Berättelse från Brattberget - 2013

Inger Almström 31 December, 2013 12:50 Insändare vindkraftverk, Drabbade, Anmälningar och överklaganden, Brattberget Permalink Trackbacks (0)

Vi har skrivit mycket om läget i Brattberget, Arvidjaur. Nyligen Kampen om Brattberget, Arvidsjaur fortsätter.

En av de drabbade i området, Inger Almström, ordförande för föreningen Livskvalitet för Stöverberg, berättar för skyddamiljön.nu om situationen, och vi väljer att publicera det helt ograverat allt eftersom. Ansvaret för innehållet är helt författarens.

Bläddra längst ner för att se det senaste.

Denna artikel är från året 2013. Här finns följande texter för år 2014.

 (Läs mer)


Orimliga elnätspriser

Claes-Erik Simonsbacka 14 December, 2013 19:02 Elmarknaden, Simonsbacka Permalink Trackbacks (0)

Elnätspriser

I elnätspriser ingår kostnader för byggande, skötsel och drift av elnät, transport av elen samt mätaravläsning. Kostnaden för att driva elnät kan delas in i kapitalkostnader (avkastning och avskrivning) samt löpande kostnader (påverkbara och icke påverkbara).

Orsaken till de kraftiga kostnadsökningarna framför allt efter år 2009 är, enligt undertecknad, utbyggnaden av elnät för vindkraften. Då inte elnätsbolagen kan ta ut nätintäkter av vindkraftsexploatörerna drabbas vi lokala elkunder/elkonsumenter. Detta föranledde bland andra undertecknad att skriva insändare bl.a. i tidningen NORRAN, se länkar nedan. Tyvärr föranledde debatterna i princip inte till något större engagemang och protester hos t.ex. elbolagens hushållskunder.

Energimarknadsinspektionen (EI)

Energimarknadsinspektion, den myndighet som har till uppgift att granska elnätsbranschen ansåg, som ”elbranschens talesman” år 2011, att 143 av 173 elnätsbolagen skulle kunna höja sina priser ytterligare. I den grupp av elnätsbolag som myndigheten ansåg tog för lite betalt år 2009 ingår eljättarna Eon och Vattenfall.

Elnätsföretagens avgifter till hushåll ökade med mellan 0,4 och 3,1 procent från 2011 till 2012, enligt inrapporterade uppgifter till Energimarknadsinspektionen (EI).

Dom i mål om intäktsramar för 87 nätföretag meddelas den 11 december 2013.

Utdrag ur: Förvaltningsrätten i Linköping har idag 2013-12-11 meddelat dom i mål om intäktsramar för elnätsföretag under tillsynsperioden 2012–2015.

Förvaltningsrätten har bl.a. kommit fram till att Energimarknadsinspektionen inte har haft rätt att tillämpa den s.k. övergångsmetoden. Vidare har förvaltningsrätten fastställt att beräkningen av en rimlig avkastning ska ske med en real kalkylränta före skatt om 6,5 procent

Läs domen här.

Extrema höjningar för elnätskunderna - utdrag: Domarna från Förvaltningsrätten i Linköping idag om elnätsföretagen avgifter kommer att få helt orimliga konsekvenser för elnätskunderna, säger Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör på Energimarknadsinspektionen” som också uttalat att domarna kommer att överklagas till Kammarrätten i Jönköping.

Energimarknadsinspektionen har därför lämnat ett förslag till regeringen om en tydligare och mer detaljerad reglering kring elnätsavgifterna. Det nya regelverket behöver komma på plats inför nästa tillsynsperiod som börjar 2016.” Läs mer här.

Hur länge tänker vi hushållskonsumenter/skattebetalare tiga och acceptera, att okritiska ochokunniga regeringsledamöter (lagstiftare) i riksdag och regering samt beslutsfattare i våra kommuner om elenergiförsörjning kan besluta om ohållbara storskaliga investeringar bl.a. genom kraftiga subventioner i en icke hållbara infrastruktur som vindkraft?

Vem kommer sedan slutligen betala för vindkraftens avvecklingar, om inte vi skattebetalare?

Vi hushållskonsumenter som under de senaste åren ”hudflängts” för mycket kraftiga elnätshöjningarkan, som framgår av domarna, återigen förvänta oss rejäla avgiftshöjningar under kommande år.

Länkar till undertecknads debattartiklar i Norran: [1] [2] [3] [4]


Namninsamling mot vindkraftverk - igen!

Redaktionen 11 December, 2013 23:05 Samarbete, Bra!, Simonsbacka, Nya media Permalink Trackbacks (0)

Vi kräver förändringar i lagstiftningen för vindkraftverkens tillstånds- och rättsprocesser!

Så heter en av de många namninsamlingar som gjorts mot vindkraft, denna av Claes-Erik Simonsbacka. Här är fler!

Fördelning av namnunderskrifter per län från petitionens namninsamlingslista ser ut så här (klicka för större):

Läs texten nedan: (Läs mer)


Riksrevisionens rapport kritiserar

Redaktionen 11 December, 2013 22:45 Elmarknaden, Samarbete, Bra! Permalink Trackbacks (0)

Så här har Patrik Erixon, Kroxeryd Gård, Ödeshög rapporterat idag till sina kontakter landet runt!


Rapport från Claes Norgren och Lena Björk, vem har inspelen till riksrevisionen för FSLs räkning idag?

Då tillvaron tillsynes rämnar till förtret för landsbygdens befolkning och de svenska företagarnas konkurrensförmåga och skattebetalarna då insikt och kompetensen lyser med sin frånvaro kring regeringen Reinfeldt.

Risk för onödigt dyra och otillräckliga klimatinsatser heter artikeln på Riksrevisionens webplats.

Citat:

Den övergripande slutsatsen är att det finns en risk att staten inte använder sina styrmedel inom klimat- och energipolitiken så att utsläppen minskar i enlighet med klimatmålen och till rimliga kostnader. Kostnaderna för att minska utsläppen har hittills varierat kraftigt. Exempelvis är priset i EU:s handelssystem cirka 40 kronor per ton, medan den svenska koldioxidskatten är 1 080 kronor per ton.

Granskningen visar också att det saknas prioriteringar och samordning mellan klimatmålen och andra samhällsmål både på kort och på lång sikt. Detta leder till en osäkerhet för företag och medborgare, till exempel när de ska fatta beslut om investeringar i ny teknik som kan minska utsläppen. En förutsättning för att åstadkomma betydande utsläppsminskningar är stora tekniksprång som ännu inte har inträffat.

Hela Riksrevisionens rapport finns här, vilket en del har skäl att noga ta del av.

Se Riksrevisionens egen film nedan.


 


Creeper MediaCreeper