinferno

Ekonomisk ruin

Livscykelanalys

Vattenfalls vindkraftprospekt

Underlag

Metodik

Resultat

Analys och diskussion

Vetorätt kvar på kommunnivå även för vindkraftverk

Vindkraftverk på Österlen i Simrishamns och Ystads kommun

Allmänt

Uppmätt vindhastighetsprofil och nyttjandegrad

Beräknad elenergi och avgränsningar

Kostnader

Livscykelanalys, LCA

Bullernivå

Slutsatser

Vindplats Göteborg, Hake fjord, Göteborgs stad

Sammanfattning, bakgrund och syfte

Bulleranalys

Missförstånd i MKB

Slutsatser

INTERNATIONELLA ERFARENHETER

Brittisk vindkraft missar målen

Dansk fossilkraft består - vindkraftel på export

Finlands vindkraftssatsning trekvarts kärnreaktor

Lågfrekvent buller undervärderat i Danmark

Paneuropeiskt perspektiv bakom vindkraftsrusch

Mål

Energimyndighetens nya riksintresseområden överdrivna

Det stort sker, sker tyst

Reglerkraft saknas

Ändamålet helgar medlen

Kontroll utan transparens

Nedställning en papperstiger

Slutsatser

Rungande danskt nej till jättestora vindkraftverk

Sverige Europamästare i förnyelsebar energi

LANDSKAPET OCH NATUREN

Fladdermöss stoppar vindkraftverk i Tyskland

Göteborgs innerskärgård drabbas hårt av vindkraft

Allmänt

Inledning

Offentliga uppdrag och målsättningar

Projekt Vindplats Göteborg

Varför Vindplats Göteborg?

Genomförande

Lokalisering

Projektområde

Vindförhållanden

Planförhållanden

Problematisk grundläggning i giftiga massor

Oförutsedd miljöpåverkan

Lågfrekvent buller

Natura 2000-områden öppna vindkraft

EU-anpassning

Paradoxala mål

Livsmiljö och kompensation irrelevanta motiv

Sveriges natur föröds på förenklat sätt

Processen

Kvantitet före kvalitet

Myndigheter saknar kontrollverktyg

LIVSCYKELANALYS

Livslängd hos vindkraftverk

Danmark och England (12-15 år)

Kalmarsund (12 år)

Vindpark Vänern (tre (3) år)

Tomelilla (noll (0) år)

Vindkraft i Hishult, Laholms kommun

Allmänt

Bakgrund

Kalkyl

Livscykelanalys

LIVSMILJÖ

Jättevindkraftverk avger mer buller än väntat

Maskering av vindkraftsbuller

Bakgrund

Maskering

Drabbade grannar vilseleds

Aktuella k-värden

WindPRO-beräkningar

Mer nattbuller från vindkraftverk än förväntat

Vindkraftverk förödande för landskapet

NATIONELLA MÅL

Exploatering på felaktig grund

Bakgrund

Lägre elproduktion än vad som uppges

Kortare livslängd än i glättiga prospekt

Risk för nedmontering med hänsyn till buller

Hyltes andel av Energimyndighetens vindkraftsmål 2020

Bakgrund

Kostnader

Slutsatser

Säffle kommuns andel av det nationella vindkraftsmålet

SKADESTÅNDSRÄTT

Brev ang. skadeståndskrav för värdeminskning på fastigheter

Dansk skadeståndslag

SKUGGTIDSBERÄKNING

Skuggtidsberäkning för Gamesa landvindkraftverk i Hake Fjord, Göteborgs stad jämte bildmontage

Sammanfattning, bakgrund och syfte

Underlag, metod och genomförande av beräkningar

Resultat

Diskussion

Bildmontage

Slutsatser

SÄKERHET

Vindkraftshaveri på Gotland

Bakgrund

Krav till kommunen

Fler svåra olyckor

”Innovativ ingenjörskonst och nyskapande rotorbladsteknik”

