Reflexioner från riksdagshearing om vindkraftsbuller

Redaktionen 25 Februari, 2017 12:07 Vindkraftverk, Insändare vindkraftverk, Samarbete Permalink Trackbacks (0)

Av Ove Björklund

(Detta är en sammanfattning, läs hela i pdf-en längre ner)

Möjligheter för 35 dBA

Den svenska vindkraftsutbyggnaden har genomdrivits med stöd av subventioner och centralt dikterade kriterier. Miljöprövningsdelegationerna har som statens förlängda arm, pressat in vindkraft i det svenska kulturlandskapet, genom tillämpning av felaktiga bullergränsvärden, dygnsmedelvärden och beräkningsmodeller.

Myndigheter och domstolar har varit väl informerade om bullrets störande och pulserande karaktär, amplitudmodulerade övertoner, ljudstötar vid tornpassagen, turbulenseffekter och stort inslag av lågfrekvent ljud och ohörbara infravågor. Rättsprocessen har blockerats genom irrelevant ”praxis” om 40 dBA, som inte beaktar att 60 % av den totala ljudemissionen utgörs av hälsofarligt infra- och lågfrekvent ljud <200 Hz. Tillämpning av dygnsmedelvärde är direkt missledande i områden med lågt bakgrundsljud.

Tydligt stöd för 35 dBA har funnits i Naturvårdsverkets rapporter och svensk forskning:

  • Naturvårdsverkets rapport 6241, 2010. Temperaturinversion och cylindrisk ljudutbredning medför flerdubbel ljudutbredning av lågfrekventa ljudkällor. 3 dBA/dubblerat avstånd = 5-9 km.

  • Naturvårdsverkets kunskapssammanställning, 2011. Sömnstörningar kan inte uteslutas. Riktvärde Lnight bör diskuteras.

  • Långtidsmäaningar. Frekvent amplitudmodulering. Avdrag 5 dBA. C. Larsson, 2014.

Politiker, myndigheter och domstolar har under lång tid förhalat en stärkt lagstiftning. Centralmakten har sänt ut desinformerande vindkraftssamordnare. Expertgruppen för vindkraftsbuller konstaterade besvärande problem 2012, varefter den upplöstes och frågorna begravdes i ett myndighetsnätverk med Energimyndigheten som blockerande aktör. Ministrar med gröna glasögon har konsekvent avvisat återkommande motioner om sänkta gränsvärden.

Under tiden har det dagliga livet raserats för allt fler medborgare. Klagomål på buller och sömnstörningar negligeras. Mörkertalet är stort. Vetenskapliga rapporter talar om höjda kortisolvärden och sjukdoms-symptom vid långtidsexponering. De individuella skillnaderna underskattas. Internationella rapporter om infravågornas effekter är oroande.

Riksdagsman Magnus Oscarsson (KD) inbjöd 2016-11-30 till hearing i riksdagshuset om störande buller från vindkraftverk. Undertecknad hade genom stöd av Rättvis Vind Ödeshög och God Livsmiljö Hylte, möjlighet att deltaga och tillsammans med Föreningen Svenskt landskapsskydd m.fl., framföra synpunkter till Naturvårdsverket och Energimyndigheten.

Det är nu helt ofrånkomligt att statsmakten tillrättalägger de övergrepp som drabbat ett stort antal medborgare. Det är inte hedervärt för de partier som belagt den svenska landsbygden med hälsofarliga bullermattor, att nu skynda vindkraftsbranschen till mötes för att lösa den ekonomiska krisen utan att samtidigt agera för akut sänkning av bullergränsvärdet till 35 dBA för verk i drift och moratorium för slutlig omprövning av regelverk för skydd mot buller och infraenergivågor samt bevarande av biologisk mångfald Naturvårdsverket, Energimyndigheten och Folkhälsomyndigheten har stort ansvar och skyldighet att agera.

Ove Björklund
Föreningen God Livsmiljö Hylte

Reflexioner från riksdagshearing om störningar av vindkraftsbuller 2016-11-30 (PDF)


Demonstration för bättre beslutsunderlag

Urban Zingmark 24 Februari, 2017 17:32 Drabbade, Samarbete, Medborgarinitiativ Permalink Trackbacks (0)

Lördagen den 25 februari samlas deltagare i Stockholm som tagit konstruktiv ställning för bättre beslutsunderlag inför byggandet av vindkraftsanläggningar i Duvhällen och i Sverige överhuvudtaget.

