Ove Björklund tillskriver partierna

Redaktionen 29 Juni, 2015 07:49 Insändare vindkraftverk, Samarbete Permalink Trackbacks (0)

Skrivet av: Ove Björklund

Riksdagens politiska partier 

Berörda myndigheter och organisationer

Översänder fakta som visar att vindkraft är ett allvarligt hot mot ekosystem och huvudnäringar inom jord- och skogsbruk. Därtill stor belastning på folkhälsa och nationalekonomi. Fakta relateras till

 • EUROBATS GUIDELINES 2015 - Kraftfullt nytt regelverk för skydd av fladdermöss, som helt avråder från etablering av vindkraft i alla typer av skog. Krav på intensivt inventeringsprogram med avancerad teknik och drastiska skyddsåtgärder.
 • Naturvårdsverkets CLEO-rapport. Invasiva insektsarter - klimatstressad skog. Dubblerad svärmning. Höga halter av marknära ozon och ökade skador genom ozolytprocessen i blad och barr.
 • Potentiell utebliven pollinering - desorientering av honungsbi (USA). Hypotes att vibrationer från vindkraftverk stör artens kommunikationssystem. Sannolikt vid 200-300 Hz. Skördeförluster.
 • Förändrat lokalklimat (EU- info). Risk för nedkylning  (< 4 0C), skogsskador genom nattfrost, uttorkning och brutna träd och grenar vid extrem belastning av snö och is när kallare luftlager förs nedåt och möter fuktig luft i marknivå.
 • Utrotningshot mot kungsörn och fåglar. GPS-baserade studier och inventeringsstudie på Näsudden Gotland visar hög dödlighet vid vindkraftverk. Medelvärde på revirstorlek är 200 km2 mot tillämpad 13 km2, upptill 150 mil långa flygningar till och från övervintringsområden. Örnarna är chanslösa mot de planerade 5000 vindkraftverken. Kompensationskrav gäller enligt EUs Fågeldirektiv (Bilaga).
 • EU-rapporten "Vår livförsäkring, vårt naturkapital - en strategi för biologisk mångfald till 2020". Mål att vidta korrigerande åtgärder och stoppa fragmentiseringen av skogslandskapet. Indikation på EUs insikt om bristande prövning av kumulativa effekter, vindkraftens barriäreffekter och intolerans av tillämpad "Salamistrategi".
 • Behov av från vindkraft skyddade frizoner, i likhet med de fyra skyddade nationalälvarna.

Skyddat kärnområde för kungsörn, berguv, fiskgjuse, bivråk, nattskärra, fladdermöss etc. T.ex. Härjedalen med de värdefulla kulturmiljöerna i Ängersjö och Lillhärdal, Hamra och ytterligare tre nationalparker, Orsa Finnmark, världsarvet Fågelsjö, Woxnan-Ljusnan-dalarna, sydsamisk rennäring, Fäbodriket, ekoturism mm.

 • The European Wind Energy Associations (EWEA) statesment; The European Wind Initiative (EWI) för 2015, som prioriterar havsbaserad vindkraft och anger fyra strategiska områden bl.a. nya turbiner och storskaliga vindkraftverk med effekt <20 MW.
 • Definitivt avslöjande av bullerberäkningsmodell NORD2000, som ger 6 dBA lägre bullervärden än uppmätta värden. (Energimyndigheten, projekt 32437-1, Ljud från vindkraftverk, modell-validering/mätning, 2014-12-30). Påtalat sedan 2009 (Uppsala Universitet) men åsidosatt av länsstyrelser och domstolar. Diskriminering av Sveriges landsbygdsbefolkning. Påverkar folkhälsa, fastighetsvärden och medför förslumning av landsbygden.
 • DIN 45680: Messung und Bewertung tieffrequenter Geräuschimmissionen in der Nachbarschaft

Norm ISO 7196: Acoustics -- Frequency-weighting characteristic for infrasound measurements.

