Förhöjda uran- och toriumhalter i Norra Kärr

Claes-Erik Simonsbacka 08 Januari, 2013 20:59 Gruvdrift Permalink Trackbacks (0)

Tasmet AB – Förhöjda uran- och toriumhalter i Norra Kärr

Notera att provbrytning, brytning och utvinning av så kallade ovanliga jordartsmetaller, REE, kan ur hälso- och miljösynpunkt inte alls jämföras med någon annan typ av gruvverksamhet.

På grund av den stora miljökatastrofen i finska Talvivaara, Sotkamo, blev uppvaknandet i Finland abrupt med avseende på de negativa hälso- och miljökonsekvenserna från verksamheten, som uppstod. Det kan påpekas att Talvivaara Mining Co., liksom nu Tasmet AB, undanhöll myndigheterna uppgifter bl.a. om de förhöjda halterna av torium och uran. Trots den låga halten av uran, 15-20 ppm, i Talvivaara planeras nu en årsproduktion av 350 ton uran, motsvarande ca. 410 ton urankoncentrat kallad ”yellow cake” (UO4), från Europas största blivande urangruva i Talvivaara. Läs deras egen bakgrundsinformation (pdf) här.

Tasman Metals Ltd. - Norra Kärr

I maj 2012  presenterade Tasmet Metals Ltd. "Preliminary Economic Assessment NI 43-101 Technical Report for the Norra Kärr (REE-Y-Zr) Deposit”. Av den oberoende rapporten framgår bl.a. följande:

1.11.2 Deleterious Elements. Utdrag sidan 1.7.

  • Uranium (U): Average: 18 ppm; Min: 0.06 ppm; Max: 676 ppm
  • Thorium (Th): Average: 26 ppm; Min: 0.16 ppm; Max: 1000 ppm *)
  • Lead (Pb): Average: 241 ppm; Min: 0.01 ppm; Max: 8360 ppm; Median: 135 ppm

TABLE 11-2. Utdrag sidan 11.4
Tasman Metals Limited
Norra Kärr Project – PEA

Elements & Detection Ranges (ppm) for ALS Chemex Method ME-MS81

  • Pb 5-10,000
  • Th 0.05-1,000 *
  • U 0.05-1,0001 ppm = 1 gram / ton

*) Ovanstående angivna max värde á 1000 ppm för Th, är lika hög som det högsta detektionsmätvärdet! Läs deras information (pdf) här.

Enligt uppgifter i följande SGU-dokument (sid 113) visar ”Spektrometermätningar från området med alkalina bergarter vid Norra Kärr (8 f ) visar värden på 3,1 % kalium, 2,8 ppm uran samt 6 ppm torium för grännaiten. Enstaka små områden med kraftigt förhöjd gammastrålning förekommer i partier med nefelinsyenit. Där har uppmätts mer än 97 ppm uran samt 418 ppm torium.pdf

Av de ungefär 50 naturligt förekommande radioaktiva isotoperna i vår omvärld är det bara tre som finns i tillräckligt hög koncentration för att kunna mätas i fält – 40K, 238U och 232Th. Normala halter för dessa i Sverige är ungefär 2% K, 2 ppm U, samt 7 ppm Th.

Notera, att ”utvinning av eller gruvanläggning för uran- eller toriumbrytning eller provbrytning av uran- eller toriummalm är miljöfarlig verksamhet i miljöbalkens mening och kräver tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken. Se punkt 12.0-1 A i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.”

Trots de kraftigt förhöjda halterna (och nu troligtvis även ekonomiskt utvinningsbara halterna av U och ev. Th, åtminstone som biprodukter), framgår ingenting alls om detta under punkt ”6.6.1 – Berggrund” i den miljökonsekvensbeskrivning, MKB, som nu ligger till grund för Tasmet AB:s ansökan om bearbetningskoncession och därigenom identifieras och beskrivs inte någonting om de direkta och indirekta effekterna som den planerade verksamhet eller åtgärd kan medföra dels på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, dels på hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt. Kommer torium och uran överhuvudtaget, att omhändertas/isoleras på något sätt?

I både uranets och toriumets sönderfallskedjor finns Radium (Ra) som sönderfaller till radon (Rn). Radon är en av ädelgaserna och en alfastrålare, och således en potentiell hälsofara eftersom den vid inandning eller förtäring (löst i vatten) kommer i direkt kontakt med oskyddad vävnad.

Den så kallade undantagsgränsen enligt strålskyddsförordningen för enbart uran går vid halter över 80 ppm (U-halter > 80  g/ton).

Den som har bearbetningskoncession får inom koncessionsområdet - i dagen eller under jord - bedriva undersökningsarbete och utföra bearbetning och därmed sammanhängande verksamhet. Trots de kraftigt förhöjda uran och torium halterna i vissa bergarter med REE i Norra Kärr, beaktas inte 9 kap. miljöbalken vid  pågående tillståndsprocesser för bearbetningskoncession.

 


Creeper MediaCreeper