Initiativet kommer från Duvhällens kringboende.

Här finns pressrelease (PDF):

 

Pressrelease 2 demonstration.pdf

Frågor kan ställas till: Esther Koster, arrangör
duvhallenkringboende@hotmail.com, tel 0707 18 60 22


Taktisk reträtt av den lede fi?

Urban Zingmark 23 Februari, 2017 17:25 Elmarknaden, Granberget Permalink Trackbacks (0)

Nordisk Vindkraft AB har troligen insett att länsstyrelsen har överbeläggning för behandling av ansökningar och att det därför kan vara smart att återkalla sin ansökan för Granberget 3, Robertsfors kommun, avseende gruppstation och 21 vindkraftverk. Se avskrivning av ansökan enligt nedan (PDF)!

Beslut Granberget 3.PDF

Nordisk Vindkraft kan genom sitt dotterbolag Klintsjön Vindkraft AB sända ny ansökan vid ett senare tillfälle. De kanske tror att det bara att ändra datum på den gamla ansökan. Man bör dock hålla i minnet att ytterligare konkurrensnackdelar talar emot projektet. Det kan investerarna tänka på där de sitter utrikes i sina skatteparadis. Markägarna på och runt Granberget i Robertsfors får också mer tid att tänka på vilken naturförstöring och ekonomisk risk som projektet innebär för alla parter om någon skulle komma på tanken att försöka med ny ansökan.


Insändare om Polarbröd och vindkraft

Urban Zingmark 09 Februari, 2017 20:07 Klimatet Permalink Trackbacks (0)

Ett e-brev har skickats från Jan Lindström. Här är meddelandet:

Hej Skyddamiljön.nu

Polarbröd stoltserar med att de använder sig enbart av vindkraftsel på sina förpackningar. Borde ni inte ha en lista med företag som gör att man kan undvika att indirekt stödja vindkraft? Meddela även företagen att de är med på listan. Kan också tipsa om att Vattenfall är en av de få el-leverantörer som kan leverera el helt utan vindproduktion.

Svar:

Hej Jan,

Tack för meddelandet med förslag. Vårt huvudtema är drabbade människor, djur och natur. Vi hinner bara skriva och kommentera en liten del. Polarbröd och ofrivilligt stöd av vindkraft är inte en långsiktigt hållbar strategi. Både butiker och konsumenter påtvingas något som man kanske inte vill ha. Ikea är troligen det största konsumentvaruföretaget i världen som stoltserar med vindkraft i sin marknadsföring. Med tanke på den snabba utvecklingen för solkraft måste nog de företag som vill profilera sig tänka på att byta strategi. Då kan vi erbjuda annonsering som bygger på etik.


Behöver vi en ny benämning - klimatvurmare?

Urban Zingmark 07 Februari, 2017 20:23 Klimatet Permalink Trackbacks (0)

Linköpings universitet har såväl klimatforskare som debattörer. Till debattörerna kan räknas Ingemar Nordin,med bakgrund som professor i vetenskapshistoria. Hans textproduktion som klimatförnekare i hägnet av Stockholmsinitiativet är kopiös, åtminstone i ögonen hos oss somäven lever ett liv utanför bloggosfären och dagspressens debattsidor. 

En yngre generation som odlats i Linköpings universitet – Jomas Anselm, professor och Martin Hultman, docent – är intressanta eftersom de arbetat många år med klimatforskning. Här ett urval av deras produktion i bokform:

  • Anshelm, J. (2012):  Kampen om klimatet. Miljöpolitiska strider i Sverige 2006-2009. Pärspektiv förlag, Malmö.
  • Anshelm, J. & Hansson, A. (2011): "Climate change and the Convergence between ENGOs and Business", Environmental Values, 2011:1, s 75-94
  • Anshelm, Jonas & Hultman, Martin, Discourses of global climate change: apocalyptic framing and political antagonisms, 2015
  • Hultman, Martin, 'Gröna män?: konceptualisering av industrimodern, ekomodern och ekologisk maskulinitet', Kulturella perspektiv, 2016(25):1, s. 30-41, 2016

Det är svårt att frigöra sig från tanken att Anselm och Hultman också driver egna uppfattningar. Det visar ett blogginlägg av Hultman. Han går långt i beskrivningen av klimatförnekare. Begreppsapparaten kan utökas anser vi. Supermiljöbloggen är exempel på debattörer som klimatförnekarna brukar kalla klimatkramare, som är menat som en nedsättande benämning när det inte anses OK att tala om bögar, kommunister, veganer etc.

