Ännu en dödad havsörn

Urban Zingmark 28 December, 2016 20:15 Vindkraftverk, Djurrätt, Drabbade, I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Fria Vindar, Holmön har idag vidarebefordrat detta tragiska resultat av vindkraftverk. Läs Barometern.

Under 2016 har från Torbjörn Eriksson kommit ett flertal rapporter om havsörnar som dödats i Sverige. För en internationell översikt kan denna länk studeras.


Gråten och sorgen hos samer

Urban Zingmark 22 December, 2016 12:33 Drabbade Permalink Trackbacks (0)

Läs VK.


Försvaret kan fortsätta öva i Hanöbukten

Urban Zingmark 20 December, 2016 20:16 Annat Permalink Trackbacks (0)

Så fick då regeringen efter försvarsmaktens hörande en stark anledning att stoppa vindkraftverken i Hanöbukten som är ett viktigt övningsområde för försvaret. Beslutsmotiveringen blev opportun i en tid när Sverige anser sig behöva stärka sitt försvar. Det har ju trots allt funnits andra hinder som nu kommit i skymundan. Opinionsläget i Sverige lär ha påverkats påtagligt efter Rysslands krigshandlingar i Ukraina och Syrien. Därför kommer dagens beslut att gynna de politiker som framställer sig som försvarsvänliga. Här har många politiker fått en gratisknuff utan att anstränga sig själva.


Det här är också Bob Dylan

Urban Zingmark 10 December, 2016 20:20 Annat Permalink Trackbacks (0)

Se på SVT.

Nu väntar vi på Dylans festtal som ska läsas av Horace Engdahl.

Men nej, uppdraget att läsa talet gick till USA:s ambassadör Azita Raji.


Dödlighet för fåglar underskattad

Urban Zingmark 01 December, 2016 00:19 Djurrätt Permalink Trackbacks (0)

Ornitologerna varnar 2016-11-30 för att "Kraftledningar skadar fler fåglar än tidigare känt" Läs här. Således kan dödligheten till följd av kollisioner med kraftledningar vara mer eller mindre kraftigt underskattade. Denna problematik gäller sannolikt även för andra typer av kollisioner, t.ex. mobilmaster och vindkraftverk.


Luleå tekniska universitet och juridiken

Urban Zingmark 24 November, 2016 18:03 Annat Permalink Trackbacks (0)

Luleå tekniska universitet har genom Maria Pettersson, docent i rättsvetenskap, gjort en genomgång av domar gällande vindkraft i miljödomstolar och miljööverdomstolen, året 2005.

Slutsatsen sägs vara att vindkraften får stöd i domstolar, dvs att domstolarna är vindkraftsvänliga. Hur kan man dra en sådan slutsats som bara grundar sig på 20 domar under året 2005? Vi tillåter oss att tvivla på LTU:s bedömningsförmåga. Denna försiktiga hållning till LTU fick vi efter en dispyt 2013 med Maria Pettersson i samband med en annan undersökning med juridiska implikationer som publicerades i en kandidatuppsats. Läs nedan.
 (Läs mer)


"Urfader" till vindkraft misslyckas

Urban Zingmark 20 November, 2016 00:59 I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Ett konsortium för projekt i Marviken har fått avslag i Mark- och miljödomstolen för en ansökan om tillstånd för 14 vindkraftverk. Tore Wizelius – med mer än 10 år i branschen – är projektchef i bl.a Rewind Offshores AB och har gjort något som en gång i tiden var belagt med straffansvar. Han har "kväljt dom", dvs klandrat domen. Wizelius har inte lyckats övertyga domstolen om att ett s.k. fågelskyddssystem ska kunna fungera. Wizelius är en känd person som är engagerad i många projekt inom vindkraft.

Läs på SR.

I en intervju kommer Wizelius med påståenden som är mycket utmanande. Att ifrågasätta huruvida domstolen är mottaglig för rationella argument torde vara att gå ett säkert misslyckande till mötes. Läs Folkbladet.


Allvarliga effekter från infraenergi - finskt TV-exempel

Redaktionen 17 November, 2016 18:49 Vindkraftverk, Drabbade, Utrikes, I vanlig media, Buller Permalink Trackbacks (0)

Av Ove Björklund

Till samtliga riksdagspartier och regeringen

Översänder ett Finskt TV-program, med svensk text, som redovisar allvarliga hälsoeffekter från infraenergivågor och lågfrekvent från buller, som avges från de nya superhöga vindkraftverken.

Programmet beskriver situationen för en vindkraftsdrabbad finsk familj. En av många.Jag har också brevledes fått beskrivning av deras situation från finska kontakter. Fritt översatt längre ned i mailet. Programmet berör också kända riskerna med längre behandlingsterapi vid dessa frekvenser.

Detta är ytterligare ett skrämmande exempel på bristerna i den svenska miljöprövningsprocessen, avseende tillämpade gränsvärden, beräknings- o mätmodeller, som vi framförde till regeringen i skrivelse 2015-08-26;

Allvarliga brister i den svenska bullerlagstiftningen för vindkraft. Behov av omgående moratorium och nytt regelverk. Beräkningsmodellen NORD2000 ger 6-8 dBA för låga värden. Australisk och finsk forskning visar att impulsivt lågfrekvent ljud och infravågor är skadliga.

Beklagligtvis har vi ännu inte fått besked från såväl tidigare miljöminister Åsa Romson som nuvarande miljöminister Karolina Skog.

