Skolan hotas av vindkraft i Botsmark

Urban Zingmark 30 Augusti, 2012 13:35 Vindkraftverk, Drabbade Permalink Trackbacks (0)

Är det Hållbar Etik att sätta vindkraftverk 1100 meter från skolan i Botsmark?

European Wind Farms Sverige AB är ett bolag med säte i Bunkeflostrand, Skåne. Bolaget är ett dotterbolag i European Energy A/S, Lyngby, Danmark. Bolaget har 40 anställda med projekt i sju länder, bl a Bulgarien, Italien. Nu söker man få igång ett projekt i Sverige, öster om Botsmark, Umeå kommun. Det handlar om 23 vindkraftverk.

I Botsmark pågår planering av ett annat projekt, Högaliden för 39 vindkraftverk, där Fred Olsen Renewables AB, dotterbolag till Bonheur ASA, söker tillstånd. Bolaget låter norskt men finansieringen sker med internationellt kapital. Projekt Högaliden har överklagats vid Mark- och miljödomstolen av två bybor.

För båda dessa energibolag engageras svenska och lokala underleverantörer och personer som ger de drabbade byborna ett falskt intryck av lokal anknytning. Bakom ligger istället ett internationellt anonymt kapital utan känslor för mjuka värden som kultur och natur. Men man vill gärna skapa intrycket av hänsyn i sin bearbetning av marknaden. Bolaget självt hänvisar till att man följer nationell lagstiftning. Frågan är ändock: Räcker miljöbalken och andra lagar för en hållbar etik? Så mycket som exploatörer och staten ridit på "hållbar utveckling" är det dags för medborgarna att slå tillbaka med Hållbar Etik.

Motståndet till vindkraft i byn tycks öka. Samrådsmöte med det danska bolaget hölls i bygdegården den 29 augusti för andra gången efter mötet 2010. Presentationen pågick 1 1/2 timme och därefter gavs 1/2 timme till frågor. Deltagarna ställde kritiska frågor om iskast, buller, skuggeffekter, lokala entreprenader m.m.

Byåldermannen var mycket bekymrad över att det närmaste verket planerades på 1100 meter till byns skola. Bolagets representant ansåg först att så länge som bolaget följer gällande lagstiftning så har man uppfyllt sitt ansvar. Detta upprörde känslorna. Byåldermannen förklarade att om skolan utsätts för buller från vindkraftverken då riskeras det viktigaste för byn - skolan. Efter hårt tryck i diskussionen lovade bolaget "att titta på problemet". Vindkraftsexploatörerna har oändligt långt till Hållbar Etik!


Lästips - "Guds utvalda art"

Urban Zingmark 26 Augusti, 2012 19:40 Annat, Litteratur Permalink Trackbacks (0)

 

När Skyddamiljön kom till valdes ett fokus på de drabbade. Valet föregicks av diskussioner i den ideella förening som var under bildande. Detta fokus har vi som ansvarar för bloggen försökt att hålla fast vid även om diskussionen ofta kommit in på energiförsörjning där vindkraft ställts mot andra energislag, kärnkraft, vattenkraft och de andra. Efter varje debatt har fokus återförts till de drabbade men med olika bevekelsegrunder.

Ibland har det varit för att inte splittra den del av motståndet som skyddamiljön.nu har stått för. Ibland av ansvar för kvalitén i debatten. Alltför stort åtagande och bredd har inte varit möjligt med våra kvalitetsanspråk.

Även om sajten även i fortsättningen behåller sitt fokus på de drabbade är det viktigt, ja nödvändigt att orientera sig på ett bredare fält. Ett sätt att göra det på är att läsa boken "Guds utvalda art. Hur planeten kan överleva oss" av Mark Lynas, Ordfront 2011. Den finns även på engelska i pocketupplaga "The God Species. How Humans Really Can Save the Planet". Fourth Estate 2012.

Boken är disponerad efter Johan Rockströms och de andra upphovsmännen till begreppet planetariska gränser. Den biologiska mångfaldens gräns, klimatförändringarnas gräns, kvävegränsen, gränsen för markanvändning, sötvattengränsen, giftgränsen, aerosolgränsen, havsförsurningsgränsen, ozonlagergränsen. Summa nio planetariska gränser! Alla är relevanta i diskussionen om energiförsörjning, men särskild uppmärksamhet kan ägnas åt klimatförändringarna som är en återkommande del i diskussioner med de s.k. klimatförnekarna. Kärnkraften har central betydelse i boken. Författaren berättar återkommande om nödvändigheten att kunna ändra uppfattning. Det kan gälla kärnkraft, genmodifierade grödor eller synen på intressenterna i världen, t ex de stora internationella bolagen eller fattiga bönder i Sydamerika. Mark Lynas har själv varit aktiv som miljövän och deltagit i stora aktioner för att driva sina övertygelser.

Nu vill han inta en ny position efter det att han studerat, forskat och varit miljörådgivare åt Maldivernas regering. Vi får som läsare inte ta del av en mer ingående redovisning av hans position och eventuella oberoende/beroende. Det är frågor som läsaren inte gärna kan bortse ifrån.

Med ett fokus hos Skyddamiljön.nu på drabbade människor och djur är diskussionen sammanvävd med de nio planetariska gränserna. Tankar uppkommer om individens ställning i ett större sammanhang. Måste nya större avkall göras i individens rätt för att rädda planeten? Det blir den stora följdfrågan efter att ha läst den intressanta boken "Guds utvalda art".


SOM-institutet och Energimyndigheten

Redaktionen 15 Augusti, 2012 14:37 Vindkraftverk, Drabbade Permalink Trackbacks (0)

altalt

Det senaste vi känner till om befolkningens uppfattning i energifrågor är SOM-rapporterna Inställning till olika energikällor – länsvis redovisning 1999-2011.pdf och Åsikter om energi och kärnkraft.pdf (nedladdningsbara här).

SOM institutet och Energimyndigheten försummar att undersöka inställningen hos de närboende till vindkraftverk. Vi kan inte utesluta att detta är med kall beräkning från Energimyndigheten. Alltsedan utbyggnaden av vindkraften startade i Sverige har röster höjts om detta. "Vad är det för mening att fråga storstadsborna när det är vi ute i landet som får monsterverk 200 meter höga inpå knutarna?"

Energimyndigheten driver en propaganda för fortsatt utbyggnad, nu särskilt i Norrland. Ett av medlen är pressinformation om undersökningarna. Denna information blir missvisande eftersom den inte tar upp inställningen hos de närboende. Vi är förvånade och besvikna på att undersökningsledarna hos SOM inte lyckats visa på problemen i sina kontakter med uppdragsgivarenEnergimyndigheten. Är uppdrag och pengar viktigare för SOM än vetenskaplig etik som kan uppnås genom att göra heltäckande undersökningar? 

Privatpersoner och föreningar har inte pengar att bekosta intervjuundersökningar hos befolkningen som är grannar med vindkraftverk. Ett demokratiskt underskott som måste utjämnas! Diskussionen om undersökningarna bland vindkraftmotståndare har lett till förvirring och konflikter. Nu måste undersökningar om inställning till olika energikällor göras där närboende och drabbade också får ge sina svar på frågorna!


Creeper MediaCreeper