Machbarkeitsstudie des Umweltbundesamtes zu den Wirkungen von Infraschall 2014. Tysk analys och regelverk för skärpt skydd från påverkan av infraljud (< 20 Hz) och lågfrekvent ljud. Underkännande av irrelevanta dBA-gränsvärden. Cylindrisk ljudutbredning med halverad dämpning. Fysisk känseltröskel "Wahrnehmungsschwelle" 10 dB lägre än hörseltröskeln. Sensibilisering ökar efter hand. Tillvänjning inte möjlig. Kriterie för differens dB(C) - dB(A) sänks från 20 dB till 15 dB. Övertygande fakta som visar att den svenska vindkraftsutbyggnaden baserats på felaktiga bullerberäkningar och fullgoda skäl för omgående översyn av den svenska bullerlagstiftningen. Bilaga. Utdrag ur Machbarkeitsstudie med medicinska kommentarer.

 • ineffektiv och olönsam teknik. Översubventionerad marknad. Teknisk utveckling kan inom 5-10 år medföra nya möjligheter bl.a. baserad på det nya supermaterialet grafén.
 • stora restmängder epoxiplast och kompositmaterial samt osäker kemikaliehantering.

Materialet har översänts till Energikommissionens ledamöter, där vi hävdar att dessa frågor är så allvarliga att de politiska partierna, inom ramen för Energikommissionens uppdrag, omgående måste stoppa vindkraftens negativa effekter på ekosystem, jord- och skogsnäringarna samt människors hälsa, genom att;

 • införa moratorium för fortsatt utbyggnad av vindkraften för att möjliggöra en saklig utvärdering av hot och potentiell teknikutveckling under bättre reglerade former. Detta bör inkludera miljötillstånd som ej påbörjats samt projektering.
 • beakta redovisade vindkraftsrelaterade hot mot jord- och skogsnäringarna i den kommande dialogprocessen för implementering av den av riksdagen beslutade visionen "Skogsriket".
 • vidta drastiska åtgärder, inkluderande driftstopp under kritisk tid för att skydda fladdermöss och fåglar från att dödas/utrotas vid de redan driftsatta vindkraftsanläggningarna.
 • radikalt ompröva Energimyndighetens förslag till riksintressen för vindkraft och tillskapa stora vindkraftsbefriade "frizoner" och kompensationsområden för skydd av den biologiska mångfalden, kungsörnspopulationen och unika kulturmiljöer, i likhet med de fyra skyddade nationalälvarna. T.ex. Härjedalen med de värdefulla kulturmiljöerna i Ängersjö och Lillhärdal, Hamra och ytterligare tre nationalparker, Orsa Finnmark, världsarvet Fågelsjö, sydsamisk rennäring, fäbodkultur (Fäbodriket) samt 15-20 kungsörnsrevir, berguv, björnforskningscenter, mm.
 • direkt avsätta Sveaskog ABs marker som "frizoner" från vindkraft och utveckla dess huvudnäring i enlighet med regeringens program "Skogsriket", statens kriterier för affärsetik, kriterier för FSC-certifierad skogsmark och det statliga direktivet för hållbart företagande och ekosystemtjänster, som ska fastställas i strategiska och uppföljningsbara hållbarhetsmål (Global Report Initiative).
 • direkt stoppa pågående omprövningar av höjdvillkor för givna miljötillstånd. Ofta begäran om höjning av verkshöjd från 150/175 meter till fatala 220/230 meter.
 • fastställa miljömässigt korrekta regelverk och bankgarantier för återställning av naturen vid nedmontering av vindkraftverk, inkluderande total borttagning av fundament och kabelsystem, borttagning av hårdgjorda kranytor, markfiberduk etc. Nu tillåten evig deponi i skogsmark är oacceptabel.
 • säkerställa branschens ansvar för destruktion av och återvinning av kompositmaterial, samt regelverk för kemikaliehantering i skogsmark vid rekonditionering, rengöring och oljehantering.
 • avveckla elcertifikatsystemet i avvaktan på ny effektivare teknik, som kan begränsas till ett fåtal landbaserade områden samt havsteknik. Det nya supermaterialet grafén kommer att ha stor potential i denna utveckling.
 • omdisponera elcertifikatsystemet, så att givna miljötillstånd kan "återlösas" genom viss kompensation för nedlagda projekteringskostnader. Här bör beaktas att företagen undgår en kraftig förlust under 10-20 år och att kapital frigörs för lönsammare investeringar i framtiden.
 • omdisponera elcertifikatsystemet, så att det kan användas för klimatåtgärder t.ex. omställning av transportsektorn eller effektiviseringsåtgärder inom byggsektorn (7 TWh).
 • införa moratorium för bullerberäkningssystemet Nord2000 och tillsätta en transparent utredning för medicinskt säkra bullergränsvärden, vid och inom bostad, i nordiskt klimat och områden med lågt bakgrundsljud. Grundlig utvärdering krävs av infraljudets negativa effekter enligt tyska och australiska rapporter. 

