Regering sätter sig över lagen

Claes-Erik Simonsbacka 14 Februari, 2013 20:16 Vindkraftverk, Simonsbacka Permalink Trackbacks (0)

Ny inrikes "Saudi-Arabien-affär" skakar medborgarna på landsbygden.

I vindkraftens spår kan nu konstateras, att Sverige belastas av en vindkraftens "Saudi Arabien-affär"!  Regeringen har kontinuerligt genom åren rapporterat till EU-kommissionen om omfattningen av utförda marknadskontroller på vindkraftverk i Sverige, bevisligen har inte en enda marknadskontroll genomförts med stöd av EU: s maskindirektiv, artikel 4 och/eller artikel 11. Maskindirektivet ingår i Sveriges författningssamling och är införd i svensk lagstiftning bl.a. med stöd av AFS 1993:10

Med stöd av nedanstående och underliggande handlingar/dokument, avslöjas myglet och intrigerna på Regeringsnivå, till vindkraftens fördel.

Sveriges regering har vilselett EU-kommissionen, Sveriges riksdag och svenska folket. De i grunden felaktiga och duperande uppgifterna från regeringen har av EU-kommissionen använts som fakta för att avslå anmälningar om Sveriges fördragsbrott; att inte förhindra att livsfarliga vindkraftverk, bl.a. på uppställningsplatser i kallt och isigt klimat/miljö tas i drift och i bruk. Utan att de grundläggande (väsentliga) säkerhetskraven för person och i förekommande fall egendom (inklusive renar) samt husdjur uppfyllts i enlighet med krav i relevanta produktdirektiv med stöd av harmoniserade standarder.

Det passerade 47 arbetsdagar, sedan undertecknad av Arbetsmiljöverket tydligt och klart begärde ett skriftligt svar/bekräftelse, dnr. RET 2012/100274, på om Arbetsmiljöverket (AV) slutfört något/några marknadskontroller på vindkraftverk i enlighet med Europaparlamentets och Rådets Direktiv 98/37/EG och/eller 2006/42/EG, artikel 4.1 och/eller artikel 11.1 innan svar erhölls.

Det kortfattade svaret i ärendet daterat 2012-04-27 var att; ”Arbetsmiljöverket har bedrivit och vi bedriver marknadskontroll i enlighet med artikel 4.1 och 11.1”. – AV besvarade alltså inte min fråga som endast berörde produkten vindkraftverk enligt ovan. Arbetsmiljöverkets vägran att besvara den enkla frågan i ärende dnr. 2012/100247, kan inte tolkas på annat sätt än att någon/några måste skyddas. Av det arroganta myndighetssvaret framgår också att, ”härmed avslutas ärendet”, d v s. utan att undertecknad fått något svar av myndigheten på ovanstående tydliga och konkreta fråga.

Det skall även framhållas, att med stöd av alla de hundratals handlingar/dokument som lämnats ut från AV i ärendet, finns inte ett enda dokument som påvisar, att myndigheten sedan Sveriges inträde i EU 1995-01-01 vare sig gjort eller slutfört några marknadskontroller i enlighet med Europaparlamentets och Rådets Direktiv 98/37/EG och/eller 2006/42/EG, artikel 4.1 och/eller artikel 11.1 på vindkraftverk.

Endast i två (2) av de erhållna inspektionsrapporterna framgår, att inspektörerna i samband med inspektioner frågat vindkraftverkens verksamhetsutövare om CE-märkning. Av erhållna uppgifter framgår klart, att det inte kan antas att dessa vindkraftverk försedda med CE-märkning på uppställningsplatsen, kan presumera att överensstämma med de grundläggande (väsentliga) kraven enligt maskindirektivets artikel 7, med beaktande av den EG-försäkran om överensstämmelse som medföljt leveranser av vindkraftverk. –Trots detta har Arbetsmiljöverket även avslutat dessa ärenden utan att ingripa.

Presumera betyder; anta, förmoda, förutsätta. Presumtion är en presumtiv ( t, adjektiv) förmodad, blivande, närmast i tur - VG välj!

Det är upprörande att AV fortsätter att desinformera i sina svar till berörda, dessa personer/organisationer som t.ex. i svaret till undertecknad, att endast beskriva AV: s rätt i sin granskning genom ”proaktiv marknadskontroll” bedöma om maskinen/vindkraftverket äventyrar hälsa och säkerhet.

