Vindkraftverksmotståndet växer överallt i landet - del 2

Redaktionen 02 December, 2011 23:04 I vanlig media, Bra! Permalink Trackbacks (0)

Mattias Gradén, boende i Falun, har i sin licentiatavhandling "Vindkraft i Dalarna - Från acceptans och lokalisering till planering och eftertanke" studerat tre kommuner i Dalarna och befolkningens inställning till vindkraftsutbyggnad. Vi skrev om detta tidigare här. Avhandlingen som pdf här.

Inledningsvis kan tyckas att Gradén har oklara s.k. forskningsfrågor, hypoteser som ska undersökas vetenskapligt.

Han ger på flera ställen intryck av förutfattade, positiva uppfattningar om vindkraftens fördelar. Dessa har inte sin plats i en vetenskaplig avhandling. 

I det fall att studenter och forskare är inställda på jobb i den offentliga sektorn, t.ex. länsstyrelser, Naturvårdsverk och andra, kan det dessutom vara svårt att ha en kritisk hållning.

Urban Zingmark valde att ställa några kritiska frågor till Mattias Gradén. De finns här nedan.

Sammanfattning av frågorna och svaren:

  • Utgångspunkten för avhandlingen är att vindkraftverk kommer att byggas. Inte om eller varför, eller om de bör byggas.
  • Det vore därför fel att kalla avhandlingen för ett förespråkande av vindkraftverk, liksom att kalla den för ett avståndstagande vindkraftverk.
  • Uppsatsen handlar om hur den lokala befolkningens acceptans, eller avsaknad av acceptans, ser ut.
  • Mönstret som Mattias Gradén tycks se i sin avhandling verkar vara, som Västerbottens-Kuriren skrev, "...allt eftersom vindkraften byggdes ut så växte motståndet hos ortsbefolkningen".

Alla som är intresserade av vindkraft måste läsa Mattias Gradén! Avhandlingen är mycket välskriven. Man dras in och känner sig klokare och kunnigare efter de ca 100 sidorna. Du kan som läsare finna nya frågor att ställa om ditt eget landskap som du inte tänkt på förut.

Urban: Wizelius (2008) har fått bilda underlag för bedömningen av framtiden för vindkraft. Hur ser du på hans trovärdighet som bedömare?

Gradén: Wizelius har skrivit flera böcker i ämnet varför jag förmodar att han är väl inläst i ämnet. Framtidsbedömningen, den om vindkraftens relativt ljusa framtidscenarium, delas av många skribenter, politiker och branschfolk. Jag vet dock att du och en del andra inte delar den uppfattningen. Att energifrågan i ett globalt pespektiv är viktig är väl de flesta ense om.

Urban: Ditt syfte med licentiatavhandlingen är att undersöka villkor och förutsättningar för etablering av vindkraft med betoning på lokal acceptans och lokal planering. Detta måste då i sin tur bygga på förutsättning om att vindkraft ska etableras som statsmakt och vindkraftverksindustri postulerat. Varför inte ett noll-alternativ, eller skilda nivåer för måluppfyllelse? Bör inte ett vetenskapligt arbete problematisera förutsättningen att vindkraft ska etableras?

Gradén: Syftesformuleringen problematiseras i det vetenskapliga arbetet, inget annat. Det finns utbyggnadsmål för vindkraften - något du givetvis känner till. Jag utgår helt enkelt i arbetet från det faktum att vindkraft etableras i Dalarna, as we speak. Det är nämligen i etableringsfasen jag kliver in. Alla arbeten måste utgå från något och avgränsningar är A och O. Skilda nivåer för måluppfyllelse, eller ett noll-alternativ, är helt enkelt en annan fråga eftersom det är byggskedet, eller tillståndsbeviljandet, jag har som utgångspunkt i studien. Innehållet i din fråga får dock ett visst begränsat utrymme i texten. Delvis för att att någon enstaka informant lyfter detta spörsmål, delvis för att frågan om långsiktig acceptans för en utbyggnad ligger som bakgrundsfärg genom hela arbetet. Något du själv uppmärksammat genom frågan om ljusare framtid nedan.

Urban: Processpårning sägs vara en analysmetod som syftar till att spåra processer bakåt i tiden för att på så sätt hitta de avgörande händelser som förklarar ett skeendes utveckling. Hur definieras och identifieras vindkraftmotstånd? Hur inkluderar och exkluderar forskaren inverkan från vindkraftmotstånd lokalt och nationellt?

Gradén: En typisk metodfråga. Jag har gjort det jag beskriver i texten. dvs undersökt offentligt processmaterial samt genomfört intervjuer med nyckelaktörer. Detta är basen i datafångstarbetet. Därmed har naturliga gränser dragits för det du benämner som inkludering och exkludering. Kanske hade det blivit annat resultat om en annan forskare valt att granska läsarinlägg i mindre lokaltidningar på landsbygden, men det vore i så fall en annan studie.

Urban: Slutmeningen är: "Tas den optimismen till vara har fortsatt vindkraftsutbyggnad en ljusare framtid." Kan detta tolkas så att forskaren valt att inte problematisera vindkraftutbyggnad?

Om du tycker så får du gärna göra det. Jag tycker nog utbyggnaden problematiseras i texten, vilket man förhoppningsvis märker om man bemödar sig att läsa hela avhandlingen. Jag tror på vindkraft, på rätt ställe och under schysta villkor.

Urban: Kan du berätta något om din fortsatta forskning?

Gradén: Vi får se vad framtiden har i sitt sköte. Jag instämmer i att effekter på närboende vore ett spännande forskningsområde. Helt klart är att det behövs mer forskning inom flera ämnesområden relaterade till vindkraftsutbyggnaden. Som det är nu finns det väldigt mycket tyckanden i vindkraftsfrågan. Min uppfattning är att det finns mer tyckanden i just denna bransch än vad det finns i andra sammanhang där rumsligt dominanta inslag diskuteras. Men, som sagt, det är en känsla och inte något jag direkt kartlagt vetenskapligt.

Urban: Din avhandling ger mycket god kunskap enligt min uppfattning, även med de invändningar som kan finnas beträffande problematisering av vindkraft i jämförelse med andra energislag eller noll-alternativ. Effekter på närboende och närmiljö bör också undersökas närmare. Min förhoppning är att du i din fortsatta forskning eller verksamhet får utvidgade möjligheter.


Creeper MediaCreeper