Halmstad 2015-06-28

Ove Björklund

Föreningen God Livsmiljö Hylte

Med fullmakt att företräda Föreningen Svenskt Landskapsskydd  (FSL) i Ängersjöbygdens kamp mot massiv vindkraftsetablering på Sveaskog ABs marker. En unik kulturbygd, vars historia utforskats och dokumenterats i ett tjugoårigt statligt tvärvetenskapligt kulturmiljöprojekt, med skogs- och skolmuseum. Bygden har i tidigare rättsprocesser förlorat sina skogar till storbolagen. RES-Group London, OX2 och Sveaskog AB, söker nu rätten att också exploatera vind och landskap med 230 meter höga verk på höjderna Ängersjökölen, Sandtjärnsberget och Svartåsen framför byn.


Solidaritet mellan nätverken i Norrland

Urban Zingmark 28 Juni, 2015 21:09 Drabbade, Elmarknaden, Samarbete Permalink Trackbacks (0)

Vi har gemensamma intressen med andra nätverk som protesterar mot utbyggnaden av vindkraft där människor, djur och natur skadas och förstörs.

Vindkraftmotståndet i Ångermanland genom Jimmie Lindberg har mycket tänkvärda åsikter och som andra kan solidarisera sig med. Lindbergs kritik av Baylan är rättvis: "När Baylan då i SVT påstår att EON:s och Vattenfalls besked om förtida nedläggningar av kärnreaktorer inte är några politiska beslut, utan företagsekonomiska, så blir det tyvärr inget annat än dålig komik."

Bättre kan det inte sägas. Än värre blir det av att Baylan tycks tro att hans vridning av sanningen går hem i stugorna och i direktionsrummen. Hur dum får en minister vara? Är det Löfven som får betala med raset i förtroende som visats i de senaste opinionsmätningarna? Det är svårt att fastställa eftersom Löfvens siffror även påverkas av regeringens framträdande i frågor om vapenexport, behandling av tiggare, migration, kriget mot Isis och mycket mer. I jämförelse med de outsägliga lidanden som krig och förtryck medför kan det kännas som oförarglig buskteater när Baylan underhåller Sveriges TV-tittare med sina bisarra lögner.

Och mot sina avsikter gör Baylan en insats genom att stärka solidariteten mellan nätverken i Norrland som driver vindkraftmotstånd.


Familjen Watt har problem med grannarna

Urban Zingmark 23 Juni, 2015 21:43 Djurrätt, Drabbade Permalink Trackbacks (0)

Energipolitiken har många nivåer. Människor och djur drabbas skoningslöst av närheten till vindkraftparker. Det är väl belagt av motståndarna till vindkraftverk som samlat och redovisat kunskap sedan mer än åtta år i Sverige. På de senaste två åren har buller och fågeldöd visat sig medföra problem som är så stora att allt fler projekt stoppas genom kommunalt veto eller uteblivet tillstånd vid miljöprövning i länsstyrelse. Investeringsviljan i vindkraft har också minskat pga vindkraft inte har konkurrensförmåga på egna meriter. Stora subventioner snedvrider marknaden. Med nuvarande regering finns risk för ännu värre snedvridning med höjda, fördubblade subventioner!

Solpanelparker för energiproduktion har fått ökad uppmärksamhet. Det finns ekonomiska argument bl.a genom att priserna på paneler har sjunkit dramatiskt. Men även här finns det grannar, nämligen våra vänner fåglarna. Läs här "Solpaneler dödar tiotusentals fåglar". Det finns förklaringar till massdöden för fåglar. En teori är att solpanelerna drar till sig enorma mängder insekter som i sin tur drar till sig fåglarna som söker föda. En annan teori är att solpanelerna blänker som en sjö och därmed lockar fåglarna som bränns till döds i kontakt med paneler.