Vindkraftshaverier troligen utmattningsbetingade

Bakgrund

Torn bröts av på mitten

Troligen utmattningssprickor

Återkommande opartisk besiktning ett gammalt krav

YTTRANDEN

Brister i prospekt för vindkraft i Folkarp, Tranås kommun

Icke-teknisk sammanfattning

Redovisning av verksamhetens omfattning

Kommunens översiktsplan

Påverkan av landskapsbilden

Påverkan av skyddade miljöer

Påverkan genom buller

Påverkan genom skuggor

Påverkan av flora och fauna

Iakttagande av de allmänna hänsynsreglerna enl. miljöbalken, MB

Huvudförhandlingar om prospekt Hake Fjord, Göteborgs Stad

Kritisk granskning av vindkraftpark Lemnhult, Vetlanda kommun

Återbetalningstid och livslängd

Vindhastighet och möjlig energi

Centrumavstånd och skyddsavstånd med hänsyn till buller

Jämförelser med referensbuller

Miljökonsekvenser för vindkraftverk i Lunds kommun

Buller

Skuggor

Kompletterande handlingar

Vindkraftpark i Glemmingebro - Köpingsberg, Ystads kn

Allmänt

Högt naturskyddsvärde

Vilseledande årsproduktion - ökade utsläpp till atmosfären

Buller och sannolik skuggningstid

Prospekt Eriksfält vindkraft, Örum, Ystads kommun

Allmänt

Detaljplan

Layout

Vindkraftsteknik

Natur- och kulturmiljö

Miljöbesparing

Buller, skuggor och fotomontage

Prospekt om vindkraft vid Nöbbelöv i Östra Göinge kn, Skåne län

Lokalisering

Markanvändning ur ekonomisk synpunkt

Markanvändning ur energisynpunkt

Emission av ämnen, buller och skuggor

Jämförelse med Miljödomstolen mål M3427-09

”Nedskruvning” av vindkraftverk

Landskapsanalys

Prövning av vindkraft – remissvar ang. Miljöprocessutredningen

Bakgrund och syfte

Energimyndighetens Nya Mål 2020

Följder för energiförsörjningen och landskapet

Obefintligt behov av en ändrad tillståndsprocess

Skadeståndsprocessen och andelsrätt

Slutsatser och yrkanden

Remissvar angående Stora Middelgrund

Bakgrund och syfte

Landskapspåverkan

Fotomontage inte rättvisande

Energiutbyte i ett internationellt och ett nationellt perspektiv

Ekonomi med ledning av realistisk avskrivningstid och effektivitet

Livscykelanalys, LCA

Sammanfattning

Samrådsyttrande ang. vindkraftverksplan för Osby kommun

Kommunens ställningstagande

Vindkraft

Analys

Vindhastighet och energi

Människor

Vindbruksplan för Osby kommun (sid. 19-21)

Sammanfattning

Samrådsyttrande ang. vindkraftverksprospekt Botorp, Tranås kn

Allmänt

Felaktiga indata:

Vindkraftverken sänker fastighetsvärden

Bildmontage vilseledande -energiberäkning inget motiv

Samrådsyttrande ang. vindkraftverksprospekt Furuby, Växjö kn

Allmänt

Sammanfattning

Vindkraft i Sverige

Legal inramning och avgränsningar

Hushållning med resurser

Miljömål

Förutsättningar

Miljökonsekvenser

Fotomontage

Sammanställning av miljökonsekvenser

Tekniskt yttrande över vindbruksplan för Almunge / Knutby, Uppsala kommun, jämte bulleranalys och bildmontage

Beteckningar

Sammanfattning

Bakgrund och syfte

Inledning

Planeringsförutsättningar

Allmänna intressen

Störningar och risker

Landskapsbild

Analys

Lämpliga områden för vindkraftstationer

Generella riktlinjer och rekommendationer

Miljökonsekvensbeskrivning

Slutsatser

Tillägg beträffande vindkraft i Ljungby översiktsplan

Allmänt

Felaktigt angreppssätt

Felaktigt underlag

Vilseledande bullerundersökning

Alltför låg vindhastighet

Vindkraft i skog ineffektiv

Kommande skadeståndsrätt förträngs

Kulturintressen negligerade

Tillägg i Uppvidinges översiktsplan beträffande vindkraft

Allmänt

Felaktigt angreppssätt

Felaktigt underlag

Vilseledande bullerundersökning

Alltför låg vindhastighet

Vindkraft i skog ineffektiv

Kommande skadeståndsrätt förträngd

Kultur- och turistintressen totalt negligerade

Vindkraft vid Hårderup och Alestad i Sjöbo kommun

Allmänt

Ombildning av bostäder till kontrollbyggnader eventuellt rivning

Bullernivå och energifångst

Påverkan på landskapsbilden, natur- och kulturmiljö

Nollalternativ, hushållnings- och kretsloppsprincipen

Lokalisering

Skadeståndsansvar

Vindkraftverk i Östra Göinge kommun

Allmänt

Formaliafel

Sammanfattning av yttrandet

Felaktigt angreppssätt

Felaktigt underlag

Lågfrekvent buller

Felaktig buller- och skuggundersökning

Felaktig vindhastighet

Felaktig effektiv

Skadeståndsrätt enligt Miljöbalken kap. 32

Kulturintressen totalnegligerade

Vindkraftverk vid Rögle och Västraby i Helsingborgs kommun

Allmänt

Anläggningen

Alternativ

Miljökonsekvenser

Samråd

Teknisk beskrivning

Miljömål

Planförhållanden m.m.