Inte med ett ord informerar AV om sin skyldighet utifrån den ”reaktiva marknadskontrollen”, utan att AV fått några direkta signaler om att kraven inte är uppfyllda. AV borde ingripa mot en oinhägnad fritt uppställd i naturen olämplig och livsfarlig maskin som vindkraftverk, på basis av anmälda olyckor eller tillbud, tips från konkurrenter, från allmänheten, eller på annat sätt. AV kan inte underlåta att beakta, att det finns kvarvarande risker för bl.a. människor som beror på otillräcklighet i de skyddsåtgärder som ”tillverkaren" kunnat vidta pga., att vindkraftverkets rotor och rotorblad inte kan byggas in eller kapslas in. OBSERVERA också, att varningsskyltar inte ensamt uppfyller säkerhetskrav för att få CE-märka och ta i drift/i bruk vindkraftverk enligt MD:s Bilaga 1, punkt 1.3.1 (”Risk för förlust av stabilitet”), 1.3.2 (”Risker för brott under drift”), 1.3.3 (”Risker orsakade av fallande eller utkastande föremål”) och punkt 1.1.2 ”Principer för integration av säkerheten”). Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2008:13 - Skyltar och signalering anger bl.a. att risker undanröjs bäst genom tekniska eller organisatoriska skyddsåtgärder t.ex. inkapsling eller inhägnad samt att det inte heller är meningen att skyltar ska prioriteras framför andra skyddsåtgärder.

Trots att ett flertal tillbud och olyckor har inträffat samt att vindkraftsbranschens företrädare och sakkunniga, enskilda personer skriftligen informerat om och varnat för vindkraftsverkens livsfarliga säkerhetsrisker på uppställningsplatserna bl.a. i kallt och isigt klimat/miljö har AV inte slutfört några marknadskontroller. Myndigheten avslutade också ärendet, Dnr. RET 2010/100608, i Röbergsfjället utan att ingripa och ingående undersöka alla ingående nödstoppsanordningar, logikenheter för skyddsfunktioner, skyddsanordningar och styrkretsar. Trots att det klart framgick av AV: s svar på min fråga, gällande branden i ett vindkraftverk i Röbergsfjället, att tillverkaren klart och tydligt bevisat, att vindkraftverket på Röbergsfjället inte uppnått/uppnår ”The State of the Art”, det vill säga den säkerhetsnivå som fastlagts bl.a. genom relevanta harmoniserade standard som EN 954-1:1996 och SS-EN 60204-1:2007 med bindande referenser.

Därigenom kan det inte, enligt undertecknad, längre antas att det CE-märkta vindkraftverket på uppställningsplatsen i Röbergsfjället, uppfyller maskindirektivets grundläggande (väsentliga) krav, åtminstone avseende maskindirektivets 98/37/EC (införd i svensk lagstiftning med stöd av AFS 1993:10) bilaga 1 punkterna 1.1.2 (Principer för integration av säkerhet),1.2.1 (Ett styrsystems säkerhet och tillförlitlighet), 1.2.2 (Manöverdon), 1.2.4 (Stopp), 1.2.5 (Val av styr- och funktionssätt)  1.4 (Krav på egenskaper hos skydd och skyddsanordningar) och 1.5.6 (Brand) för att tillåtas att vara i drift.

Notera att Arbetsmarknadsdepartementet, genom kanslirådet Lars von Ehrenholm, bl.a. uppgav följande i regeringens svar (A2011/4596/ARM) till sakägare 2012-03-09; "Marknadskontroll har utförts genom att Arbetsmiljöverket har genomfört inspektioner av vindkraftverk”. Hittills har 165 inspektioner gjorts, se bifogad kopia av mail från Arbetsmiljöverket den 28 februari 2012. ”Krav på åtgärder har ställts när det funnits anledning till detta."

-Det skall påpekas att en nationell tillsynsinsats/inspektion inte är en marknadskontrollinsats i enlighet med maskindirektivets artikel 4 och/eller artikel 11.


Utdrag ur: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/42/EG: Artikel 4 - Marknadskontroll
1. ”Medlemsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att endast sådana maskiner får släppas ut på marknaden och/eller tas i drift som uppfyller de tillämpliga bestämmelserna i detta direktiv och inte äventyrar hälsa och säkerhet för personer samt i förekommande fall husdjur eller egendom, när de har installerats och underhålls på riktigt sätt samt används för avsett ändamål eller under rimligen förutsebara villkor.”
Artikel 11 - Skyddsklausul
1. ”Om en medlemsstat konstaterar att en CE-märkt maskin som omfattas av detta direktiv och som åtföljs av en EG-försäkran om överensstämmelse och som används på avsett sätt och under rimligen förutsebara villkor, kan äventyra hälsa och säkerhet för personer samt i förekommande fall husdjur och egendom, skall den vidta alla lämpliga åtgärder för att se till att denna maskin dras tillbaka från marknaden, inte släpps ut på marknaden och/eller tas i drift eller att dess fria rörlighet begränsas.”

2012-06-21
Claes-Erik Simonsbacka
Elkraftsingenjör med 19 års erfarenhet av ”den nya metodens” lagstiftningsteknik och relevanta EU:s produktdirektiv med stöd av harmoniserade standarder. Har bl.a. även publicerat följande rapporter:
- Vindkraftverk, får byggas men inte tas i drift. ISBN 978-91-978749-0-8
- ”Den nya metoden” för teknisk harmonisering: Erfarenheter från verifiering och validering av maskiner och vissa andra tekniska anordningar ingående i komplexa processindustrianläggningar. ISBN 978-91-978749-1-5


Creeper MediaCreeper