Kärnkraftverk har också ett grannproblem. "Kärnkraftfritt Bottenviken" bygger hela sin agitation på det hot som grannskapet till kärnkraftverk på avståndet 10-15 mil kan utöva. Här har vissa vindkraftmotståndare inte velat eller kunnat förstå och respektera den oro som finns hos en stor del av befolkningen. Protestlistor har samlat tusen sinom tusen namnunderskrifter. Förespråkare till kärnkraft agiterar bland annat med idén om kärnkraftverk som i framtiden eventuellt ska kunna drivas med ofarligt torium som bränsle. Det lugnar knappast blivande grannar till kärnkraftverket i Pyhäjoki som ska drivas med dagens teknik. Oro bör respekteras!

Vattenkraftens utbyggnad med omfattande reglering av älvar och vattensystem utgjorde på sin tid ett hot för befolkningen, särskilt för de vars marker lades under vatten men även för friluftslivet. Alla som ägnar sig åt friluftsliv kan betraktas som grannar på deltid till de enorma installationer som kraftverksbyggen och vattenreglering utgör. Larmet från de bittra striderna har sedan länge klingat ut. Nu betraktas vattenkraften som det snällaste och bästa som finns.

Dagens nyhet i massmedia är att ytterligare en reaktor ska läggas ned 2020. Men inte ett ord om hänsynen till grannarna, djuren och människorna.


Lästips: Norrlandsparadoxen

Urban Zingmark 19 Juni, 2015 14:27 Lästips Permalink Trackbacks (0)

Boken "Norrlandsparadoxen - (2015)" bygger vidare på "Smutsiga miljarder - den svenska gruvboomens baksida" (2013). Arne Müller visar riktningen med den inledande frågan "Hur blir det med jobben?" Frågan sägs ha återkommit möte efter möte på road-show runt om i landet med den förra boken om gruvboomen. Då talade branschen om 50 000 nya jobb fram till 2025, vilket skulle få effekt i hela Norrland, Bergslagen och även Södra Sverige. Vindkraftbranschens beräkning, några år gammal, talar om 12 000 nya jobb fram till 2020. Det är dessa två branscher som Müller ägnar sig åt med avseende på industriella effekter i kommunerna Pajala, Kiruna, Jokkmokk, Arjeplog, Storuman, Strömsund och Markbygden, Piteå kommun.

Intrycken från kommunerna leder fram till frågan om de stora satsningarna kommer att leda till en ny period av blomstring för studeradekommuner i norra Sverige. Frågan om valet mellan boende i stad eller glesbygd är också närvarande men får inte svar. Det medför osäkerhet för framtidsbedömningar. Redan i bokens inledning kommer ett nästan omärkligt men alldeles avgörande förbehåll.

"Miljöfarorna med vindkraften är avsevärt mindre (än gruvorna), men vindkraften är avsevärt mindre, men vindkraft kräver stora arealer och påverkar landskapsbilden. Det gör att den kan komma i konflikt med både renskötsel och turism. Detta är grundförutsättningarna för arbetet med denna bok. Däremot kommer jag (Arne Müller) inte att gå in närmare på miljöfrågorna den här gången."

Efter denna flykt från de stora svåra miljöfrågorna ställs andra frågor. Var kommer kapitalet att satsas i norr? Kommer kurvorna att vända?Kommer nya samhällen att byggas? Kommer maskiner att ersätta människor? Kommer jobb och vinster att hamna någon annanstans? Kommer smala arbetsmarknader och litet bostadsbyggande ge upphov till långpendling? Frågorna är oerhört intressanta och svåra att besvara, men läsaren bör göra sig uppmärksam på att Müller avstår från de stora svåra miljöfrågorna. Är detta ett strategiskt val av Müller med tanke på de kontroverser som finns runt om i hela Sverige och nu med ökande styrka i norrlandskommunerna? Kan vi se fram mot en ny bok som behandlar vindkraften och miljöfrågorna?

Bertil Persson, teknologie doktor och vindkraftexpert, skriver i en rapport i ett annat sammanhang: "Verk med höjden 200 m syns till följd av jordens rundning ca 50 km (=3,5x√200) varför landskapspåverkan runt norra Vättern blir den största sedan istiden". Sittande regering med s + mp arbetar med åtgärder som kan medföra kraftig höjning av subventionerna av vindkraft genom elcertifikat. Enligt Persson, som vi kan förstå honom, kan landskapet i Norrland förvandlas dramatiskt och irreversibelt. Då finns ingen väg tillbaka. Kanske kommer Müller att göra samma fasansfulla upptäckt. För vanligt folk utan makt har prins Carl Philip gjort en historisk insats när han vid invigningen av Vindpark Vänern yttrade: "Enda sättet att inte se dem är att titta bort". Det yttrandet av prinsen är kanske något för Müller att citera när han gör sin nästa road-show, t ex i möte med Socialdemokraterna och Rättvisepartiet Socialisterna i Luleå. Det är inte lätt. Lätt är det inte.

