Näringsminister Annie Lööf och partierna utfrågas

Mischa 24 Mars, 2012 15:52 Insändare vindkraftverk, På gång!, Simonsbacka Permalink Trackbacks (0)

Claes-Erik Simonsbacka, elingenjör och välkänd i Sverige för sin kunskap om vindkraftverk, skickade idag ett brev till näringsminister Annie Lööf och riksdagspartierna, i vilket han begär svar på många direkta frågor kring vindkraftverksutbyggnaden.

Frågor till näringsminister Annie Lööf

Som svensk elkonsument begär undertecknad att få nedanstående frågor besvarade.

Vem får direkt, indirekt/slutligen betala för den kraftiga (storskaliga) vindkraftsutbyggnaden i Sverige, bl.a. med avseende på: 

  • Subventioner i form skattelindringar, bidrag och andra politiska styrmedel, som t.ex. el-certifikaten? Nödvändiga förstärkningar/utbyggnader av våra stamnät samt övriga elnät (inkl. de lokala näten) i Sverige? Hur stor blir den totala kostnaden för nämnda åtgärder vid en årlig vindkraftsproduktion av: a) 10 TWh, b) 20 TWh, c) 30 TWh?

  • Merkostnad för utrustning och installationer, som nätfilter, o.dyl. för att elkvalitetskrav och leveranssäkerheten skall uppfyllas och säkerställas inom hela landet? Hur stor blir den totala merkostnaden vid en årlig vindkraftsproduktion av: a) 10 TWh, b) 20 TWh, c) 30 TWh?

  • Merkostnad pga. ökade energiförlusterna i el-kraftnäten? Hur stor blir den totala merkostnaden vid en årlig vindkraftsproduktion av: a) 10 TWh, b) 20 TWh, c) 30 TWh?

  • Merkostnad för utrustning och installationer för att säkerställa leveranser av nödvändiga kortslutningseffekter i anslutningspunkterna? Hur stor blir den totala merkostnaden vid en årlig vindkraftsproduktion av: a) 10 TWh, b) 20 TWh, c) 30 TWh?

  • Merkostnad för tillkommande överordnade styr-, regler- och övervakningsutrustningar inkl. installationer samt systemfunktioner för att bl.a. kunna styra, kontrollera och övervaka de svenska nätens kraftflöden, minst med uppfyllande av nuvarande leveranskvalitets- och leveranssäkerhets krav? Hur stor blir den totala merkostnaden vid en årlig vindkraftsproduktion av: a) 10 TWh, b) 20 TWh, c) 30 TWh?

  • Merkostnad för att de svenska vattenkraftverken inte, pga. vindkraften, kan köras med optimal verkningsgrad? Hur stor blir den totala merkostnaden vid en årlig vindkraftsproduktion av, a) 10 TWh, b) 20 TWh/, c) 30 TWh?
  • Merkostnaden för ökade slitage och underhållskostnader pga. ökade antal start- och stoppsekvenser i vattenkraftverken för, att alltid säkerställa/garantera behovet av reglerkraft? Hur stor blir den totala merkostnaden vid en årlig vindkraftsproduktion av: a) 10 TWh, b) 20 TWh, c) 30 TWh?

  • Merkostnad för drift och underhåll av el-kraftnät med ingående installationer, system etc., pga. vindkraftens utbyggnad? Hur stor blir den totala merkostnaden vid en årlig vindkraftsproduktion av: a) 10 TWh, b) 20 TWh, c) 30 TWh?
  • Merkostnader för att andra EU/EES-länder skall kunna lösa/uppfylla sina egna miljömål? Hur stor blir den totala merkostnaden vid en årlig vindkraftsproduktion av: a) 10 TWh, b) 20 TWh, c) 30 TWh?

Får hushållen (slutkunden) lägsta möjliga el- och elöverföringspris, pga. vindkraftens utbyggnad?

Vilka av Sverige landskap har elenergibrist? Om ja, var och när är bristen? Hur stor är bristen? Elimineras bristen helt genom vindkraftens utbyggnad? 

Vilka av Sverige landskap har eleffektbrist? Om ja, var och när är bristen? Hur stor är bristen? Elimineras bristen helt genom vindkraftens utbyggnad?

Hur stort blir Sveriges elöverskott på årsbasis, i respektive landskap och totalt, om man bygger ut vindkraften för en årlig produktion av: a) 10 TWh, b) 20 TWh, c) 30 TWh, samtidigt som kärnkraftsverkens elproduktion är normal?