Finska undersökningar med ny mikrobarometerteknik, visar nu att vindkraftverken avger specifika ljudprofiler, som kan uppfattas på 6-10 km. Detta redovisas bl.a. i bifogat dokument som översänts till WHO.Hit bör även inräknas ny rapport från Kerstin Persson Waye, som ingår i WHOs delegation för översyn av ny Guideline fo Noise. Rapporten visar bl.a. obehag och störningar på djupsömnen som är allvarliga hot mot hälsan på sikt. Då har ändå inte nya aspekter på effekter på hjärnan beaktats, som redovisas i tyska, portugisiska o kinesiska rapporter.

Dessa hot mot folkhälsan och den biologiska mångfalden har också framförts till regeringen i skrivelse avseende;

Framställan om vindkraftsfri och kulturminnesskyddad zon i området Ljusnan-Voxnan i gränsområdet Härjedalen-Dalarna-Hälsingland.Akut behov av kompensatoriska åtgärder enligt EU-Directive 2009/147/EG för att motverka vindkraftens negativa effekter på den biologiska mångfalden. Kompletterande framställning till tidigare skrivelse 2014-11-23.

I förslaget utvecklas tanken på synergieffekter med rapporterna från skogsprogrammet, landsbygdsdelegationen och EU-kraven på grön infrastruktur, stopp av fragmentering och stopp av hotet mot den biologiska mångfalden 2020, liksom efterlevnad av gällande direktiv enligtEU-direktiven för Fågel och Habitatskydd, landskapskonventionen och mänskliga rättigheter.Härtill förslag till tillfälligt moratorium och omprövning av de 7 TWh som är vilande, för att uppnå en optimalare och säkrare lokalisering. Stor skada är redan skedd.   Även här saknas svar från regeringen. Frågan behandlas nu av EU-komissionären.

Det är därför glädjande att KDs gruppledare i Kalmar, Christopher Dywik och riksdagsledamoten Magnus Oscarsson nu tar upp denna tanke.

Detta är nu ytterst allvarligt då den subventionerade vindkraften nu nått det nationella målet 20 TWh. Än mer beklagligt då denna energiform i två vetenskapliga rapporter konstaterats inte uppfylla kraven på hållbarhet, då den tar mycket stora globala resurser i anspråk. (Simon Davidsson, Uppsala universitet o Karina Vissonova, Danmark). Det s.k. nationella ”allmänintresset” bör nu fokusera på riskerna för den biologiska mångfalden och medborgarnas hälsa och prioritera landsbygdens förutsättningar för fortsatt överlevnad. Miljöbalken försiktighetsprincip kräver kraftfullt agerande.

Med vänliga hälsningar
Ove Björklund
Föreningen God Livsmiljö Hylte
Föreningen Svenskt Landskapsskydd

 (Läs mer)


Cyniskt spel i Blekinge

Urban Zingmark 15 November, 2016 00:37 I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Med Blekinge Offshore – 500–700 vindkraftverk i Hanöbukten – deltar politikerna i spelet i hopp om att bli återvalda. Allmänheten kommer att få det svårt att utkräva ansvar av de ledande i ett projekt som av allt att döma kommer att bli både olönsamt och naturförstörande.  Läs Sydöstran.

Löften om 1000 årsarbeten kryddat med ytterligare investeringar kastas in i spelet av ledande företrädare för S och V. Projektägare är EOLUS, Vindin och 10 andra intressenter. Försvarsmakten säger fortsatt nej. Som alltid är det ingen som för naturens talan.


Världens mäktigaste klimatförnekare - Trump

Urban Zingmark 11 November, 2016 16:29 I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

USA har fått en ny president såvida inte elektorerna revolterar den 19 december när det slutliga valet äger rum. Trump har gjort sig känd som klimatförnekare."Who believes in global warming?" utropade Trump retoriskt vid många tillfällen under kampanjen.

En effekt av detta är en sammankoppling mellan Trump och klimatförnekare i hela världen. Det är rimligt att en vulgäruppfattning kan bildas om att den som förnekar klimatförändring också gillar Trump och hans värderingar även i många andra frågor. Det är i så fall något nytt och oväntat. Allmänheten har ända sedan klimatfrågans breda genombrott för cirka tio år sedan hört om olika riktningar i debatten i klimatfrågan, med alarmister och förnekare som ytterligheter. Men det har inte alltid varit lätt att hålla isär vad det ena eller andra står för. Risken för sammanblandning har visat sig nog så ofta.

Nu har en ny tydlighet bildats i och med Trumps genombrott på världsarenan. Men det finns också många förnekare som betackar sig för att sammankopplas med Trump men det torde vara lika hopplöst som attta bort tuggummi som fastnat på sidenkavajen. Fenomenet har vissa likheter med den spridda uppfattningen om att Hitler var vegan. Det är inget som veganer tycker är trevligt att få i ansiktet men när motståndarna till vegetarianism och veganism inte har mer att komma med, då är man utlämnad för falska jämförelser. Kopplingar kan finnas mellan ont och ont, gott och gott, ont och gott. Var god avgör själv vad som är vad!

Förgrundsfigurerna i Klimatupplysning har redan fått problem och vet inte vilket ben de ska stå på, men det är å andra sidan ingen ovanlighet för personer som reservationslöst valt sida.


«Föregående   1 2 3 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 45 46 47  Nästa»

Creeper MediaCreeper