Expropriation och rätt till väg för vindkraftverk

Claes-Erik Simonsbacka 14 Juli, 2014 20:16 Vindkraftverk, Simonsbacka Permalink Trackbacks (0)

Expropriation är ett bland flera tillvägagångssätt att ta mark i anspråk genom tvång.

Expropriation - Genom expropriation kan till exempel en kommun ta i anspråk fastigheter som ägs av annan än staten om det är av allmänt intresse. Marken frångår då fastighetsägaren och denne mister sin äganderätt. Ersättning skall utbetalas och huvudprincipen är att fastighetsägaren skall vara skadeslös (Julstad, 2010).

Grundtanken med expropriation kan endast ske om samhällsnyttan är tillräckligt stor.

Expropriationslagen (1972:719)
ExL 1 kap. 1§ “Fastighet, som tillhör annan än staten, får tagas i anspråk genom expropriation enligt denna lag med äganderätt, nyttjanderätt eller servitutsrätt. Genom expropriation får även särskild rätt till fastighet upphävas eller begränsas, om rättigheten tillkommer annan än staten.”

ExL 2 kap. 1§ 1st. “Expropriation får ske för att ge en kommun möjlighet att förfoga över mark eller annat utrymme som med hänsyn till den framtida utvecklingen krävs för tätbebyggelse eller därmed sammanhängande anordning.”
Det finns ett flertal fall där högsta instans visar hur betydande de privata intressena kan vara. Detta kan exemplifieras med ett rättsfall som avgjorts i högsta instansen till fördel för privata fastighetsägare där en föreslagen detaljplan ogiltigförklarades eftersom dess genomförande krävde rivning av bostäder (M 91/3343/9, refererad i Karlbro, 2007).

ExL 3 kap. 1§ “Fråga om tillstånd till expropriation prövas av regeringen. Regeringen kan dock överlämna till länsstyrelsen eller, när särskilda skäl föreligger, till annan myndighet att pröva fråga om tillstånd till expropriation, om ansökningen ej har bestritts eller ärendet från allmän och enskild synpunkt är av mindre vikt.”

En stärkt äganderätt - nya ersättningsregler vid expropriation

Faktablad Justitiedepartementet Ju 10.07 · Juli 2010
Ersättning vid expropriation

”Från och med den 1 augusti 2010 gäller nya ersättningsregler för expropriation och andra situationer där fastigheter tas i anspråk med tvång”

"Vad som gäller under en övergångsperiod" - utdrag: Om det är fråga om ledningsrätt tillämpas övergångsbestämmelserna till ledningsrättslagen (1973:1144), om det är frågan om vägrätt tillämpas övergångsbestämmelserna till väglagen (1971:948), etc”

Länkar:
http://www.government.se/content/1/c6/14/96/17/b22283c5.pdf
http://www.regeringen.se/sb/d/12866/a/142413

Rätt till väg kan inte upplåtas till förmån för ej uppförda vindkraftverk utan medgivande från markägaren. Eftersom servitut för väg inte kan upplåtas för en anläggning som inte är uppförd så behövs därmed frivillighet för att få tillgång till byggplatsen med tunga maskiner och dylikt.


Creeper MediaCreeper