Nystart

Urban Zingmark 24 December, 2012 20:54 Föreningsnytt, Om oss, På gång! Permalink Trackbacks (0)


Klicka för större

Vi startade ett nätverk sommaren 2010 i samband med en stor manifestation i Skåne mot vindkraftverk. Till det aktiva nätverket anslöt sig ett 30-tal personer och familjer från norr till söder. De flesta av dessa var personligt drabbade genom etableringar som hotade deras tillvaro i grunden. Du kan läsa mer på denna webbplats.

Vi tillgodogör oss forskning om buller, estetisk påverkan av landskap, skador på djurlivet och mycket annat som kan ha avgörande betydelse för drabbade. Vi följer också energi- och klimatdebatt. Vi är också väl insatta i den ekonomiska debatten som avslöjar de verkliga samhällsekonomiska kostnaderna som drabbar konsumenter och skattebetalare på kort och lång sikt. En av våra tidigare medlemmar Bernd Stymer är en av de mest välkända debattörerna om vindkraft. Claes-Erik Simonsbacka som bl.a. står för Första Hjälpen är en välkänd auktoritet.

Nätverket är inte så aktivt som tidigare. Förklaringar kan sökas i personliga förhållanden och skilda uppfattningar om hur arbetet ska bedrivas. Det är också så att opinion och kunskap har etablerats som gör att kombattanterna i debatten om vindkraftverk tycks vilja hålla igen. Tills vidare.

Grundläggande erfarenheter har vunnits som handlar om maktförhållanden och intressemotsättningar. En läsning av materialet på denna webbplats visar att de som drabbas av vindkraftverk och alla de engagerade motståndarna har en enad front emot sig. Denna front - enkelt uttryckt - består av kapitalet och staten. Politiska beslut har satt ramar som ska följas av statliga och kommunala myndigheter. Det är inte något som i sig är klandervärt eller förvånande. Problemet, det klandervärda, är att den politiska processen inte förmår ta till sig och omsätta den kritik som formuleras och kommuniceras. Forskare, debattörer, sakägare, tekniker och inte minst ekonomer har levererat massiv kritik som inte tas med respekt.

Kapitalet, finansiärer och ägare till den framväxande vindkraftsindustrin har som sin främsta bundsförvant Staten med sina organ, inte konsumentopinionen som gillar grön energi. För att nå målen för Staten och Kapitalet är det förbehållslös intressegemenskap som står främst i den idémässigt och praktiskt verkande maktapparaten.

De som drabbas av vindkraftverk och de engagerade motståndarna till felplacerad vindkraft möter en ansiktslös front med människor som arbetar med en gemensam och fastlagd agenda. Vi har att göra med en agenda som är delvis öppen, delvis dold. Det återstår att värdera om även rättsapparaten ska betraktas som styrd av politiska beslut. Det finns mycket som talar i den riktningen. Men eftersom detta om något är en ödesfråga för ett samhälle krävs ytterligare underlag för kritisk granskning i form av beslut från domstolar och myndigheter.

De i nätverket som orkar och vill kommer att utvidga sina intressen till andra områden. Gruvnäringen har länge varit föremål för uppmärksamhet. Här på denna webbplats ska nya problem i samband med gruvnäringen påvisas.

Kritik ska formuleras och kommuniceras!


Creeper MediaCreeper