Hur stor blir Sveriges el-import på årsbasis av reglerkraft från kol- och gaskraft, för respektive landskap och totalt, om vindkraften byggs ut för en årsproduktion av: a) 10 TWh, b) 20 TWh/, c) 30 TWh?


Vad blir den totala nuvärdeskostnaden (notan) i Sverige, vid en årlig vindkraftsproduktion av: a) 10 TWh, b) 20 TWh, c) 30 TWh, inkl. kostnader för kraftnät med nödvändiga relevanta tekniska utrustningar, installationer och system (mjuk- och hårdvara)?

Vad är nuvärdet av subventioner i form skattlindringar, bidrag och andra politiska styrmedel, som t.ex. el-certifikaten, som beviljat vindkraftsägarna?

2012-03-23

Claes-Erik Simonsbacka, Elingenjör


Kritik av SVT:s Vetenskapens Värld

Redaktionen 18 Mars, 2012 23:35 I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Kritik av SVT:s Vetenskapens Värld den 12 mars, framförs här av Bernd Stymer, Väla Gård, Helgarö, Strängnäs:

18.3.2012

Till SVT

Det gäller TV inslaget om vindkraftverk måndagen 12.23.2012 i Vetenskapens Värld.

I programmet, som i vanlig ordning produceras av reportrar som inte bemödat sig om saklighet och som presenterar sitt strunt i raljerande ton, sammanfattas allt motstånd mot vindvansinnet med hänvisning till FSL.

Den föreningen representerar enbart en liten del av allt det motstånd mot vindkraftverk som sprider sig över hela Sverige med varje nytt verk som sätts upp.

Den föreningen är definitivt inte "det samlade motståndet mot vindkraftverk"

Hela den goda insatsen som ordförande Brömsen gör i programmet, täcks av ett löjets skimmer när reportern citerar påståenden från föreningens hemsida att klimatvarningarna inte bygger på "vetenskap och beprövad sanning".

I slutet av programmet meddelas visserligen att FSL har tagit bort formuleringen från hemsidan, men skadan var redan skedd.

SVT påstår att vindkraftverksmotståndarna är flummare som inte ens tror på klimatförändringen.

Flummare behöver inte tas på allvar.

Brömsen, som tydigen överraskades av frågan om FSL:s klimatsyn, sade något lamt om att det inte är "vår fråga", men skadan var redan skedd.

Det stör mig inte ett dugg att FSL utger sig för att ha si och så många medlemmar och föreningar, men det är vindindustrin som har lanserat FSL som "det samlade motståndet" därför att vindindustrin vet att den föreningen är ofarlig sedan 2010.

Den föreningens motståndarbete hotar inte vindindustrin, inte så länge som ledningen behållit sina "kontakter med Svensk Vindindustri" och inte så länge ledningen är knuten till klimatförnekelsen.

Det stora motståndet mot utbyggnaden av vindkraftverk, som ofta kallas vindvansinne, bedrivs av alla de berörda medborgare som plötsligt ser hela sin existens hotad av livsfarliga maskiner.

Dessa hotade medborgare får plötslig göra den chockerande erfarenheten att rättsstaten Sverige avslår alla invändningar, alla frågor om nyttan med utbyggnaden, alla hänvisningar till svensk lag som skall skydda medborgarnas liv och hälsa, allt hänsynstagande till människa och natur

Alla överklagningar av bygglov för vindkraftverk avslås. Hela rättstillämpningen i rättsstaten Sverige blockeras av en struntsak som utbyggnaden av vindkraftverk som självklart inte löser framtidens energiproblem eller klimatproblem utan enbart syftar till att några redan gynnade får stoppa hushållens uttaxerade bidrag till vindvansinnet i egen ficka.

Varför rapporterar media inte om att vindkraftverksmotståndare genom att visa att svenska staten i sin iver att gynna utbyggnaden av vindkraftverk har brutit mot svensk- och överställd EU-lag, Maskindirektivet, nu har tvingat regering och ansvarig verk att bemöta påståenden om lagbrott?

Varför rapporterar media inte om de undanflykter i svaren från regeringen och myndigheten som lämnas?

Dokumenten finns ju och kan studeras.

Detta motståndsarbete har inget med en förening som verkar genom klimatförnekande att göra.

SVT borde i sina program om vindkraftverk bemöda sig om saklighet och inte om att kunna raljera om flummande vindmotstånd.

B.Stymer 


Creeper MediaCreeper