Vi ser med största intresse fram mot Müllers nästa bok där han förhoppningsvis tar tag i miljöfrågorna på ett genomgripande sätt. Men nu är det riktigt bråttom med tanke på det politisk-ekonomiska spelet om Norrlands framtid.

Müller, Arne, Norrlandsparadoxen: [en utvecklingsdröm med problem], Ord&visor förlag, Skellefteå, 2015


Täfteborna har fått avslag

Urban Zingmark 19 Juni, 2015 02:39 Drabbade, Anmälningar och överklaganden Permalink Trackbacks (0)

Täfteborna har fått avslag på sin ansökan om prövningstillstånd. Detta är en tragedi för familjer som bor mycket nära vindkraftverk.

Beslutet finns i ett dokument på två sidor, se nedan. Det är en uppräkning av namn på en sida. På den andra sidan finns de sedvanliga fraserna som inte på något sätt är specifika för det aktuella fallet. En tjock stämpel med NEJ hade fungerat lika bra. Här ett klipp från texten som får oss att undra över graden av vakenhet hos ledamöter och protokollförare i Svea Hovrätt.

Meningen "Det överklagade avgörandet..." , är en truism, det vill säga en självklarhet. Men formuleringen kan också uppfattas som ett hån mot dem som söker rättvisa genom svenskt rättsväsende. Man frågar sig på vilket sätt domstolen har gått igenom målet. Redovisning saknas.

 


Besöksnäringen bättre än vindkraftspark i Boden!

Urban Zingmark 13 Juni, 2015 23:37 Insändare vindkraftverk, Medborgarinitiativ Permalink Trackbacks (0)

Med anledning av hotet att bygga vindkraftpark i Harads, Bodens kommun, vill SkyddaMiljön framföra sin uppfattning till kommunstyrelsen. Här ett e-brev till kommunstyrelsens ordförande Inge Andersson, Bodens kommun!

Hej Inge
Besöksnäringen har större och bättre framtid än vindkraft. Redan om några få år kommer vindkraften vara både tekniskt och ekonomiskt obsolet. Många experter som KVA anser att så redan är fallet. Ny teknik kommer att ersätta vindkraften med stor kraft. Vindkraftparker blir vindkraftkyrkogårdar där ägarna har gåtti konkurs och staten kommer att drabbas av hela kostnaden för avveckling och sanering.I väntan på detta riskerar Bodens kommun att ta död på en lovande del i besöksnäringen som visas med Tree Hotell- Trädhotellet.
Jag delar många av de uppfattningar som redan framförts och har ytterligare ett argument för ert möte i KS. Tree Hotel har stark betydelse även för skogen och skogens produkter.Trädhotell av liknande slag på flera håll i världen har skapat möjligheter att marknadsföraträvaror och hus av alla storlekar byggda i trä. Det internationellt kända bokförlaget Taschenhar gett ut ett flertal böcker med bildreportage om denna trend som växer sig allt starkare.Här ett par exempel: 
Jodidio, Philip, Small architecture now! = Kleine Bauten = Petite architecture, Taschen, Cologne, 2014
Jodidio, Philip, Tree houses: fairy-tale castles in the air, Taschen, Köln, 2012
Säg nej till mer vindkraftparker, låt Trädhotellet bli en framgång för hela Boden och Harads!

Urban


Berättelse från Brattberget - 2015 - del 2

Inger Almström 10 Juni, 2015 17:44 Insändare vindkraftverk, Drabbade, Anmälningar och överklaganden, Brattberget Permalink Trackbacks (0)

Detta är del 2 av Inger Almströms texter från 2015. Här är 2015 - del 1.

Klicka på artikelrubriken och bläddra till längst ner för att se det senaste. (Läs mer)


Lästips om Norrland

Urban Zingmark 09 Juni, 2015 20:59 Lästips Permalink Trackbacks (0)

Arne Müller har kommit med sin andra bok.

