Vad gör Naturskyddsföreningen I Robertsfors?

Urban Zingmark 28 Juli, 2014 23:31 Insändare vindkraftverk Permalink Trackbacks (0)

Tack och lov finns det lokala grupper i Naturskyddsföreningen som har integritet och mod att gripa in när vindkraftverken hotar människor och natur. I Sydnärke har David Tverling från lokala Naturskyddsföreningen tagit ett initiativ för att sprida kunskap om skadeverkningarna från en s.k vindkraftspark som planeras av Nordisk Vindkraft AB.

Läs mer här.

I Robertsfors har Naturskyddsföreningen inte reagerat på de 25 monsterverk, 211 meter höga, som Nordisk Vindkraft planerar på Granberget i Robertsfors. Naturskyddsföreningen i Robertsfors har en dyster bakgrund bland annat som tillskyndare av ett fuskbygge i branschen för farligt avfall, RagnSells Fagerliden. Under de fem år som vindkraft diskuterats i Robertsfors har två ordföranden och ett antal styrelsemedlemmar i lokala Naturskyddsföreningen vägrat besvara frågor från SkyddaMiljön.nu som är en ideell förening och ett nätverk för miljön.

När kommer Naturskyddsföreningen i Robertsfors med sin ordförande fram i dagsljuset för att diskutera planerna som Nordisk Vindkraft har?


Festen är över

Redaktionen 24 Juli, 2014 23:06 Insändare vindkraftverk, I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Insänt idag i Hallandsposten (länken kräver tyvärr inloggning och prenumeration)

Tragisk och onödig exploatering
Kommentar till Göran Sidén, 6/7

Lektor Göran Sidén vägrar att inse att festen är över. Den kraftiga subventioneringen och panikartade avställningen av tysk kärnkraft har lett till en kraftig baksmälla.

Subventionerad vindkraft har företräde till kraftnäten och medför obalans i energisystemen. Kolkraftverken blir olönsamma. Glödbäddarna sprider klimatgaser, tills de åter behövs. Kärnkraftavvecklingen medför ökat behov av kolkraft, rysk naturgas och fransk kärnkraft.

Eon och RWE kräver 450 miljoner euro som ersättning för kärnkraftavvecklingen och har rätt till skatteåterbäring på 2 200 miljoner euro. Staten undersöker hur man skall subventionera de förlusttyngda kolkraftverken, för att ha kapacitet när sol och vind inte täcker behovet.

Den natursköna delstaten Bayern har satt ett minimiavstånd på tio gånger vindkraftverkets höjd eller 1,5 till 2 kilometer mellan verk och bostad, vilket skulle omöjliggöra vindkraftsetablering i de flesta svenska kommuner. Tyska vindkraftverk dödar 300 000 fladdermöss per år, varav 70 procent från Skandinavien och Östeuropa. Forskarna varnar för ekologisk kollaps. Eons tredje försök att kringgå Hylte kommuns avslag för sex vindkraftverk i Kinnared är beklämmande.

Problemen hopas också i Halland. Triventus har redovisat underskott på cirka 200 miljoner kronor, trots årligt stöd med en miljon kronor per verk. Den rekonstruerade verksamheten tas över av Sidéns eget företag Eolus, vars affärsidé är att sälja verken. Ofta till utlandet.

Arise säljer de tre Stjernarpsverken till Örebro och Kumla kommuner, som kan få skattefrihet på bekostnad av halländsk boendemiljö, turistlandskap och arbetsmiljö i bergtäkten mellan verken. Avståndet mellan verk och arbetsplats är 175-225 meter. I Laholm gäller 500 meter till ett havererat verk.

Den fortsatta exploateringen av Nissadalen och inlandet är både tragisk och onödig. Den danske ekonomen Wimmer konstaterar tecken på vindkraftsbubbla och anser att verk under 3 megawatt är olönsamma. Det svenska vindkraftsmålet är 20 terrawattimmar (TWh). Givna tillstånd uppgår redan till 27 TWh för ineffektiva och miljödestruktiva verk och ytterligare 45 TWh prövas. Alternativen är många och effektivare. Miljöbalkens principer för försiktighet, bästa lokalisering och teknik är tyvärr en parodi.

Ove Björklund


Nordisk Vindkraft lovar och lovar

Urban Zingmark 22 Juli, 2014 21:54 Floskeltoppen Permalink Trackbacks (0)

Kan man tro på ett storbolag som uttrycker sig så oklart?

Läs texten

Texten är späckad med löften om effekter av att bygga vindkraftverk. I texten försöker man locka med pengar till andra ändamål. (Kritikerna kallar det mutor.) Nordisk Vindkraft kallar betalningen till byn, föreningen eller kommunen för ETT BYGDEMEDEL.

Nordisk Vindkraft gör en språklig vridning av ordet bygdemedel. Här läggs in en betydelse om att det är frågan om ett medel för bygden, "ett bygdemedel". Vad menar Nordisk Vindkraft egentligen?

