Orimliga elnätspriser

Claes-Erik Simonsbacka 14 December, 2013 19:02 Elmarknaden, Simonsbacka Permalink Trackbacks (0)

Elnätspriser

I elnätspriser ingår kostnader för byggande, skötsel och drift av elnät, transport av elen samt mätaravläsning. Kostnaden för att driva elnät kan delas in i kapitalkostnader (avkastning och avskrivning) samt löpande kostnader (påverkbara och icke påverkbara).

Orsaken till de kraftiga kostnadsökningarna framför allt efter år 2009 är, enligt undertecknad, utbyggnaden av elnät för vindkraften. Då inte elnätsbolagen kan ta ut nätintäkter av vindkraftsexploatörerna drabbas vi lokala elkunder/elkonsumenter. Detta föranledde bland andra undertecknad att skriva insändare bl.a. i tidningen NORRAN, se länkar nedan. Tyvärr föranledde debatterna i princip inte till något större engagemang och protester hos t.ex. elbolagens hushållskunder.

Energimarknadsinspektionen (EI)

Energimarknadsinspektion, den myndighet som har till uppgift att granska elnätsbranschen ansåg, som ”elbranschens talesman” år 2011, att 143 av 173 elnätsbolagen skulle kunna höja sina priser ytterligare. I den grupp av elnätsbolag som myndigheten ansåg tog för lite betalt år 2009 ingår eljättarna Eon och Vattenfall.

Elnätsföretagens avgifter till hushåll ökade med mellan 0,4 och 3,1 procent från 2011 till 2012, enligt inrapporterade uppgifter till Energimarknadsinspektionen (EI).

Dom i mål om intäktsramar för 87 nätföretag meddelas den 11 december 2013.

Utdrag ur: Förvaltningsrätten i Linköping har idag 2013-12-11 meddelat dom i mål om intäktsramar för elnätsföretag under tillsynsperioden 2012–2015.

Förvaltningsrätten har bl.a. kommit fram till att Energimarknadsinspektionen inte har haft rätt att tillämpa den s.k. övergångsmetoden. Vidare har förvaltningsrätten fastställt att beräkningen av en rimlig avkastning ska ske med en real kalkylränta före skatt om 6,5 procent

Läs domen här.

Extrema höjningar för elnätskunderna - utdrag: Domarna från Förvaltningsrätten i Linköping idag om elnätsföretagen avgifter kommer att få helt orimliga konsekvenser för elnätskunderna, säger Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör på Energimarknadsinspektionen” som också uttalat att domarna kommer att överklagas till Kammarrätten i Jönköping.

Energimarknadsinspektionen har därför lämnat ett förslag till regeringen om en tydligare och mer detaljerad reglering kring elnätsavgifterna. Det nya regelverket behöver komma på plats inför nästa tillsynsperiod som börjar 2016.” Läs mer här.

Hur länge tänker vi hushållskonsumenter/skattebetalare tiga och acceptera, att okritiska ochokunniga regeringsledamöter (lagstiftare) i riksdag och regering samt beslutsfattare i våra kommuner om elenergiförsörjning kan besluta om ohållbara storskaliga investeringar bl.a. genom kraftiga subventioner i en icke hållbara infrastruktur som vindkraft?

Vem kommer sedan slutligen betala för vindkraftens avvecklingar, om inte vi skattebetalare?

Vi hushållskonsumenter som under de senaste åren ”hudflängts” för mycket kraftiga elnätshöjningarkan, som framgår av domarna, återigen förvänta oss rejäla avgiftshöjningar under kommande år.

Länkar till undertecknads debattartiklar i Norran: [1] [2] [3] [4]


Creeper MediaCreeper