Vindkraft - att tala om nackdelar och mjuka frågor

Urban Zingmark 14 September, 2010 19:00 Insändare vindkraftverk Permalink Trackbacks (0)

Bakgrund

Vindkraftverken har trängt in på många håll i södra Sverige och nu erövras norra delen i snabb takt. I Jämtland invigdes den 2 september den största landbaserade vindkraftsparken med en kapaciet av ca 100 MW. 48 st. vindkraftverk är utplacerade i Havsnäs, ett naturskönt område vid Flåsjön norr om Strömsund. I Västerbottens inland har avtal skrivits om att i Blaiken uppföra 100 vindkraftvrk som på sikt ska bli 300 vindkraftverk. I Norrbotten, Markbygden planeras 1101 vindkraftverk. Bara i Västerbotten finns idag ansökningar om ca 1200 st vindkraftverk.

Uppmärksamheten i media dras till de stora projekten och de förment goda effekterna för ekonomi och energiförsörjning. Vad vindkraften ställer till med för den lilla människan har fått minimal uppmärksamhet. För djurlivet har fladdermössen spelat en viss roll, framfört allt i försöket att förminska problemen. Utvecklingen för vindkraftverksutbyggnaden drivs av en jättelik kartell, en maktorganisation bestående av exploatörer, tillverkare, elbolag, markägare, och staten med en uppsättning myndigheter. Många menar att också domstolsväsendet och lagarna är instrument i denna maktorganisation för att driva igenom ett gigantiskt utbyggnadsprogram. Av och för Makten. Utbyggnaden har inte varit föremål för ren demokratisk och öppen process. Fram till idag kan sägas att frågor om vindkraft varit en förbjuden diskussion i valrörelsen.

Vad sker nu ?

En viktig händelse har varit släppet av IVA:s rapport om Vägval energi, daterad den 27 augusti 2010. Den 12 september fick rapporten massmedial uppmärksamhet genom ett inslag i SvT Rapport (19 minuter in i programmet). Här framgick attt vindkraft har sina begränsningar. Produktionspriset är väsentligt högre än andra energislag. Och vindkraft bidrar inte till sänkning av CO2 utan till en höjning. I samma rapport från IVA framgår att kärnkraft har den lägsta produktionskostnaden. IVA står för Kungliga IngenjörsVetenskapsAkademin. Läs mer på IVA i korthet. De framhåller att de är "fristående", ett påstående som var och en kritiskt kan förhålla sig till. Länk till pdf.

Alla dessa förhållanden är kända sedan länge, men har inte fått fritt spelrum i den politiska debatten. Vi ska alltså inte se rapporten som förmedlare av ny eller sensationell kunskap. I stället kan vi se IVA:s raport som en medveten aktion från Makten. Ett inbäddat budskap är: Nu är det tillåtet att också diskutera och planera för kärnkraft!

Den lilla människan? Och djuren? Och landskapet?

Nu i september har vindkraftindustrin ett evenemang under tre dagar i Göteborg under namnet VIND 2010 Perspektiv 2020. Av programmet framgår den bild som industrin vill uppvisa. Programpunkterna heter:

  • För klimatet och goda affärer
  • Sveriges energi i framtiden
  • Sanningar om vindkraft
  • Elnäten är nyckeln
  • Aktuell forskning för smartare affärer
  • Vindkraftens betydelse för svensk tillverkningsindustri
  • Tillstånd för framgång
  • Vindkraft - en god affär
  • Så säkras vindkraftens kompetensförsörjning
  • Hur ser vindkraftverken ut 2015

Programpunkterna uppvisar gränslös optimism för utbyggnad. I programbladet finns inte minsta antydan om vindkraftverkens nackdelar. Programmakarna har tagit en gisslan genom att bjuda in ordföranden i FSL, Föreningen Svenskt Landskapsskydd, som ska få delta i en session om vindkraft som går samtidigt som en annan sesson om elnäten, som troligen kommer att locka betydligt fler deltagare.

IVA :s rapport och programbladet för VIND 2010.

Båda dessa aktuella dokument har impact på agendan för media och debatt. Det utgör hot eftersom det påverkar oss alla både medvetet och omedvetet. Vi dras in i en diskussion som handlar om de "hårda" frågorna. De "mjuka" frågorna om människor, djur och landskap får inget utrymme. Vi faller lätt in i trallen för debatten genom att svänga oss med terrawatt, klimatfrågan, CO2, värdebegrepp i kronor och miljarder och fåfänga hänvisningar till lagar som inte följs och politiska program som är uppgjorda utan kontakt med medborgarna.

Det är hög tid att föra in de mjuka värdena och diskutera vindkraftens effekter på den enskilda människan, t.ex. Björn och Ragnhild Norbäck i Ystad kommun som inte kan sova pga. av buller från vindkraftverk (läs två artiklar om deras kamp i Ystad Allahanda [1] [2]), och familjer i Robertsfors kommun som begränsas i nyttjandet av sina sommarstugor pga. närheten till vindkraftverken. Björn och Ragnhild har med känsla och eftertanke beskrivit problemen.

I projekt för vindkraft brukar vissa tekniska data anges som effekt, t.ex. 98,7 MW och att omräknat kan detta försörja 50.000 hushåll per år. Varför inte införa krav på att andra effekter också ska deklarareras: Hur mång personer beräknas dö (ja faktiskt) av bullret, hur många kan drabbas av vindkraftsjukan, hur många personer drabbas och hur länge drabbar oron och ångesten, hur stora beräknas prisfallen bli på fastigheter, vilka effekter på tamboskap och vilda djur kan förutses etc.

Om Makten inte vill tala om vindkraftens nackdelar måste medborgarna börja tala på sitt eget sätt, på sitt eget språk.

Urban Zingmark


Creeper MediaCreeper