Några grannfastighetsaspekter

Claes-Erik Simonsbacka 24 September, 2014 20:07 Insändare vindkraftverk Permalink Trackbacks (0)

Med stöd vilken/vilka svensk(a) rättsakter(er) har Kommunerna vanligtvis bedömt/bedömer att vindkraftverkens grannfastighetsägare som inte avtalat om markupplåtande eller intrång under vindkraftverkets(ens) livslängd alltid obehindrat ska kunna ta sig till och använda/bruka sin mark/egendom inom vindkraftverkets(ens) skyddsområde/säkerhetsområde då vindkraftverk är i drift utan att behöva tänka sig/befara, att bli utsatt för vindkraftverkets(ens) livsfarliga säkerhetsrisker genom fallande och/eller utkastade föremål oavsett årstid?

Miljöbalken innehåller bl.a. följande skrivning i 2 kap.6 §: För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön”. Notera, att det inte står ”utan intrång och olägenhet” utan lagen talar om att minimera intrång och olägenheter. Det finns ärenden där bygglov meddelats efter bedömning av att det inte förelegat någon fara för människors säkerhet och inte heller någon betydande olägenhet för ägaren av en grannfastighet när grannfastigheten omfattas av obebyggd jordbruksmark förhållandevis nära vindkraftverket.

Miljöbalken 1. kap., 1:a §, punkt 4: Miljöbalken skall tillämpas så, att: mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas”. Detta innebär att myndigheter väger ekologiska, sociala, kulturella och samhällsekonomiska intressen mot varandra och kommer fram till en kompromiss. Detta innebär då också att alla som bor i Sverige enligt myndigheterna måste tåla sådana kompromisser. Med andra ord, grannfastighetsägare måste alltså tåla en viss påverkan från verksamheter enligt miljöbalken, så länge den inte överskrider någon viss odefinierad nivå. Sedan kan man enligt myndigheterna kanske diskutera hur kompromissen bör se ut. Slutligen är det en bedömningsfråga för mark- och miljödomstolarna. Myndigheterna följer mark- och miljödomstolarnas praxis. Tillträde till annans mark medges i miljöbalken 28 kapitlet, 2 §. Ersättning för sådant intrång får inte myndigheterna själv besluta om (se miljöbalken 22 kapitlet, 26 §). Där måste fastighetsägaren själv väcka talan inför mark- och miljödomstol, enligt miljöbalkens 32 kapitel.

I 32 kap. miljöbalken finns regler om skadestånd. I en rättslig process om sådan skadestånd är huvudregeln, att den part som förlorar målet ska ersätta motpartens rättegångskostnader. Enskilda som processar omfattas dock av rättshjälpslagen (1996:1619) och kan därmed beviljas rättshjälp för att ha ekonomiska resurser för att anlita juridiskt biträde i en rättsprocess. Har man rättsskydd i sin hemförsäkring är det i stället försäkringen som får tas i anspråk för att täcka kostnaderna för rättsprocessen. Fri rättshjälp där man inte betala någonting alls för att få anlita juridiskt biträde i tvist finns inte i svensk rätt. Däremot finns regler för hur den slutliga fördelningen av rättegångskostnader i olika typer av mål skall ske.

Vindkraftverk utgör ett allvarligt ingrepp i allemansrätten, som är inskriven i Regeringsformen (2 kap. 18 §) – en av Sveriges fyra grundlagar. Detta medför t.ex. att skog inte kan avverkas och mark brukas innanför riskområdet/förbudsområdet med beaktande av bl.a. Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1981:15, SKYDD MOT SKADA GENOM RAS, om berörda vindkraftverk inte är avställda under avverkningstiden. Detta gäller naturligtvis också för annan odling, bär-, svampplockning, etc. Även möjlighet till eftersök av trafikskadat och/eller skadeskjutet vilt inom riskområdet/förbudsområdet förhindras. Inte heller renägare kan hämta sina renar inom förbudsområdet/riskområde/skyddsområde, om inte berörda vindkraftverk är avställda. Hämtas t.ex. renar då vindkraftverk är i drift (roterar) och i bruk (roterar) sker det på egen risk, om förbudsskyltar finns uppsatta.

PS. Utgå inte ifrån att prövningsmyndigheter inhämtar synpunkter av grannfastighetsägare!


Vindkraftverkens säkerhet och riskavstånd

Redaktionen 23 September, 2014 15:19 Insändare vindkraftverk Permalink Trackbacks (0)

Brev till regeringen från Claes-Erik Simonsbacka, Bureå: Ang. Vindkraftverkens säkerhet och riskavstånd till väg och järnväg.

Läs här.


Vart tog alla krypto-sd:are vägen?

Urban Zingmark 13 September, 2014 22:30 Annat Permalink Trackbacks (0)

Det har funnits en hel del motståndare till vindkraft som stött Sverigedemokraterna. Så har vi förstått opinionen genom kontakter i vårt nätverk. Sverigedemokraterna är det enda riksdagsparti som öppet förklarat sitt motstånd mot vindkraft. På kommunnivå finns däremot betydande variationer, där fler partier kan vara motståndare till vindkraft. Inga data är kända hur många vindkraftmotståndare som fram till idag stött Sverigedemokraterna.

Strukturella problem på temat nazism och rasism i Sverigedemokraterna har under åren debatterats i media. Ett stort antal händelser har verifierat. Händelser har gett svarta rubriker med allt från misshandel och hot med järnrör till dagens hype att partiledaren Jimmie Åkesson har ett spelmissbruk. De vindkraftmotståndare som tidigare stött och tagit stöd av Sverigedemokraterna har i takt med händelseutvecklingen blivit allt mindre benägna att öppet erkänna sitt stöd.

Vindkraftmotståndare som drabbats av vindkraftens skadeverkningar har ofta kämpat i många, många år för att få rättvisa och ett värdigt liv för sig och sin familj. Kampen har i lika hög grad gällt gemensamma värden för människor, djur och natur. Uppfattningen om korrupta exploatörer, politiker och rättsvårdande instanser har fått spridning och fäste. Men alla drabbade har inte orkat med att invänta rättvisa och har i desperation sökt stöd hos Sverigedemokraterna. När nu skandal efter skandal fått publicitet torde stödet av Sverigedemokraterna för denna grupp - krypto-sd:are - framstå som något djupt problematiskt.


Wachtmeister och Persson, FSL, kräver nya tag

Redaktionen 03 September, 2014 14:26 Vindkraftverk, Insändare vindkraftverk, I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Föreningen Svenskt landskapsskydd i Norrbottens-Kuriren:

obekväma sanningar för den heliga kon, vindkraft

Läs här.


Berättelse från Brattberget - 2014 - del 2

Inger Almström 02 September, 2014 11:06 Insändare vindkraftverk, Drabbade, Anmälningar och överklaganden, Brattberget Permalink Trackbacks (0)

Detta är del 2 av Inger Almströms texter från 2014. Här är 2014 - del 1 och del 3.

Klicka på artikelrubriken och bläddra till längst ner för att se det senaste.

 (Läs mer)


Naturskyddsföreningen har pengar

Urban Zingmark 01 September, 2014 21:20 Vindkraftverk, Samarbete Permalink Trackbacks (0)

Pengar till kostnadsfria kurser hos Naturskyddsföreningen för att visa att riskerna för fågeldöd som orsakas av vindkraftverk kan elimineras…

Vi lämnar fältet fritt för reflektioner… Vem betalar?


Creeper MediaCreeper