Alla bör få komma till tals, tycker SkyddaMiljön. Därför föreslår vi klimatvurmare som benämning på alla de medborgare, ingenjörer, professorer, debattörer, gastronomer, vegetarianer, livsbejakare som använder sin yttrandefrihet och tar spjärn mot klmatförnekare.

SMB DEBATT
”Vad beror klimatförnekelse på?”
Onsdagen den 1 februari 2017, kl. 13.38

I och med av­slö­jan­de­na om att SD anser att SMHI bedriver pro­pa­gan­da verkar fler och fler fått upp ögonen för den kli­mat­för­ne­kel­se som finns i partiet. För oss som studerat kli­mat­frå­gan från en tvär­ve­ten­skap­lig kun­skaps­bas är detta ingen nyhet, skriver Martin Hultman från Lin­kö­pings Uni­ver­si­tet idag i en de­battar­ti­kel på Su­permil­jö­blog­gen. Läs här.

Redaktören för Supermiljöbloggen lägger dessutom in känslor när Hultman avbildas mot bakgrund av det blånande, blå havet. Låt oss här på denna blogg bidra med hurEsaias Tegnér skaldade år 1817.

Sång till solen
Väl, så rulla ditt klot
uti ljus och gå gladt
din förklaring emot!
Efter långvarig natt
skall jag se dig en gång
i ett skönare blå;
jag skall helsa dig då
med en skönare sång.


Om förmodade klimatförnekare

Urban Zingmark 06 Februari, 2017 16:16 Klimatet Permalink Trackbacks (0)

Klimatupplysningen, Stockholmsinitiativet, har en sida med länkar

Den annars så ordrika sajten har ingen kommentar om sitt urval länkar. Några av länkarna har svensk hemmahörighet som till exempel:

  • Föreningen Svenskt Landskapsskydd (övriga länkar)
  • Fria Vindar (kampen i media)

Dessa sajter har inte satt upp Klilmatupplysningen på sin lista över länkar.

Den fråga som många ställer sig är huruvida FSL respektive FV känner sig bekväma med att förekomma på Klimatupplysningens lista. Skyddamiljön.nu finns inte med på listan, men i ett hörn längst ned, "Bloggkommentarer" som fungerar som deras skamvrå. Det känner vi oss helt bekväma med!


Propagandafilm med ofärdig forskning

Urban Zingmark 03 Februari, 2017 23:23 Vindkraftverk, I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

TV4 ger sig in på propagandistiska påståenden om vindkraft. Nedisning av rotorblad och produktionsbortfall är ett känt problem i Sverige sedan åtminstone 7 år. Lika länge har branschen påstått av problemet är löst eller nästan löst. Men det har varit grundlösa påståenden. Nu är ett en grupp i Luleå som ställer ut löften, men utan att visa hur det hela ska gå till. Lite mer konkret bör man vara och det borde även TV4 förstå när vindkraftbranschen återigen kommer med påståenden som inte kan verifieras.

Dessutom borde man inte bara tala om lönsamhet. Iskast utgör en risk för människor och djur.


Reklamfilm för transport av rotorblad

Urban Zingmark 02 Februari, 2017 23:10 Vindkraftverk, I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Om SVT kan visa propagandafilm "Det våras för sol och vind" skulle man lika gärna kunna visa denna reklamfilm. Filmen visar hur kraftfull kombination av människor och maskiner transporterar rotorblad som är mer än 50 meter långa. Ett blad sätts på ett flak som kan manövreras så att ekipaget kan klara 212 kurvor längs vägen upp till bergets topp, hus nära vägen, elledningar och andra hinder. Filmen visar INTE den naturförstöring som den 5,5 km långa vägen medfört. Skador på djurliv och mänskligt liv visas INTE.

Gör ett tankeexperiment med transporter i Lapplandsfjällen eller Höga kusten!


Creeper MediaCreeper