Müller, Arne, Norrlandsparadoxen: [en utvecklingsdröm med problem], Ord&visor förlag, Skellefteå, 2015

Po Tidholm som själv skrivit om Norrland recenserar Müllers bok i Dagens Nyheter. Läs här.


Glada nyheter för Arvidsjaur

Redaktionen 08 Juni, 2015 16:06 Drabbade, Samarbete, Bra!, Brattberget Permalink Trackbacks (0)

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Norrbotten har fattat beslut om att avskriva ansökan från Kraftö AB/ Brattberget Vindkraft AB. Ansökan gällde tillstånd att anlägga och driva vindkraftverk på Brattberget.

Vi är många som hållit kontakt med närboende till Brattberget vars framtid hotades av Kraftös planer. Nu gratulerar vi alla dem som upplever lättnaden med beslutet.

Nu kan alla de som planerat att flytta stanna kvar och möta framtiden med tillförsikt.

Läs Miljöprövningsdelegationens beslut nedan - klicka för större.

 


Lästips - "A green fatwa"

Urban Zingmark 23 Maj, 2015 16:03 Lästips Permalink Trackbacks (0)

Lästips för dig som är intresserad av industrisamhället och energifrågor.

Jonas Anselm, Linköpings universitet, tema teknik och social förändring, bedriver tvärvetenskaplig forskning. Han har visat hur debatten om klimatförändringar, när den var som mest intensiv 2006-2009 gav upphov till olika idériktningar. En riktning var klimatskeptikerna, de som förnekade behovet av drastiska förändringar. Denna grupp utgjorde en liten minoritet, men var flitigt förekommande i debatten. "Stockholmsinitiativet " profilerade sig på sin egen blogg och på tidningarnas debattsidor. Inriktningen var mot vindkraft och för kärnkraft, allt med ett odiskutabelt ideal om ett bestående industrisamhälle.

Anselm beskriver gruppen så här:

This small group, with only one exception, consisted of elderly men with influential positions in academia or large private companies. In this article we discuss how they described themselves as marginalised, banned and oppressed dissidents, forced to speak against a faith-based belief in climate science. They characterised themselves as having strong beliefs in a market society, great mistrust of government regulation and a sturdy belief in engineering and natural science rationality.

Det nya med Anselms forskning är användningen av  begreppet maskulinitet i ett industrisamhälle under förändring och tillbakagång. I förlängningen kan vi även se konsekvenser för drabbade av vindkraft och kärnkraft för individer och samhällen. Förespråkarna för tillväxt till varje pris är en högljudd maskulin grupp som tagit stort utrymme i debatten. Har denna grupp en grön fatwa vilande över sina huvuden?

Anshelm, Jonas & Hultman, Martin, 'A green fatwā?: climate change as a threat to the masculinity of industrial modernity', NORMA: Nordisk tidsskrift for maskulinitetsstudier = International Journal for Masculinity Studies (Online)., 2014(9):2, s. 84-96, 2014

Abstract:

From the autumn of 2006 and until 2009, climate change was described in Sweden as having apocalyptic dimensions. There was a parliamentary and public consensus that anthropogenic climate change was real and that society needed to take responsibility for lowering greenhouse gas emissions, though a small group of climate sceptics did not agree with the majority of the scientists or the need for drastic changes in the organization of Western societies. This small group, with only one exception, consisted of elderly men with influential positions in academia or large private companies. In this article we discuss how they described themselves as marginalised, banned and oppressed dissidents, forced to speak against a faith-based belief in climate science. They characterised themselves as having strong beliefs in a market society, great mistrust of government regulation and a sturdy belief in engineering and natural science rationality. We contend that climate sceptics in Sweden can be understood as being intertwined with a masculinity of industrial modernity that is on decline. These climate sceptics tried to save an industrial society of which they were a part by defending its values against ecomodern hegemony. This gender analysis of climate scepticism moves beyond the previous research of understanding this discourse as solely an ideologically-based outcry against science and politics, and highlights the recognition of identities, historical structures and emotions.

Anselm har en omfattande produktion i teknik och social förändring. Vi rekommenderar: Anshelm, J. (2012): Kampen om klimatet. Miljöpolitiska strider i Sverige 2006-2009. Pärspektiv förlag, Malmö. Länk.


«Föregående   1 2 3 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 45 46 47  Nästa»

Creeper MediaCreeper