Energipolicy

Riktlinjer och övriga rekommendationer

Nulägesbeskrivning

Fåglar och fladdermöss

Landskapsbilden

Naturresurser

Framtida klimatförändringar

Nollalternativet

Egenkontroll

Samlad bedömning

Samrådsyttrande över vindkraft vid Ballingslöv, Hässleholm kn,

Allmänt

Allmänt

Vindkraftparkens omfattning och utformning

Förutsedd miljöpåverkan

Yttrande ang. vindkraftverksstation Deranäs, Ljungby kommun

Inledning

Ärendet

Teknisk beskrivning

Natur- och kulturmiljöer m.m.

Yttrande över Hönsaholma vindkraft, Perstorps kn ,

Presentation, produktion och miljönytta

Teknisk beskrivning samt vindförhållanden

Landskapsbild, buller och skuggor samt bildmontage

Yttrande över prospekt Algustorp vindkraft, Hässleholms kommun

Allmänt

Formalia

Verksamhetsbeskrivning

Vindkraftsteknik

Natur- och kulturmiljö

Buller, skuggor och fotomontage

Yttrande över två (2) vindkraftverk, VKV, å Reslöv 7:2, Eslövs kn

Allmänt

Vindförhållanden på platsen - specifikation vindkraftverk

Beräkning av buller

Yttrande över vindkraftverk på Allerum, Helsingborgs kommun

Yttrande över vindkraftverk, VKV, på Trundön, Piteå kommun

Sammanfattning

Planförhållanden med hänsyn till befintlig fritidsbebyggelse

Förutsättningar

Presentation av projektet

Miljökonsekvensbeskrivning

Beräkning av skuggor

Landskapsbilden

Lågfrekvent buller

Yttrande över vindkraft vid Nävlinge, Hässleholms kn

Buller

Övrigt

Översiktplan över vindkraft för Höörs kommun

Allmänt

Policy

Sakfel i föreliggande förslag

Fredade områden

Sakfel ang. störningar

Översiktsplan över vindkraft för Ödeshögs kommun

Yrkande

Felaktigt tillvägagångssätt och oriktigt underlag

Missvisande bullerundersökning

Alltför låg vindhastighet

Vindkraftverk i skog ineffektiv

Kommande skadeståndsrätt förträngd

Kultur- och turistintressen negligerade

Sammanfattning och slutsatser

Detaljgenomgång

Över Energimyndighetens rapport ”Nytt planeringsmål för vindkraften år 2020”

Allmänt

Energimyndighetens nya mål

Realistisk effektivitet och kostnadsbedömning

Skillnad mellan realism och Energimyndighetens nya mål

Subventioner jämfört med spotpris

Utbyggnad av reglerkraft och stamnät av nöden

”One stop shop” like Mc Donald´s Drive In

Miljökrav bör skärpas i stället för att tas bort

Slutsatser

Efter en genomgång av Energimyndighetens nya mål kan följande slutsatser dras:

ÖVERKLAGANDEN

Klagan över bygglov och yttrande om bygglovsansökan för vindkraft å Uddarp 1:2, Östra Göinge kn, Skåne län

För sen underrättelse om bygglov och om förlängning av bygglov

Lokalisering

Markanvändning och ekonomiska intressen:

Buller och skuggor

Jämförelse med Miljödomstolen mål M3427-09

Klagan över dom beträffande bullermätningar vid vindkraftsstation Oxhult, Hishult, Laholms kommun

Allmänt

Konsensus för livsmiljön i Hishult

ÖVRIGT

Bygglov gavs efter felaktiga data

Skuggeffekter bakom med 16-våningshus saknade betydelse

Ett blåst Österlen

Områden för vindbruk överensstämde med bygglovsansökningar

”Buller från vindkraftverk upplevs av många som positivt”

Som tio motorsåg av typ Husqvarna 42 vid fullt varv

Högre lågfrekvent buller för 3-MW vindkraftverk än för normala

Europas produktion av energi från vindkraft 2020

Mångårig kamp för upprättelse

Vindkraft belastar kraftbalansen vid stiltje

Vindkraften osäker då det mojnar eller då det blåser för mycket

Allmänt

Reglerkraftverk krävs ständigt

Dubbelinvesteringar

Duperade politiker

Vindkraftens desinformation gör att vetot bibehålls


Creeper MediaCreeper