Kan man tro på floskler som "Hur gynnar vindparken bygden?" Sanningen är ju den att en storskalig miljöförstöring planeras. Fåglar kommer att massakreras i tusen och åter tusen av de 211 meter höga vindkraftverken. Tänk om det vore bygget av ett minfält för att lemlästa fienden. Skulle det kallas "minpark"?


Expropriation och rätt till väg för vindkraftverk

Claes-Erik Simonsbacka 14 Juli, 2014 20:16 Vindkraftverk, Simonsbacka Permalink Trackbacks (0)

Expropriation är ett bland flera tillvägagångssätt att ta mark i anspråk genom tvång.

Expropriation - Genom expropriation kan till exempel en kommun ta i anspråk fastigheter som ägs av annan än staten om det är av allmänt intresse. Marken frångår då fastighetsägaren och denne mister sin äganderätt. Ersättning skall utbetalas och huvudprincipen är att fastighetsägaren skall vara skadeslös (Julstad, 2010).

Grundtanken med expropriation kan endast ske om samhällsnyttan är tillräckligt stor.

Expropriationslagen (1972:719)
ExL 1 kap. 1§ “Fastighet, som tillhör annan än staten, får tagas i anspråk genom expropriation enligt denna lag med äganderätt, nyttjanderätt eller servitutsrätt. Genom expropriation får även särskild rätt till fastighet upphävas eller begränsas, om rättigheten tillkommer annan än staten.”

ExL 2 kap. 1§ 1st. “Expropriation får ske för att ge en kommun möjlighet att förfoga över mark eller annat utrymme som med hänsyn till den framtida utvecklingen krävs för tätbebyggelse eller därmed sammanhängande anordning.”
Det finns ett flertal fall där högsta instans visar hur betydande de privata intressena kan vara. Detta kan exemplifieras med ett rättsfall som avgjorts i högsta instansen till fördel för privata fastighetsägare där en föreslagen detaljplan ogiltigförklarades eftersom dess genomförande krävde rivning av bostäder (M 91/3343/9, refererad i Karlbro, 2007).

ExL 3 kap. 1§ “Fråga om tillstånd till expropriation prövas av regeringen. Regeringen kan dock överlämna till länsstyrelsen eller, när särskilda skäl föreligger, till annan myndighet att pröva fråga om tillstånd till expropriation, om ansökningen ej har bestritts eller ärendet från allmän och enskild synpunkt är av mindre vikt.”

En stärkt äganderätt - nya ersättningsregler vid expropriation

Faktablad Justitiedepartementet Ju 10.07 · Juli 2010
Ersättning vid expropriation

”Från och med den 1 augusti 2010 gäller nya ersättningsregler för expropriation och andra situationer där fastigheter tas i anspråk med tvång”

"Vad som gäller under en övergångsperiod" - utdrag: Om det är fråga om ledningsrätt tillämpas övergångsbestämmelserna till ledningsrättslagen (1973:1144), om det är frågan om vägrätt tillämpas övergångsbestämmelserna till väglagen (1971:948), etc”

Länkar:
http://www.government.se/content/1/c6/14/96/17/b22283c5.pdf
http://www.regeringen.se/sb/d/12866/a/142413

Rätt till väg kan inte upplåtas till förmån för ej uppförda vindkraftverk utan medgivande från markägaren. Eftersom servitut för väg inte kan upplåtas för en anläggning som inte är uppförd så behövs därmed frivillighet för att få tillgång till byggplatsen med tunga maskiner och dylikt.


Svensk Vindenergi tänker fel

Urban Zingmark 14 Juli, 2014 19:16 Drabbade, I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Närhelst man ser spåren av pressmeddelanden från Svensk Vindenergi frågar man sig: Vad är det som är feltänkt denna gång?

Läs i ATL

Hur kan Svensk Vindenergi tro att allmänheten, skattebetalarna ska vilja tillskjuta mer pengar till vindkraft? Utvecklingen har visat att satsningen och subventionerna till vindkraft är ett megafiasko. En samhällsekonomisk kalkyl kan visa på de stora ekonomiskaförlusterna. De skador som uppstått för natur, djur och människor måste tas med i kalkylen. Idag betalar inte vindkraftexploatörerna för de stora skador som uppkommer. Inte nog med det, denna destruktiva näring är inte ens intresserad eller kapabel att förstå vilka skador man ger upphov till.

När Svensk Vindenergi i sina pressreleaser börjar diskutera de skador som ekonomer, tekniker, biologer, kulturvetare och framför allt de drabbade har konfronterats med, då kan den stora läkningsprocessen inledas efter ett trauma i apokalyptiska dimensioner. Men tyvärr kommer vi nog under en övergångstid få se dessa enfaldiga och tomma texter som kommer av pressreleaser från Svensk Vindenergi.


Creeper MediaCreeper