Nystart

Urban Zingmark 24 December, 2012 20:54 Föreningsnytt, Om oss, På gång! Permalink Trackbacks (0)


Klicka för större

Vi startade ett nätverk sommaren 2010 i samband med en stor manifestation i Skåne mot vindkraftverk. Till det aktiva nätverket anslöt sig ett 30-tal personer och familjer från norr till söder. De flesta av dessa var personligt drabbade genom etableringar som hotade deras tillvaro i grunden. Du kan läsa mer på denna webbplats.

Vi tillgodogör oss forskning om buller, estetisk påverkan av landskap, skador på djurlivet och mycket annat som kan ha avgörande betydelse för drabbade. Vi följer också energi- och klimatdebatt. Vi är också väl insatta i den ekonomiska debatten som avslöjar de verkliga samhällsekonomiska kostnaderna som drabbar konsumenter och skattebetalare på kort och lång sikt. En av våra tidigare medlemmar Bernd Stymer är en av de mest välkända debattörerna om vindkraft. Claes-Erik Simonsbacka som bl.a. står för Första Hjälpen är en välkänd auktoritet.

Nätverket är inte så aktivt som tidigare. Förklaringar kan sökas i personliga förhållanden och skilda uppfattningar om hur arbetet ska bedrivas. Det är också så att opinion och kunskap har etablerats som gör att kombattanterna i debatten om vindkraftverk tycks vilja hålla igen. Tills vidare.

Grundläggande erfarenheter har vunnits som handlar om maktförhållanden och intressemotsättningar. En läsning av materialet på denna webbplats visar att de som drabbas av vindkraftverk och alla de engagerade motståndarna har en enad front emot sig. Denna front - enkelt uttryckt - består av kapitalet och staten. Politiska beslut har satt ramar som ska följas av statliga och kommunala myndigheter. Det är inte något som i sig är klandervärt eller förvånande. Problemet, det klandervärda, är att den politiska processen inte förmår ta till sig och omsätta den kritik som formuleras och kommuniceras. Forskare, debattörer, sakägare, tekniker och inte minst ekonomer har levererat massiv kritik som inte tas med respekt.

Kapitalet, finansiärer och ägare till den framväxande vindkraftsindustrin har som sin främsta bundsförvant Staten med sina organ, inte konsumentopinionen som gillar grön energi. För att nå målen för Staten och Kapitalet är det förbehållslös intressegemenskap som står främst i den idémässigt och praktiskt verkande maktapparaten.

De som drabbas av vindkraftverk och de engagerade motståndarna till felplacerad vindkraft möter en ansiktslös front med människor som arbetar med en gemensam och fastlagd agenda. Vi har att göra med en agenda som är delvis öppen, delvis dold. Det återstår att värdera om även rättsapparaten ska betraktas som styrd av politiska beslut. Det finns mycket som talar i den riktningen. Men eftersom detta om något är en ödesfråga för ett samhälle krävs ytterligare underlag för kritisk granskning i form av beslut från domstolar och myndigheter.

De i nätverket som orkar och vill kommer att utvidga sina intressen till andra områden. Gruvnäringen har länge varit föremål för uppmärksamhet. Här på denna webbplats ska nya problem i samband med gruvnäringen påvisas.

Kritik ska formuleras och kommuniceras!


Åland hotar elcertifikatsystemet

Mischa 15 December, 2012 01:03 Utrikes, I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Åland är med sina 21 vindkraftverk, 28 tusen invånare och 1500 kvadratkilometer landyta (lite större än Öland) pyttelitet. Men ändå försöker vissa ålänningar att ruska om i hela elcertifikatsystemet.

För två sedan ansökte de åländska vindkraftsbolagen om att få åtnjuta svenskt stöd för sina verk, eftersom man säljer el till de svenska eldistributörsbolagen. Då fastslog svenska Energimyndigheten att stödet endast gäller verk som är placerade inom Sveriges gränser.

Detta bryter mot fri rörlighet för företag och kapital inom EU, hävdar vissa nu på Åland. Företaget Ålands vindkraft AB, som äger fem av de 21 åländska vindkraftverken, anlitade en advokatfirma i Bryssel för att driva ett rättsfall i förvaltningsdomstolen i Linköping. Hoppet står till att principen om fri rörlighet även ska gälla sina verk och den el man säljer till Sverige.

Hur långt de kommer att driva fallet, ifall man förlorar i förvaltningsdomstolen, är osäkert. Men vinner de där eller i högre instanser, innebär det sannolikt att dörrarna öppnas för att elcertifikatspengar från svenska Energimyndigheten betalas ut till vilken "grön" elproducent som helst inom EU. Eftersom myndighetens pott hittills är konstant, lär alltså elbolagen få allt mindre andel var. Rösterna som menar att myndighetens pott bör ökas får i så fall ännu mer gehör.

Kommentar:
Det är väl som Skyddamiljön.nu påpekat hela tiden - vindkraftverk går oftast med förlust, den huvudsakliga vinsten är troligen det stöd man åtnjuter från Energimyndigheten som finansieras genom skattemedel.

Källor:
Ålands Vindenergi Andelslag
Tidningen Nya Åland 2012-11-21

 


Creeper MediaCreeper