Arrendekontraktsfällan

Claes-Erik Simonsbacka 06 Maj, 2014 18:55 Insändare vindkraftverk, Simonsbacka Permalink Trackbacks (0)

Är privata markägare verkligen medvetna om den legala innebörden av innehållet i deras arrendekontrakt?

Vindkraftsbolagen är en av få industrier som väljer att arrendera istället för att köpa mark. Allt fler markägare har i efterhand börjat fundera över vad arrendet/nyttjanderätten egentligen innebär. Har fått ta del av ett kontrakt där det bland annat står, att det betongfundament som vindkraftverket vilar på ej är vindkraftsföretagets ansvar vid en eventuell nedmontering. Istället rekommenderas markägaren att bila bort 30 cm av översta delen av fundamentet och sen jordtäcka. Men får t.ex. ett armerat betongfundamentet som väger cirka 1300 ton bara lämnas kvar i marken och vad gäller egentligen enligt miljöbalken (MB)? Enligt MB gäller följande: Den som innehar avfall ska se till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt (15 kap. 5 a § miljöbalken). Att lägga/lämna betongavfall i naturen är inte att ta hand om det på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. Gör man det kan det anses som nedskräpning 15 kap. 30 § miljöbalken. Det är straffbart enligt 29 kap. 7 § miljöbalken och kan innebära böter eller fängelse i upp till ett år. Totalkostnaden för att bara sönderdela, frakta bort och deponera ett fundament beräknas uppgå till närmare fem (5) miljoner kronor. Det finns alltså all anledning för markägarna att känna oro då de åtminstone i andra hand kan bli ansvariga för verksamheten.

En annan fråga är vad som händer med vindkraftsverk/-parker, t.ex. vid ett vindkraftsbolags/verksamhetsutövarens konkurs? Vem blir ansvarig för all företagssanering av vindkraftverk med ingående vingar/rotorblad, innehållande bl.a den miljöfarliga ämnet bisfenol A, återställning av marken, etc. vid en konkurs där konkursboet saknar ekonomiska medel för saneringen? När tillstånd enligt MB ges till vindkraftsverksamhet och tillståndet förenas med villkor om att säkerställa kostnader för återställningsåtgärder ska återställningsåtgärderna framtas i samråd med markägare, för arbetet ansvariga kommunala nämnder och tillsynsmyndigheten. Enligt undertecknad binds markägaren och kommunen till kostnadsansvar om konkursboet saknar ekonomiska medel för saneringen/åtgärderna.

Vad undertecknad kunnat utröna finns inte i MB stipulerat något producentansvar som innebär producenternas ansvarar för att ta hand om och destruera avfall från vindkraftverkens rotorbladen (glasfiberarmerad epoxiplast) som bl.a. innehåller det miljöfarliga ämnet bisfenol A. Om inte ett tydligt producentansvar införs i MB som inkluderar om omhändertagande och destruktion är sannolikheten stor avfallet, rotorbladen, under vindkraftverkens livscykel kommer, att dumpas i naturen då ett hållbart fungerande återvinningssystem inte finns i dag. Att även lägga/lämna detta avfall i naturen är inte att ta hand om det på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. Gör man det kan det också anses som nedskräpning 15 kap. 30 § miljöbalken. Det är straffbart enligt 29 kap. 7 § miljöbalken och kan innebära böter eller fängelse i upp till ett år.

Vilka kostnader för ett långsiktigt hållbart omhändertagande och destruktion av vindkraftverkens rotorblad kommer att bli i framtiden för avfallsinnehavarna, är svårt att sia om i dag.

Beträffande fundament, se denna länk.

Läs hela texten här (pdf).


Creeper MediaCreeper